Download Table of Contents Print this page

Ochrana Životního Prostředí - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
♦ Větrací otvory nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla. Nikdy
nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část
nářadí do kapaliny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků Black & Decker po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je likvidujte
tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
♦ Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
♦ Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie do
ohně, protože by mohlo dojít k zranění osob
nebo k jejich explozi.
♦ Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
♦ Baterie mohou být recyklovány. Uložte baterie
do vhodného obalu, abyste zamezili zkratu
jejich kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném
servisu nebo do místní sběrny, kde budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Jmenovitý příkon
W
Otáčky naprázdno
min
-1
Max. hloubka řezu
Dřevo
mm
Ocel
mm
Hliník
mm
Hmotnost
kg
(s laserem)
kg
Hodnota akustického tlaku měřená dle normy
EN60745:
L
(akustický výkon) 87 dB(A), odchylka (K)
pA
3 dB(A), L
(akustický výkon) 98 dB(A), odchylka
WA
(K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (a
h, CW
1,5 m/s
, Řezání tabulových plechů (a
2
7,3 m/s
, odchylka (K) 1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě v rámci EU
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
KS900S, KS900SL, KS950SL
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-11
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
ČEŠTINA
KS900S
KS900SL KS950S
TYP 1
TYP 1
TYP 1
230
230
230
620
620
650
800-3200
800-3200
800-3200
85
85
85
5
5
5
15
15
15
2,65
2,65
2,65
2,95
2,95
2,95
) 8,5 m/s
, odchylka (K)
2
h, CM
2
10
)
37

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents