Download Print this page

Polski - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
bezpieczeæstwa
opis ogólny
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na
G
wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
Ostrzy nie wolno dotykać, gdy urządzenie jest podłączone do
G
prądu.
Trzymaj palce, w¢osy, odzie¯ i przybory kuchenne z daleka od
G
czëÿci ruchomych.
Wyjmij wtyczkë z gniazdka sieciowego po u¯yciu i przed
G
wymianå narzëdzia.
Nigdy nie miksuj goråcego oleju lub t¢uszczu.
G
Ze względów bezpieczeństwa, przed miksowaniem najlepiej
G
zaczekać, aż gorące składniki płynne ostygną do temperatury
pokojowej.
Nigdy nie u¯ywaj uszkodzonego miksera. Oddaj go do
G
sprawdzenia lub naprawy; patrz punkt "serwis i punkty obsługi
klienta".
Nigdy nie wk¢adaj do wody rëkojeÿci z silnikiem i nie
G
dopuszczaj do zamoczenia sznura ani wtyczki - mo¯esz
doznaç pora¯enia prådem.
Nigdy nie dopuszczaj, aby sznur dotyka¢ goråcych powierzchni
G
lub zwisa¢ tam, gdzie mo¯e za niego z¢apaç dziecko.
Nigdy nie u¯ywaj narzëdzi nie autoryzowanych.
G
Zawsze odłączaj ręczny mikser od prądu, jeśli pozostawiasz
G
go bez nadzoru albo przed montażem, demontażem lub
myciem.
Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej
G
sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby
niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania
tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem
odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich
bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich
użytkowaniem.

Polski

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
90
A5
4/6/14
12:27
Page 90

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series