Download  Print this page

Svenska - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
allmänt
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
G
den för framtida bruk.
Vidrör aldrig bladen medan sladden sitter i.
G
Håll fingrar, hår, kläder och tillbehör borta
G
från rörliga delar.
Dra alltid ut kontakten efter användningen
G
och innan du byter tillbehör.
Mixa aldrig varm olja eller varmt fett.
G
Låt alltid varma vätskor svalna till
G
rumstemperatur innan du mixar.
Använd aldrig en skadad handmixer. Få
G
den kontrollerad eller reparerad, se "service
och kundtjänst".
Doppa aldrig handtaget, som innehåller
G
kraftdelen, i vatten och låt inte sladden eller
kontakten bli våta - då kan du få en
elektrisk stöt.
Låt aldrig sladden vidröra varma ytor eller
G
hänga ner så att ett barn kan gripa tag i
den.
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
G
Koppla alltid loss mixerstaven från
G
nätuttaget om den lämnas obevakad och
innan den sätts ihop, tas isär eller rengörs.
Låt inte barn använda mixerstaven utan
G
tillsyn.
Maskinen kan användas av personer med
G
begränsad fysisk eller mental förmåga eller
begränsad känsel eller med bristande
erfarenhet eller kunskap, om de övervakas
eller får instruktioner om hur den ska
användas på säkert sätt och förstår de
medföljande riskerna.

Svenska

65

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40