Download Print this page

Advertisement

=
`dQRMN=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó
Communications Gateway

Advertisement

   Related Manuals for Motorola CG4501

   Summary of Contents for Motorola CG4501

 • Page 1

  `dQRMN=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó Communications Gateway...

 • Page 2

  CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. qÜÉ=äáÖÜíåáåÖ=Ñä~ëÜ=ïáíÜ=~êêçïÜÉ~Ç=ëóãÄçäI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë=áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=ìåáåëìä~íÉÇ= Ç~åÖÉêçìë=îçäí~ÖÉÒ= ïáíÜáå=íÜÉ=éêçÇìÅíÛë=ÉåÅäçëìêÉ=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=çÑ=ëìÑÑáÅáÉåí=ã~ÖåáíìÇÉ=íç=ÅçåëíáíìíÉ=~=êáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=íç=éÉêëçåëK= qÜÉ=ÉñÅä~ã~íáçå=éçáåíI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë=áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=áãéçêí~åí=çéÉê~íáåÖ=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=EëÉêîáÅáåÖF= áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=~ÅÅçãé~åóáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=...

 • Page 3

  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Computers, Motorola BCS, 101 tournament Drive, Horsham, Pa. 19044, digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to...

 • Page 4

  UNLESS YOU ARE QUALIFIED TO DO SO. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Motorola, Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time without obligation on the part of Motorola, Inc. to provide notification of such revision or change.

 • Page 5

  `lkqbkqp fåíêçÇìÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N cêçåí=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P= oÉ~ê=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U _ÉÑçêÉ=vçì=_ÉÖáå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V= fåëí~ää~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO= cçê=~=páåÖäÉ=rëÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO= mçïÉêáåÖ=ré=íÜÉ=cáêëí=qáãÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR= rëáåÖ=íÜÉ=léíáçå~ä=`ê~ÇäÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS= cçê=jìäíáéäÉ=rëÉêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bíÜÉêåÉí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU _~ëáÅ=`çåÑáÖìê~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM= `çåÑáÖìêáåÖ=Ñçê=q`mLfmKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM= fåëí~ääáåÖ=rp_=aÉîáÅÉ=aêáîÉêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP= sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ qêçìÄäÉëÜççíáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR...

 • Page 6

  fkqolar`qflk= qÜÉ=jçíçêçä~=`dQRMN=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=ÅçååÉÅí=óçìê=ÜçãÉ=çê=ÄìëáåÉëë=ÅçãéìíÉê=íç=~=ÜáÖÜJëéÉÉÇ= a~í~=lîÉê=`~ÄäÉ=pÉêîáÅÉ=fåíÉêÑ~ÅÉ=péÉÅáÑáÅ~íáçå=Eal`pfpF=NKM=çê=NKN=Åçãéäá~åí=Ç~í~=åÉíïçêâK=qÜÉ=`dQRMN=éêçîáÇÉë=ÜáÖÜJëéÉÉÇI= ÄáJÇáêÉÅíáçå~ä=Ç~í~=~ÅÅÉëë=ïáíÜ=o~Çáç=cêÉèìÉåÅó=EocF=ÇçïåëíêÉ~ã=íê~åëÑÉê=ê~íÉë=ìé=íç=PU=jÄéë=~åÇ=oc=ìéëíêÉ~ã=ê~íÉë=ìé=íç= NM=jÄéëK=fí=~äëç=éêçîáÇÉë=íÉäÉéÜçåó=îçáÅÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÑÉ~íìêÉë=ìëáåÖ=íÜÉ=fåíÉêåÉí=mêçíçÅçä=EfmF=âåçïå=~ë=sçáÅÉ=çîÉê=fm= EsçfmFK= qÜÉ=`dQRMN=ëìééçêíë=íïç=ëÉé~ê~íÉäó=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉë=~åÇ=ìåäáâÉ=~=Çá~äJìé=ãçÇÉãI=íÜÉ=`dQRMN=áë=~äï~óë=çåäáåÉK=gìëí= çéÉå=óçìê=ÄêçïëÉê=~åÇ=ëìêÑK=gìëí=éáÅâ=ìé=óçìê=éÜçåÉ=~åÇ=í~äâK= Communications Gateway...

 • Page 7

  fkqolar`qflk= qÜÉ=`dQRMN=áë=Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=áåÇìëíêó=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=áåíÉêÑ~ÅÉë=ïáíÜ=ã~àçê=fm=íÉäÉéÜçåó=îÉåÇçê=Ü~êÇï~êÉK=cÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ= `dQRMN=áåÅäìÇÉW== • sçáÅÉ=~åÇ=Ç~í~=çîÉê=~=ëáåÖäÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=åÉíïçêâ= • pí~åÇ~êÇ=íÉäÉéÜçåÉ=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=`i^pp=ÑÉ~íìêÉë=ëìÅÜ=~ë=Å~ääÉê=faI=Å~ää=ï~áíáåÖI=~åÇ=Å~ää=Ñçêï~êÇáåÖ= • oÉãçíÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=íÜêçìÖÜ=pkjm= • ^ìíçã~íáÅ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=~åÇ=~ÇÇêÉëë=~ëëáÖåãÉåí= • pçÑíï~êÉ=ìéÖê~ÇÉë=çîÉê=íÜÉ=åÉíïçêâ= • ∆ ∆ ∆= `çãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=táåÇçïë I=j~ÅáåíçëÜ I=~åÇ=rkfu çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=ÅçãéìíÉêë=êìååáåÖ=qê~åëéçêí=`çåíêçä= mêçíçÅçäLfåíÉêåÉí=mêçíçÅçä=Eq`mLfmF== • » `çãéäáÉë=ïáíÜ=áåÇìëíêó=ëí~åÇ~êÇë=Eal`pfpI=m~ÅâÉí`~ÄäÉ I=ÉíÅKF= • » rp_=áåíÉêÑ~ÅÉ=íç=~=m`=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=~=rp_=éçêí=~åÇ=êìååáåÖ=táåÇçïë=VU=pbI=táåÇçïë=OMMMI=táåÇçïë=jÉ I=çê= » táåÇçïë=um • NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=éçêí=Ñçê=ÇáêÉÅí=ÅçååÉÅíáçå=íç=bíÜÉêåÉí=ÉèìáééÉÇ=ÅçãéìíÉêë= • fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ëïáíÅÜ=çå=êÉ~ê=é~åÉä= • bñíÉåëáîÉ=ÉîÉåí=äçÖë=Ñçê=íêçìÄäÉëÜççíáåÖ=...

 • Page 8

  fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= Communications Gateway...

 • Page 9

  fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= qÜÉ=ëÉîÉå=ÑêçåíJé~åÉä=äáÖÜíë=éêçîáÇÉ=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=éçïÉêI=ÅçããìåáÅ~íáçåëI=~åÇ=ÉêêçêëK= iáÖÜí= `çäçê aÉëÅêáéíáçå dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=ëí~êíìé=Çá~ÖåçëíáÅë=~êÉ=ÄÉáåÖ=éÉêÑçêãÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=`dQRMN= áë=çå=~åÇ=Çá~ÖåçëíáÅë=ÅçãéäÉíÉÇ=ëìÅÅÉëëÑìääóK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÑêÉèìÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Çáë~ÄäÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=~ÅèìáêÉÇ=~åÇ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Éå~ÄäÉÇK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=`dQRMN=Å~å=ÄÉ=áå= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h íÜÉ= =ãçÇÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= fkqbokbq pb`rofqv=il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÑêÉèìÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Çáë~ÄäÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=~ÅèìáêÉÇ=~åÇ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Éå~ÄäÉÇK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=`dQRMN=Å~å=ÄÉ=áå= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h íÜÉ= =ãçÇÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= fkqbokbq pb`rofqv=il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=åÉíïçêâ=ÅçååÉÅíáçå=Äó=êÉèìÉëíáåÖ=~å=fm= ~ÇÇêÉëë=Eae`mFI=Ççïåäç~ÇáåÖ=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=ÑáäÉ=EqcqmFI=~åÇ=çÄí~áåáåÖ=åÉíïçêâ=íáãÉ=EqlaFK=^= ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=`dQRMN=Ü~ë=ÅçãéäÉíÉÇ=íÜÉ=åÉíïçêâ=ÅçååÉÅíáçå=~åÇ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=mçïÉêI= oÉÅÉáîÉI=~åÇ=pÉåÇ=ÑìåÅíáçåK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ= fkqbokbq pb`rofqv=il`h =ÑÉ~íìêÉ=Å~å=ÄÉ=~ÅíáîÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK=...

 • Page 10

  fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= ^ãÄÉê= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=íê~åëãáííáåÖ=çê=êÉÅÉáîáåÖ=Ç~í~K=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑI=íÜÉ= `dQRMN=áë=åçí=íê~åëÑÉêêáåÖ=Ç~í~K= ^ãÄÉê= ^=ëçäáÇ=äáÖÜí=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=éÜçåÉ=äáåÉ=N=áë=~ÅíáîÉK=qÜÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=áë=áå~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ=iba=áë=åçí=äáíK= ^ãÄÉê= ^=ëçäáÇ=äáÖÜí=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=éÜçåÉ=äáåÉ=O=áë=~ÅíáîÉK=qÜÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=áë=áå~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ=iba=áë=åçí=äáíK= fÑ=~å=Éêêçê=çÅÅìêëI=íÜÉ=äáÖÜíë=Å~å=éêçîáÇÉ=~=èìáÅâ=ï~ó=çÑ=ÇÉíÉÅíáåÖ=íÜÉ=éêçÄäÉãK=pÉÉ=qêçìÄäÉëÜççíáåÖ=Ñçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçåK=...

 • Page 11

  fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE...

 • Page 12

  fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h qÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=éêçîáÇÉë=bíÜÉêåÉí=~Åíáîáíó=~åÇ=äáåâ=ëí~íìë=äáÖÜíëI=íÜÉ=êÉëÉí=ÄìííçåI=íÜÉ= =Äìííçå=~åÇ= ~ää=íÜÉ=ÅçååÉÅíçêëK= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå fkqbokbq=pb`rofqv=il`h mêÉëë=íÜÉ= =Äìííçå=íç=Çáë~ÄäÉ=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_=éçêíë=Eåçí=êÉÅÉáîáåÖ=çê= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h íê~åëãáííáåÖ=Ç~í~FK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñêçåí=é~åÉä=ÅçåÇáíáçåë=çÅÅìê=ïÜÉå= =áë=~ÅíáîÉW=== • lkifkb EQF= =áë=ÄäáåâáåÖ= • ou=EOF= =áë=åçí=äáí== • qu=EPF= =áë=åçí=äáí== fkqbokbq=pb`rofqv=il`h tÜÉå=íÜÉ= =ÑÉ~íìêÉ=áë=~ÅíáîÉ=íÉäÉéÜçåÉ=ëÉêîáÅÉ=êÉã~áåë=~ÅíáîÉ=~åÇ=íÜÉ=Å~ÄäÉ= ÅçååÉÅíáçå=íç=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=êÉã~áåë=~ÅíáîÉK=tÜÉå=íÜÉ=`dQRMN=fåíÉêåÉí=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí=áå= ìëÉI=éêÉëë=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ÄìííçåK=qÜáë=~Åíáî~íÉë= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =~åÇ=Çáë~ÄäÉë=íÜÉ= fåíÉêåÉí=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçå=Ñçê=áåÅêÉ~ëÉÇ=ëÉÅìêáíóK= LINE 2 LINE 1 qÜÉëÉ=ogJNNéçêíë=íê~åëÑÉê=Ç~í~=íç=~åÇ=Ñêçã=~å~äçÖ=éÜçåÉ=äáåÉëK=iáåÉN=~åÇ=iáåÉ=O=ëìééçêíë=ëáåÖäÉ=äáåÉ= éÜçåÉëK== ENET qÜáë=ogJQR=éçêí=íê~åëÑÉêë=bíÜÉêåÉí=Ç~í~=íç=~åÇ=Ñêçã=óçìê=ÅçãéìíÉêK=qÜÉ=éçêí=Åçåí~áåë=áåíÉÖê~íÉÇ= ÖêÉÉå=ibaë=çå=íÜÉ=äçïÉê=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí=çÑ=íÜÉ=éçêíK=tÜÉå=íÜÉ=äçïÉêJäÉÑí=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=...

 • Page 13

  fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä qÜáë=éçêí=éêçîáÇÉë=~=ÇáêÉÅíáçå=ÅçååÉÅíáçå=íç=rp_=ÉèìáééÉÇ=ÅçãéìíÉêë=Ñçê=Ç~í~=íê~åëÑÉêK= qÜáë=éìëÜJÄìííçå=ëïáíÅÜ=êÉëÉíë=`dQRMN=éçïÉêK= qÜáë=cJíóéÉ=éçêí=éêçîáÇÉë=oc=ÅçååÉÅíáîáíó=íç=~åÇ=Ñêçã=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK== CABLE qÜáë=ÅçååÉÅíçê=éêçîáÇÉë=éçïÉê=íç=íÜÉ=`dQRMNK=...

 • Page 14

  _bclob=vlr=_bdfk= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=íÜÉ=áåëí~ää~íáçåI=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=óçì=êÉÅÉáîÉÇW= låÉ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí= qÜÉëÉ=áíÉãë=~êÉ=ëìééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=~åÇ=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=óçìê=ÅçãéìíÉê= íç=íÜÉ=`dQRMNK= Å~ÄäÉ=EëÜáÉäÇÉÇF= çê== låÉ=rp_=Å~ÄäÉ== mçïÉê=ÅçêÇ= oÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íÜÉ=`dQRMN=íç=~å=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK= `dQRMN=rëÉê=dìáÇÉ=`aJolj= `çåí~áåë=rp_=éçêí=ÅçååÉÅíáçå=ÇêáîÉêëK=qÜáë=`aJolj=áë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=~=rp_JÉèìáééÉÇ= ÅçãéìíÉê=íç=íÜÉ=`dQRMNK= vçì=åÉÉÇ=íç=éìêÅÜ~ëÉ=~=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=ïáíÜ=cJíóéÉ=ÅçååÉÅíçêë=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íç=íÜÉ=åÉ~êÉëí=Å~ÄäÉ=çìíäÉíK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=~= qs=ëÉí=~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=Å~ÄäÉ=çìíäÉíI=óçì=ã~ó=åÉÉÇ=~=RJVMM=jeò=ëéäáííÉê=íç=ìëÉ=ÄçíÜ=íÜÉ=qs=~åÇ=íÜÉ=`dQRMNK=...

 • Page 15

  _bclob=vlr=_bdfk= qç=ìëÉ=~ää=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ=`dQRMNI=óçì=ïáää=åÉÉÇ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW= qÉäÉéÜçåÉEëF= oÉèìáêÉÇ=íç=ìëÉ=íÜÉ=íÉäÉéÜçåó=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ=`dQRMNK= klqb= ïáíÜ=ëí~åÇ~êÇ= ogJNN=ÅçååÉÅíçêë= qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMNK=fÑ=áí=áëåÛíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå= pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉê= vçì=ãìëí=ëáÖå=ìé=ïáíÜ=~=Ç~í~=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ïÜç=éêçîáÇÉë= áåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK= ~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~åÇ=çíÜÉê=çåäáåÉ=ëÉêîáÅÉëK= `çãéìíÉê= vçìê=ÅçãéìíÉê=ãìëí=ëìééçêí=bíÜÉêåÉí=çê=rp_=~åÇ=íÜÉ= q`mLfm=éêçíçÅçä=íç=~ÅÅÉëë=íÜÉ=`dQRMNK=qÜÉ=`dQRMN=áë= ∆ ∆ ∆= Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=jáÅêçëçÑí I=j~ÅáåíçëÜ I=~åÇ=rkfu çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãëK=vçì=ÇçåÛí=åÉÉÇ=ëéÉÅá~ä=ëçÑíï~êÉ=íç= çéÉê~íÉ=íÜÉ=`dQRMNK= bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çê= ^åó=ëí~åÇ~êÇ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çéÉê~íÉë=ïáíÜ=íÜÉ= `dQRMNK=qÜÉ=Å~êÇ=áë=åçí=êÉèìáêÉÇ=ïÜÉå=ÅçååÉÅíáåÖ=íç=íÜÉ= rp_=ëçÑíï~êÉ= rp_=éçêíK=qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMNK=fÑ=áí=áë=åçíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçåë= áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK== qÜÉ=rp_=ÅçååÉÅíáçå=ëìééçêíÉÇ=Äó=táåÇçïë=VU=pbI= táåÇçïë=OMMMI=táåÇçïë=jÉI=~åÇ=táåÇçïë=um=êÉèìáêÉë= ëéÉÅá~ä=ëçÑíï~êÉ=íç=çéÉê~íÉK=^ää=rp_=ÇêáîÉêë=~êÉ=Åçåí~áåÉÇ= çå=íÜÉ=`aJolj=ëìééäáÉÇ=ïáíÜ=óçìê=`dQRMNK= vçìê=ÅçãéìíÉê=ãìëí=ÄÉ=ÅçåÑáÖìêÉÇ=Ñçê=q`mLfm=~åÇ=Ü~îÉ=~å= fm=~ÇÇêÉëë=Ñçê=íÜÉ=`dQRMN=íç=çéÉê~íÉK=vçìê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ= éêçîáÇÉê=ÑìêåáëÜÉë=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëëK= N M =...

 • Page 16

  _bclob=vlr=_bdfk= eqji=_êçïëÉê= ^åó=ëí~åÇ~êÇ=eqji=EïÉÄF=ÄêçïëÉê=ïçêâë=ïáíÜ=íÜÉ= `dQRMNK== klqb= qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMNK=fÑ=áí=áëåÛíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå= áåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK= N N =...

 • Page 17

  fkpq^ii^qflk= qÜÉ=áåëí~ää~íáçå=çÑ=íÜÉ=`dQRMN=Å~å=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉÇ=áå=~=ã~ííÉê=çÑ=ãáåìíÉëK=^ÑíÉê=óçì=~íí~ÅÜ=íÜÉ=Å~ÄäÉëI=óçì=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê= ÅçãéìíÉêK== qÜÉ=`dQRMN=áåëí~ää~íáçå=ëíÉéë=ãìëí=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=áå=íÜÉ=çêÇÉê=ëÜçïå=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=é~ÖÉëK= cçê=~=páåÖäÉ=rëÉê= `^_ib `çååÉÅí=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=íç=~=Å~ÄäÉ=çìíäÉí=áå=óçìê=ÜçãÉK=`çååÉÅí=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= I=~ë= ëÜçïå=ÄÉäçïK=e~åÇJíáÖÜíÉå=íÜÉ=ÅçååÉÅíçêë=íç=~îçáÇ=Ç~ã~ÖáåÖ=íÜÉãK= LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE To electrical outlet To cable outlet or splitter To USB jack on computer To Ethernet jack on computer To single-line telephone To single-line telephone N O =...

 • Page 18

  fkpq^ii^qflk= C A U T I O N ! Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at the same time. fÑ=óçì=~äêÉ~Çó=Ü~îÉ=~=qs=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=Å~ÄäÉ=çìíäÉíI=óçì=ïáää=åÉÉÇ=íç=ìëÉ=~=RJVMM=jeò=ëéäáííÉêK=`çååÉÅí=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=~ë= ëÜçïåW== LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE To electrical outlet To phone To Ethernet jack on computer To USB jack on computer...

 • Page 19

  fkpq^ii^qflk= fåëÉêí=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=`aJolj=áåíç=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉK= bkbq `çååÉÅí=íÜÉ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= =~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=à~Åâ=çå= íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=óçìê=ÅçãéìíÉê== lê= `çååÉÅí=íÜÉ=rp_=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=rp_=~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=rp_=à~Åâ=çå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=óçìê= ÅçãéìíÉêK== fkb= `çååÉÅí=óçìê=íÉäÉéÜçåÉ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=i NK=^=ëÉé~ê~íÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=Å~å=ÄÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMN= ifkb= ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= qÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Å~ÄäÉ=äÉåÖíÜ=Ñçê=íÉäÉéÜçåó=éçêí=ÅçååÉÅíáçåë=áë=P=ãÉíÉêë=çê=äÉëëK=qÜÉ=`dQRMN=ÉäÉÅíêáÅ~ääó=ëìééçêíë=Å~ÄäÉ= äÉåÖíÜë=çÑ=ìé=íç=PMM=ãÉíÉêëK= mltbo `çååÉÅí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= =~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=óçìê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK= klqb= fÑ=óçì=éä~ÅÉ=óçìê=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=ÅäçëÉ=íç=~=ÅçêÇäÉëë=çê=ïáêÉäÉëë=ÇÉîáÅÉI=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=ã~ó=çÅÅìê=ïÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ= íÉäÉéÜçåÉK==fÑ=óçì=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉI=ãçîÉ=íÜÉ=ÅçêÇäÉëë=çê=ïáêÉäÉëë=ÇÉîáÅÉ=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=ìåíáä=óçì= åç=äçåÖÉê=ÜÉ~ê=íÜÉ=åçáëÉK== aç=åçí=ÄäçÅâ=íÜÉ=~áê=îÉåíë=Äó=ëí~ÅâáåÖ=ÉèìáéãÉåí=çê=çíÜÉê=çÄàÉÅíë=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~óK= N Q =...

 • Page 20

  fkpq^ii^qflk= mçïÉêáåÖ=ré=íÜÉ=cáêëí=qáãÉ= vçì=ãìëí=~ääçï=R=íç=PM=ãáåìíÉë=íç=éçïÉê=ìé=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ= klqb= `dQRMN=ãìëí=ÑáåÇ=~åÇ=äçÅâ=çå=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÅÜ~ååÉäë=Ñçê=ÅçããìåáÅ~íáçåëK== qç=íìêå=çå=óçìê=`dQRMNI=ëáãéäó=éäìÖ=áí=áåK=fí=áë= åçí=åÉÅÉëë~êó=íç=ìåéäìÖ=áí=ïÜÉå=åçí=áå=ìëÉK= _É=ëìêÉ=íÜ~í=óçìê=ÅçãéìíÉê=áë=çå=~åÇ=íÜ~í=íÜÉ=`dQRMN=áë=ìåéäìÖÖÉÇK= mäìÖ=íÜÉ=`dQRMN=éçïÉê=ÅçêÇ=áåíç=óçìê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK=kçíáÅÉ=íÜ~í= íÜÉ=äáÖÜíë=çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=ÅóÅäÉ=íÜêçìÖÜ=íÜáë=ëÉèìÉåÅÉW= • mçïÉê=Ääáåâë=ÇìêáåÖ=~=ëÉäÑJíÉëíK=tÜÉå=íÜÉ=ëÉäÑJíÉëí=áë=ëìÅÅÉëëÑìääó= ÅçãéäÉíÉI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= • ou=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMN=ëÅ~åë=Ñçê=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉäK= tÜÉå=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçÅâÉÇI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= • qu=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMN=ëÅ~åë=Ñçê=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉäK= tÜÉå=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçÅâÉÇI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= • lkifkb=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMN=áë=çÄí~áåáåÖ=ÅçåÑáÖìê~íáçå= áåÑçêã~íáçåK=tÜÉå=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=áåÑçêã~íáçå=áë=çÄí~áåÉÇI=íÜÉ= äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=mçïÉêI=ouI=quI=~åÇ=lkifkb=äáÖÜíë=~êÉ= çå=~åÇ=íÜÉ=^Åíáîáíó=äáÖÜí=ÄäáåâëK= N R =...

