Download Table of Contents Print this page

Použití Výrobku; Bezpečnostní Pokyny - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
Použití výrobku
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena
k řezání dřeva, plastů a kovů. Toto nářadí je
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí" ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost na pracovišti
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c. Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte žádné
redukce zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu
použit proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní
obuv, přilba a chrániče sluchu, používané
v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na
nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
ČEŠTINA
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents