Download Print this page

Norsk - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
sikkerhet
generelt
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den
G
slik at du kan slå opp i den senere.
Aldri berør bladenee mens apparatet er koblet til.
G
Hold fingrer, hår, klær og redskap unna deler som er i bevegelse.
G
Trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk og før du bytter
G
tilbehør.
Stavmikseren må ikke brukes til varm olje eller varmt fett.
G
For sikrest bruk anbefaler vi at varme væsker får avkjøle seg til
G
romtemperatur før miksing.
Bruk aldri en stavmikser som er skadet. Sørg for å få den
G
overhalt eller reparert. Se 'service og kundetjeneste'.
Aldri la motorhåndtaket, ledningen eller støpselet bli våte - du
G
kan få elektrisk støt.
Ikke la ledningen berøre varme flater eller henge ned hvor barn
G
kan få tak i den.
Bruk aldri tilbehør/utstyr som ikke er godkjent av produsenten.
G
Kople alltid håndmikseren fra strømmen hvis du går fra den, og
G
før du monterer, demonterer eller rengjør den.
Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske,
G
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller
kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av
apparatet og de forstår farene det innebærer.
Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
G
Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den
G
tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
G
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood
G
frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom
apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

Norsk

60
A5
4/6/14
12:27
Page 60

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series