Download  Print this page

Black & Decker MZ2000P User Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

ºK ≥FÉbO 5 Ióªd ∞jhhôµ«ªdG 𫨰ûJ ºK øeh ,∞jhhôµ«ªdG πNGO áfƒª«∏dG
.á∏∏Ñe ¢Tɪb á©£b ΩGóîà°SÉH πeɵdÉH ∞jƒéàdG ∞«ØéJ
hC G ¿ƒjõØ∏àdG hC G ƒjOGô∏d ...OÉ©dG 𫨰ûàdG ™e ∞jhhôµ«ªdG πªY πNGóàj ób
äGƒ£îdG ´ÉÑJG »¨Ñæj ,πNGóàdG Gòg ´ƒbh ádÉM »ah .á¡HÉ°ûªdG Iõ¡LC É dG
.∞jhhôµ«ªdG ≥∏¨j ...òdG í£°ùdGh ÜÉÑdG ∞«¶æJ •
øµªe ¿Éµe ó©HC G »a á¡HÉ°ûªdG Iõ¡LC É dGh ¿ƒjõØ∏àdG hC G ƒjOGôdG ™°Vh •
ƒëædG ≈∏Y âÑãe ¿ƒjõØ∏àdG hC G ƒjOGôdG »a âÑãªdG »FGƒ¡dG ¿C G ócC É àdG •
πàîe ¢ùÑ≤e »a ∞jhhôµ«ªdG ¢ùHÉb â«ÑãJ •
ƒjOGôdG äÉLƒe ™e πNGóàdG
:á«dÉàdG
.∞jhhôµ«ªdG øY
.ájƒb IQÉ°TE G πÑ≤à°ùjh í«ë°üdG
(ôફ∏ªdÉH ¢Vô©dG × ∂ª°ùdG × ∫ƒ£dG) 440 × 340 × 258
(ôફ∏ªdÉH ¢Vô©dG × ∂ª°ùdG × ∫ƒ£dG) 306 × 291^6 × 209^2
»¨Ñæj å«M , k É jQhO ∞jhhôµ«ªdG ∞jƒéJh IQGhódG áeÉYódG ∞«¶æJ »¨Ñæjh
¬Ø«ØéJ ºK øeh ∞«ØN ∞¶æeh á∏∏Ñe ¢Tɪb á©£≤H ∞jƒéàdG ∞«¶æJ
¿ƒHÉ°üdG ¬«dE G ±É°†ªdG AɪdÉH IQGhódG IôµÑdG á≤∏M π°ùZ »¨Ñæjh .πeɵdÉH
»¨Ñæj ,¿ôØdG πNGO 𫨰ûàdG AGõLC G ∞∏J ¿hO ádƒ∏«ëdG ᫨H :á¶MÉ∏e
.ájƒ¡àdG äÉëàa ≈dE G √É«ªdG ∫ƒNóH ìɪ°ùdG ΩóY
∞«¶æàd ¢TôJ »àdG äÉضæªdG hC G ᣰTɵdG OGƒªdG hC G äÉضæªdG Ωóîà°ùJ Éd
. k É ≤∏£e ᣰTɵdG OGƒªdG hC G äÉضæªdG ΩGóîà°SG ΩóY ø«©àj
™°Vh ∫É∏N øe ¿ôØdG πNGO IOƒLƒªdG íFGhôdG øe ¢ü∏îàdG øµªjh
Iô°ûbh IóMGh áfƒª«d ô«°üY ¬«dE G k É aÉ°†e AÉe ܃c É¡H á≤«ªY á«fÉ£∏°S
äGh 1250 ,õJôg 50 ,âdƒa 240
äGh 700
õJôg Éé«e 2^450
k G ôàd 20
º¨c 10
1 -
- 9
Arabic
.¥ÉÑWC É dG ádÉ°ùZ »a hC G
.ºµëàdG áMƒd
.ºµëàdG áMƒd ∫É£j π∏ÑdG ´óJ Éd
á«æØdG äÉfÉ«Ñd
MZ2000P
:
∞«æ°üàdG
:
∞jhhôµ«ªdG ábÉW êôN
:
𫨰ûàdG OOôJ
:
á«LQÉîdG OÉ©HC É dG
:
¿ôØdG ∞jƒéJ OÉ©HC G
:
¿ôØdG á©°S
:
IóMƒdG ¿Rh

Advertisement

loading