 • Page 21

  fkpq^ii^qflk= rëáåÖ=íÜÉ=léíáçå~ä=`ê~ÇäÉ= qÜÉ=`dQRMN=ã~ó=ÅçãÉ=ïáíÜ=~å=çéíáçå~ä=Åê~ÇäÉ=íÜ~í=Éå~ÄäÉë=íÜÉ=ãçÇÉã=íç= ëí~åÇ=îÉêíáÅ~ääó=çå=~=Ñä~í=ëìêÑ~ÅÉI=ëìÅÜ=~ë=~=ÇÉëâíçéK=qç=ìëÉ=íÜÉ=Åê~ÇäÉI=áåëÉêí= íÜÉ=ãçÇÉã=áåíç=íÜÉ=Åê~ÇäÉ=ìåíáä=íÜÉ=ãçÇÉãÛë=ÑÉÉí=Ñìääó=ÉåÖ~ÖÉ=ïáíÜ=íÜÉ= ÖêççîÉëK= N S =...

 • Page 22

  Service ãìäíáéäÉ=ìëÉê=ëÉêîáÅÉK=`çåí~Åí=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=Ñçê=~î~áä~Äáäáíó=~åÇ= provider áåëíêìÅíáçåëK== qÜÉ=`dQRMN=ëìééçêíë=ã~åó=ãìäíáéäÉ=ìëÉê=ÅçåÑáÖìê~íáçåëK=fí=Å~å=É~ëáäó=ëÉêîÉ= TV cable ~ë=~=Ö~íÉï~ó=íç=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Ñçê=ìé=íç=PO=ìëÉêëK== bíÜÉêåÉí= CG4501 jìäíáéäÉ=ìëÉêë=ãìëí=ÄÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=~å=bíÜÉêåÉí=ÜìÄI=ïÜáÅÜ=ëÜçìäÇ=ÄÉ= ~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMNK= Standard Ethernet cable C A U T I O N ! Ethernet Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at Standard the same time.

 • Page 23

  Service provider bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_= cçê=ëáåÖäÉ=ìëÉêë=çå=áåÇáîáÇì~ä=ÅçãéìíÉêëI=ÅçååÉÅí=íÜÉ=rp_=~åÇ=bíÜÉêåÉí= TV cable éçêíë=ÇáêÉÅíäó=íç=íÜÉ=`dQRMNK= C A U T I O N ! CG4501 Do not connect Ethernet and USB cables to the same Ethernet computer at the same time. Computer Computer N U =...

 • Page 24

  Service ~åÇ=íÜÉ=êÉã~áåáåÖ=Eìé=íç=PNF=ìëÉêë=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=ÜìÄK= provider C A U T I O N ! TV cable Do not connect Ethernet and USB cables to your computer at the same time. CG4501 Ethernet Computer Computer Computer Computer N V =...

 • Page 25

  _^pf`=`lkcfdro^qflk= qÜÉ=`dQRMN=Åçåí~áåë=~ää=åÉÅÉëë~êó=ëçÑíï~êÉK=vçì=ÇçåÛí=åÉÉÇ=íç=ÅçåÑáÖìêÉ= íÜÉ=`dQRMNI=Äìí=óçì=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê=ÅçãéìíÉê=Ñçê=q`mLfm=~åÇ=ÅÜÉÅâ= Ñçê=~å=fm=~ÇÇêÉëëK=vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ã~ó=éêçîáÇÉ=~ÇÇáíáçå~ä=áåëíêìÅíáçåë= Ñçê=ëÉííáåÖ=ìé=óçìê=ÅçãéìíÉêK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ä~ëáÅ=áåëíêìÅíáçåë=~êÉ=Ñçê= táåÇçïë=VR=çê=táåÇçïë=VUK=rëÉ=jáÅêçëçÑí=çåäáåÉ=ÜÉäé=íç=áåëí~ää=~åÇ= ÅçåÑáÖìêÉ=Ü~êÇï~êÉ=Ñçê=táåÇçïë=OMMM=~åÇ=táåÇçïë=jÉK=fÑ=óçì=~êÉ=ìëáåÖ=~= ÇáÑÑÉêÉåí=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãI=êÉÑÉê=íç=íÜ~í=ìëÉê=ÖìáÇÉK= `çåÑáÖìêáåÖ=Ñçê=q`mLfm= lå=íÜÉ=táåÇçïë=aÉëâíçéI=ÅäáÅâ=pí~êíK= pÉäÉÅí=pÉííáåÖë=~åÇ=íÜÉå=`çåíêçä=m~åÉä=Ñêçã=íÜÉ=éçéJìé=ãÉåìëK= açìÄäÉJÅäáÅâ=íÜÉ=kÉíïçêâ=áÅçå=çå=íÜÉ=`çåíêçä=m~åÉä=ïáåÇçïK== pÉäÉÅí=íÜÉ=`çåÑáÖìê~íáçå=í~Ä=çå=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK= `ÜÉÅâ=íç=ëÉÉ=áÑ=q`mLfm=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëí~ääÉÇ=Ñçê=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=çê=rp_= Å~êÇK=fÑ=q`mLfm=~ééÉ~êë=áå=íÜÉ=äáëí=çÑ=åÉíïçêâ=ÅçãéçåÉåíëI=áí=áë= áåëí~ääÉÇ=~åÇ=óçì=Å~å=éêçÅÉÉÇ=íç=ëíÉé=NMK=fÑ=áí=ÇçÉëåÛí=~ééÉ~ê=çå=íÜÉ= äáëíI=ÅçåíáåìÉ=ïáíÜ=ëíÉé=SK= O M =...

 • Page 26

  _^pf`=`lkcfdro^qflk= `äáÅâ=^ÇÇK== açìÄäÉJÅäáÅâ=íÜÉ=mêçíçÅçä=çéíáçå=çå=pÉäÉÅí=kÉíïçêâ=`çãéçåÉåí= qóéÉ=ïáåÇçïK== `äáÅâ=jáÅêçëçÑí=áå=íÜÉ=j~åìÑ~ÅíìêÉêë=ëÉÅíáçå=~åÇ=íÜÉå=ÅäáÅâ=q`mLfm=áå= íÜÉ=kÉíïçêâ=mêçíçÅçä=ëÉÅíáçå=çÑ=pÉäÉÅí=kÉíïçêâ=mêçíçÅçä=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lhK= O N =...

 • Page 27

  _^pf`=`lkcfdro^qflk= `äáÅâ=q`mLfm=çå=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=ãçêÉ=íÜ~å=çåÉ= q`mLfm=ÉåíêóI=ÅÜççëÉ=íÜÉ=çåÉ=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=çê=rp_= Å~êÇ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMNK= `äáÅâ=mêçéÉêíáÉëK== pÉäÉÅí=íÜÉ=fm=^ÇÇêÉëë=í~Ä=çå=íÜÉ=q`mLfm=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lÄí~áå=~å=fm=~ÇÇêÉëë=~ìíçã~íáÅ~ääóK= `äáÅâ=lh=íç=~ÅÅÉéí=íÜÉ=q`mLfm=ëÉííáåÖëK= `äáÅâ=lh=íç=ÅäçëÉ=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lh=ïÜÉå=~=éêçãéí=íç=êÉëí~êí=óçìê=ÅçãéìíÉê=áë=Çáëéä~óÉÇ=~åÇ= íÜÉå=ÅäáÅâ=lh=~Ö~áåK= O O =...

 • Page 28

  _^pf`=`lkcfdro^qflk= fåëí~ääáåÖ=rp_=aÉîáÅÉ=aêáîÉêë= qÜÉ=rp_=ÇêáîÉêë=Å~å=áåíÉêÑ~ÅÉ=ïáíÜ=táåÇçïë=VU=pbI=OMMMI=jÉI=çê=umK=qÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=rp_=ÇêáîÉê=ÇçÉë=åçí= ëìééçêí=j~ÅáåíçëÜ=çê=rkfu=ÅçãéìíÉêëK=vçì=Å~å=ÅçååÉÅí=~=j~ÅáåíçëÜ=çê=rkfu=ëóëíÉã=ìëáåÖ=~å=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çåäóK= _É=ëìêÉ=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=`aJolj=áë=áåëÉêíÉÇ=áå=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉ=ÄÉÑçêÉ=óçì=éäìÖ=áå=íÜÉ=rp_=Å~ÄäÉK=qÜáë=`a= Åçåí~áåë=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêë=~åÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëÉêíÉÇ=~åÇ=êÉ~Ç=Äó=íÜÉ=m`=ÄÉÑçêÉ=óçì=ÅçååÉÅí=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=íç=íÜÉ=m`K= póëíÉã=ÑáäÉë=~êÉ=åÉÉÇÉÇ=ïÜÉå=äç~ÇáåÖ=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêëK=qÜÉëÉ=ÑáäÉë=ã~ó=~äêÉ~Çó=ÄÉ=çå=óçìê=m`=çê=óçì=ã~ó=ÄÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=äç~Ç=íÜÉã= Ñêçã=íÜÉ=jáÅêçëçÑí=`a=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=m`K= ^=ÑÉï=ëÉÅçåÇë=~ÑíÉê=óçì=ÅçãéäÉíÉ=íÜÉ=rp_=ÅçååÉÅíáçå=~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå= fåëí~ää~íáçå=Ñçê=~=páåÖäÉ=rëÉêIÒ=íÜÉ=^ÇÇ=kÉï=e~êÇï~êÉ= táò~êÇ=ïáåÇçï=áë=Çáëéä~óÉÇK= `äáÅâ=`aJolj=ÇêáîÉ=çéíáçå=~åÇ=ëéÉÅáÑó=~=äçÅ~íáçåK= `äáÅâ=_êçïëÉK= pÉäÉÅí=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉëK=rp_=ÇêáîÉêëK=bñ~ãéäÉW=aW=rp_=absf`b=aofsbop= `äáÅâ=kÉñí=íç=äç~Ç=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêëK= `äáÅâ=kÉñí=íç=áåëí~ää=íÜÉ=ÇêáîÉê=çå=íÜÉ=äçÅ~íáçå=Çáëéä~óÉÇK= fåëÉêí=óçìê=jáÅêçëçÑí=léÉê~íáåÖ=póëíÉã=`a=ïÜÉå=éêçãéíÉÇI=áÑ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=áë=åçí=áåëí~ääÉÇ=çå=íÜÉ=Ü~êÇ=ÇêáîÉK= lê= `äáÅâ=åÉñí=~í=íÜÉ=éêçãéíI=áÑ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=áë=äç~ÇÉÇ=çå=íÜÉ=Ü~êÇ=ÇêáîÉK= `äáÅâ=vÉë=íç=êÉëí~êí=óçìê=ÅçãéìíÉê=~åÇ=ÑáåáëÜ=ëÉííáåÖ=ìé=íÜÉ=åÉï=Ü~êÇï~êÉK= O P =...

 • Page 29

  =_^pf`=`lkcfdro^qflk= sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëë= qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ä~ëáÅ=áåëíêìÅíáçåë=~êÉ=Ñçê=táåÇçïë=VR=çê=táåÇçïë=VUK=fÑ=óçì= ~êÉ=ìëáåÖ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãI=êÉÑÉê=íç=íÜ~í=ìëÉê=ÖìáÇÉK=qç=ÅÜÉÅâ=íÜÉ= fm=~ÇÇêÉëëW= lå=íÜÉ=táåÇçïë=aÉëâíçéI=ÅäáÅâ=pí~êíK== pÉäÉÅí=oìåK= qóéÉ=ïáåáéÅÑÖKÉñÉK=^=ïáåÇçï=ëáãáä~ê=íç=íÜÉ=Éñ~ãéäÉ=áë=Çáëéä~óÉÇK= pÉäÉÅí=óçìê=~Ç~éíÉê=å~ãÉK= `äáÅâ=oÉåÉïK= `äáÅâ=lh=~ÑíÉê=íÜÉ=ëóëíÉã=Çáëéä~óë=~å=fm=~ÇÇêÉëëK= fÑ=óçìê=ÅçãéìíÉê=ÇçÉëåÛí=~ÅÅÉëë=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~ÑíÉê=éÉêÑçêãáåÖ=íÜáë= éêçÅÉÇìêÉI=Å~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK=qÜÉó=ïáää=~ëëáëí=áå=îÉêáÑóáåÖ=óçìê= ÅçåÑáÖìê~íáçåK= O Q =...

 • Page 30

  qolr_ibpellqfkd= qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=íç=ÜÉäé=óçì=èìáÅâäó=ëçäîÉ=~=éêçÄäÉãK=_ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=íêó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=êÉëÉí=ÄìííçåK=oÉëÉííáåÖ= íÜÉ=`dQRMN=ã~ó=í~âÉ=R=íç=PM=ãáåìíÉëK=vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ïáää=åÉÉÇ=íç=âåçï=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=íÜÉ=ÑêçåíJé~åÉä=äáÖÜíë=áå=çêÇÉê=íç=~ëëáëí= óçìK= qÜÉ=éêçÄäÉã= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= dêÉÉå=éçïÉê=äáÖÜí=áë=çÑÑ= `ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=áë=éêçéÉêäó=éäìÖÖÉÇ=áåíç=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=~åÇ=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=çÑ=íÜÉ=`dQRMNK= `~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= `~ååçí=êÉÅÉáîÉ=çê=ëÉåÇ=Ç~í~= `ÜÉÅâ=íÜÉ=äáÖÜíë=çå=íÜÉ=ÑêçåíJé~åÉäK=cêçåíJé~åÉä=äáÖÜí=ÇÉëÅêáéíáçåë=~êÉ=çêáÉåíÉÇ=QR°=ëç=íÜ~í=íÜÉó=Å~å=ÄÉ= êÉ~Ç=áå=îÉêíáÅ~ä=çê=Üçêáòçåí~ä=éçëáíáçåëK=== mä~ÅÉ=íÜÉ=ìåáí=çå=~=Ñä~í=í~ÄäÉJíçé=~åÇ=êÉ~Ç=íÜÉ=äáÖÜíë=äÉÑí=íç=êáÖÜí=== çê== mä~ÅÉ=íÜÉ=ìåáí=áå=áíë=çéíáçå~ä=Åê~ÇäÉ=~åÇ=êÉ~Ç=íÜÉ=äáÖÜíë=íçé=íç=ÄçííçãK= fÇÉåíáÑó=íÜÉ=Ñáêëí=äáÖÜí=Ñêçã=íçé=íç=Äçííçã=çê=êáÖÜí=íç=äÉÑí=íÜ~í=áë=çÑÑK=qÜáë=äáÖÜí=áåÇáÅ~íÉë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Éêêçê= çÅÅìêêÉÇK=fÑ=íÜÉ=Ñáêëí=äáÖÜí=íÜ~í=áë=çÑÑ=áëW= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã= ÅÜ~ååÉä=áë=åçí=~ÅèìáêÉÇK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã= ÅÜ~ååÉä=áë=åçí=~ÅèìáêÉÇK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåëI=íÜÉ=fm=êÉÖáëíê~íáçå=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=fm=êÉÖáëíê~íáçå=ï~ë= lkifkb= åçí=ëìÅÅÉëëÑìäK= O R =...

 • Page 31

  qolr_ibpellqfkd= `ÜÉÅâ=íÜ~í=óçìê=qs=áë=ïçêâáåÖI=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=Å~ÄäÉ=qsI=~åÇ=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=~=ÅäÉ~ê=qs=éáÅíìêÉK=fÑ=óçì= ~êÉåÛí=êÉÅÉáîáåÖ=óçìê=êÉÖìä~ê=qs=ÅÜ~ååÉäëI=óçìê=Ç~í~=ëÉêîáÅÉ=ïáää=åçí=ÑìåÅíáçåK= `ÜÉÅâ=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=~í=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=~åÇ=çìíäÉí=~åÇ=Ü~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=åÉÅÉëë~êóK= `ÜÉÅâ=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëë=ëéÉÅáÑáÉÇ=áå=sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëëK=`~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=áÑ=óçì=åÉÉÇ=~å= fm=~ÇÇêÉëëK= `ÜÉÅâ=íÜ~í= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =áë=åçí=~ÅíáîÉK=qÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ÑÉ~íìêÉ=áë=~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=çÅÅìêW=== • lkifkb=EQF= =áë=ÄäáåâáåÖ= • ou=EOF= =áë=åçí=äáí== • qu=EPF= =áë=åçí=äáíK== mêÉëë=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =Äìííçå=íç=ÇÉ~Åíáî~íÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =~åÇ=êÉëíçêÉ=óçìê=fåíÉêåÉí= Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåK== tÜÉå=íÜÉ=`dQRMN=fåíÉêåÉí=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí=áå=ìëÉI=éêÉëë=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ÄìííçåK=qÜáë= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h ~Åíáî~íÉë= =~åÇ=Çáë~ÄäÉë=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçå=Ñçê=áåÅêÉ~ëÉÇ=ëÉÅìêáíóK= O S =...

 • Page 32

  plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= qbibmelkv=`ljjrkf`^qflkp=d^qbt^v== jçíçêçä~I=fåÅKI=_êç~ÇÄ~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë=pÉÅíçê=E jçíçêçä~ÒF= `~ÄäÉ=a~í~LqÉäÉéÜçåó=aáîáëáçå= NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉ= eçêëÜ~ãI=m^=NVMQQ= fjmloq^kqW=mib^pb=ob^a=qefp=plcqt^ob=if`bkpb=E if`bkpbÒF=`^obcriiv=_bclob=vlr=fkpq^iiI=altkil^a=lo= rpb=^kv=^mmif`^qflk=plcqt^obI=rp_=aofsbo=plcqt^obI=cfojt^ob=^ka=obi^qba=al`rjbkq^qflk= E plcqt^obÒF=molsfaba=tfqe=jlqloli^Ûp=qbibmelkv=`ljjrkf`^qflkp=d^qbt^v=molar`q=Eqeb= `d= molar`qÒFK=_v=rpfkd=qeb=`d=molar`q=^kaLlo=fkpq^iifkdI=altkil^afkd=lo=rpfkd=^kv=lc=qeb= plcqt^obI=vlr=fkaf`^qb=vlro=^``bmq^k`b=lc=b^`e=lc=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpbK=rmlk=^``bmq^k`bI=qefp= if`bkpb=tfii=_b=^=ibd^iiv=_fkafkd=^dobbjbkq=_bqtbbk=vlr=^ka=jlqloli^K=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpb= ^mmiv=ql=vlr=^ka=ql=^kv=pr_pbnrbkq=rpbo=lc=qefp=plcqt^obK== fc=vlr=al=klq=^dobb=ql=^ii=lc=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpb=EfF=al=klq=fkpq^ii=lo=rpb=qeb=plcqt^ob=^ka=EffF= obqrok=qeb=`d=molar`q=^ka=qeb=plcqt^ob=E`liib`qfsbivI= molar`qÒFI=fk`irafkd=^ii=`ljmlkbkqpI= al`rjbkq^qflk=^ka=^kv=lqebo=j^qbof^ip=molsfaba=tfqe=qeb=molar`qI=ql=vlro=pbosf`b=molsfabo=clo= ^=crii=obcrkaK= qÜÉ=pçÑíï~êÉ=áåÅäìÇÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ãÉÇá~I=~åó=éêáåíÉÇ=ã~íÉêá~äëI=~åÇ=~åó= çåJäáåÉÒ=çê=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÇçÅìãÉåí~íáçåK==pçÑíï~êÉ=éêçîáÇÉÇ= Äó=íÜáêÇ=é~êíáÉë=ã~ó=ÄÉ=ëìÄàÉÅí=íç=ëÉé~ê~íÉ=ÉåÇJìëÉê=äáÅÉåëÉ=~ÖêÉÉãÉåíë=Ñêçã=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêë=çÑ=ëìÅÜ=pçÑíï~êÉK= qÜÉ=pçÑíï~êÉ=áë=åÉîÉê=ëçäÇK=jçíçêçä~=äáÅÉåëÉë=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=íç=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ÅìëíçãÉê=~åÇ=íç=~åó=ëìÄëÉèìÉåí=äáÅÉåëÉÉ=Ñçê=éÉêëçå~ä=ìëÉ= êÇ çåäó=çå=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK=jçíçêçä~=~åÇ=áíë=P =é~êíó=äáÅÉåëçêë=êÉí~áå=íÜÉ=çïåÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉK==...

 • Page 33

  plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= plcqt^ob=if`bkpb= vçì=ã~óW= rpb=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=çåäó=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíK== qo^kpcbo=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáåÅäìÇáåÖ=~ää=ÅçãéçåÉåí=é~êíë=~åÇ=éêáåíÉÇ=ã~íÉêá~äëF=éÉêã~åÉåíäó=íç=~åçíÜÉê=éÉêëçåI=Äìí=çåäó=áÑ=íÜÉ= éÉêëçå=~ÖêÉÉë=íç=~ÅÅÉéí=~ää=çÑ=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK=fÑ=óçì=íê~åëÑÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=óçì=ãìëí=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=íê~åëÑÉê=íÜÉ=mêçÇìÅí= ~åÇ=~ää=ÅçéáÉë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáÑ=~ééäáÅ~ÄäÉF=íç=íÜÉ=ë~ãÉ=éÉêëçå=çê=ÇÉëíêçó=~åó=ÅçéáÉë=åçí=íê~åëÑÉêêÉÇK== qbojfk^qb=íÜáë=iáÅÉåëÉ=Äó=ÇÉëíêçóáåÖ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=~åÇ=~ää=ÅçéáÉë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáÑ=~ééäáÅ~ÄäÉF=áå=ïÜ~íÉîÉê=ÑçêãK= vçì=ã~ó=åçíW= ENF=iç~åI=ÇáëíêáÄìíÉI=êÉåíI=äÉ~ëÉI=ÖáîÉI=ëìÄäáÅÉåëÉ=çê=çíÜÉêïáëÉ=íê~åëÑÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=áå=ïÜçäÉ=çê=áå=é~êíI=íç=~åó=çíÜÉê=éÉêëçåI=ÉñÅÉéí= ~ë=éÉêãáííÉÇ=ìåÇÉê=íÜÉ=qo^kpcbo=é~ê~Öê~éÜ=~ÄçîÉK=EOF=`çéó=çê=íê~åëä~íÉ=íÜÉ=rëÉê=dìáÇÉ=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=çíÜÉê=íÜ~å= Ñçê=éÉêëçå~ä=ìëÉK=EPF=`çéóI=~äíÉêI=íê~åëä~íÉI=ÇÉÅçãéáäÉI=Çáë~ëëÉãÄäÉ=çê=êÉîÉêëÉ=ÉåÖáåÉÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=Äìí=åçí=äáãáíÉÇ=íçI= ãçÇáÑóáåÖ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=íç=ã~âÉ=áí=çéÉê~íÉ=çå=åçåJÅçãé~íáÄäÉ=Ü~êÇï~êÉK=EQF=oÉãçîÉI=~äíÉê=çê=Å~ìëÉ=åçí=íç=ÄÉ=Çáëéä~óÉÇI=~åó= ÅçéóêáÖÜí=åçíáÅÉë=çê=ëí~êíìé=ãÉëë~ÖÉ=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=éêçÖê~ãë=çê=ÇçÅìãÉåí~íáçåK=ERF=bñéçêí=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=çê=íÜÉ=mêçÇìÅí= ÅçãéçåÉåíë=áå=îáçä~íáçå=çÑ=~åó=råáíÉÇ=pí~íÉë=Éñéçêí=ä~ïëK= qÜÉ=mêçÇìÅí=áë=åçí=ÇÉëáÖåÉÇ=çê=áåíÉåÇÉÇ=Ñçê=ìëÉ=áå=çåJäáåÉ=Åçåíêçä=çÑ=~áêÅê~ÑíI=~áê=íê~ÑÑáÅI=~áêÅê~Ñí=å~îáÖ~íáçå=çê=~áêÅê~Ñí= ÅçããìåáÅ~íáçåëX=çê=áå=ÇÉëáÖåI=ÅçåëíêìÅíáçåI=çéÉê~íáçå=çê=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=~åó=åìÅäÉ~ê=Ñ~ÅáäáíóK=jlqloli^=^ka=fqp=P =m^oqv= if`bkplop=afp`i^fj=^kv=bumobpp=lo=fjmifba=t^oo^kqv=lc=cfqkbpp=clo=pr`e=rpbpK=vlr=obmobpbkq=^ka= t^oo^kq=qe^q=vlr=pe^ii=klq=rpb=qeb=molar`q=clo=pr`e=mromlpbpK=...

 • Page 34

  plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= qáíäÉ=íç=íÜáë=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=çïåÉêëÜáé=çÑ=~ää=ÅçéóêáÖÜíëI=ã~ëâ=ïçêâ=êáÖÜíëI=é~íÉåíëI=íê~ÇÉã~êâë=~åÇ=~ää=çíÜÉê=áåíÉääÉÅíì~ä= éêçéÉêíó=êáÖÜíë=ëìÄëáëíáåÖ=áå=íÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖI=~åÇ=~ää=~Ç~éí~íáçåë=íç=~åÇ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖ=ëÜ~ää=~í=~ää=íáãÉë=êÉã~áå=ïáíÜ= êÇ jçíçêçä~=~åÇ=áíë=P =é~êíó=äáÅÉåëçêëK=jçíçêçä~=êÉí~áåë=~ää=êáÖÜíë=åçí=ÉñéêÉëëäó=äáÅÉåëÉÇ=ìåÇÉê=íÜáë=iáÅÉåëÉK=qÜÉ=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=~åó= êÇ áã~ÖÉëI=Öê~éÜáÅëI=éÜçíçÖê~éÜëI=~åáã~íáçåI=îáÇÉçI=~ìÇáçI=ãìëáÅ=~åÇ=íÉñí=áåÅçêéçê~íÉÇ=íÜÉêÉáå=áë=çïåÉÇ=Äó=jçíçêçä~=çê=áíë=P =é~êíó= äáÅÉåëçêë=~åÇ=áë=éêçíÉÅíÉÇ=Äó=råáíÉÇ=pí~íÉë=ÅçéóêáÖÜí=ä~ïë=~åÇ=áåíÉêå~íáçå~ä=íêÉ~íó=éêçîáëáçåëK=bñÅÉéí=~ë=çíÜÉêïáëÉ=ÉñéêÉëëäó= éêçîáÇÉÇ=áå=íÜáë=iáÅÉåëÉI=íÜÉ=ÅçéóáåÖI=êÉéêçÇìÅíáçåI=ÇáëíêáÄìíáçå=çê=éêÉé~ê~íáçå=çÑ=ÇÉêáî~íáîÉ=ïçêâë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=~åó=éçêíáçå=çÑ= íÜÉ=mêçÇìÅí=çê=íÜÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áë=ëíêáÅíäó=éêçÜáÄáíÉÇ=Äó=ëìÅÜ=ä~ïë=~åÇ=íêÉ~íó=éêçîáëáçåëK=kçíÜáåÖ=áå=íÜáë=iáÅÉåëÉ=ÅçåëíáíìíÉë=~= ï~áîÉê=çÑ=jçíçêçä~Ûë=êáÖÜíë=ìåÇÉê=råáíÉÇ=pí~íÉë=ÅçéóêáÖÜí=ä~ïK= qÜáë=iáÅÉåëÉ=~åÇ=óçìê=êáÖÜíë=êÉÖ~êÇáåÖ=~åó=ã~ííÉê=áí=~ÇÇêÉëëÉë=~êÉ=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=`çããçåïÉ~äíÜ=çÑ=mÉååëóäî~åá~I= ïáíÜçìí=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ÅçåÑäáÅí=çÑ=ä~ïë=éêáåÅáéäÉëK=qefp=if`bkpb=pe^ii=qbojfk^qb=^rqlj^qf`^iiv=áÑ=óçì=Ñ~áä=íç=Åçãéäó=ïáíÜ= íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK= jçíçêçä~=áë=åçí=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=~åó=íÜáêÇ=é~êíó=ëçÑíï~êÉ=éêçîáÇÉÇ=~ë=~=ÄìåÇäÉÇ=~ééäáÅ~íáçåI=çê=çíÜÉêïáëÉI=ïáíÜ=íÜÉ=pçÑíï~êÉK= rKpK=dlsbokjbkq=obpqof`qba=ofdeqp= qÜÉ=mêçÇìÅí=~åÇ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áë=éêçîáÇÉÇ=ïáíÜ=obpqof`qba=ofdeqpK=qÜÉ=ìëÉI=ÇìéäáÅ~íáçå=çê=ÇáëÅäçëìêÉ=Äó=íÜÉ=dçîÉêåãÉåí=áë= ëìÄàÉÅí=íç=êÉëíêáÅíáçåë=~ë=ëÉí=ÑçêíÜ=áå=ëìÄÇáîáëáçå=EÅFENFEááF=çÑ=qÜÉ=oáÖÜíë=áå=qÉÅÜåáÅ~ä=a~í~=~åÇ=`çãéìíÉê=pçÑíï~êÉ=Åä~ìëÉ=~í=ROKOOTJ TMNPK=qÜÉ=Åçåíê~ÅíçêLã~åìÑ~ÅíìêÉê=áë=jçíçêçä~I=fåÅKI=_êç~ÇÄ~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë=pÉÅíçêI=NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉI=eçêëÜ~ãI=m^= NVMQQK=...

