Download Table of Contents Print this page

Deklaracja Zgodności Ue - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana
posiadanego narzędzia Black & Decker lub
nie będzie się go więcej używać, nie należy
wyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwa
domowego. Należy przekazać produkt do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne wyko-
rzystanie użytych materiałów. Powtórne
użycie materiałów pomaga chronić środo-
wisko naturalne przed zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać
możliwość selektywnej zbiórki zużytych sprzętów
elektrycznych, poprzez pozostawienie ich
w punktach na miejskich wysypiskach śmieci lub
u sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki
i recyklingu swoich produktów po zakończeniu
okresu eksploatacji. Aby skorzystać z tej
możliwości, prosimy zwrócić się do jednego
z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych,
który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
Adres najbliższego autoryzowanego
przedstawiciela serwisowego otrzymają
Państwo kontaktując się z miejscowym
biurem Black & Decker, którego adres podany
jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista
autoryzowanych przedstawicieli serwisowych
oraz informacje na temat naszego serwisu
posprzedażnego dostępne są również na stronie
internetowej: www.2helpU.com.
Akumulatory
Po zakończeniu okresu eksploatacji należy
je zutylizować w sposób bezpieczny dla
środowiska naturalnego:
♦ Nie wolno dopuszczać do zwarcia biegunów
akumulatora.
♦ Nie wolno wrzucać zużytych akumulatorów
do ognia, ponieważ grozi to zranieniem lub
wybuchem.
♦ Całkowicie wyczerp baterię i wyjmij ją
z narzędzia.
♦ Akumulatory podlegają recyklingowi. Należy
umieścić je w opakowaniu zabezpieczającym
przed zwarciem biegunów. Zanieś je do
Autoryzowanego Serwisu lub miejscowego
punktu recyklingu.
56
Dane techniczne
Napięcie
Vac
Znamionowy pobór
mocy
W
Prędkość
bez obciążenia
min
-1
Maksymalna głębokość cięcia
Drewno
mm
Stal
mm
Aluminium
mm
Waga
kg
(z laserem)
kg
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie
z EN 60745:
L
(ciśnienie akustyczne) 87 dB(A), niepewność
pA
(K) 3 dB(A), L
(moc akustyczna) 98 dB(A),
WA
niepewność (K) 3 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów
trzech osi) zgodnie z normą EN 60745:
Cięcie drewna (a
h, CW
1,5 m/s
, Cięcie blachy metalowej (a
2
niepewność (K) 1,5 m/s
Deklaracja zgodności UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KS900S, KS900SL, KS950SL
Firma Black & Decker oświadcza, że opisywane
produkty spełniają wymagania norm: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-11
Aby otrzymać więcej informacji, należy
skontaktować się z fi rmą Black & Decker pod
adresem podanym poniżej lub na końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna
jest za zestawienie informacji technicznych
i złożenie deklaracji zgodności w imieniu fi rmy
Black & Decker.
KS900S
KS900SL KS950S
TYP 1
TYP 1
TYP 1
230
230
230
620
620
650
800-3200
800-3200
800-3200
85
85
85
5
5
5
15
15
15
2,65
2,65
2,65
2,95
2,95
2,95
) 8,5 m/s
, niepewność (K)
2
) 7,3 m/s
h, CM
2
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
07-07-2010
,
2

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents