Download Print this page

Motorola CG4501 Instruction Manual

Advertisement

Quick Links

=
`dQRMN=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó
Communications Gateway

Advertisement

loading

Summary of Contents for Motorola CG4501

 • Page 1 `dQRMN=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó Communications Gateway...
 • Page 2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. qÜÉ=äáÖÜíåáåÖ=Ñä~ëÜ=ïáíÜ=~êêçïÜÉ~Ç=ëóãÄçäI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë=áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=ìåáåëìä~íÉÇ= Ç~åÖÉêçìë=îçäí~ÖÉÒ= ïáíÜáå=íÜÉ=éêçÇìÅíÛë=ÉåÅäçëìêÉ=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=çÑ=ëìÑÑáÅáÉåí=ã~ÖåáíìÇÉ=íç=ÅçåëíáíìíÉ=~=êáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=íç=éÉêëçåëK= qÜÉ=ÉñÅä~ã~íáçå=éçáåíI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë=áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=áãéçêí~åí=çéÉê~íáåÖ=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=EëÉêîáÅáåÖF= áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=äáíÉê~íìêÉ=~ÅÅçãé~åóáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=...
 • Page 3 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Computers, Motorola BCS, 101 tournament Drive, Horsham, Pa. 19044, digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to...
 • Page 4 UNLESS YOU ARE QUALIFIED TO DO SO. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Motorola, Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time without obligation on the part of Motorola, Inc. to provide notification of such revision or change.
 • Page 5 `lkqbkqp fåíêçÇìÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N cêçåí=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P= oÉ~ê=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK U _ÉÑçêÉ=vçì=_ÉÖáå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V= fåëí~ää~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO= cçê=~=páåÖäÉ=rëÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO= mçïÉêáåÖ=ré=íÜÉ=cáêëí=qáãÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR= rëáåÖ=íÜÉ=léíáçå~ä=`ê~ÇäÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS= cçê=jìäíáéäÉ=rëÉêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bíÜÉêåÉí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU _~ëáÅ=`çåÑáÖìê~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM= `çåÑáÖìêáåÖ=Ñçê=q`mLfmKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM= fåëí~ääáåÖ=rp_=aÉîáÅÉ=aêáîÉêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP= sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ qêçìÄäÉëÜççíáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR...
 • Page 6 fkqolar`qflk= qÜÉ=jçíçêçä~=`dQRMN=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=ÅçååÉÅí=óçìê=ÜçãÉ=çê=ÄìëáåÉëë=ÅçãéìíÉê=íç=~=ÜáÖÜJëéÉÉÇ= a~í~=lîÉê=`~ÄäÉ=pÉêîáÅÉ=fåíÉêÑ~ÅÉ=péÉÅáÑáÅ~íáçå=Eal`pfpF=NKM=çê=NKN=Åçãéäá~åí=Ç~í~=åÉíïçêâK=qÜÉ=`dQRMN=éêçîáÇÉë=ÜáÖÜJëéÉÉÇI= ÄáJÇáêÉÅíáçå~ä=Ç~í~=~ÅÅÉëë=ïáíÜ=o~Çáç=cêÉèìÉåÅó=EocF=ÇçïåëíêÉ~ã=íê~åëÑÉê=ê~íÉë=ìé=íç=PU=jÄéë=~åÇ=oc=ìéëíêÉ~ã=ê~íÉë=ìé=íç= NM=jÄéëK=fí=~äëç=éêçîáÇÉë=íÉäÉéÜçåó=îçáÅÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÑÉ~íìêÉë=ìëáåÖ=íÜÉ=fåíÉêåÉí=mêçíçÅçä=EfmF=âåçïå=~ë=sçáÅÉ=çîÉê=fm= EsçfmFK= qÜÉ=`dQRMN=ëìééçêíë=íïç=ëÉé~ê~íÉäó=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉë=~åÇ=ìåäáâÉ=~=Çá~äJìé=ãçÇÉãI=íÜÉ=`dQRMN=áë=~äï~óë=çåäáåÉK=gìëí= çéÉå=óçìê=ÄêçïëÉê=~åÇ=ëìêÑK=gìëí=éáÅâ=ìé=óçìê=éÜçåÉ=~åÇ=í~äâK= Communications Gateway...
 • Page 7 fkqolar`qflk= qÜÉ=`dQRMN=áë=Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=áåÇìëíêó=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=áåíÉêÑ~ÅÉë=ïáíÜ=ã~àçê=fm=íÉäÉéÜçåó=îÉåÇçê=Ü~êÇï~êÉK=cÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ= `dQRMN=áåÅäìÇÉW== • sçáÅÉ=~åÇ=Ç~í~=çîÉê=~=ëáåÖäÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=åÉíïçêâ= • pí~åÇ~êÇ=íÉäÉéÜçåÉ=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=`i^pp=ÑÉ~íìêÉë=ëìÅÜ=~ë=Å~ääÉê=faI=Å~ää=ï~áíáåÖI=~åÇ=Å~ää=Ñçêï~êÇáåÖ= • oÉãçíÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=íÜêçìÖÜ=pkjm= • ^ìíçã~íáÅ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=~åÇ=~ÇÇêÉëë=~ëëáÖåãÉåí= • pçÑíï~êÉ=ìéÖê~ÇÉë=çîÉê=íÜÉ=åÉíïçêâ= • ∆ ∆ ∆= `çãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=táåÇçïë I=j~ÅáåíçëÜ I=~åÇ=rkfu çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=ÅçãéìíÉêë=êìååáåÖ=qê~åëéçêí=`çåíêçä= mêçíçÅçäLfåíÉêåÉí=mêçíçÅçä=Eq`mLfmF== • » `çãéäáÉë=ïáíÜ=áåÇìëíêó=ëí~åÇ~êÇë=Eal`pfpI=m~ÅâÉí`~ÄäÉ I=ÉíÅKF= • » rp_=áåíÉêÑ~ÅÉ=íç=~=m`=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=~=rp_=éçêí=~åÇ=êìååáåÖ=táåÇçïë=VU=pbI=táåÇçïë=OMMMI=táåÇçïë=jÉ I=çê= » táåÇçïë=um • NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=éçêí=Ñçê=ÇáêÉÅí=ÅçååÉÅíáçå=íç=bíÜÉêåÉí=ÉèìáééÉÇ=ÅçãéìíÉêë= • fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ëïáíÅÜ=çå=êÉ~ê=é~åÉä= • bñíÉåëáîÉ=ÉîÉåí=äçÖë=Ñçê=íêçìÄäÉëÜççíáåÖ=...
 • Page 8 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= Communications Gateway...
 • Page 9 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= qÜÉ=ëÉîÉå=ÑêçåíJé~åÉä=äáÖÜíë=éêçîáÇÉ=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=éçïÉêI=ÅçããìåáÅ~íáçåëI=~åÇ=ÉêêçêëK= iáÖÜí= `çäçê aÉëÅêáéíáçå dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=ëí~êíìé=Çá~ÖåçëíáÅë=~êÉ=ÄÉáåÖ=éÉêÑçêãÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=`dQRMN= áë=çå=~åÇ=Çá~ÖåçëíáÅë=ÅçãéäÉíÉÇ=ëìÅÅÉëëÑìääóK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÑêÉèìÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Çáë~ÄäÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=~ÅèìáêÉÇ=~åÇ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Éå~ÄäÉÇK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=`dQRMN=Å~å=ÄÉ=áå= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h íÜÉ= =ãçÇÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= fkqbokbq pb`rofqv=il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÑêÉèìÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Çáë~ÄäÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=~ÅèìáêÉÇ=~åÇ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Éå~ÄäÉÇK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=`dQRMN=Å~å=ÄÉ=áå= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h íÜÉ= =ãçÇÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= fkqbokbq pb`rofqv=il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=åÉíïçêâ=ÅçååÉÅíáçå=Äó=êÉèìÉëíáåÖ=~å=fm= ~ÇÇêÉëë=Eae`mFI=Ççïåäç~ÇáåÖ=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=ÑáäÉ=EqcqmFI=~åÇ=çÄí~áåáåÖ=åÉíïçêâ=íáãÉ=EqlaFK=^= ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=`dQRMN=Ü~ë=ÅçãéäÉíÉÇ=íÜÉ=åÉíïçêâ=ÅçååÉÅíáçå=~åÇ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=mçïÉêI= oÉÅÉáîÉI=~åÇ=pÉåÇ=ÑìåÅíáçåK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ= fkqbokbq pb`rofqv=il`h =ÑÉ~íìêÉ=Å~å=ÄÉ=~ÅíáîÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK=...
 • Page 10 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= ^ãÄÉê= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMN=áë=íê~åëãáííáåÖ=çê=êÉÅÉáîáåÖ=Ç~í~K=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑI=íÜÉ= `dQRMN=áë=åçí=íê~åëÑÉêêáåÖ=Ç~í~K= ^ãÄÉê= ^=ëçäáÇ=äáÖÜí=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=éÜçåÉ=äáåÉ=N=áë=~ÅíáîÉK=qÜÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=áë=áå~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ=iba=áë=åçí=äáíK= ^ãÄÉê= ^=ëçäáÇ=äáÖÜí=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=éÜçåÉ=äáåÉ=O=áë=~ÅíáîÉK=qÜÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=áë=áå~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ=iba=áë=åçí=äáíK= fÑ=~å=Éêêçê=çÅÅìêëI=íÜÉ=äáÖÜíë=Å~å=éêçîáÇÉ=~=èìáÅâ=ï~ó=çÑ=ÇÉíÉÅíáåÖ=íÜÉ=éêçÄäÉãK=pÉÉ=qêçìÄäÉëÜççíáåÖ=Ñçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçåK=...
 • Page 11 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE...
 • Page 12 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h qÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=éêçîáÇÉë=bíÜÉêåÉí=~Åíáîáíó=~åÇ=äáåâ=ëí~íìë=äáÖÜíëI=íÜÉ=êÉëÉí=ÄìííçåI=íÜÉ= =Äìííçå=~åÇ= ~ää=íÜÉ=ÅçååÉÅíçêëK= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå fkqbokbq=pb`rofqv=il`h mêÉëë=íÜÉ= =Äìííçå=íç=Çáë~ÄäÉ=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_=éçêíë=Eåçí=êÉÅÉáîáåÖ=çê= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h íê~åëãáííáåÖ=Ç~í~FK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñêçåí=é~åÉä=ÅçåÇáíáçåë=çÅÅìê=ïÜÉå= =áë=~ÅíáîÉW=== • lkifkb EQF= =áë=ÄäáåâáåÖ= • ou=EOF= =áë=åçí=äáí== • qu=EPF= =áë=åçí=äáí== fkqbokbq=pb`rofqv=il`h tÜÉå=íÜÉ= =ÑÉ~íìêÉ=áë=~ÅíáîÉ=íÉäÉéÜçåÉ=ëÉêîáÅÉ=êÉã~áåë=~ÅíáîÉ=~åÇ=íÜÉ=Å~ÄäÉ= ÅçååÉÅíáçå=íç=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=êÉã~áåë=~ÅíáîÉK=tÜÉå=íÜÉ=`dQRMN=fåíÉêåÉí=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí=áå= ìëÉI=éêÉëë=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ÄìííçåK=qÜáë=~Åíáî~íÉë= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =~åÇ=Çáë~ÄäÉë=íÜÉ= fåíÉêåÉí=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçå=Ñçê=áåÅêÉ~ëÉÇ=ëÉÅìêáíóK= LINE 2 LINE 1 qÜÉëÉ=ogJNNéçêíë=íê~åëÑÉê=Ç~í~=íç=~åÇ=Ñêçã=~å~äçÖ=éÜçåÉ=äáåÉëK=iáåÉN=~åÇ=iáåÉ=O=ëìééçêíë=ëáåÖäÉ=äáåÉ= éÜçåÉëK== ENET qÜáë=ogJQR=éçêí=íê~åëÑÉêë=bíÜÉêåÉí=Ç~í~=íç=~åÇ=Ñêçã=óçìê=ÅçãéìíÉêK=qÜÉ=éçêí=Åçåí~áåë=áåíÉÖê~íÉÇ= ÖêÉÉå=ibaë=çå=íÜÉ=äçïÉê=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí=çÑ=íÜÉ=éçêíK=tÜÉå=íÜÉ=äçïÉêJäÉÑí=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=...
 • Page 13 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä qÜáë=éçêí=éêçîáÇÉë=~=ÇáêÉÅíáçå=ÅçååÉÅíáçå=íç=rp_=ÉèìáééÉÇ=ÅçãéìíÉêë=Ñçê=Ç~í~=íê~åëÑÉêK= qÜáë=éìëÜJÄìííçå=ëïáíÅÜ=êÉëÉíë=`dQRMN=éçïÉêK= qÜáë=cJíóéÉ=éçêí=éêçîáÇÉë=oc=ÅçååÉÅíáîáíó=íç=~åÇ=Ñêçã=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK== CABLE qÜáë=ÅçååÉÅíçê=éêçîáÇÉë=éçïÉê=íç=íÜÉ=`dQRMNK=...
 • Page 14 _bclob=vlr=_bdfk= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=íÜÉ=áåëí~ää~íáçåI=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=óçì=êÉÅÉáîÉÇW= låÉ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí= qÜÉëÉ=áíÉãë=~êÉ=ëìééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=~åÇ=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=óçìê=ÅçãéìíÉê= íç=íÜÉ=`dQRMNK= Å~ÄäÉ=EëÜáÉäÇÉÇF= çê== låÉ=rp_=Å~ÄäÉ== mçïÉê=ÅçêÇ= oÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íÜÉ=`dQRMN=íç=~å=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK= `dQRMN=rëÉê=dìáÇÉ=`aJolj= `çåí~áåë=rp_=éçêí=ÅçååÉÅíáçå=ÇêáîÉêëK=qÜáë=`aJolj=áë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=~=rp_JÉèìáééÉÇ= ÅçãéìíÉê=íç=íÜÉ=`dQRMNK= vçì=åÉÉÇ=íç=éìêÅÜ~ëÉ=~=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=ïáíÜ=cJíóéÉ=ÅçååÉÅíçêë=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íç=íÜÉ=åÉ~êÉëí=Å~ÄäÉ=çìíäÉíK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=~= qs=ëÉí=~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=Å~ÄäÉ=çìíäÉíI=óçì=ã~ó=åÉÉÇ=~=RJVMM=jeò=ëéäáííÉê=íç=ìëÉ=ÄçíÜ=íÜÉ=qs=~åÇ=íÜÉ=`dQRMNK=...
 • Page 15 _bclob=vlr=_bdfk= qç=ìëÉ=~ää=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ=`dQRMNI=óçì=ïáää=åÉÉÇ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW= qÉäÉéÜçåÉEëF= oÉèìáêÉÇ=íç=ìëÉ=íÜÉ=íÉäÉéÜçåó=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ=`dQRMNK= klqb= ïáíÜ=ëí~åÇ~êÇ= ogJNN=ÅçååÉÅíçêë= qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMNK=fÑ=áí=áëåÛíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå= pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉê= vçì=ãìëí=ëáÖå=ìé=ïáíÜ=~=Ç~í~=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ïÜç=éêçîáÇÉë= áåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK= ~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~åÇ=çíÜÉê=çåäáåÉ=ëÉêîáÅÉëK= `çãéìíÉê= vçìê=ÅçãéìíÉê=ãìëí=ëìééçêí=bíÜÉêåÉí=çê=rp_=~åÇ=íÜÉ= q`mLfm=éêçíçÅçä=íç=~ÅÅÉëë=íÜÉ=`dQRMNK=qÜÉ=`dQRMN=áë= ∆ ∆ ∆= Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=jáÅêçëçÑí I=j~ÅáåíçëÜ I=~åÇ=rkfu çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãëK=vçì=ÇçåÛí=åÉÉÇ=ëéÉÅá~ä=ëçÑíï~êÉ=íç= çéÉê~íÉ=íÜÉ=`dQRMNK= bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çê= ^åó=ëí~åÇ~êÇ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çéÉê~íÉë=ïáíÜ=íÜÉ= `dQRMNK=qÜÉ=Å~êÇ=áë=åçí=êÉèìáêÉÇ=ïÜÉå=ÅçååÉÅíáåÖ=íç=íÜÉ= rp_=ëçÑíï~êÉ= rp_=éçêíK=qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMNK=fÑ=áí=áë=åçíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçåë= áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK== qÜÉ=rp_=ÅçååÉÅíáçå=ëìééçêíÉÇ=Äó=táåÇçïë=VU=pbI= táåÇçïë=OMMMI=táåÇçïë=jÉI=~åÇ=táåÇçïë=um=êÉèìáêÉë= ëéÉÅá~ä=ëçÑíï~êÉ=íç=çéÉê~íÉK=^ää=rp_=ÇêáîÉêë=~êÉ=Åçåí~áåÉÇ= çå=íÜÉ=`aJolj=ëìééäáÉÇ=ïáíÜ=óçìê=`dQRMNK= vçìê=ÅçãéìíÉê=ãìëí=ÄÉ=ÅçåÑáÖìêÉÇ=Ñçê=q`mLfm=~åÇ=Ü~îÉ=~å= fm=~ÇÇêÉëë=Ñçê=íÜÉ=`dQRMN=íç=çéÉê~íÉK=vçìê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ= éêçîáÇÉê=ÑìêåáëÜÉë=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëëK= N M =...
 • Page 16 _bclob=vlr=_bdfk= eqji=_êçïëÉê= ^åó=ëí~åÇ~êÇ=eqji=EïÉÄF=ÄêçïëÉê=ïçêâë=ïáíÜ=íÜÉ= `dQRMNK== klqb= qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMNK=fÑ=áí=áëåÛíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå= áåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK= N N =...
 • Page 17 fkpq^ii^qflk= qÜÉ=áåëí~ää~íáçå=çÑ=íÜÉ=`dQRMN=Å~å=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉÇ=áå=~=ã~ííÉê=çÑ=ãáåìíÉëK=^ÑíÉê=óçì=~íí~ÅÜ=íÜÉ=Å~ÄäÉëI=óçì=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê= ÅçãéìíÉêK== qÜÉ=`dQRMN=áåëí~ää~íáçå=ëíÉéë=ãìëí=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=áå=íÜÉ=çêÇÉê=ëÜçïå=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=é~ÖÉëK= cçê=~=páåÖäÉ=rëÉê= `^_ib `çååÉÅí=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=íç=~=Å~ÄäÉ=çìíäÉí=áå=óçìê=ÜçãÉK=`çååÉÅí=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= I=~ë= ëÜçïå=ÄÉäçïK=e~åÇJíáÖÜíÉå=íÜÉ=ÅçååÉÅíçêë=íç=~îçáÇ=Ç~ã~ÖáåÖ=íÜÉãK= LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE To electrical outlet To cable outlet or splitter To USB jack on computer To Ethernet jack on computer To single-line telephone To single-line telephone N O =...
 • Page 18 fkpq^ii^qflk= C A U T I O N ! Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at the same time. fÑ=óçì=~äêÉ~Çó=Ü~îÉ=~=qs=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=Å~ÄäÉ=çìíäÉíI=óçì=ïáää=åÉÉÇ=íç=ìëÉ=~=RJVMM=jeò=ëéäáííÉêK=`çååÉÅí=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=~ë= ëÜçïåW== LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE To electrical outlet To phone To Ethernet jack on computer To USB jack on computer...
 • Page 19 fkpq^ii^qflk= fåëÉêí=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=`aJolj=áåíç=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉK= bkbq `çååÉÅí=íÜÉ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= =~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=à~Åâ=çå= íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=óçìê=ÅçãéìíÉê== lê= `çååÉÅí=íÜÉ=rp_=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=rp_=~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=rp_=à~Åâ=çå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=óçìê= ÅçãéìíÉêK== fkb= `çååÉÅí=óçìê=íÉäÉéÜçåÉ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=i NK=^=ëÉé~ê~íÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=Å~å=ÄÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMN= ifkb= ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= qÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Å~ÄäÉ=äÉåÖíÜ=Ñçê=íÉäÉéÜçåó=éçêí=ÅçååÉÅíáçåë=áë=P=ãÉíÉêë=çê=äÉëëK=qÜÉ=`dQRMN=ÉäÉÅíêáÅ~ääó=ëìééçêíë=Å~ÄäÉ= äÉåÖíÜë=çÑ=ìé=íç=PMM=ãÉíÉêëK= mltbo `çååÉÅí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=íç=íÜÉ=`dQRMN=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= =~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=óçìê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK= klqb= fÑ=óçì=éä~ÅÉ=óçìê=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=ÅäçëÉ=íç=~=ÅçêÇäÉëë=çê=ïáêÉäÉëë=ÇÉîáÅÉI=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=ã~ó=çÅÅìê=ïÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ= íÉäÉéÜçåÉK==fÑ=óçì=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉI=ãçîÉ=íÜÉ=ÅçêÇäÉëë=çê=ïáêÉäÉëë=ÇÉîáÅÉ=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=ìåíáä=óçì= åç=äçåÖÉê=ÜÉ~ê=íÜÉ=åçáëÉK== aç=åçí=ÄäçÅâ=íÜÉ=~áê=îÉåíë=Äó=ëí~ÅâáåÖ=ÉèìáéãÉåí=çê=çíÜÉê=çÄàÉÅíë=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~óK= N Q =...
 • Page 20 fkpq^ii^qflk= mçïÉêáåÖ=ré=íÜÉ=cáêëí=qáãÉ= vçì=ãìëí=~ääçï=R=íç=PM=ãáåìíÉë=íç=éçïÉê=ìé=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ= klqb= `dQRMN=ãìëí=ÑáåÇ=~åÇ=äçÅâ=çå=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÅÜ~ååÉäë=Ñçê=ÅçããìåáÅ~íáçåëK== qç=íìêå=çå=óçìê=`dQRMNI=ëáãéäó=éäìÖ=áí=áåK=fí=áë= åçí=åÉÅÉëë~êó=íç=ìåéäìÖ=áí=ïÜÉå=åçí=áå=ìëÉK= _É=ëìêÉ=íÜ~í=óçìê=ÅçãéìíÉê=áë=çå=~åÇ=íÜ~í=íÜÉ=`dQRMN=áë=ìåéäìÖÖÉÇK= mäìÖ=íÜÉ=`dQRMN=éçïÉê=ÅçêÇ=áåíç=óçìê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK=kçíáÅÉ=íÜ~í= íÜÉ=äáÖÜíë=çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=ÅóÅäÉ=íÜêçìÖÜ=íÜáë=ëÉèìÉåÅÉW= • mçïÉê=Ääáåâë=ÇìêáåÖ=~=ëÉäÑJíÉëíK=tÜÉå=íÜÉ=ëÉäÑJíÉëí=áë=ëìÅÅÉëëÑìääó= ÅçãéäÉíÉI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= • ou=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMN=ëÅ~åë=Ñçê=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉäK= tÜÉå=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçÅâÉÇI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= • qu=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMN=ëÅ~åë=Ñçê=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉäK= tÜÉå=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçÅâÉÇI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= • lkifkb=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMN=áë=çÄí~áåáåÖ=ÅçåÑáÖìê~íáçå= áåÑçêã~íáçåK=tÜÉå=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=áåÑçêã~íáçå=áë=çÄí~áåÉÇI=íÜÉ= äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=mçïÉêI=ouI=quI=~åÇ=lkifkb=äáÖÜíë=~êÉ= çå=~åÇ=íÜÉ=^Åíáîáíó=äáÖÜí=ÄäáåâëK= N R =...
 • Page 21 fkpq^ii^qflk= rëáåÖ=íÜÉ=léíáçå~ä=`ê~ÇäÉ= qÜÉ=`dQRMN=ã~ó=ÅçãÉ=ïáíÜ=~å=çéíáçå~ä=Åê~ÇäÉ=íÜ~í=Éå~ÄäÉë=íÜÉ=ãçÇÉã=íç= ëí~åÇ=îÉêíáÅ~ääó=çå=~=Ñä~í=ëìêÑ~ÅÉI=ëìÅÜ=~ë=~=ÇÉëâíçéK=qç=ìëÉ=íÜÉ=Åê~ÇäÉI=áåëÉêí= íÜÉ=ãçÇÉã=áåíç=íÜÉ=Åê~ÇäÉ=ìåíáä=íÜÉ=ãçÇÉãÛë=ÑÉÉí=Ñìääó=ÉåÖ~ÖÉ=ïáíÜ=íÜÉ= ÖêççîÉëK= N S =...
 • Page 22 Service ãìäíáéäÉ=ìëÉê=ëÉêîáÅÉK=`çåí~Åí=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=Ñçê=~î~áä~Äáäáíó=~åÇ= provider áåëíêìÅíáçåëK== qÜÉ=`dQRMN=ëìééçêíë=ã~åó=ãìäíáéäÉ=ìëÉê=ÅçåÑáÖìê~íáçåëK=fí=Å~å=É~ëáäó=ëÉêîÉ= TV cable ~ë=~=Ö~íÉï~ó=íç=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Ñçê=ìé=íç=PO=ìëÉêëK== bíÜÉêåÉí= CG4501 jìäíáéäÉ=ìëÉêë=ãìëí=ÄÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=~å=bíÜÉêåÉí=ÜìÄI=ïÜáÅÜ=ëÜçìäÇ=ÄÉ= ~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMNK= Standard Ethernet cable C A U T I O N ! Ethernet Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at Standard the same time.
 • Page 23 Service provider bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_= cçê=ëáåÖäÉ=ìëÉêë=çå=áåÇáîáÇì~ä=ÅçãéìíÉêëI=ÅçååÉÅí=íÜÉ=rp_=~åÇ=bíÜÉêåÉí= TV cable éçêíë=ÇáêÉÅíäó=íç=íÜÉ=`dQRMNK= C A U T I O N ! CG4501 Do not connect Ethernet and USB cables to the same Ethernet computer at the same time. Computer Computer N U =...
 • Page 24 Service ~åÇ=íÜÉ=êÉã~áåáåÖ=Eìé=íç=PNF=ìëÉêë=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=ÜìÄK= provider C A U T I O N ! TV cable Do not connect Ethernet and USB cables to your computer at the same time. CG4501 Ethernet Computer Computer Computer Computer N V =...
 • Page 25 _^pf`=`lkcfdro^qflk= qÜÉ=`dQRMN=Åçåí~áåë=~ää=åÉÅÉëë~êó=ëçÑíï~êÉK=vçì=ÇçåÛí=åÉÉÇ=íç=ÅçåÑáÖìêÉ= íÜÉ=`dQRMNI=Äìí=óçì=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê=ÅçãéìíÉê=Ñçê=q`mLfm=~åÇ=ÅÜÉÅâ= Ñçê=~å=fm=~ÇÇêÉëëK=vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ã~ó=éêçîáÇÉ=~ÇÇáíáçå~ä=áåëíêìÅíáçåë= Ñçê=ëÉííáåÖ=ìé=óçìê=ÅçãéìíÉêK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ä~ëáÅ=áåëíêìÅíáçåë=~êÉ=Ñçê= táåÇçïë=VR=çê=táåÇçïë=VUK=rëÉ=jáÅêçëçÑí=çåäáåÉ=ÜÉäé=íç=áåëí~ää=~åÇ= ÅçåÑáÖìêÉ=Ü~êÇï~êÉ=Ñçê=táåÇçïë=OMMM=~åÇ=táåÇçïë=jÉK=fÑ=óçì=~êÉ=ìëáåÖ=~= ÇáÑÑÉêÉåí=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãI=êÉÑÉê=íç=íÜ~í=ìëÉê=ÖìáÇÉK= `çåÑáÖìêáåÖ=Ñçê=q`mLfm= lå=íÜÉ=táåÇçïë=aÉëâíçéI=ÅäáÅâ=pí~êíK= pÉäÉÅí=pÉííáåÖë=~åÇ=íÜÉå=`çåíêçä=m~åÉä=Ñêçã=íÜÉ=éçéJìé=ãÉåìëK= açìÄäÉJÅäáÅâ=íÜÉ=kÉíïçêâ=áÅçå=çå=íÜÉ=`çåíêçä=m~åÉä=ïáåÇçïK== pÉäÉÅí=íÜÉ=`çåÑáÖìê~íáçå=í~Ä=çå=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK= `ÜÉÅâ=íç=ëÉÉ=áÑ=q`mLfm=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëí~ääÉÇ=Ñçê=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=çê=rp_= Å~êÇK=fÑ=q`mLfm=~ééÉ~êë=áå=íÜÉ=äáëí=çÑ=åÉíïçêâ=ÅçãéçåÉåíëI=áí=áë= áåëí~ääÉÇ=~åÇ=óçì=Å~å=éêçÅÉÉÇ=íç=ëíÉé=NMK=fÑ=áí=ÇçÉëåÛí=~ééÉ~ê=çå=íÜÉ= äáëíI=ÅçåíáåìÉ=ïáíÜ=ëíÉé=SK= O M =...
 • Page 26 _^pf`=`lkcfdro^qflk= `äáÅâ=^ÇÇK== açìÄäÉJÅäáÅâ=íÜÉ=mêçíçÅçä=çéíáçå=çå=pÉäÉÅí=kÉíïçêâ=`çãéçåÉåí= qóéÉ=ïáåÇçïK== `äáÅâ=jáÅêçëçÑí=áå=íÜÉ=j~åìÑ~ÅíìêÉêë=ëÉÅíáçå=~åÇ=íÜÉå=ÅäáÅâ=q`mLfm=áå= íÜÉ=kÉíïçêâ=mêçíçÅçä=ëÉÅíáçå=çÑ=pÉäÉÅí=kÉíïçêâ=mêçíçÅçä=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lhK= O N =...
 • Page 27 _^pf`=`lkcfdro^qflk= `äáÅâ=q`mLfm=çå=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=ãçêÉ=íÜ~å=çåÉ= q`mLfm=ÉåíêóI=ÅÜççëÉ=íÜÉ=çåÉ=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=çê=rp_= Å~êÇ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMNK= `äáÅâ=mêçéÉêíáÉëK== pÉäÉÅí=íÜÉ=fm=^ÇÇêÉëë=í~Ä=çå=íÜÉ=q`mLfm=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lÄí~áå=~å=fm=~ÇÇêÉëë=~ìíçã~íáÅ~ääóK= `äáÅâ=lh=íç=~ÅÅÉéí=íÜÉ=q`mLfm=ëÉííáåÖëK= `äáÅâ=lh=íç=ÅäçëÉ=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lh=ïÜÉå=~=éêçãéí=íç=êÉëí~êí=óçìê=ÅçãéìíÉê=áë=Çáëéä~óÉÇ=~åÇ= íÜÉå=ÅäáÅâ=lh=~Ö~áåK= O O =...
 • Page 28 _^pf`=`lkcfdro^qflk= fåëí~ääáåÖ=rp_=aÉîáÅÉ=aêáîÉêë= qÜÉ=rp_=ÇêáîÉêë=Å~å=áåíÉêÑ~ÅÉ=ïáíÜ=táåÇçïë=VU=pbI=OMMMI=jÉI=çê=umK=qÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=rp_=ÇêáîÉê=ÇçÉë=åçí= ëìééçêí=j~ÅáåíçëÜ=çê=rkfu=ÅçãéìíÉêëK=vçì=Å~å=ÅçååÉÅí=~=j~ÅáåíçëÜ=çê=rkfu=ëóëíÉã=ìëáåÖ=~å=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çåäóK= _É=ëìêÉ=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=`aJolj=áë=áåëÉêíÉÇ=áå=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉ=ÄÉÑçêÉ=óçì=éäìÖ=áå=íÜÉ=rp_=Å~ÄäÉK=qÜáë=`a= Åçåí~áåë=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêë=~åÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëÉêíÉÇ=~åÇ=êÉ~Ç=Äó=íÜÉ=m`=ÄÉÑçêÉ=óçì=ÅçååÉÅí=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=íç=íÜÉ=m`K= póëíÉã=ÑáäÉë=~êÉ=åÉÉÇÉÇ=ïÜÉå=äç~ÇáåÖ=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêëK=qÜÉëÉ=ÑáäÉë=ã~ó=~äêÉ~Çó=ÄÉ=çå=óçìê=m`=çê=óçì=ã~ó=ÄÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=äç~Ç=íÜÉã= Ñêçã=íÜÉ=jáÅêçëçÑí=`a=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=m`K= ^=ÑÉï=ëÉÅçåÇë=~ÑíÉê=óçì=ÅçãéäÉíÉ=íÜÉ=rp_=ÅçååÉÅíáçå=~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå= fåëí~ää~íáçå=Ñçê=~=páåÖäÉ=rëÉêIÒ=íÜÉ=^ÇÇ=kÉï=e~êÇï~êÉ= táò~êÇ=ïáåÇçï=áë=Çáëéä~óÉÇK= `äáÅâ=`aJolj=ÇêáîÉ=çéíáçå=~åÇ=ëéÉÅáÑó=~=äçÅ~íáçåK= `äáÅâ=_êçïëÉK= pÉäÉÅí=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉëK=rp_=ÇêáîÉêëK=bñ~ãéäÉW=aW=rp_=absf`b=aofsbop= `äáÅâ=kÉñí=íç=äç~Ç=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêëK= `äáÅâ=kÉñí=íç=áåëí~ää=íÜÉ=ÇêáîÉê=çå=íÜÉ=äçÅ~íáçå=Çáëéä~óÉÇK= fåëÉêí=óçìê=jáÅêçëçÑí=léÉê~íáåÖ=póëíÉã=`a=ïÜÉå=éêçãéíÉÇI=áÑ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=áë=åçí=áåëí~ääÉÇ=çå=íÜÉ=Ü~êÇ=ÇêáîÉK= lê= `äáÅâ=åÉñí=~í=íÜÉ=éêçãéíI=áÑ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=áë=äç~ÇÉÇ=çå=íÜÉ=Ü~êÇ=ÇêáîÉK= `äáÅâ=vÉë=íç=êÉëí~êí=óçìê=ÅçãéìíÉê=~åÇ=ÑáåáëÜ=ëÉííáåÖ=ìé=íÜÉ=åÉï=Ü~êÇï~êÉK= O P =...
 • Page 29 =_^pf`=`lkcfdro^qflk= sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëë= qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ä~ëáÅ=áåëíêìÅíáçåë=~êÉ=Ñçê=táåÇçïë=VR=çê=táåÇçïë=VUK=fÑ=óçì= ~êÉ=ìëáåÖ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãI=êÉÑÉê=íç=íÜ~í=ìëÉê=ÖìáÇÉK=qç=ÅÜÉÅâ=íÜÉ= fm=~ÇÇêÉëëW= lå=íÜÉ=táåÇçïë=aÉëâíçéI=ÅäáÅâ=pí~êíK== pÉäÉÅí=oìåK= qóéÉ=ïáåáéÅÑÖKÉñÉK=^=ïáåÇçï=ëáãáä~ê=íç=íÜÉ=Éñ~ãéäÉ=áë=Çáëéä~óÉÇK= pÉäÉÅí=óçìê=~Ç~éíÉê=å~ãÉK= `äáÅâ=oÉåÉïK= `äáÅâ=lh=~ÑíÉê=íÜÉ=ëóëíÉã=Çáëéä~óë=~å=fm=~ÇÇêÉëëK= fÑ=óçìê=ÅçãéìíÉê=ÇçÉëåÛí=~ÅÅÉëë=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~ÑíÉê=éÉêÑçêãáåÖ=íÜáë= éêçÅÉÇìêÉI=Å~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK=qÜÉó=ïáää=~ëëáëí=áå=îÉêáÑóáåÖ=óçìê= ÅçåÑáÖìê~íáçåK= O Q =...
 • Page 30 qolr_ibpellqfkd= qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=íç=ÜÉäé=óçì=èìáÅâäó=ëçäîÉ=~=éêçÄäÉãK=_ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=íêó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=êÉëÉí=ÄìííçåK=oÉëÉííáåÖ= íÜÉ=`dQRMN=ã~ó=í~âÉ=R=íç=PM=ãáåìíÉëK=vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ïáää=åÉÉÇ=íç=âåçï=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=íÜÉ=ÑêçåíJé~åÉä=äáÖÜíë=áå=çêÇÉê=íç=~ëëáëí= óçìK= qÜÉ=éêçÄäÉã= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= dêÉÉå=éçïÉê=äáÖÜí=áë=çÑÑ= `ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=áë=éêçéÉêäó=éäìÖÖÉÇ=áåíç=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=~åÇ=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=çÑ=íÜÉ=`dQRMNK= `~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= `~ååçí=êÉÅÉáîÉ=çê=ëÉåÇ=Ç~í~= `ÜÉÅâ=íÜÉ=äáÖÜíë=çå=íÜÉ=ÑêçåíJé~åÉäK=cêçåíJé~åÉä=äáÖÜí=ÇÉëÅêáéíáçåë=~êÉ=çêáÉåíÉÇ=QR°=ëç=íÜ~í=íÜÉó=Å~å=ÄÉ= êÉ~Ç=áå=îÉêíáÅ~ä=çê=Üçêáòçåí~ä=éçëáíáçåëK=== mä~ÅÉ=íÜÉ=ìåáí=çå=~=Ñä~í=í~ÄäÉJíçé=~åÇ=êÉ~Ç=íÜÉ=äáÖÜíë=äÉÑí=íç=êáÖÜí=== çê== mä~ÅÉ=íÜÉ=ìåáí=áå=áíë=çéíáçå~ä=Åê~ÇäÉ=~åÇ=êÉ~Ç=íÜÉ=äáÖÜíë=íçé=íç=ÄçííçãK= fÇÉåíáÑó=íÜÉ=Ñáêëí=äáÖÜí=Ñêçã=íçé=íç=Äçííçã=çê=êáÖÜí=íç=äÉÑí=íÜ~í=áë=çÑÑK=qÜáë=äáÖÜí=áåÇáÅ~íÉë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Éêêçê= çÅÅìêêÉÇK=fÑ=íÜÉ=Ñáêëí=äáÖÜí=íÜ~í=áë=çÑÑ=áëW= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã= ÅÜ~ååÉä=áë=åçí=~ÅèìáêÉÇK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã= ÅÜ~ååÉä=áë=åçí=~ÅèìáêÉÇK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåëI=íÜÉ=fm=êÉÖáëíê~íáçå=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=fm=êÉÖáëíê~íáçå=ï~ë= lkifkb= åçí=ëìÅÅÉëëÑìäK= O R =...
 • Page 31 qolr_ibpellqfkd= `ÜÉÅâ=íÜ~í=óçìê=qs=áë=ïçêâáåÖI=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=Å~ÄäÉ=qsI=~åÇ=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=~=ÅäÉ~ê=qs=éáÅíìêÉK=fÑ=óçì= ~êÉåÛí=êÉÅÉáîáåÖ=óçìê=êÉÖìä~ê=qs=ÅÜ~ååÉäëI=óçìê=Ç~í~=ëÉêîáÅÉ=ïáää=åçí=ÑìåÅíáçåK= `ÜÉÅâ=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=~í=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=~åÇ=çìíäÉí=~åÇ=Ü~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=åÉÅÉëë~êóK= `ÜÉÅâ=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëë=ëéÉÅáÑáÉÇ=áå=sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëëK=`~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=áÑ=óçì=åÉÉÇ=~å= fm=~ÇÇêÉëëK= `ÜÉÅâ=íÜ~í= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =áë=åçí=~ÅíáîÉK=qÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ÑÉ~íìêÉ=áë=~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=çÅÅìêW=== • lkifkb=EQF= =áë=ÄäáåâáåÖ= • ou=EOF= =áë=åçí=äáí== • qu=EPF= =áë=åçí=äáíK== mêÉëë=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =Äìííçå=íç=ÇÉ~Åíáî~íÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =~åÇ=êÉëíçêÉ=óçìê=fåíÉêåÉí= Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåK== tÜÉå=íÜÉ=`dQRMN=fåíÉêåÉí=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí=áå=ìëÉI=éêÉëë=íÜÉ= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h =ÄìííçåK=qÜáë= fkqbokbq=pb`rofqv=il`h ~Åíáî~íÉë= =~åÇ=Çáë~ÄäÉë=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçå=Ñçê=áåÅêÉ~ëÉÇ=ëÉÅìêáíóK= O S =...
 • Page 32 plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= qbibmelkv=`ljjrkf`^qflkp=d^qbt^v== jçíçêçä~I=fåÅKI=_êç~ÇÄ~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë=pÉÅíçê=E jçíçêçä~ÒF= `~ÄäÉ=a~í~LqÉäÉéÜçåó=aáîáëáçå= NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉ= eçêëÜ~ãI=m^=NVMQQ= fjmloq^kqW=mib^pb=ob^a=qefp=plcqt^ob=if`bkpb=E if`bkpbÒF=`^obcriiv=_bclob=vlr=fkpq^iiI=altkil^a=lo= rpb=^kv=^mmif`^qflk=plcqt^obI=rp_=aofsbo=plcqt^obI=cfojt^ob=^ka=obi^qba=al`rjbkq^qflk= E plcqt^obÒF=molsfaba=tfqe=jlqloli^Ûp=qbibmelkv=`ljjrkf`^qflkp=d^qbt^v=molar`q=Eqeb= `d= molar`qÒFK=_v=rpfkd=qeb=`d=molar`q=^kaLlo=fkpq^iifkdI=altkil^afkd=lo=rpfkd=^kv=lc=qeb= plcqt^obI=vlr=fkaf`^qb=vlro=^``bmq^k`b=lc=b^`e=lc=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpbK=rmlk=^``bmq^k`bI=qefp= if`bkpb=tfii=_b=^=ibd^iiv=_fkafkd=^dobbjbkq=_bqtbbk=vlr=^ka=jlqloli^K=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpb= ^mmiv=ql=vlr=^ka=ql=^kv=pr_pbnrbkq=rpbo=lc=qefp=plcqt^obK== fc=vlr=al=klq=^dobb=ql=^ii=lc=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpb=EfF=al=klq=fkpq^ii=lo=rpb=qeb=plcqt^ob=^ka=EffF= obqrok=qeb=`d=molar`q=^ka=qeb=plcqt^ob=E`liib`qfsbivI= molar`qÒFI=fk`irafkd=^ii=`ljmlkbkqpI= al`rjbkq^qflk=^ka=^kv=lqebo=j^qbof^ip=molsfaba=tfqe=qeb=molar`qI=ql=vlro=pbosf`b=molsfabo=clo= ^=crii=obcrkaK= qÜÉ=pçÑíï~êÉ=áåÅäìÇÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ãÉÇá~I=~åó=éêáåíÉÇ=ã~íÉêá~äëI=~åÇ=~åó= çåJäáåÉÒ=çê=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÇçÅìãÉåí~íáçåK==pçÑíï~êÉ=éêçîáÇÉÇ= Äó=íÜáêÇ=é~êíáÉë=ã~ó=ÄÉ=ëìÄàÉÅí=íç=ëÉé~ê~íÉ=ÉåÇJìëÉê=äáÅÉåëÉ=~ÖêÉÉãÉåíë=Ñêçã=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêë=çÑ=ëìÅÜ=pçÑíï~êÉK= qÜÉ=pçÑíï~êÉ=áë=åÉîÉê=ëçäÇK=jçíçêçä~=äáÅÉåëÉë=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=íç=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ÅìëíçãÉê=~åÇ=íç=~åó=ëìÄëÉèìÉåí=äáÅÉåëÉÉ=Ñçê=éÉêëçå~ä=ìëÉ= êÇ çåäó=çå=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK=jçíçêçä~=~åÇ=áíë=P =é~êíó=äáÅÉåëçêë=êÉí~áå=íÜÉ=çïåÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉK==...
 • Page 33 plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= plcqt^ob=if`bkpb= vçì=ã~óW= rpb=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=çåäó=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíK== qo^kpcbo=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáåÅäìÇáåÖ=~ää=ÅçãéçåÉåí=é~êíë=~åÇ=éêáåíÉÇ=ã~íÉêá~äëF=éÉêã~åÉåíäó=íç=~åçíÜÉê=éÉêëçåI=Äìí=çåäó=áÑ=íÜÉ= éÉêëçå=~ÖêÉÉë=íç=~ÅÅÉéí=~ää=çÑ=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK=fÑ=óçì=íê~åëÑÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=óçì=ãìëí=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=íê~åëÑÉê=íÜÉ=mêçÇìÅí= ~åÇ=~ää=ÅçéáÉë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáÑ=~ééäáÅ~ÄäÉF=íç=íÜÉ=ë~ãÉ=éÉêëçå=çê=ÇÉëíêçó=~åó=ÅçéáÉë=åçí=íê~åëÑÉêêÉÇK== qbojfk^qb=íÜáë=iáÅÉåëÉ=Äó=ÇÉëíêçóáåÖ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=~åÇ=~ää=ÅçéáÉë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáÑ=~ééäáÅ~ÄäÉF=áå=ïÜ~íÉîÉê=ÑçêãK= vçì=ã~ó=åçíW= ENF=iç~åI=ÇáëíêáÄìíÉI=êÉåíI=äÉ~ëÉI=ÖáîÉI=ëìÄäáÅÉåëÉ=çê=çíÜÉêïáëÉ=íê~åëÑÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=áå=ïÜçäÉ=çê=áå=é~êíI=íç=~åó=çíÜÉê=éÉêëçåI=ÉñÅÉéí= ~ë=éÉêãáííÉÇ=ìåÇÉê=íÜÉ=qo^kpcbo=é~ê~Öê~éÜ=~ÄçîÉK=EOF=`çéó=çê=íê~åëä~íÉ=íÜÉ=rëÉê=dìáÇÉ=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=çíÜÉê=íÜ~å= Ñçê=éÉêëçå~ä=ìëÉK=EPF=`çéóI=~äíÉêI=íê~åëä~íÉI=ÇÉÅçãéáäÉI=Çáë~ëëÉãÄäÉ=çê=êÉîÉêëÉ=ÉåÖáåÉÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=Äìí=åçí=äáãáíÉÇ=íçI= ãçÇáÑóáåÖ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=íç=ã~âÉ=áí=çéÉê~íÉ=çå=åçåJÅçãé~íáÄäÉ=Ü~êÇï~êÉK=EQF=oÉãçîÉI=~äíÉê=çê=Å~ìëÉ=åçí=íç=ÄÉ=Çáëéä~óÉÇI=~åó= ÅçéóêáÖÜí=åçíáÅÉë=çê=ëí~êíìé=ãÉëë~ÖÉ=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=éêçÖê~ãë=çê=ÇçÅìãÉåí~íáçåK=ERF=bñéçêí=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=çê=íÜÉ=mêçÇìÅí= ÅçãéçåÉåíë=áå=îáçä~íáçå=çÑ=~åó=råáíÉÇ=pí~íÉë=Éñéçêí=ä~ïëK= qÜÉ=mêçÇìÅí=áë=åçí=ÇÉëáÖåÉÇ=çê=áåíÉåÇÉÇ=Ñçê=ìëÉ=áå=çåJäáåÉ=Åçåíêçä=çÑ=~áêÅê~ÑíI=~áê=íê~ÑÑáÅI=~áêÅê~Ñí=å~îáÖ~íáçå=çê=~áêÅê~Ñí= ÅçããìåáÅ~íáçåëX=çê=áå=ÇÉëáÖåI=ÅçåëíêìÅíáçåI=çéÉê~íáçå=çê=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=~åó=åìÅäÉ~ê=Ñ~ÅáäáíóK=jlqloli^=^ka=fqp=P =m^oqv= if`bkplop=afp`i^fj=^kv=bumobpp=lo=fjmifba=t^oo^kqv=lc=cfqkbpp=clo=pr`e=rpbpK=vlr=obmobpbkq=^ka= t^oo^kq=qe^q=vlr=pe^ii=klq=rpb=qeb=molar`q=clo=pr`e=mromlpbpK=...
 • Page 34 plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= qáíäÉ=íç=íÜáë=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=çïåÉêëÜáé=çÑ=~ää=ÅçéóêáÖÜíëI=ã~ëâ=ïçêâ=êáÖÜíëI=é~íÉåíëI=íê~ÇÉã~êâë=~åÇ=~ää=çíÜÉê=áåíÉääÉÅíì~ä= éêçéÉêíó=êáÖÜíë=ëìÄëáëíáåÖ=áå=íÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖI=~åÇ=~ää=~Ç~éí~íáçåë=íç=~åÇ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖ=ëÜ~ää=~í=~ää=íáãÉë=êÉã~áå=ïáíÜ= êÇ jçíçêçä~=~åÇ=áíë=P =é~êíó=äáÅÉåëçêëK=jçíçêçä~=êÉí~áåë=~ää=êáÖÜíë=åçí=ÉñéêÉëëäó=äáÅÉåëÉÇ=ìåÇÉê=íÜáë=iáÅÉåëÉK=qÜÉ=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=~åó= êÇ áã~ÖÉëI=Öê~éÜáÅëI=éÜçíçÖê~éÜëI=~åáã~íáçåI=îáÇÉçI=~ìÇáçI=ãìëáÅ=~åÇ=íÉñí=áåÅçêéçê~íÉÇ=íÜÉêÉáå=áë=çïåÉÇ=Äó=jçíçêçä~=çê=áíë=P =é~êíó= äáÅÉåëçêë=~åÇ=áë=éêçíÉÅíÉÇ=Äó=råáíÉÇ=pí~íÉë=ÅçéóêáÖÜí=ä~ïë=~åÇ=áåíÉêå~íáçå~ä=íêÉ~íó=éêçîáëáçåëK=bñÅÉéí=~ë=çíÜÉêïáëÉ=ÉñéêÉëëäó= éêçîáÇÉÇ=áå=íÜáë=iáÅÉåëÉI=íÜÉ=ÅçéóáåÖI=êÉéêçÇìÅíáçåI=ÇáëíêáÄìíáçå=çê=éêÉé~ê~íáçå=çÑ=ÇÉêáî~íáîÉ=ïçêâë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=~åó=éçêíáçå=çÑ= íÜÉ=mêçÇìÅí=çê=íÜÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áë=ëíêáÅíäó=éêçÜáÄáíÉÇ=Äó=ëìÅÜ=ä~ïë=~åÇ=íêÉ~íó=éêçîáëáçåëK=kçíÜáåÖ=áå=íÜáë=iáÅÉåëÉ=ÅçåëíáíìíÉë=~= ï~áîÉê=çÑ=jçíçêçä~Ûë=êáÖÜíë=ìåÇÉê=råáíÉÇ=pí~íÉë=ÅçéóêáÖÜí=ä~ïK= qÜáë=iáÅÉåëÉ=~åÇ=óçìê=êáÖÜíë=êÉÖ~êÇáåÖ=~åó=ã~ííÉê=áí=~ÇÇêÉëëÉë=~êÉ=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=`çããçåïÉ~äíÜ=çÑ=mÉååëóäî~åá~I= ïáíÜçìí=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ÅçåÑäáÅí=çÑ=ä~ïë=éêáåÅáéäÉëK=qefp=if`bkpb=pe^ii=qbojfk^qb=^rqlj^qf`^iiv=áÑ=óçì=Ñ~áä=íç=Åçãéäó=ïáíÜ= íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK= jçíçêçä~=áë=åçí=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=~åó=íÜáêÇ=é~êíó=ëçÑíï~êÉ=éêçîáÇÉÇ=~ë=~=ÄìåÇäÉÇ=~ééäáÅ~íáçåI=çê=çíÜÉêïáëÉI=ïáíÜ=íÜÉ=pçÑíï~êÉK= rKpK=dlsbokjbkq=obpqof`qba=ofdeqp= qÜÉ=mêçÇìÅí=~åÇ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áë=éêçîáÇÉÇ=ïáíÜ=obpqof`qba=ofdeqpK=qÜÉ=ìëÉI=ÇìéäáÅ~íáçå=çê=ÇáëÅäçëìêÉ=Äó=íÜÉ=dçîÉêåãÉåí=áë= ëìÄàÉÅí=íç=êÉëíêáÅíáçåë=~ë=ëÉí=ÑçêíÜ=áå=ëìÄÇáîáëáçå=EÅFENFEááF=çÑ=qÜÉ=oáÖÜíë=áå=qÉÅÜåáÅ~ä=a~í~=~åÇ=`çãéìíÉê=pçÑíï~êÉ=Åä~ìëÉ=~í=ROKOOTJ TMNPK=qÜÉ=Åçåíê~ÅíçêLã~åìÑ~ÅíìêÉê=áë=jçíçêçä~I=fåÅKI=_êç~ÇÄ~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë=pÉÅíçêI=NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉI=eçêëÜ~ãI=m^= NVMQQK=...
 • Page 35 plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= t^oo^kqv=fkcloj^qflk= tÜ~í=áë=ãó=ï~êê~åíó\== ^=äáãáíÉÇ=ï~êê~åíó=Ñçê=íÜáë=mêçÇìÅí=EáåÅäìÇáåÖ=pçÑíï~êÉF=áë=éêçîáÇÉÇ=Äó=jçíçêçä~=íç=óçìê=ÇáëíêáÄìíçêI=Å~ÄäÉ=çéÉê~íçê=çê=fåíÉêåÉí= ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=~ë=~ééäáÅ~ÄäÉK==mäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=óçìê=Å~ÄäÉ=çéÉê~íçê=çê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=E pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉêÒF=Ñçê=ÇÉí~áäëK== jçíçêçä~=ÇçÉë=åçí=ï~êê~åí=íÜ~í=~åó=pçÑíï~êÉ=ïáää=éÉêÑçêã=Éêêçê=ÑêÉÉ=çê=ïáíÜçìí=ÄìÖëK=jçíçêçä~Ûë=ï~êê~åíó=ëÜ~ää=åçí=~ééäóW=EáF=íç=~åó= mêçÇìÅí=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=~ÅÅáÇÉåíI=ãáëìëÉI=åÉÖäÉÅíI=~äíÉê~íáçåI=^Åíë=çÑ=dçÇI=áãéêçéÉê=Ü~åÇäáåÖI=áãéêçéÉê=íê~åëéçêíI=áãéêçéÉê=ëíçê~ÖÉI= áãéêçéÉê=ìëÉ=çê=~ééäáÅ~íáçåI=áãéêçéÉê=áåëí~ää~íáçåI=áãéêçéÉê=íÉëíáåÖ=çê=ìå~ìíÜçêáòÉÇ=êÉé~áêX=çê=EááF=íç=ÅçëãÉíáÅ=éêçÄäÉãë=çê=ÇÉÑÉÅíë= ïÜáÅÜ=êÉëìäí=Ñêçã=åçêã~ä=ïÉ~ê=~åÇ=íÉ~ê=ìåÇÉê=çêÇáå~êó=ìëÉI=~åÇ=Çç=åçí=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çê=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíK=jçíçêçä~Ûë= ï~êê~åíó=~ééäáÉë=çåäó=íç=~=mêçÇìÅí=íÜ~í=áë=ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ=Äó=jçíçêçä~=~åÇ=áÇÉåíáÑáÉÇ=Äó=jçíçêçä~JçïåÉÇ=íê~ÇÉã~êâI=íê~ÇÉ=å~ãÉ=çê= éêçÇìÅí=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=äçÖçë=~ÑÑáñÉÇ=íç=íÜÉ=mêçÇìÅíK=jlqloli^=albp=klq=t^oo^kq=qefp=molar`q=afob`qiv=ql=vlrI= qeb=bka=rpboK==bu`bmq=^p=abp`of_ba=fk=qefp=pb`qflk= t^oo^kqv=fkcloj^qflkÒI=qebob=^ob=kl=t^oo^kqfbp= lo=obmobpbkq^qflkp=lc=^kv=hfka=obi^qfkd=ql=qeb=molar`qI=bumobppI=fjmifba=lo=pq^qrqlovI=fk`irafkd= _rq=klq=ifjfqba=ql=fjmifba=t^oo^kqfbp=lc=jbo`e^kq^_fifqvI=cfqkbpp=clo=^=m^oqf`ri^o=mromlpbI=lo= t^oo^kqv=^d^fkpq=fkcofkdbjbkqK=jlqloli^=fp=klq=obpmlkpf_ib=cloI=^ka=molsfabp= ^p=fpÒ=^kv=plcqt^ob= prmmifba=_v=Poa=m^oqfbpK== tÜ~í=~ÇÇáíáçå~ä=éêçîáëáçåë=ëÜçìäÇ=f=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ\= _ÉÅ~ìëÉ=áí=áë=áãéçëëáÄäÉ=Ñçê=jçíçêçä~=íç=âåçï=íÜÉ=éìêéçëÉë=Ñçê=ïÜáÅÜ=óçì=~ÅèìáêÉÇ=íÜáë=mêçÇìÅí=çê=íÜÉ=ìëÉë=íç=ïÜáÅÜ=óçì=ïáää=éìí= íÜáë=mêçÇìÅíI=óçì=~ëëìãÉ=Ñìää=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅí=Ñçê=áíë=áåëí~ää~íáçå=~åÇ=ìëÉK==tÜáäÉ=ÉîÉêó=êÉ~ëçå~ÄäÉ=ÉÑÑçêí= Ü~ë=ÄÉÉå=ã~ÇÉ=íç=áåëìêÉ=íÜ~í=óçì=ïáää=êÉÅÉáîÉ=~=mêçÇìÅí=íÜ~í=óçì=Å~å=ìëÉ=~åÇ=ÉåàçóI=jçíçêçä~=ÇçÉë=åçí=ï~êê~åí=íÜ~í=íÜÉ=ÑìåÅíáçåë=çÑ= íÜÉ=mêçÇìÅí=ïáää=ãÉÉí=óçìê=êÉèìáêÉãÉåíë=çê=íÜ~í=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅí=ïáää=ÄÉ=ìåáåíÉêêìéíÉÇ=çê=ÉêêçêJÑêÉÉK=jlqloli^=fp= klq=obpmlkpf_ib=clo=mol_ibjp=lo=a^j^db=`^rpba=_v=qeb=fkqbo^`qflk=lc=qeb=molar`q=tfqe=^kv=lqebo= plcqt^ob=lo=e^oat^obK=...
 • Page 36 plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= eçï=äçåÖ=ÇçÉë=íÜáë=iáãáíÉÇ=t~êê~åíó=ä~ëí\= `çåí~Åí=óçìê=pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉê=Ñçê=ÇÉí~áäëK=== tÜ~í=óçì=ãìëí=Çç=íç=çÄí~áå=ï~êê~åíó=ëÉêîáÅÉK= cçê=mêçÇìÅí=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉI=íÉÅÜåáÅ~ä=ëìééçêíI=ï~êê~åíó=Åä~áãëI=èìÉëíáçåë=~Äçìí=óçìê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ=çê=ÅçååÉÅíáçåI=Åçåí~Åí=óçìê= pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉêK=^ii=t^oo^kqfbp=^ob=slfa=fc=qeb=molar`q=fp=lmbkbaI=^iqbobaI=^kaLlo a^j^dbaK== qebpb=^ob=vlro=plib=^ka=bu`irpfsb=objbafbp=clo=^kv=^ka=^ii=`i^fjp=qe^q=vlr=j^v=e^sb=^ofpfkd=lrq=lc= lo=fk=`lkkb`qflk=tfqe=qefp=molar`qI=tebqebo=j^ab=lo=prccboba=_v=vlr=lo=^klqebo=mboplk=^ka= tebqebo=_^pba=fk=`lkqo^`q=lo=qloqK= fk=kl=bsbkq=pe^ii=jlqloli^=_b=if^_ib=ql=vlr=lo=^kv=lqebo=m^oqv=clo=^kv=afob`qI=fkafob`qI=dbkbo^iI= pmb`f^iI=fk`fabkq^iI=`lkpbnrbkqf^iI=bubjmi^ov=lo=lqebo=a^j^dbp=^ofpfkd=lrq=lc=qeb=rpb=lo=fk^_fifqv= ql=rpb=qeb=molar`q=Efk`irafkdI=tfqelrq=ifjfq^qflkI=a^j^dbp=clo=ilpp=lc=_rpfkbpp=molcfqpI=_rpfkbpp= fkqboormqflkI=ilpp=lc=fkcloj^qflk=lo=^kv=lqebo=mb`rkf^ov=ilppFI=lo=colj=^kv=_ob^`e=lc=t^oo^kqvI= bsbk=fc=jlqloli^=e^p=_bbk=^asfpba=lc=qeb=mlppf_fifqv=lc=pr`e=a^j^dbpK==fk=kl=`^pb=pe^ii=jlqloli^Ûp= if^_fifqv=bu`bba=qeb=^jlrkq=vlr=m^fa=clo=qeb=molar`qK== jçíçêçä~Ûë=ï~êê~åíó=áë=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=`çããçåïÉ~äíÜ=çÑ=mÉååëóäî~åá~I=ÉñÅäìÇáåÖ=áíë=ÅçåÑäáÅí=çÑ=ä~ïë=éêáåÅáéäÉë=~åÇ= ÉñÅäìÇáåÖ=íÜÉ=éêçîáëáçåë=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=`çåîÉåíáçå=çå=`çåíê~Åíë=Ñçê=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=p~äÉ=çÑ=dççÇëK=...
 • Page 37 R M N Q P O J M M N = T L M O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = j d _ f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b å...