Download Print this page

Ïesky - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
bezpečnost
obecnê platné zásady
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro
G
budoucí použití.
Nikdy se nedotýkejte nožů, když je spotřebič zapojený do
G
elektřiny.
Prsty, vlasy, obleïení a kuchyñské náïiní nesmí p¡ijít do
G
blízkosti rotujících ïástí mixéru.
Po pou¥ití a p¡ed vƒmênou p¡íslu•enství mixér vypnête ze
G
zásuvky.
Nikdy nemixujte horkƒ tuk ïi olej.
G
Pro bezpečné použití doporučujeme nechat horké tekutiny
G
před zahájením mixování vychladnout na pokojovou teplotu.
Po•kozenƒ ruïní mixér nepou¥ívejte. Nechte ho opravit: viz
G
ïást "servis a údržba".
Hnací jednotka se nesmí pono¡ovat do vody, •ñºra ani
G
zástrïka nesmí bƒt vlhké - hrozí nebezpeïí úrazu elektrickƒm
proudem.
P¡ípojná •ñºra se nesmí dotƒkat horkƒch povrchº a dávejte
G
pozor, aby nep¡epadala v místech, kde by za ni mohlo
zatáhnout dítê.
Nepou¥ívejte p¡ídavná za¡ízení nedoporuïená vƒrobcem.
G
Vždy odpojte ruční hnětač ze zásuvky, jestliže ho ponecháte
G
bez dozoru a před sestavením, rozebráním nebo mytím.
Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
G
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou
spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika,
která jsou s používáním spojená.
Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.
G
Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel
G
musí být mimo dosah dětí.
Ïesky
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
A5
78
4/6/14
12:27
Page 78

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series