 • Page 35

  plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= t^oo^kqv=fkcloj^qflk= tÜ~í=áë=ãó=ï~êê~åíó\== ^=äáãáíÉÇ=ï~êê~åíó=Ñçê=íÜáë=mêçÇìÅí=EáåÅäìÇáåÖ=pçÑíï~êÉF=áë=éêçîáÇÉÇ=Äó=jçíçêçä~=íç=óçìê=ÇáëíêáÄìíçêI=Å~ÄäÉ=çéÉê~íçê=çê=fåíÉêåÉí= ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=~ë=~ééäáÅ~ÄäÉK==mäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=óçìê=Å~ÄäÉ=çéÉê~íçê=çê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=E pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉêÒF=Ñçê=ÇÉí~áäëK== jçíçêçä~=ÇçÉë=åçí=ï~êê~åí=íÜ~í=~åó=pçÑíï~êÉ=ïáää=éÉêÑçêã=Éêêçê=ÑêÉÉ=çê=ïáíÜçìí=ÄìÖëK=jçíçêçä~Ûë=ï~êê~åíó=ëÜ~ää=åçí=~ééäóW=EáF=íç=~åó= mêçÇìÅí=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=~ÅÅáÇÉåíI=ãáëìëÉI=åÉÖäÉÅíI=~äíÉê~íáçåI=^Åíë=çÑ=dçÇI=áãéêçéÉê=Ü~åÇäáåÖI=áãéêçéÉê=íê~åëéçêíI=áãéêçéÉê=ëíçê~ÖÉI= áãéêçéÉê=ìëÉ=çê=~ééäáÅ~íáçåI=áãéêçéÉê=áåëí~ää~íáçåI=áãéêçéÉê=íÉëíáåÖ=çê=ìå~ìíÜçêáòÉÇ=êÉé~áêX=çê=EááF=íç=ÅçëãÉíáÅ=éêçÄäÉãë=çê=ÇÉÑÉÅíë= ïÜáÅÜ=êÉëìäí=Ñêçã=åçêã~ä=ïÉ~ê=~åÇ=íÉ~ê=ìåÇÉê=çêÇáå~êó=ìëÉI=~åÇ=Çç=åçí=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çê=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíK=jçíçêçä~Ûë= ï~êê~åíó=~ééäáÉë=çåäó=íç=~=mêçÇìÅí=íÜ~í=áë=ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ=Äó=jçíçêçä~=~åÇ=áÇÉåíáÑáÉÇ=Äó=jçíçêçä~JçïåÉÇ=íê~ÇÉã~êâI=íê~ÇÉ=å~ãÉ=çê= éêçÇìÅí=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=äçÖçë=~ÑÑáñÉÇ=íç=íÜÉ=mêçÇìÅíK=jlqloli^=albp=klq=t^oo^kq=qefp=molar`q=afob`qiv=ql=vlrI= qeb=bka=rpboK==bu`bmq=^p=abp`of_ba=fk=qefp=pb`qflk= t^oo^kqv=fkcloj^qflkÒI=qebob=^ob=kl=t^oo^kqfbp= lo=obmobpbkq^qflkp=lc=^kv=hfka=obi^qfkd=ql=qeb=molar`qI=bumobppI=fjmifba=lo=pq^qrqlovI=fk`irafkd= _rq=klq=ifjfqba=ql=fjmifba=t^oo^kqfbp=lc=jbo`e^kq^_fifqvI=cfqkbpp=clo=^=m^oqf`ri^o=mromlpbI=lo= t^oo^kqv=^d^fkpq=fkcofkdbjbkqK=jlqloli^=fp=klq=obpmlkpf_ib=cloI=^ka=molsfabp= ^p=fpÒ=^kv=plcqt^ob= prmmifba=_v=Poa=m^oqfbpK== tÜ~í=~ÇÇáíáçå~ä=éêçîáëáçåë=ëÜçìäÇ=f=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ\= _ÉÅ~ìëÉ=áí=áë=áãéçëëáÄäÉ=Ñçê=jçíçêçä~=íç=âåçï=íÜÉ=éìêéçëÉë=Ñçê=ïÜáÅÜ=óçì=~ÅèìáêÉÇ=íÜáë=mêçÇìÅí=çê=íÜÉ=ìëÉë=íç=ïÜáÅÜ=óçì=ïáää=éìí= íÜáë=mêçÇìÅíI=óçì=~ëëìãÉ=Ñìää=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅí=Ñçê=áíë=áåëí~ää~íáçå=~åÇ=ìëÉK==tÜáäÉ=ÉîÉêó=êÉ~ëçå~ÄäÉ=ÉÑÑçêí= Ü~ë=ÄÉÉå=ã~ÇÉ=íç=áåëìêÉ=íÜ~í=óçì=ïáää=êÉÅÉáîÉ=~=mêçÇìÅí=íÜ~í=óçì=Å~å=ìëÉ=~åÇ=ÉåàçóI=jçíçêçä~=ÇçÉë=åçí=ï~êê~åí=íÜ~í=íÜÉ=ÑìåÅíáçåë=çÑ= íÜÉ=mêçÇìÅí=ïáää=ãÉÉí=óçìê=êÉèìáêÉãÉåíë=çê=íÜ~í=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅí=ïáää=ÄÉ=ìåáåíÉêêìéíÉÇ=çê=ÉêêçêJÑêÉÉK=jlqloli^=fp= klq=obpmlkpf_ib=clo=mol_ibjp=lo=a^j^db=`^rpba=_v=qeb=fkqbo^`qflk=lc=qeb=molar`q=tfqe=^kv=lqebo= plcqt^ob=lo=e^oat^obK=...

 • Page 36

  plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= eçï=äçåÖ=ÇçÉë=íÜáë=iáãáíÉÇ=t~êê~åíó=ä~ëí\= `çåí~Åí=óçìê=pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉê=Ñçê=ÇÉí~áäëK=== tÜ~í=óçì=ãìëí=Çç=íç=çÄí~áå=ï~êê~åíó=ëÉêîáÅÉK= cçê=mêçÇìÅí=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉI=íÉÅÜåáÅ~ä=ëìééçêíI=ï~êê~åíó=Åä~áãëI=èìÉëíáçåë=~Äçìí=óçìê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ=çê=ÅçååÉÅíáçåI=Åçåí~Åí=óçìê= pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉêK=^ii=t^oo^kqfbp=^ob=slfa=fc=qeb=molar`q=fp=lmbkbaI=^iqbobaI=^kaLlo a^j^dbaK== qebpb=^ob=vlro=plib=^ka=bu`irpfsb=objbafbp=clo=^kv=^ka=^ii=`i^fjp=qe^q=vlr=j^v=e^sb=^ofpfkd=lrq=lc= lo=fk=`lkkb`qflk=tfqe=qefp=molar`qI=tebqebo=j^ab=lo=prccboba=_v=vlr=lo=^klqebo=mboplk=^ka= tebqebo=_^pba=fk=`lkqo^`q=lo=qloqK= fk=kl=bsbkq=pe^ii=jlqloli^=_b=if^_ib=ql=vlr=lo=^kv=lqebo=m^oqv=clo=^kv=afob`qI=fkafob`qI=dbkbo^iI= pmb`f^iI=fk`fabkq^iI=`lkpbnrbkqf^iI=bubjmi^ov=lo=lqebo=a^j^dbp=^ofpfkd=lrq=lc=qeb=rpb=lo=fk^_fifqv= ql=rpb=qeb=molar`q=Efk`irafkdI=tfqelrq=ifjfq^qflkI=a^j^dbp=clo=ilpp=lc=_rpfkbpp=molcfqpI=_rpfkbpp= fkqboormqflkI=ilpp=lc=fkcloj^qflk=lo=^kv=lqebo=mb`rkf^ov=ilppFI=lo=colj=^kv=_ob^`e=lc=t^oo^kqvI= bsbk=fc=jlqloli^=e^p=_bbk=^asfpba=lc=qeb=mlppf_fifqv=lc=pr`e=a^j^dbpK==fk=kl=`^pb=pe^ii=jlqloli^Ûp= if^_fifqv=bu`bba=qeb=^jlrkq=vlr=m^fa=clo=qeb=molar`qK== jçíçêçä~Ûë=ï~êê~åíó=áë=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=`çããçåïÉ~äíÜ=çÑ=mÉååëóäî~åá~I=ÉñÅäìÇáåÖ=áíë=ÅçåÑäáÅí=çÑ=ä~ïë=éêáåÅáéäÉë=~åÇ= ÉñÅäìÇáåÖ=íÜÉ=éêçîáëáçåë=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=`çåîÉåíáçå=çå=`çåíê~Åíë=Ñçê=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=p~äÉ=çÑ=dççÇëK=...

 • Page 37

  R M N Q P O J M M N = T L M O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = j d _ f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b å...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: