Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood HDP30 Manual

Hide thumbs

Advertisement

125376 Iss 1 HDP30_HDP40 multilingual:Blender template multi Iss 5
bezpečnosť
všeobecné
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie
G
uschovajte ich pre budúcnosť.
Nikdy sa nedotýkajte nožov, keď je
G
zariadenie zapojené do siete.
Prsty, vlasy, oblečenie a riad majte v
G
bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých
častí.
Po použití a pred zmenou príslušenstva
G
odpojte zariadenie zo siete.
Nikdy nemixujte horúci olej alebo tuk.
G
Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča
G
nechať horúce tekutiny pred mixovaním
ochladiť na izbovú teplotu.
Nikdy nepoužívajte poškodený ručný
G
mixér. Poškodené zariadenie dajte
skontrolovať alebo opraviť: pozri časť
„servis a starostlivosť o zákazníkov".
Nikdy nenamáčajte napájaciu rúčku do
G
vody a nevystavujte vlhkosti elektrickú
šnúru ani zástrčku – mohli by ste si
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nikdy neklaďte prívodnú elektrickú šnúru
G
na horúce predmety, ani ju nenechávajte
visieť tak, aby ju mohli uchopiť deti.
Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené
G
príslušenstvo.
Keď nechávate ručný mixér bez dozoru a
G
pred každým skladaním, rozoberaním
alebo čistením ho vždy odpojte zo siete.
Nedovoľte deťom používať ručný mixér
G
bez dozoru.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
126

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood HDP30

This manual is also suitable for:

Hdp40