Download Print this page

Motorola CG4500 User Manual

Communications gateway

Advertisement

Quick Links

`dQRMM=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó==
rëÉê=dìáÇÉ=
Communications Gateway
=
=

Advertisement

loading

Summary of Contents for Motorola CG4500

 • Page 1 `dQRMM=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó== rëÉê=dìáÇÉ= Communications Gateway...
 • Page 2 t^okfkd= ql=mobsbkq=cfob=lo=pel`h=e^w^oaI=al=klq=bumlpb=qefp=^mmif^k`b=ql= o^fk=lo=jlfpqrobK= `^rqflk= ql=mobsbkq=bib`qof`^i=pel`hI=al=klq=rpb=qefp=mird=tfqe=^k= buqbkpflk=`loaI=ob`bmq^`ibI=lo=lqebo=lrqibq=rkibpp=qeb= _i^abp=`^k=_b=criiv=fkpboqba=ql=mobsbkq=_i^ab=bumlprobK= qeb=pl`hbqJlrqibq=pe^ii=_b=kb^o=qeb=bnrfmjbkq=^ka=b^pfiv= ^``bppf_ib=tebk=qeb=mird=lc=qeb=mltbo=prmmiv=`loa=fp=rpba=^p= qeb=afp`lkkb`q=absf`bK= CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. qÜÉ=äáÖÜíåáåÖ=Ñä~ëÜ=ïáíÜ=~êêçïÜÉ~Ç=ëóãÄçäI=ïáíÜáå=~å=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉI=áë= áåíÉåÇÉÇ=íç=~äÉêí=íÜÉ=ìëÉê=íç=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=ìåáåëìä~íÉÇ= Ç~åÖÉêçìë= îçäí~ÖÉÒ=ïáíÜáå=íÜÉ=éêçÇìÅíÛë=ÉåÅäçëìêÉ=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=çÑ=ëìÑÑáÅáÉåí=ã~ÖåáíìÇÉ= íç=ÅçåëíáíìíÉ=~=êáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=íç=éÉêëçåëK=...
 • Page 3 tÉ= ÇÉÅä~êÉ=ìåÇÉê=çìê=ëçäÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=íÜ~í=íÜÉ== íç=ïÜáÅÜ=íÜáë=ÇÉÅä~ê~íáçå=êÉä~íÉë=áë=áå=ÅçåÑçêãáíó=ïáíÜ=çåÉ=çê=ãçêÉ=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ëí~åÇ~êÇëW= bj`=pí~åÇ~êÇë= ==========bkRRMOO= bkRRMOQ= p~ÑÉíó=pí~åÇ~êÇë= bkSMMSR= bkSMUOR= ÑçääçïáåÖ=íÜÉ=éêçîáëáçåë=çÑ=íÜÉ=aáêÉÅíáîÉEëF=çÑ=íÜÉ=`çìåÅáä=çÑ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=råáçåW= bj`=aáêÉÅíáîÉ=UVLPPSLbb`= aÉÅä~ê~íáçå=çÑ=`çåÑçêãáíó= jçíçêçä~I=fåÅK= NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉ= eçêëÜ~ãI=m^=NVMQQI=rKpK^K= `dQRMM=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó== bkRMMUPJO= `fpmoJOO====================`fpmoJOQ= bkSMVRM= fb`=SMVRM=H=^NW=NVVO=H=^OW=NVVP=H=^PW=NVVR=H=^QW=NVVS= içï=sçäí~ÖÉ=aáêÉÅíáîÉ=TPLOPLbb`=...
 • Page 4 =`^rqflk= qebpb=pbosf`fkd=fkpqor`qflkp=^ob=clo=rpb=_v=nr^ifcfba= mboplkkbi=lkivK=ql=obar`b=qeb=ofph=lc=bib`qof`^i=pel`hI=al= klq=mbocloj=^kv=pbosf`fkd=lqebo=qe^k=qe^q=`lkq^fkba=fk=qeb= fkpq^ii^qflk=^ka=qolr_ibpellqfkd=fkpqor`qflkp=rkibpp=vlr= ^ob=nr^ifcfba=ql=al=plK=obcbo=^ii=pbosf`fkd=ql=nr^ifcfba=pbosf`b= mboplkkbiK= oÉé~áêë= fÑ=êÉé~áê=áë=åÉÅÉëë~êóI=Åçåí~Åí=óçìê=Å~ÄäÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= `çéóêáÖÜí=«=OMMO=Äó=jçíçêçä~I=fåÅK= ^ää=êáÖÜíë=êÉëÉêîÉÇK=kç=é~êí=çÑ=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçå=ã~ó=ÄÉ=êÉéêçÇìÅÉÇ=áå=~åó=Ñçêã=çê=Äó=~åó= ãÉ~åë=çê=ìëÉÇ=íç=ã~âÉ=~åó=ÇÉêáî~íáîÉ=ïçêâ=EëìÅÜ=~ë=íê~åëä~íáçåI=íê~åëÑçêã~íáçå=çê= ~Ç~éí~íáçåF=ïáíÜçìí=ïêáííÉå=éÉêãáëëáçå=Ñêçã=jçíçêçä~I=fåÅK= jçíçêçä~I=fåÅK=êÉëÉêîÉë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=êÉîáëÉ=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçå=~åÇ=íç=ã~âÉ=ÅÜ~åÖÉë=áå= ÅçåíÉåí=Ñêçã=íáãÉ=íç=íáãÉ=ïáíÜçìí=çÄäáÖ~íáçå=çå=íÜÉ=é~êí=çÑ=jçíçêçä~I=fåÅK=íç=éêçîáÇÉ= åçíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ëìÅÜ=êÉîáëáçå=çê=ÅÜ~åÖÉK=jçíçêçä~I=fåÅK=éêçîáÇÉë=íÜáë=ÖìáÇÉ=ïáíÜçìí= ï~êê~åíó=çÑ=~åó=âáåÇI=ÉáíÜÉê=áãéäáÉÇ=çê=ÉñéêÉëëÉÇI=áåÅäìÇáåÖI=Äìí=åçí=äáãáíÉÇI=íç=íÜÉ= áãéäáÉÇ=ï~êê~åíáÉë=çÑ=ãÉêÅÜ~åí~Äáäáíó=~åÇ=ÑáíåÉëë=Ñçê=~=é~êíáÅìä~ê=éìêéçëÉK=jçíçêçä~I=fåÅK= ã~ó=ã~âÉ=áãéêçîÉãÉåíë=çê=ÅÜ~åÖÉë=áå=íÜÉ=éêçÇìÅíEëF=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=íÜáë=ã~åì~ä=~í=~åó= íáãÉK= jlqloli^=~åÇ=íÜÉ=píóäáòÉÇ=j=içÖç=~êÉ=êÉÖáëíÉêÉÇ=áå=íÜÉ=rp=m~íÉåí=C=qê~ÇÉã~êâ= lÑÑáÅÉK=jáÅêçëçÑí=~åÇ=táåÇçïë=~êÉ=êÉÖáëíÉêÉÇ=íê~ÇÉã~êâë=~åÇ=táåÇçïë=jÉ=~åÇ= táåÇçïë=um=~êÉ=íê~ÇÉã~êâë=çÑ=jáÅêçëçÑí=`çêéçê~íáçåK=jáÅêçëçÑí=táåÇçïë=ëÅêÉÉå= ëÜçíë=~êÉ=ìëÉÇ=Äó=éÉêãáëëáçå=çÑ=jáÅêçëçÑí=`çêéçê~íáçåK=j~ÅáåíçëÜ=áë=~=êÉÖáëíÉêÉÇ= íê~ÇÉã~êâ=çÑ=^ééäÉ=`çãéìíÉêI=fåÅK=rkfu=áë=~=êÉÖáëíÉêÉÇ=íê~ÇÉã~êâ=çÑ=íÜÉ=léÉå=dêçìé= áå=íÜÉ=råáíÉÇ=pí~íÉë=~åÇ=çíÜÉê=ÅçìåíêáÉëK=al`pfp=~åÇ=m~ÅâÉí`~ÄäÉ=~êÉ=íê~ÇÉã~êâë=çÑ= `~ÄäÉ=qÉäÉîáëáçå=i~Äçê~íçêáÉëI=fåÅK=^ää=çíÜÉê=éêçÇìÅí=çê=ëÉêîáÅÉ=å~ãÉë=~êÉ=íÜÉ=éêçéÉêíó= çÑ=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=çïåÉêëK=...
 • Page 5 `lkqbkqp fåíêçÇìÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK N cêçåí=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK P oÉ~ê=m~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK S _ÉÑçêÉ=vçì=_ÉÖáå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK V fåëí~ää~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO cçê=~=páåÖäÉ=rëÉêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NO mçïÉêáåÖ=ré=íÜÉ=cáêëí=qáãÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NR rëáåÖ=íÜÉ=léíáçå~ä=`ê~ÇäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NS cçê=jìäíáéäÉ=rëÉêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bíÜÉêåÉí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NT bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NU _~ëáÅ=`çåÑáÖìê~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM `çåÑáÖìêáåÖ=Ñçê=q`mLfmKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OM fåëí~ääáåÖ=rp_=aÉîáÅÉ=aêáîÉêëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OP sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OQ qêçìÄäÉëÜççíáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OR...
 • Page 6 fkqolar`qflk= ∆ qÜÉ=jçíçêçä~ =`dQRMM=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=Éå~ÄäÉë=óçì=íç=ÅçååÉÅí=óçìê=ÜçãÉ=çê=ÄìëáåÉëë=ÅçãéìíÉê=íç=~=ÜáÖÜJëéÉÉÇ= » a~í~=lîÉê=`~ÄäÉ=pÉêîáÅÉ=fåíÉêÑ~ÅÉ=péÉÅáÑáÅ~íáçå=Eal`pfp F=NKM=çê=NKN=Åçãéäá~åí=Ç~í~=åÉíïçêâK=qÜÉ=`dQRMM=éêçîáÇÉë= ÜáÖÜJëéÉÉÇI=ÄáJÇáêÉÅíáçå~ä=Ç~í~=~ÅÅÉëë=ïáíÜ=o~Çáç=cêÉèìÉåÅó=EocF=ÇçïåëíêÉ~ã=íê~åëÑÉê=ê~íÉë=ìé=íç=PU=jÄéë=~åÇ=oc=ìéëíêÉ~ã= ê~íÉë=ìé=íç=NM=jÄéëK=fí=~äëç=éêçîáÇÉë=íÉäÉéÜçåó=îçáÅÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÑÉ~íìêÉë=ìëáåÖ=íÜÉ=fåíÉêåÉí=mêçíçÅçä=EfmF=âåçïå=~ë=sçáÅÉ= çîÉê=fm=EsçfmFK= qÜÉ=`dQRMM=ëìééçêíë=íïç=ëÉé~ê~íÉäó=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íÉäÉéÜçåÉ=äáåÉë=~åÇ=ìåäáâÉ=~=Çá~äJìé=ãçÇÉãI=íÜÉ=`dQRMM=áë=~äï~óë=çåäáåÉK=gìëí= çéÉå=óçìê=ÄêçïëÉê=~åÇ=ëìêÑK=gìëí=éáÅâ=ìé=óçìê=éÜçåÉ=~åÇ=í~äâK= Communications Gateway...
 • Page 7 fkqolar`qflk= qÜÉ=`dQRMM=áë=Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=áåÇìëíêó=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=áåíÉêÑ~ÅÉë=ïáíÜ=ã~àçê=fm=íÉäÉéÜçåó=îÉåÇçê=Ü~êÇï~êÉK=cÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ= `dQRMM=áåÅäìÇÉW== sçáÅÉ=~åÇ=Ç~í~=çîÉê=~=ëáåÖäÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=åÉíïçêâ= pí~åÇ~êÇ=íÉäÉéÜçåÉ=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=`i^pp=ÑÉ~íìêÉë=ëìÅÜ=~ë=Å~ääÉê=faI=Å~ää=ï~áíáåÖI=~åÇ=Å~ää=Ñçêï~êÇáåÖ= oÉãçíÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=íÜêçìÖÜ=pkjm= ^ìíçã~íáÅ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=~åÇ=~ÇÇêÉëë=~ëëáÖåãÉåí= pçÑíï~êÉ=ìéÖê~ÇÉë=çîÉê=íÜÉ=åÉíïçêâ= ∆ `çãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=táåÇçïë I=j~ÅáåíçëÜ mêçíçÅçäLfåíÉêåÉí=mêçíçÅçä=Eq`mLfmF== `çãéäáÉë=ïáíÜ=áåÇìëíêó=ëí~åÇ~êÇë=Eal`pfpI=m~ÅâÉí`~ÄäÉ rp_=áåíÉêÑ~ÅÉ=íç=~=m`=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=~=rp_=éçêí=~åÇ=êìååáåÖ=táåÇçïë=VU=pbI=táåÇçïë=OMMMI=táåÇçïë=jÉ » táåÇçïë=um NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=éçêí=Ñçê=ÇáêÉÅí=ÅçååÉÅíáçå=íç=bíÜÉêåÉí=ÉèìáééÉÇ=ÅçãéìíÉêë= kqbokbq pb`rofqv il`h =ëïáíÅÜ=çå=êÉ~ê=é~åÉä= bñíÉåëáîÉ=ÉîÉåí=äçÖë=Ñçê=íêçìÄäÉëÜççíáåÖ= ∆ ∆= I=~åÇ=rkfu çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=ÅçãéìíÉêë=êìååáåÖ=qê~åëéçêí=`çåíêçä= » I=ÉíÅKF= » I=çê=...
 • Page 8 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= Communications Gateway...
 • Page 9 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= qÜÉ=ëÉîÉå=ÑêçåíJé~åÉä=ibaë=éêçîáÇÉ=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=éçïÉêI=ÅçããìåáÅ~íáçåëI=~åÇ=ÉêêçêëK= iba= `çäçê aÉëÅêáéíáçå dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=ëí~êíìé=Çá~ÖåçëíáÅë=~êÉ=ÄÉáåÖ=éÉêÑçêãÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=`dQRMM=áë= çå=~åÇ=Çá~ÖåçëíáÅë=ÅçãéäÉíÉÇ=ëìÅÅÉëëÑìääóK= dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMM=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÑêÉèìÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Çáë~ÄäÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=~ÅèìáêÉÇ=~åÇ=rp_=~åÇ= bíÜÉêåÉí=éçêíë=~êÉ=Éå~ÄäÉÇK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=`dQRMM=Å~å=ÄÉ=áå=íÜÉ= kqbokbq pb`rofqv kqbokbq pb`rofqv dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMM=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÑêÉèìÉåÅó=~åÇ=íÜÉ=rp_=~åÇ=bíÜÉêåÉí= éçêíë=~êÉ=Çáë~ÄäÉÇK=^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=~ÅèìáêÉÇ=~åÇ=rp_=~åÇ=bíÜÉêåÉí=éçêíë= ~êÉ=Éå~ÄäÉÇK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=`dQRMM=Å~å=ÄÉ=áå=íÜÉ= kqbokbq pb`rofqv kqbokbq pb`rofqv dêÉÉå= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMM=áë=ëÅ~ååáåÖ=Ñçê=íÜÉ=åÉíïçêâ=ÅçååÉÅíáçå=Äó=êÉèìÉëíáåÖ=~å=fm= ~ÇÇêÉëë=Eae`mFI=Ççïåäç~ÇáåÖ=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=ÑáäÉ=EqcqmFI=~åÇ=çÄí~áåáåÖ=åÉíïçêâ=íáãÉ=EqlaFK=^=ëçäáÇ= iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜÉ=`dQRMM=Ü~ë=ÅçãéäÉíÉÇ=íÜÉ=åÉíïçêâ=ÅçååÉÅíáçå=~åÇ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=mçïÉêI=oÉÅÉáîÉI=~åÇ= pÉåÇ=ÑìåÅíáçåK=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖ=~åÇ=çíÜÉê=ÅçåÇáíáçåë=~ééäóI=íÜÉ=f Å~å=ÄÉ=~ÅíáîÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=Ñçê=íÜÉ=f íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ=f il`h =ãçÇÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK= il`h =ãçÇÉK=oÉÑÉê=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜáë=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ= il`h =ãçÇÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK= kqbokbq kqbokbq pb`rofqv...
 • Page 10 fkqolar`qflk= cêçåí=m~åÉä= iba= `çäçê aÉëÅêáéíáçå ^ãÄÉê= tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=`dQRMM=áë=íê~åëãáííáåÖ=çê=êÉÅÉáîáåÖ=Ç~í~K=tÜÉå=íÜÉ=iba=áë=çÑÑI=íÜÉ= `dQRMM=áë=åçí=íê~åëÑÉêêáåÖ=Ç~í~K= ^ãÄÉê= ^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=éÜçåÉ=äáåÉ=N=áë=~ÅíáîÉK=qÜÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=áë=áå~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ=iba=áë=åçí=äáíK= ^ãÄÉê= ^=ëçäáÇ=iba=áåÇáÅ~íÉë=íÜ~í=éÜçåÉ=äáåÉ=O=áë=~ÅíáîÉK=qÜÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=áë=áå~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ=iba=áë=åçí=äáíK= fÑ=~å=Éêêçê=çÅÅìêëI=íÜÉ=ibaë=Å~å=éêçîáÇÉ=~=èìáÅâ=ï~ó=çÑ=ÇÉíÉÅíáåÖ=íÜÉ=éêçÄäÉãK=pÉÉ=qêçìÄäÉëÜççíáåÖ=Ñçê=ãçêÉ=áåÑçêã~íáçåK=...
 • Page 11 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE...
 • Page 12 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= qÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=éêçîáÇÉë=bíÜÉêåÉí=~Åíáîáíó=~åÇ=äáåâ=ëí~íìë=äáÖÜíëI=íÜÉ=êÉëÉí=ÄìííçåI=íÜÉ=f ~åÇ=~ää=íÜÉ=ÅçååÉÅíçêëK= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå kqbokbq mêÉëë=íÜÉ=f íê~åëãáííáåÖ=Ç~í~FK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñêçåí=é~åÉä=ÅçåÇáíáçåë=çÅÅìê=ïÜÉå=f lkifkb=EQF=iba=áë=ÄäáåâáåÖ= ou=EOF=iba=áë=åçí=äáí== qu=EPF=iba=áë=åçí=äáí== kqbokbq tÜÉå=íÜÉ=f ÅçååÉÅíáçå=íç=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=êÉã~áåë=~ÅíáîÉK=tÜÉå=íÜÉ=`dQRMM=fåíÉêåÉí=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí=áå=ìëÉI= kqbokbq éêÉëë=íÜÉ=f Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçå=Ñçê=áåÅêÉ~ëÉÇ=ëÉÅìêáíóK== LINE 2 LINE 1 qÜÉëÉ=ogJNNéçêíë=íê~åëÑÉê=Ç~í~=íç=~åÇ=Ñêçã=~å~äçÖ=éÜçåÉ=äáåÉëK=iáåÉN=~åÇ=iáåÉ=O=ëìééçêí=ëáåÖäÉ=äáåÉ=éÜçåÉëK== ENET qÜáë=ogJQR=éçêí=íê~åëÑÉêë=bíÜÉêåÉí=Ç~í~=íç=~åÇ=Ñêçã=óçìê=ÅçãéìíÉêK=qÜÉ=éçêí=Åçåí~áåë=áåíÉÖê~íÉÇ=ÖêÉÉå= ibaë=çå=íÜÉ=äçïÉê=äÉÑí=~åÇ=êáÖÜí=çÑ=íÜÉ=éçêíK=tÜÉå=íÜÉ=äçïÉêJäÉÑí=iba=áë=ÄäáåâáåÖI=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=éçêí=áë= íê~åëÑÉêêáåÖ=Ç~í~K=tÜÉå=íÜÉ=äçïÉêJêáÖÜí=iba=äáÖÜíë=ÅçåíáåìçìëäóI=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=Ç~í~=íê~åëÑÉê=ê~íÉ=áë= NMM_~ëÉqK=tÜÉå=íÜÉ=äçïÉêJêáÖÜí=iba=áë=åçí=äáíI=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=Ç~í~=íê~åëÑÉê=ê~íÉ=áë=NM_~ëÉqK== pb`rofqv il`h =Äìííçå=íç=Çáë~ÄäÉ=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_=éçêíë=Eåçí=êÉÅÉáîáåÖ=çê= pb`rofqv il`h =ÑÉ~íìêÉ=áë=~ÅíáîÉ=íÉäÉéÜçåÉ=ëÉêîáÅÉ=êÉã~áåë=~ÅíáîÉ=~åÇ=íÜÉ=Å~ÄäÉ= pb`rofqv il`h kqbokbq =ÄìííçåK=qÜáë=~Åíáî~íÉë=f kqbokbq pb`rofqv il`h =Äìííçå= kqbokbq...
 • Page 13 fkqolar`qflk= oÉ~ê=m~åÉä= fíÉã= aÉëÅêáéíáçå qÜáë=éçêí=éêçîáÇÉë=~=ÇáêÉÅí=ÅçååÉÅíáçå=íç=rp_=ÉèìáééÉÇ=ÅçãéìíÉêë=Ñçê=Ç~í~=íê~åëÑÉêK= qÜáë=éìëÜJÄìííçå=ëïáíÅÜ=êÉëÉíë=`dQRMM=éçïÉêK= qÜáë=cJíóéÉ=éçêí=éêçîáÇÉë=oc=ÅçååÉÅíáîáíó=íç=~åÇ=Ñêçã=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK== CABLE qÜáë=ÅçååÉÅíçê=éêçîáÇÉë=éçïÉê=íç=íÜÉ=`dQRMMK=...
 • Page 14 _bclob=vlr=_bdfk= _ÉÑçêÉ=óçì=ÄÉÖáå=íÜÉ=áåëí~ää~íáçåI=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=óçì=êÉÅÉáîÉÇW= låÉ=NMLNMM=_~ëÉq=bíÜÉêåÉí= Å~ÄäÉ=EëÜáÉäÇÉÇF== çê== låÉ=rp_=Å~ÄäÉ== mçïÉê=ÅçêÇ= `dQRMM=rëÉê=dìáÇÉ=`aJolj= vçì=åÉÉÇ=íç=éìêÅÜ~ëÉ=~=TRJçÜã=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=ïáíÜ=cJíóéÉ=ÅçååÉÅíçêë=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íç=íÜÉ=åÉ~êÉëí=Å~ÄäÉ=çìíäÉíK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=~=qs=ëÉí=~íí~ÅÜÉÇ= íç=íÜÉ=Å~ÄäÉ=çìíäÉíI=óçì=ã~ó=åÉÉÇ=~=RJVMM=jeò=ëéäáííÉê=íç=ìëÉ=ÄçíÜ=íÜÉ=qs=~åÇ=íÜÉ=`dQRMMK= qÜÉëÉ=áíÉãë=~êÉ=ëìééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=~åÇ=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=óçìê=ÅçãéìíÉê= íç=íÜÉ=`dQRMMK= oÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=íÜÉ=`dQRMM=íç=~å=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK= `çåí~áåë=rp_=éçêí=ÅçååÉÅíáçå=ÇêáîÉêëK=qÜáë=`aJolj=áë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ÅçååÉÅíáåÖ=~=rp_JÉèìáééÉÇ= ÅçãéìíÉê=íç=íÜÉ=`dQRMMK=...
 • Page 15 _bclob=vlr=_bdfk= klqb= qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMMK=fÑ=áí=áëåÛíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå= áåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK= qç=ìëÉ=~ää=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ=`dQRMMI=óçì=ïáää=åÉÉÇ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW= qÉäÉéÜçåÉEëF= oÉèìáêÉÇ=íç=ìëÉ=íÜÉ=íÉäÉéÜçåó=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=íÜÉ=`dQRMMK= ïáíÜ=ëí~åÇ~êÇ= ogJNN=ÅçååÉÅíçêë= pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉê= vçì=ãìëí=ëáÖå=ìé=ïáíÜ=~=Ç~í~=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ïÜç=éêçîáÇÉë= ~ÅÅÉëë=íç=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~åÇ=çíÜÉê=çåäáåÉ=ëÉêîáÅÉëK= `çãéìíÉê= vçìê=ÅçãéìíÉê=ãìëí=ëìééçêí=bíÜÉêåÉí=çê=rp_=~åÇ=íÜÉ= q`mLfm=éêçíçÅçä=íç=~ÅÅÉëë=íÜÉ=`dQRMMK=qÜÉ=`dQRMM=áë= Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=jáÅêçëçÑí∆I=j~ÅáåíçëÜ∆I=~åÇ=rkfu∆= çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãëK=vçì=ÇçåÛí=åÉÉÇ=ëéÉÅá~ä=ëçÑíï~êÉ=íç= çéÉê~íÉ=íÜÉ=`dQRMMK= bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çê= ^åó=ëí~åÇ~êÇ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çéÉê~íÉë=ïáíÜ=íÜÉ= `dQRMMK=qÜÉ=Å~êÇ=áë=åçí=êÉèìáêÉÇ=ïÜÉå=ÅçååÉÅíáåÖ=íç=íÜÉ= rp_=ëçÑíï~êÉ= rp_=éçêíK=qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMMK=fÑ=áí=áë=åçíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçåë= áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK== qÜÉ=rp_=ÅçååÉÅíáçå=ëìééçêíÉÇ=Äó=táåÇçïë=VU=pbI= táåÇçïë=OMMMI=táåÇçïë=jÉI=~åÇ=táåÇçïë=um=êÉèìáêÉë= ëéÉÅá~ä=ëçÑíï~êÉ=íç=çéÉê~íÉK=^ää=rp_=ÇêáîÉêë=~êÉ=Åçåí~áåÉÇ= çå=íÜÉ=`aJolj=ëìééäáÉÇ=ïáíÜ=óçìê=`dQRMMK= vçìê=ÅçãéìíÉê=ãìëí=ÄÉ=ÅçåÑáÖìêÉÇ=Ñçê=q`mLfm=~åÇ=Ü~îÉ=~å= fm=~ÇÇêÉëë=Ñçê=íÜÉ=`dQRMM=íç=çéÉê~íÉK=vçìê=fåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ= éêçîáÇÉê=ÑìêåáëÜÉë=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëëK= N M =...
 • Page 16 _bclob=vlr=_bdfk= klqb= qÜÉ=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ= `dQRMMK=fÑ=áí=áëåÛíI=Ñçääçï=íÜÉ=áåëí~ää~íáçå= áåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=bíÜÉêåÉí=Å~êÇK= eqji=_êçïëÉê= ^åó=ëí~åÇ~êÇ=eqji=EïÉÄF=ÄêçïëÉê=ïçêâë=ïáíÜ=íÜÉ= `dQRMMK== N N =...
 • Page 17 fkpq^ii^qflk= qÜÉ=áåëí~ää~íáçå=çÑ=íÜÉ=`dQRMM=Å~å=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉÇ=áå=~=ã~ííÉê=çÑ=ãáåìíÉëK=^ÑíÉê=óçì=~íí~ÅÜ=íÜÉ=Å~ÄäÉëI=óçì=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê= ÅçãéìíÉêK== qÜÉ=`dQRMM=áåëí~ää~íáçå=ëíÉéë=ãìëí=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=áå=íÜÉ=çêÇÉê=ëÜçïå=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=é~ÖÉëK= cçê=~=páåÖäÉ=rëÉê= `çååÉÅí=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=íç=~=Å~ÄäÉ=çìíäÉí=áå=óçìê=ÜçãÉK=`çååÉÅí=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=`dQRMM=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=`^_ibI= ~ë=ëÜçïå=ÄÉäçïK=e~åÇJíáÖÜíÉå=íÜÉ=ÅçååÉÅíçêë=íç=~îçáÇ=Ç~ã~ÖáåÖ=íÜÉãK= LINE 1 LINE 2 ENET POWER CABLE To cable outlet or splitter To USB jack on computer To Ethernet jack on computer To single-line telephone To single-line telephone To electrical outlet N O =...
