Download Table of Contents Print this page

Ochrana Životného Prostredia - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
SLOVENČINA
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémovú prevádzku.
♦ Vetracie otvory náradia pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne
čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala
akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej
používať alebo ak si prajete ho nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu
zberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po
skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete
získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím,
Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
64
Akumulátor
Po ukončení ich životnosti ich likvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
♦ Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
♦ Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné
akumulátory do ohňa, pretože by mohlo dôjsť
k zraneniu osôb alebo k ich explózii.
♦ Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
♦ Akumulátory môžu byť recyklované. Uložte
akumulátory do vhodného obalu, aby ste
zamedzili skratu ich kontaktov. Odovzdajte
ich v autorizovanom servise alebo do
miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Menovitý príkon
W
Otáčky naprázdno
min
-1
Max. hĺbka rezu
Drevo
mm
Oceľ
mm
Hliník
mm
Hmotnosť
kg
(s laserom)
kg
Hodnota akustického tlaku meraná podľa normy
EN60745:
L
(akustický výkon) 87 dB(A), odchýlka (K)
pA
3 dB(A), L
(akustický výkon) 98 dB(A), odchýlka
WA
(K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Rezanie dreva (a
h, CW
1,5 m/s
, Rezanie tabuľových plechov (a
2
7,3 m/s
, odchýlka (K) 1,5 m/s
2
KS900S
KS900SL KS950S
TYP 1
TYP 1
TYP 1
230
230
230
620
620
650
800-3200
800-3200
800-3200
85
85
85
5
5
5
15
15
15
2,65
2,65
2,65
2,95
2,95
2,95
) 8,5 m/s
, odchýlka (K)
2
h, CM
2
)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents