Download Print this page

Dansk - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
sikkerhed
generelt
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at
G
du får brug for at slå noget op i den.
Rør aldrig ved knivene, når maskinens stik sidder i stikkontakten.
G
Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra bevægelige dele.
G
Efter brug og inden skift af tilbehør skal stikket altid tages ud af
G
stikkontakten.
Håndblenderen må aldrig anvendes i varm olie eller fedt.
G
For mest sikker anvendelse anbefales det at lade varme væsker
G
køle af til stuetemperatur før der blendes.
Anvend aldrig en beskadiget håndblender. Få den kontrolleret
G
eller repareret: se 'service og kundepleje'.
Kom aldrig motorhåndtaget i vand og lad aldrig ledning eller stik
G
blive våde – risiko for elektriske stød.
Lad aldrig ledningen komme i berøring med varme flader eller
G
hænge ned, hvor et barn kan gribe fat i den.
Brug aldrig et ikke godkendt tilbehør.
G
Frakobl altid håndblenderen fra kraftudtaget, hvis den efterlades
G
uden for opsyn og før montering, afmontering eller rengøring.
Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske,
G
sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og
kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen
af apparatet på em sikker måde, og hvis de forstår de farer, der
er involveret.
Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
G
Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og
G
ledningen utilgængeligt for børn.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
G
Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager
G
sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt
eller disse instruktioner ikke følges.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
48
A5
4/6/14
12:27
Page 48

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series