Download  Print this page

Bezpieczeństwo Obsługi - Kenwood Chef KMC5 series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

robot kuchenny marki Kenwood – podstawowe informacje
bezpieczeństwo obsługi
l
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek
potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
l
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
l
Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadek i przyborów, po
zakończeniu pracy oraz przed czyszczeniem należy zawsze
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
l
Nie zbliżać palców do obracających się części urządzenia i
zamocowanych na nim nasadek.
l
Włączonego urządzenia nie należy pozostawiać bez dozoru.
l
Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do
sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi
klienta").
l
Nie wolno uruchamiać miksera z głowicą w pozycji uniesionej.
l
Nie dopuszczać, by w miejscach dostępnych dla dzieci z blatu, na
którym stoi urządzenie zwisał przewód sieciowy.
l
Nie dopuszczać do zamoczenia podstawy zasilającej, przewodu
sieciowego ani wtyczki.
l
Nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek lub kilku nasadek
jednocześnie.
l
Nie przekraczać maksymalnej pojemności dla danego typu
składników.
l
Korzystając z nasadek, należy przeczytać załączoną do danej
nasadki instrukcję obsługi i bezpieczeństwa.
l
Podczas podnoszenia urządzenia należy zachować ostrożność,
ponieważ jest ciężkie. Przed podniesieniem sprawdzić, czy głowica
jest zablokowana, a miska, przybory, osłony wyjść i przewód
sieciowy nie są luźne.
l
Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej
sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby
niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych
urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej
osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i
rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
l
Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem
może grozić wypadkiem.
l
Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód
sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
l
Dzieci należy nadzorować i nie dopuszczać, by bawiły się
urządzeniem.
l
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z
przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi
odpowiedzialności za wypadku i uszkodzenia powstałe podczas
niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
Polski
72

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KMC5 series

This manual is also suitable for:

Major kmm7 series