Download Table of Contents Print this page

Použitie Výrobku; Bezpečnostné Pokyny - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená
na rezanie dreva, plastov a kovov. Toto náradie je
určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie" vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané
zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1. Bezpečnosť na pracovisku
a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b. Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
c. Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte. Pri náradí
chránenom uzemnením nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
58
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu
použitý prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte prostriedky na ochranu
zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče
sluchu, používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickému rozvodu, ak
je hlavný vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents