Download Table of Contents Print this page

Zasady Bezpiecznej Pracy - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
Przeznaczenie
Wyrzynarka Black & Decker została
zaprojektowana do piłowania drewna, tworzyw
sztucznych i metalu. Opisywane urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
amatorskiego.

Zasady bezpiecznej pracy

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej
pracy elektronarzędziami
Uwaga! Należy zapoznać się ze
wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi
bezpiecznej pracy oraz z instrukcją
obsługi. Nie stosowanie się do poniższych
instrukcji może być przyczyną porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i/lub
uszkodzenia ciała.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje
dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc
korzystać z nich w przyszłości. Pojęcie
"elektronarzędzie" używane w niniejszej instrukcji,
oznacza narzędzie zasilane z sieci elektrycznej
(przewodem zasilającym) lub akumulatorami
(bezprzewodowe).
1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
a. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze
oświetlone. Miejsca ciemne i takie, w których
panuje nieporządek stwarzają ryzyko wypadku.
b. Nie wolno używać elektronarzędzi
w strefach zagrożenia wybuchem,
w pobliżu palnych cieczy gazów czy pyłów.
Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry
powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c. W czasie pracy elektronarzędziami nie
pozwalaj na przebywanie w pobliżu dzieci
i innych osób postronnych. Chwila nieuwagi
może spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
2. Bezpieczna praca z elektrycznością
a. Gniazdo musi być dostosowane do
wtyczki elektronarzędzia. Nie wolno
przerabiać wtyczek. Nie używaj żadnych
łączników elektrycznych z uziemionymi
elektronarzędziami. Nie przerabiane wtyczki
i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Należy unikać bezpośredniej styczności
z uziemionymi lub zerowanymi
powierzchniami, takimi jak rurociągi,
grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko
porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli
twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie
deszczu lub zwiększonej wilgotności.
Dostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia
zwiększa ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
Nie wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać
wtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcie
za przewód zasilający narzędzia. Chroń
przewód zasilający przed kontaktem
z gorącymi elementami, olejami, ostrymi
krawędziami i ruchomymi częściami.
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu
zasilającego zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
e. W czasie pracy elektronarzędziem poza
pomieszczeniami zamkniętymi, należy
używać przystosowanych do tego
przedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczy
przystosowanych do użycia na dworze,
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f. Jeśli zachodzi konieczność pracy
w wilgotnym otoczeniu, należy używać
źródła zasilania zabezpieczonego
wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).
Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych
zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. W czasie pracy elektronarzędziem
zachowaj czujność, patrz uważnie i kieruj
się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj
elektronarzędzi, jeżeli jesteś zmęczony,
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy
leków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracy
elektronarzędziem, może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
b. Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Używanie,
w miarę potrzeb, środków ochrony osobistej,
takich jak maska przeciwpyłowa, buty ochronne
z antypoślizgową podeszwą, kask czy
ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko odniesienia
uszczerbku na zdrowiu.
c. Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu.
Przed przyłączeniem do zasilania i/lub
włożeniem akumulatorów oraz przed
podniesieniem i przenoszeniem narzędzia,
należy upewnić się, że wyłącznik znajduje
się w pozycji „wyłączone". Trzymanie palca
POLSKI
49

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents