Download Print this page

Svenska - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
säkerheten
allmänt
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
G
Rör aldrig vid bladen medan enhetens stickpropp är ansluten till
G
vägguttaget.
Håll fingrar, hår, kläder och tillbehör borta från rörliga delar.
G
Dra alltid ut kontakten efter användningen och innan du byter
G
tillbehör.
Mixa aldrig varm olja eller varmt fett.
G
Låt alltid varma vätskor svalna till rumstemperatur innan du
G
mixar.
Använd aldrig en skadad handmixer. Få den kontrollerad eller
G
reparerad, se "service och kundtjänst".
Doppa aldrig handtaget, som innehåller kraftdelen, i vatten och
G
låt inte sladden eller kontakten bli våta - då kan du få en elektrisk
stöt.
Låt aldrig sladden vidröra varma ytor eller hänga ner så att ett
G
barn kan gripa tag i den.
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
G
Koppla alltid loss mixerstaven från nätuttaget om den lämnas
G
obevakad och innan den sätts ihop, tas isär eller rengörs.
Maskinen kan användas av personer med begränsad fysisk eller
G
mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande
erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner
om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de
medföljande riskerna.
Om maskinen används på fel sätt kan det orsaka skador.
G
Denna maskin ska inte användas av barn. Håll maskinen och
G
sladden utom räckhåll för barn.
Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte
G
ensamma med den.

Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
A5
54
4/6/14
12:27
Page 54

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series