 • Page 18 fkpq^ii^qflk= C A U T I O N ! Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at the same time. fÑ=óçì=~äêÉ~Çó=Ü~îÉ=~=qs=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=Å~ÄäÉ=çìíäÉíI=óçì=ïáää=åÉÉÇ=íç=ìëÉ=~=RJVMM=jeò=ëéäáííÉêK=`çååÉÅí=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=~ë= ëÜçïå=ÄÉäçïW= To phone To Ethernet jack on computer To USB jack on computer LINE 1 LINE 2 ENET POWER...
 • Page 19 fkpq^ii^qflk= fåëÉêí=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=`aJolj=áåíç=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉK= `çååÉÅí=íÜÉ=NMLNMM=_~ëÉJq=bíÜÉêåÉí=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=`dQRMM=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=bkbq=~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=à~Åâ= çå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=óçìê=ÅçãéìíÉê== lê= `çååÉÅí=íÜÉ=rp_=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=`dQRMM=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ=rp_=~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=íÜÉ=rp_=à~Åâ=çå=íÜÉ=Ä~Åâ=çÑ=óçìê= ÅçãéìíÉêK== `çååÉÅí=óçìê=íÉäÉéÜçåÉ=íç=íÜÉ=`dQRMM=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= ifkb= ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= qÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=Å~ÄäÉ=äÉåÖíÜ=Ñçê=íÉäÉéÜçåó=éçêí=ÅçååÉÅíáçåë=áë=P=ãÉíÉêë=çê=äÉëëK=qÜÉ=`dQRMM=ÉäÉÅíêáÅ~ääó=ëìééçêíë=Å~ÄäÉ= äÉåÖíÜë=çÑ=ìé=íç=PMM=ãÉíÉêëK= `çååÉÅí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=íç=íÜÉ=`dQRMM=ÅçååÉÅíçê=ã~êâÉÇ= klqb= fÑ=óçì=éä~ÅÉ=óçìê=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=ÅäçëÉ=íç=~=ÅçêÇäÉëë=çê=ïáêÉäÉëë=ÇÉîáÅÉI=áåíÉêÑÉêÉåÅÉ=ã~ó=çÅÅìê=ïÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ= íÉäÉéÜçåÉK==fÑ=óçì=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áåíÉêÑÉêÉåÅÉI=ãçîÉ=íÜÉ=ÅçêÇäÉëë=çê=ïáêÉäÉëë=ÇÉîáÅÉ=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=ìåíáä=óçì= åç=äçåÖÉê=ÜÉ~ê=íÜÉ=åçáëÉK== aç=åçí=ÄäçÅâ=íÜÉ=~áê=îÉåíë=Äó=ëí~ÅâáåÖ=ÉèìáéãÉåí=çê=çíÜÉê=çÄàÉÅíë=çå=íçé=çÑ=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~óK= ifkb= NK=^=ëÉé~ê~íÉ=éÜçåÉ=äáåÉ=Å~å=ÄÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMM= mltbo= ~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê=ÉåÇ=íç=óçìê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK= N Q =...
 • Page 20 fkpq^ii^qflk= klqb= qç=íìêå=çå=óçìê=`dQRMMI=ëáãéäó=éäìÖ=áí=áåK=fí=áë= åçí=åÉÅÉëë~êó=íç=ìåéäìÖ=áí=ïÜÉå=åçí=áå=ìëÉK= mçïÉêáåÖ=ré=íÜÉ=cáêëí=qáãÉ= vçì=ãìëí=~ääçï=R=íç=PM=ãáåìíÉë=íç=éçïÉê=ìé=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=`dQRMM= ãìëí=ÑáåÇ=~åÇ=äçÅâ=çå=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÅÜ~ååÉäë=Ñçê=ÅçããìåáÅ~íáçåëK== _É=ëìêÉ=íÜ~í=óçìê=ÅçãéìíÉê=áë=çåI=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó= `aJolj=áë=áå=íÜÉ=`aJolj=ÇêáîÉ=~åÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉ~ÇI=~åÇ=íÜÉ=`dQRMM=áë= ìåéäìÖÖÉÇK= mäìÖ=íÜÉ=`dQRMM=éçïÉê=ÅçêÇ=áåíç=óçìê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=çìíäÉíK=kçíáÅÉ=íÜ~í=íÜÉ= ibaë=çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~åÉä=ÅóÅäÉ=íÜêçìÖÜ=íÜáë=ëÉèìÉåÅÉW= mçïÉê=Ääáåâë=ÇìêáåÖ=~=ëÉäÑJíÉëíK=tÜÉå=íÜÉ=ëÉäÑJíÉëí=áë=ëìÅÅÉëëÑìääó= ÅçãéäÉíÉÇI=íÜÉ=äáÖÜí=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= ou=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMM=ëÅ~åë=Ñçê=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉäK=tÜÉå= íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçÅâÉÇI=íÜÉ=iba=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= qu=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMM=ëÅ~åë=Ñçê=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉäK=tÜÉå= íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçÅâÉÇI=íÜÉ=iba=áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= lkifkb=Ääáåâë=ïÜáäÉ=íÜÉ=`dQRMM=áë=çÄí~áåáåÖ=ÅçåÑáÖìê~íáçå= áåÑçêã~íáçåK=tÜÉå=íÜÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=áåÑçêã~íáçå=áë=çÄí~áåÉÇI=íÜÉ=iba= áë=ëçäáÇ=ÖêÉÉåK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=mçïÉêI=ouI=quI=~åÇ=lkifkb=ibaë=~êÉ=çå=~åÇ=íÜÉ= ^Åíáîáíó=iba=ÄäáåâëK= N R =...
 • Page 21 fkpq^ii^qflk= rëáåÖ=íÜÉ=léíáçå~ä=`ê~ÇäÉ= qÜÉ=`dQRMM=ã~ó=ÅçãÉ=ïáíÜ=~å=çéíáçå~ä=Åê~ÇäÉ=íÜ~í=Éå~ÄäÉë=íÜÉ=ãçÇÉã=íç=ëí~åÇ= îÉêíáÅ~ääó=çå=~=Ñä~í=ëìêÑ~ÅÉI=ëìÅÜ=~ë=~=ÇÉëâíçéK=qç=ìëÉ=íÜÉ=Åê~ÇäÉI=áåëÉêí=íÜÉ=ãçÇÉã= áåíç=íÜÉ=Åê~ÇäÉ=ìåíáä=íÜÉ=ãçÇÉãÛë=ÑÉÉí=Ñìääó=ÉåÖ~ÖÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÖêççîÉëK= N S =...
 • Page 22 Service provider TV cable CG4500 Standard Ethernet cable Ethernet Standard Ethernet cable Computer Computer vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê=ãçÇÉã=Ñçê=ãìäíáéäÉ=ìëÉê=ëÉêîáÅÉK=`çåí~Åí= óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=Ñçê=~î~áä~Äáäáíó=~åÇ=áåëíêìÅíáçåëK== qÜÉ=`dQRMM=ëìééçêíë=ã~åó=ãìäíáéäÉ=ìëÉê=ÅçåÑáÖìê~íáçåëK=fí=Å~å=É~ëáäó=ëÉêîÉ=~ë=~= Ö~íÉï~ó=íç=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Ñçê=ìé=íç=PO=ìëÉêëK== bíÜÉêåÉí= jìäíáéäÉ=ìëÉêë=ãìëí=ÄÉ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=~å=bíÜÉêåÉí=ÜìÄI=ïÜáÅÜ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~íí~ÅÜÉÇ=íç= íÜÉ=`dQRMMK= C A U T I O N ! Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at the same time.
 • Page 23 Service provider TV cable CG4500 Ethernet Computer jìäíáéäÉ=ìëÉê=ÅçåÑáÖìê~íáçåë=Å~å=áåÅäìÇÉ=bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_=ÅçååÉÅíáçåëK== bíÜÉêåÉí=~åÇ=rp_= cçê=ëáåÖäÉ=ìëÉêë=çå=áåÇáîáÇì~ä=ÅçãéìíÉêëI=ÅçååÉÅí=íÜÉ=rp_=~åÇ=bíÜÉêåÉí=éçêíë= ÇáêÉÅíäó=íç=íÜÉ=`dQRMMK= C A U T I O N ! Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at the same time. Computer N U =...
 • Page 24 Service provider TV cable CG4500 Ethernet Computer Computer Computer jìäíáéäÉ=ìëÉêë=~êÉ=ëìééçêíÉÇ=ïáíÜ=~=ëáåÖäÉ=ìëÉê=~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=rp_=éçêí=~åÇ=íÜÉ= êÉã~áåáåÖ=Eìé=íç=PNF=ìëÉêë=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=ÜìÄK= C A U T I O N ! Do not connect Ethernet and USB cables to the same computer at the same time. Computer N V =...
 • Page 25 _^pf`=`lkcfdro^qflk= qÜÉ=`dQRMM=Åçåí~áåë=~ää=åÉÅÉëë~êó=ëçÑíï~êÉK=vçì=ÇçåÛí=åÉÉÇ=íç=ÅçåÑáÖìêÉ=íÜÉ= `dQRMMI=Äìí=óçì=ãìëí=ÅçåÑáÖìêÉ=óçìê=ÅçãéìíÉê=Ñçê=q`mLfm=~åÇ=ÅÜÉÅâ=Ñçê=~å=fm= ~ÇÇêÉëëK=vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ã~ó=éêçîáÇÉ=~ÇÇáíáçå~ä=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ëÉííáåÖ=ìé= óçìê=ÅçãéìíÉêK=qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ä~ëáÅ=áåëíêìÅíáçåë=~êÉ=Ñçê=táåÇçïë=VR=çê= táåÇçïë=VUK=rëÉ=jáÅêçëçÑí=çåäáåÉ=ÜÉäé=íç=áåëí~ää=~åÇ=ÅçåÑáÖìêÉ=Ü~êÇï~êÉ=Ñçê= táåÇçïë=OMMM=~åÇ=táåÇçïë=jÉK=fÑ=óçì=~êÉ=ìëáåÖ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãI=êÉÑÉê= íç=íÜ~í=ìëÉê=ÖìáÇÉK= `çåÑáÖìêáåÖ=Ñçê=q`mLfm= lå=íÜÉ=táåÇçïë=aÉëâíçéI=ÅäáÅâ=pí~êíK= pÉäÉÅí=pÉííáåÖë=~åÇ=íÜÉå=`çåíêçä=m~åÉä=Ñêçã=íÜÉ=éçéJìé=ãÉåìëK= açìÄäÉJÅäáÅâ=íÜÉ=kÉíïçêâ=áÅçå=çå=íÜÉ=`çåíêçä=m~åÉä=ïáåÇçïK== pÉäÉÅí=íÜÉ=`çåÑáÖìê~íáçå=í~Ä=çå=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK= `ÜÉÅâ=íç=ëÉÉ=áÑ=q`mLfm=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëí~ääÉÇ=Ñçê=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=çê=rp_= Å~êÇK=fÑ=q`mLfm=~ééÉ~êë=áå=íÜÉ=äáëí=çÑ=åÉíïçêâ=ÅçãéçåÉåíëI=áí=áë= áåëí~ääÉÇ=~åÇ=óçì=Å~å=éêçÅÉÉÇ=íç=ëíÉé=NMK=fÑ=áí=ÇçÉëåÛí=~ééÉ~ê=çå=íÜÉ= äáëíI=ÅçåíáåìÉ=ïáíÜ=ëíÉé=SK= O M =...
 • Page 26 _^pf`=`lkcfdro^qflk= `äáÅâ=^ÇÇK== açìÄäÉJÅäáÅâ=íÜÉ=mêçíçÅçä=çéíáçå=çå=pÉäÉÅí=kÉíïçêâ=`çãéçåÉåí= qóéÉ=ïáåÇçïK== `äáÅâ=jáÅêçëçÑí=áå=íÜÉ=j~åìÑ~ÅíìêÉêë=ëÉÅíáçå=~åÇ=íÜÉå=ÅäáÅâ=q`mLfm=áå= íÜÉ=kÉíïçêâ=mêçíçÅçä=ëÉÅíáçå=çÑ=pÉäÉÅí=kÉíïçêâ=mêçíçÅçä=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lhK= O N =...
 • Page 27 _^pf`=`lkcfdro^qflk= `äáÅâ=q`mLfm=çå=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK=fÑ=óçì=Ü~îÉ=ãçêÉ=íÜ~å=çåÉ= q`mLfm=ÉåíêóI=ÅÜççëÉ=íÜÉ=çåÉ=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=bíÜÉêåÉí=çê=rp_= Å~êÇ=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=`dQRMMK= `äáÅâ=mêçéÉêíáÉëK== pÉäÉÅí=íÜÉ=fm=^ÇÇêÉëë=í~Ä=çå=íÜÉ=q`mLfm=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lÄí~áå=~å=fm=~ÇÇêÉëë=~ìíçã~íáÅ~ääóK= `äáÅâ=lh=íç=~ÅÅÉéí=íÜÉ=q`mLfm=ëÉííáåÖëK= `äáÅâ=lh=íç=ÅäçëÉ=íÜÉ=kÉíïçêâ=ïáåÇçïK= `äáÅâ=lh=ïÜÉå=~=éêçãéí=íç=êÉëí~êí=óçìê=ÅçãéìíÉê=áë=Çáëéä~óÉÇ=~åÇ= íÜÉå=ÅäáÅâ=lh=~Ö~áåK= O O =...
 • Page 28 _^pf`=`lkcfdro^qflk= fåëí~ääáåÖ=rp_=aÉîáÅÉ=aêáîÉêë= qÜÉ=rp_=ÇêáîÉêë=Å~å=áåíÉêÑ~ÅÉ=ïáíÜ=táåÇçïë=VU=pbI=OMMMI=jÉI=çê=umK=qÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=rp_=ÇêáîÉê=ÇçÉë=åçí= ëìééçêí=j~ÅáåíçëÜ=çê=rkfu=ÅçãéìíÉêëK=vçì=Å~å=ÅçååÉÅí=~=j~ÅáåíçëÜ=çê=rkfu=ëóëíÉã=ìëáåÖ=~å=bíÜÉêåÉí=Å~êÇ=çåäóK= _É=ëìêÉ=íÜÉ=jçíçêçä~=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=`aJolj=áë=áåëÉêíÉÇ=áå=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉ=ÄÉÑçêÉ=óçì=éäìÖ=áå=íÜÉ=rp_=Å~ÄäÉK=qÜáë=`a= Åçåí~áåë=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêë=~åÇ=ãìëí=ÄÉ=áåëÉêíÉÇ=~åÇ=êÉ~Ç=Äó=íÜÉ=m`=ÄÉÑçêÉ=óçì=ÅçååÉÅí=íÜÉ=`çããìåáÅ~íáçåë=d~íÉï~ó=íç=íÜÉ=m`K= póëíÉã=ÑáäÉë=~êÉ=åÉÉÇÉÇ=ïÜÉå=äç~ÇáåÖ=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêëK=qÜÉëÉ=ÑáäÉë=ã~ó=~äêÉ~Çó=ÄÉ=çå=óçìê=m`=çê=óçì=ã~ó=ÄÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=äç~Ç=íÜÉã= Ñêçã=íÜÉ=jáÅêçëçÑí=`a=íÜ~í=Å~ãÉ=ïáíÜ=óçìê=m`K= ^=ÑÉï=ëÉÅçåÇë=~ÑíÉê=óçì=ÅçãéäÉíÉ=íÜÉ=rp_=ÅçååÉÅíáçå=~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå= fåëí~ää~íáçå=Ñçê=~=páåÖäÉ=rëÉêIÒ=íÜÉ=^ÇÇ=kÉï=e~êÇï~êÉ= táò~êÇ=ïáåÇçï=áë=Çáëéä~óÉÇK= `äáÅâ=`aJolj=ÇêáîÉ=çéíáçå=~åÇ=ëéÉÅáÑó=~=äçÅ~íáçåK= `äáÅâ=_êçïëÉK= pÉäÉÅí=óçìê=`aJolj=ÇêáîÉëK=rp_=ÇêáîÉêëK=bñ~ãéäÉW=aW=rp_=absf`b=aofsbop= `äáÅâ=kÉñí=íç=äç~Ç=íÜÉ=rp_=ÇêáîÉêëK= `äáÅâ=kÉñí=íç=áåëí~ää=íÜÉ=ÇêáîÉê=çå=íÜÉ=äçÅ~íáçå=Çáëéä~óÉÇK= fåëÉêí=óçìê=jáÅêçëçÑí=léÉê~íáåÖ=póëíÉã=`a=ïÜÉå=éêçãéíÉÇI=áÑ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=áë=åçí=áåëí~ääÉÇ=çå=íÜÉ=Ü~êÇ=ÇêáîÉK= lê= =`äáÅâ=åÉñí=~í=íÜÉ=éêçãéíI=áÑ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=áë=äç~ÇÉÇ=çå=íÜÉ=Ü~êÇ=ÇêáîÉK= `äáÅâ=vÉë=íç=êÉëí~êí=óçìê=ÅçãéìíÉê=~åÇ=ÑáåáëÜ=ëÉííáåÖ=ìé=íÜÉ=åÉï=Ü~êÇï~êÉK= O P =...
 • Page 29 =_^pf`=`lkcfdro^qflk= sÉêáÑóáåÖ=vçìê=fm=^ÇÇêÉëë= qÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ä~ëáÅ=áåëíêìÅíáçåë=~êÉ=Ñçê=táåÇçïë=VR=çê=táåÇçïë=VUK=fÑ=óçì=~êÉ=ìëáåÖ= ~=ÇáÑÑÉêÉåí=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉãI=êÉÑÉê=íç=íÜ~í=ìëÉê=ÖìáÇÉK=qç=ÅÜÉÅâ=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëëW= On the Windows Desktop, click Start. Select Run. Type winipcfg.exe. A window similar to the example is displayed. Select your adapter name. Click Renew. Click OK after the system displays an IP address.= fÑ=~ÑíÉê=éÉêÑçêãáåÖ=íÜáë=éêçÅÉÇìêÉI=óçìê=ÅçãéìíÉê=ÇçÉëåÛí=~ÅÅÉëë=íÜÉ=áåíÉêåÉíI=Å~ää= óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK=qÜÉó=ïáää=~ëëáëí=áå=îÉêáÑóáåÖ=óçìê=ÅçåÑáÖìê~íáçåK= O Q =...
 • Page 30 qolr_ibpellqfkd= qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=íç=ÜÉäé=óçì=èìáÅâäó=ëçäîÉ=~=éêçÄäÉãK=_ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=íêó=éêÉëëáåÖ=íÜÉ=êÉëÉí=ÄìííçåK=oÉëÉííáåÖ= íÜÉ=`dQRMM=ã~ó=í~âÉ=R=íç=PM=ãáåìíÉëK=vçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=ïáää=åÉÉÇ=íç=âåçï=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=íÜÉ=ÑêçåíJé~åÉä=äáÖÜíë=áå=çêÇÉê=íç=~ëëáëí= óçìK= qÜÉ=éêçÄäÉã= mçëëáÄäÉ=pçäìíáçå= dêÉÉå=mltbo=iba=áë=çÑÑ= `ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=áë=éêçéÉêäó=éäìÖÖÉÇ=áåíç=íÜÉ=ï~ää=çìíäÉí=~åÇ=íç=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=çÑ=íÜÉ=`dQRMMK= `~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêK= `~ååçí=êÉÅÉáîÉ=çê=ëÉåÇ=Ç~í~= `ÜÉÅâ=íÜÉ=ibaë=çå=íÜÉ=ÑêçåíJé~åÉäK=cêçåíJé~åÉä=iba=ÇÉëÅêáéíáçåë=~êÉ=çêáÉåíÉÇ=QR =ëç=íÜ~í=íÜÉó=Å~å=ÄÉ= êÉ~Ç=áå=îÉêíáÅ~ä=çê=Üçêáòçåí~ä=éçëáíáçåëK== mä~ÅÉ=íÜÉ=ìåáí=çå=~=Ñä~í=í~ÄäÉJíçé=~åÇ=êÉ~Ç=íÜÉ=ibaë=äÉÑí=íç=êáÖÜíK== lê== mä~ÅÉ=íÜÉ=ìåáí=áå=áíë=çéíáçå~ä=Åê~ÇäÉ=~åÇ=êÉ~Ç=íÜÉ=ibaë=íçé=íç=ÄçííçãK= fÇÉåíáÑó=íÜÉ=Ñáêëí=iba=Ñêçã=íçé=íç=Äçííçã=çê=êáÖÜí=íç=äÉÑí=íÜ~í=áë=çÑÑK=qÜáë=iba=áåÇáÅ~íÉë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Éêêçê= çÅÅìêêÉÇK=fÑ=íÜÉ=Ñáêëí=iba=íÜ~í=áë=çÑÑ=áëW= lkifkb= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=ÇçïåëíêÉ~ã= ÅÜ~ååÉä=áë=åçí=~ÅèìáêÉÇK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåI=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã=ÅÜ~ååÉä=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=ìéëíêÉ~ã= ÅÜ~ååÉä=áë=åçí=~ÅèìáêÉÇK= aìêáåÖ=åçêã~ä=çéÉê~íáçåëI=íÜÉ=fm=êÉÖáëíê~íáçå=áë=äçëíK=aìêáåÖ=ëí~êíìéI=íÜÉ=fm=êÉÖáëíê~íáçå=ï~ë= åçí=ëìÅÅÉëëÑìäK= O R =...
 • Page 31 qolr_ibpellqfkd= `ÜÉÅâ=íÜ~í=óçìê=qs=áë=ïçêâáåÖI=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=Å~ÄäÉ=qsI=~åÇ=íÜ~í=óçì=Ü~îÉ=~=ÅäÉ~ê=qs=éáÅíìêÉK=fÑ=óçì= ~êÉåÛí=êÉÅÉáîáåÖ=óçìê=êÉÖìä~ê=qs=ÅÜ~ååÉäëI=óçìê=Ç~í~=ëÉêîáÅÉ=ïáää=åçí=ÑìåÅíáçåK= `ÜÉÅâ=íÜÉ=Åç~ñá~ä=Å~ÄäÉ=~í=íÜÉ=êÉ~ê=é~åÉä=~åÇ=çìíäÉí=~åÇ=Ü~åÇJíáÖÜíÉå=áÑ=åÉÅÉëë~êóK= `ÜÉÅâ=íÜÉ=fm=~ÇÇêÉëë=EÑçääçï=íÜÉ=ëíÉéë=çå=é~ÖÉ=OQFX=Å~ää=óçìê=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=áÑ=óçì=åÉÉÇ=~å=fm=~ÇÇêÉëëK= `ÜÉÅâ=íÜ~í=f ÑçääçïáåÖ=ÅçåÇáíáçåë=çÅÅìêW=== mêÉëë=íÜÉ=f fåíÉêåÉí=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçåK== tÜÉå=íÜÉ=`dQRMM=fåíÉêåÉí=ÅçååÉÅíáçå=áë=åçí=áå=ìëÉI=éêÉëë=íÜÉ=f ~Åíáî~íÉë=f kqbokbq pb`rofqv il`h =áë=åçí=~ÅíáîÉK=qÜÉ=f lkifkb=EQF=iba=áë=ÄäáåâáåÖ= ou=EOF=iba=áë=åçí=äáí== qu=EPF=iba=áë=åçí=äáíK== kqbokbq pb`rofqv il`h =Äìííçå=íç=ÇÉ~Åíáî~íÉ=f kqbokbq pb`rofqv il`h =~åÇ=Çáë~ÄäÉë=íÜÉ=fåíÉêåÉí=Å~ÄäÉ=ÅçååÉÅíáçå=Ñçê=áåÅêÉ~ëÉÇ=ëÉÅìêáíóK== kqbokbq pb`rofqv il`h =ÑÉ~íìêÉ=áë=~ÅíáîÉ=ïÜÉå=íÜÉ= kqbokbq pb`rofqv il`h =~åÇ=êÉëíçêÉ=óçìê= kqbokbq pb`rofqv il`h =ÄìííçåK=qÜáë= O S =...
 • Page 32 plcqt^ob=if`bkpb=^ka=t^oo^kqv=fkcloj^qflk= qbibmelkv=`ljjrkf`^qflkp=d^qbt^v== jçíçêçä~I=fåÅKI=_êç~ÇÄ~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë=pÉÅíçê=E jçíçêçä~ÒF= `~ÄäÉ=a~í~LqÉäÉéÜçåó=aáîáëáçå= NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉ= eçêëÜ~ãI=m^=NVMQQ= fjmloq^kqW=mib^pb=ob^a=qefp=plcqt^ob=if`bkpb=E if`bkpbÒF=`^obcriiv=_bclob=vlr=fkpq^iiI=altkil^a=lo= rpb=^kv=^mmif`^qflk=plcqt^obI=rp_=aofsbo=plcqt^obI=cfojt^ob=^ka=obi^qba=al`rjbkq^qflk= E plcqt^obÒF=molsfaba=tfqe=jlqloli^Ûp=qbibmelkv=`ljjrkf`^qflkp=d^qbt^v=molar`q=Eqeb= `d= molar`qÒFK=_v=rpfkd=qeb=`d=molar`q=^kaLlo=fkpq^iifkdI=altkil^afkd=lo=rpfkd=^kv=lc=qeb= plcqt^obI=vlr=fkaf`^qb=vlro=^``bmq^k`b=lc=b^`e=lc=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpbK=rmlk=^``bmq^k`bI=qefp= if`bkpb=tfii=_b=^=ibd^iiv=_fkafkd=^dobbjbkq=_bqtbbk=vlr=^ka=jlqloli^K=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpb= ^mmiv=ql=vlr=^ka=ql=^kv=pr_pbnrbkq=rpbo=lc=qefp=plcqt^obK== fc=vlr=al=klq=^dobb=ql=^ii=lc=qeb=qbojp=lc=qefp=if`bkpb=EfF=al=klq=fkpq^ii=lo=rpb=qeb=plcqt^ob=^ka=EffF= obqrok=qeb=`d=molar`q=^ka=qeb=plcqt^ob=E`liib`qfsbivI= molar`qÒFI=fk`irafkd=^ii=`ljmlkbkqpI= al`rjbkq^qflk=^ka=^kv=lqebo=j^qbof^ip=molsfaba=tfqe=qeb=molar`qI=ql=vlro=pbosf`b=molsfabo=clo= ^=crii=obcrkaK= qÜÉ=pçÑíï~êÉ=áåÅäìÇÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ãÉÇá~I=~åó=éêáåíÉÇ=ã~íÉêá~äëI=~åÇ=~åó= çåJäáåÉÒ=çê=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÇçÅìãÉåí~íáçåK==pçÑíï~êÉ=éêçîáÇÉÇ= Äó=íÜáêÇ=é~êíáÉë=ã~ó=ÄÉ=ëìÄàÉÅí=íç=ëÉé~ê~íÉ=ÉåÇJìëÉê=äáÅÉåëÉ=~ÖêÉÉãÉåíë=Ñêçã=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêë=çÑ=ëìÅÜ=pçÑíï~êÉK= qÜÉ=pçÑíï~êÉ=áë=åÉîÉê=ëçäÇK=jçíçêçä~=äáÅÉåëÉë=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=íç=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ÅìëíçãÉê=~åÇ=íç=~åó=ëìÄëÉèìÉåí=äáÅÉåëÉÉ=Ñçê=éÉêëçå~ä=ìëÉ= êÇ çåäó=çå=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK=jçíçêçä~=~åÇ=áíë=P =é~êíó=äáÅÉåëçêë=êÉí~áå=íÜÉ=çïåÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉK==...
 • Page 33 plcqt^ob=if`bkpb= vçì=ã~óW= rpb=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=çåäó=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíK== qo^kpcbo=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáåÅäìÇáåÖ=~ää=ÅçãéçåÉåí=é~êíë=~åÇ=éêáåíÉÇ=ã~íÉêá~äëF=éÉêã~åÉåíäó=íç=~åçíÜÉê=éÉêëçåI=Äìí=çåäó=áÑ=íÜÉ= éÉêëçå=~ÖêÉÉë=íç=~ÅÅÉéí=~ää=çÑ=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK=fÑ=óçì=íê~åëÑÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=óçì=ãìëí=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=íê~åëÑÉê=íÜÉ=mêçÇìÅí= ~åÇ=~ää=ÅçéáÉë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáÑ=~ééäáÅ~ÄäÉF=íç=íÜÉ=ë~ãÉ=éÉêëçå=çê=ÇÉëíêçó=~åó=ÅçéáÉë=åçí=íê~åëÑÉêêÉÇK== qbojfk^qb=íÜáë=iáÅÉåëÉ=Äó=ÇÉëíêçóáåÖ=íÜÉ=çêáÖáå~ä=~åÇ=~ää=ÅçéáÉë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=EáÑ=~ééäáÅ~ÄäÉF=áå=ïÜ~íÉîÉê=ÑçêãK= vçì=ã~ó=åçíW= ENF=iç~åI=ÇáëíêáÄìíÉI=êÉåíI=äÉ~ëÉI=ÖáîÉI=ëìÄäáÅÉåëÉ=çê=çíÜÉêïáëÉ=íê~åëÑÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=áå=ïÜçäÉ=çê=áå=é~êíI=íç=~åó=çíÜÉê=éÉêëçåI=ÉñÅÉéí= ~ë=éÉêãáííÉÇ=ìåÇÉê=íÜÉ=qo^kpcbo=é~ê~Öê~éÜ=~ÄçîÉK=EOF=`çéó=çê=íê~åëä~íÉ=íÜÉ=rëÉê=dìáÇÉ=áåÅäìÇÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=çíÜÉê=íÜ~å= Ñçê=éÉêëçå~ä=ìëÉK=EPF=`çéóI=~äíÉêI=íê~åëä~íÉI=ÇÉÅçãéáäÉI=Çáë~ëëÉãÄäÉ=çê=êÉîÉêëÉ=ÉåÖáåÉÉê=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=Äìí=åçí=äáãáíÉÇ=íçI= ãçÇáÑóáåÖ=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=íç=ã~âÉ=áí=çéÉê~íÉ=çå=åçåJÅçãé~íáÄäÉ=Ü~êÇï~êÉK=EQF=oÉãçîÉI=~äíÉê=çê=Å~ìëÉ=åçí=íç=ÄÉ=Çáëéä~óÉÇI=~åó= ÅçéóêáÖÜí=åçíáÅÉë=çê=ëí~êíìé=ãÉëë~ÖÉ=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=éêçÖê~ãë=çê=ÇçÅìãÉåí~íáçåK=ERF=bñéçêí=íÜÉ=pçÑíï~êÉ=çê=íÜÉ=mêçÇìÅí= ÅçãéçåÉåíë=áå=îáçä~íáçå=çÑ=~åó=råáíÉÇ=pí~íÉë=Éñéçêí=ä~ïëK= qÜÉ=mêçÇìÅí=áë=åçí=ÇÉëáÖåÉÇ=çê=áåíÉåÇÉÇ=Ñçê=ìëÉ=áå=çåJäáåÉ=Åçåíêçä=çÑ=~áêÅê~ÑíI=~áê=íê~ÑÑáÅI=~áêÅê~Ñí=å~îáÖ~íáçå=çê=~áêÅê~Ñí= ÅçããìåáÅ~íáçåëX=çê=áå=ÇÉëáÖåI=ÅçåëíêìÅíáçåI=çéÉê~íáçå=çê=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=~åó=åìÅäÉ~ê=Ñ~ÅáäáíóK=jlqloli^=^ka=fqp=P =m^oqv= if`bkplop=afp`i^fj=^kv=bumobpp=lo=fjmifba=t^oo^kqv=lc=cfqkbpp=clo=pr`e=rpbpK=vlr=obmobpbkq=^ka= t^oo^kq=qe^q=vlr=pe^ii=klq=rpb=qeb=molar`q=clo=pr`e=mromlpbpK= qáíäÉ=íç=íÜáë=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=çïåÉêëÜáé=çÑ=~ää=ÅçéóêáÖÜíëI=ã~ëâ=ïçêâ=êáÖÜíëI=é~íÉåíëI=íê~ÇÉã~êâë=~åÇ=~ää=çíÜÉê=áåíÉääÉÅíì~ä= éêçéÉêíó=êáÖÜíë=ëìÄëáëíáåÖ=áå=íÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖI=~åÇ=~ää=~Ç~éí~íáçåë=íç=~åÇ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=çÑ=íÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖ=ëÜ~ää=~í=~ää=íáãÉë=êÉã~áå=ïáíÜ= êÇ jçíçêçä~=~åÇ=áíë=P =é~êíó=äáÅÉåëçêëK=jçíçêçä~=êÉí~áåë=~ää=êáÖÜíë=åçí=ÉñéêÉëëäó=äáÅÉåëÉÇ=ìåÇÉê=íÜáë=iáÅÉåëÉK=qÜÉ=pçÑíï~êÉI=áåÅäìÇáåÖ=~åó= êÇ áã~ÖÉëI=Öê~éÜáÅëI=éÜçíçÖê~éÜëI=~åáã~íáçåI=îáÇÉçI=~ìÇáçI=ãìëáÅ=~åÇ=íÉñí=áåÅçêéçê~íÉÇ=íÜÉêÉáå=áë=çïåÉÇ=Äó=jçíçêçä~=çê=áíë=P =é~êíó= äáÅÉåëçêë=~åÇ=áë=éêçíÉÅíÉÇ=Äó=råáíÉÇ=pí~íÉë=ÅçéóêáÖÜí=ä~ïë=~åÇ=áåíÉêå~íáçå~ä=íêÉ~íó=éêçîáëáçåëK=bñÅÉéí=~ë=çíÜÉêïáëÉ=ÉñéêÉëëäó= éêçîáÇÉÇ=áå=íÜáë=iáÅÉåëÉI=íÜÉ=ÅçéóáåÖI=êÉéêçÇìÅíáçåI=ÇáëíêáÄìíáçå=çê=éêÉé~ê~íáçå=çÑ=ÇÉêáî~íáîÉ=ïçêâë=çÑ=íÜÉ=pçÑíï~êÉI=~åó=éçêíáçå=çÑ=...
 • Page 34 íÜÉ=mêçÇìÅí=çê=íÜÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áë=ëíêáÅíäó=éêçÜáÄáíÉÇ=Äó=ëìÅÜ=ä~ïë=~åÇ=íêÉ~íó=éêçîáëáçåëK=kçíÜáåÖ=áå=íÜáë=iáÅÉåëÉ=ÅçåëíáíìíÉë=~= ï~áîÉê=çÑ=jçíçêçä~Ûë=êáÖÜíë=ìåÇÉê=råáíÉÇ=pí~íÉë=ÅçéóêáÖÜí=ä~ïK= qÜáë=iáÅÉåëÉ=~åÇ=óçìê=êáÖÜíë=êÉÖ~êÇáåÖ=~åó=ã~ííÉê=áí=~ÇÇêÉëëÉë=~êÉ=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=`çããçåïÉ~äíÜ=çÑ=mÉååëóäî~åá~I= ïáíÜçìí=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ÅçåÑäáÅí=çÑ=ä~ïë=éêáåÅáéäÉëK=qefp=if`bkpb=pe^ii=qbojfk^qb=^rqlj^qf`^iiv=áÑ=óçì=Ñ~áä=íç=Åçãéäó=ïáíÜ= íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=iáÅÉåëÉK= jçíçêçä~=áë=åçí=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=~åó=íÜáêÇ=é~êíó=ëçÑíï~êÉ=éêçîáÇÉÇ=~ë=~=ÄìåÇäÉÇ=~ééäáÅ~íáçåI=çê=çíÜÉêïáëÉI=ïáíÜ=íÜÉ=pçÑíï~êÉK= rKpK=dlsbokjbkq=obpqof`qba=ofdeqp= qÜÉ=mêçÇìÅí=~åÇ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áë=éêçîáÇÉÇ=ïáíÜ=obpqof`qba=ofdeqpK=qÜÉ=ìëÉI=ÇìéäáÅ~íáçå=çê=ÇáëÅäçëìêÉ=Äó=íÜÉ=dçîÉêåãÉåí=áë= ëìÄàÉÅí=íç=êÉëíêáÅíáçåë=~ë=ëÉí=ÑçêíÜ=áå=ëìÄÇáîáëáçå=EÅFENFEááF=çÑ=qÜÉ=oáÖÜíë=áå=qÉÅÜåáÅ~ä=a~í~=~åÇ=`çãéìíÉê=pçÑíï~êÉ=Åä~ìëÉ=~í= ROKOOTJTMNPK=qÜÉ=Åçåíê~ÅíçêLã~åìÑ~ÅíìêÉê=áë=jçíçêçä~I=fåÅKI=_êç~ÇÄ~åÇ=`çããìåáÅ~íáçåë=pÉÅíçêI=NMN=qçìêå~ãÉåí=aêáîÉI=eçêëÜ~ãI= m^=NVMQQK= t^oo^kqv=fkcloj^qflk= tÜ~í=áë=ãó=ï~êê~åíó\== ^=äáãáíÉÇ=ï~êê~åíó=Ñçê=íÜáë=mêçÇìÅí=EáåÅäìÇáåÖ=pçÑíï~êÉF=áë=éêçîáÇÉÇ=Äó=jçíçêçä~=íç=óçìê=ÇáëíêáÄìíçêI=Å~ÄäÉ=çéÉê~íçê=çê=fåíÉêåÉí= ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉêI=~ë=~ééäáÅ~ÄäÉK==mäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=óçìê=Å~ÄäÉ=çéÉê~íçê=çê=áåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ=éêçîáÇÉê=E pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉêÒF=Ñçê=ÇÉí~áäëK== jçíçêçä~=ÇçÉë=åçí=ï~êê~åí=íÜ~í=~åó=pçÑíï~êÉ=ïáää=éÉêÑçêã=Éêêçê=ÑêÉÉ=çê=ïáíÜçìí=ÄìÖëK=jçíçêçä~Ûë=ï~êê~åíó=ëÜ~ää=åçí=~ééäóW=EáF=íç=~åó= mêçÇìÅí=ëìÄàÉÅíÉÇ=íç=~ÅÅáÇÉåíI=ãáëìëÉI=åÉÖäÉÅíI=~äíÉê~íáçåI=^Åíë=çÑ=dçÇI=áãéêçéÉê=Ü~åÇäáåÖI=áãéêçéÉê=íê~åëéçêíI=áãéêçéÉê=ëíçê~ÖÉI= áãéêçéÉê=ìëÉ=çê=~ééäáÅ~íáçåI=áãéêçéÉê=áåëí~ää~íáçåI=áãéêçéÉê=íÉëíáåÖ=çê=ìå~ìíÜçêáòÉÇ=êÉé~áêX=çê=EááF=íç=ÅçëãÉíáÅ=éêçÄäÉãë=çê=ÇÉÑÉÅíë= ïÜáÅÜ=êÉëìäí=Ñêçã=åçêã~ä=ïÉ~ê=~åÇ=íÉ~ê=ìåÇÉê=çêÇáå~êó=ìëÉI=~åÇ=Çç=åçí=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çê=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅíK=jçíçêçä~Ûë= ï~êê~åíó=~ééäáÉë=çåäó=íç=~=mêçÇìÅí=íÜ~í=áë=ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ=Äó=jçíçêçä~=~åÇ=áÇÉåíáÑáÉÇ=Äó=jçíçêçä~JçïåÉÇ=íê~ÇÉã~êâI=íê~ÇÉ=å~ãÉ=çê= éêçÇìÅí=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=äçÖçë=~ÑÑáñÉÇ=íç=íÜÉ=mêçÇìÅíK=jlqloli^=albp=klq=t^oo^kq=qefp=molar`q=afob`qiv=ql=vlrI= qeb=bka=rpboK==bu`bmq=^p=abp`of_ba=fk=qefp=pb`qflk= t^oo^kqv=fkcloj^qflkÒI=qebob=^ob=kl=t^oo^kqfbp= lo=obmobpbkq^qflkp=lc=^kv=hfka=obi^qfkd=ql=qeb=molar`qI=bumobppI=fjmifba=lo=pq^qrqlovI=fk`irafkd= _rq=klq=ifjfqba=ql=fjmifba=t^oo^kqfbp=lc=jbo`e^kq^_fifqvI=cfqkbpp=clo=^=m^oqf`ri^o=mromlpbI=lo=...
 • Page 35 t^oo^kqv=^d^fkpq=fkcofkdbjbkqK=jlqloli^=fp=klq=obpmlkpf_ib=cloI=^ka=molsfabp= ^p=fpÒ=^kv=plcqt^ob= prmmifba=_v=Poa=m^oqfbpK== tÜ~í=~ÇÇáíáçå~ä=éêçîáëáçåë=ëÜçìäÇ=f=ÄÉ=~ï~êÉ=çÑ\= _ÉÅ~ìëÉ=áí=áë=áãéçëëáÄäÉ=Ñçê=jçíçêçä~=íç=âåçï=íÜÉ=éìêéçëÉë=Ñçê=ïÜáÅÜ=óçì=~ÅèìáêÉÇ=íÜáë=mêçÇìÅí=çê=íÜÉ=ìëÉë=íç=ïÜáÅÜ=óçì=ïáää=éìí= íÜáë=mêçÇìÅíI=óçì=~ëëìãÉ=Ñìää=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅí=Ñçê=áíë=áåëí~ää~íáçå=~åÇ=ìëÉK==tÜáäÉ=ÉîÉêó=êÉ~ëçå~ÄäÉ=ÉÑÑçêí= Ü~ë=ÄÉÉå=ã~ÇÉ=íç=áåëìêÉ=íÜ~í=óçì=ïáää=êÉÅÉáîÉ=~=mêçÇìÅí=íÜ~í=óçì=Å~å=ìëÉ=~åÇ=ÉåàçóI=jçíçêçä~=ÇçÉë=åçí=ï~êê~åí=íÜ~í=íÜÉ=ÑìåÅíáçåë=çÑ= íÜÉ=mêçÇìÅí=ïáää=ãÉÉí=óçìê=êÉèìáêÉãÉåíë=çê=íÜ~í=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=mêçÇìÅí=ïáää=ÄÉ=ìåáåíÉêêìéíÉÇ=çê=ÉêêçêJÑêÉÉK=jlqloli^=fp= klq=obpmlkpf_ib=clo=mol_ibjp=lo=a^j^db=`^rpba=_v=qeb=fkqbo^`qflk=lc=qeb=molar`q=tfqe=^kv=lqebo= plcqt^ob=lo=e^oat^obK== eçï=äçåÖ=ÇçÉë=íÜáë=iáãáíÉÇ=t~êê~åíó=ä~ëí\= `çåí~Åí=óçìê=pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉê=Ñçê=ÇÉí~áäëK=== tÜ~í=óçì=ãìëí=Çç=íç=çÄí~áå=ï~êê~åíó=ëÉêîáÅÉK= cçê=mêçÇìÅí=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉI=íÉÅÜåáÅ~ä=ëìééçêíI=ï~êê~åíó=Åä~áãëI=èìÉëíáçåë=~Äçìí=óçìê=áåíÉêåÉí=ëÉêîáÅÉ=çê=ÅçååÉÅíáçåI=Åçåí~Åí=óçìê= pÉêîáÅÉ=mêçîáÇÉêK=^ii=t^oo^kqfbp=^ob=slfa=fc=qeb=molar`q=fp=lmbkbaI=^iqbobaI=^kaLlo a^j^dbaK=== qebpb=^ob=vlro=plib=^ka=bu`irpfsb=objbafbp=clo=^kv=^ka=^ii=`i^fjp=qe^q=vlr=j^v=e^sb=^ofpfkd=lrq=lc= lo=fk=`lkkb`qflk=tfqe=qefp=molar`qI=tebqebo=j^ab=lo=prccboba=_v=vlr=lo=^klqebo=mboplk=^ka= tebqebo=_^pba=fk=`lkqo^`q=lo=qloqK= fk=kl=bsbkq=pe^ii=jlqloli^=_b=if^_ib=ql=vlr=lo=^kv=lqebo=m^oqv=clo=^kv=afob`qI=fkafob`qI=dbkbo^iI= pmb`f^iI=fk`fabkq^iI=`lkpbnrbkqf^iI=bubjmi^ov=lo=lqebo=a^j^dbp=^ofpfkd=lrq=lc=qeb=rpb=lo=fk^_fifqv= ql=rpb=qeb=molar`q=Efk`irafkdI=tfqelrq=ifjfq^qflkI=a^j^dbp=clo=ilpp=lc=_rpfkbpp=molcfqpI=_rpfkbpp= fkqboormqflkI=ilpp=lc=fkcloj^qflk=lo=^kv=lqebo=mb`rkf^ov=ilppFI=lo=colj=^kv=_ob^`e=lc=t^oo^kqvI= bsbk=fc=jlqloli^=e^p=_bbk=^asfpba=lc=qeb=mlppf_fifqv=lc=pr`e=a^j^dbpK==fk=kl=`^pb=pe^ii=jlqloli^Ûp= if^_fifqv=bu`bba=qeb=^jlrkq=vlr=m^fa=clo=qeb=molar`qK== jçíçêçä~Ûë=ï~êê~åíó=áë=ÖçîÉêåÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=íÜÉ=`çããçåïÉ~äíÜ=çÑ=mÉååëóäî~åá~I=ÉñÅäìÇáåÖ=áíë=ÅçåÑäáÅí=çÑ=ä~ïë=éêáåÅáéäÉë=~åÇ= ÉñÅäìÇáåÖ=íÜÉ=éêçîáëáçåë=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=`çåîÉåíáçå=çå=`çåíê~Åíë=Ñçê=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=p~äÉ=çÑ=dççÇëK=...
 • Page 36 R M N Q P N J M M N = T L M O = b å Ö ä á ë Ü = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = j d _ f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =...