Zanussi ZDF26011XA User Manual
Hide thumbs Also See for ZDF26011XA:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDF26011XA
NL Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN User Manual
Dishwasher
FR Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
17
32

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZDF26011XA

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDF26011XA NL Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat EN User Manual Dishwasher FR Notice d'utilisation Lave-vaisselle...
 • Page 2: Algemene Veiligheid

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. ALGEMENE VEILIGHEID Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of •...
 • Page 3: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en • ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
 • Page 4 • Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen. GEBRUIK • Ga niet op de open deur zitten of staan. • Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
 • Page 5 BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Toets startuitstel Weergave Programmakeuzetoetsen Indicatielampjes INDICATIELAMPJES Aanduiding Omschrijving Multitab-indicatielampje. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
 • Page 6 PROGRAMMA’S Verbruiksgegevens Mate van vervuil- Programma Programmafasen Type belading Programma- Energie- Water duur (kWh) (min) Normaal bevuild • Voorspoelen 0.932 Serviesgoed en • Wassen 50 °C bestek • Spoelgangen • Drogen Alles • Voorspoelen 40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 12 Serviesgoed, •...
 • Page 7 INSTELLINGEN PROGRAMMAKEUZE-MODUS Het apparaat staat in de programmakeuzemodus als na de activering alle programmalampjes gaan branden en het display twee horizontale statusbalkjes weergeeft. Als het apparaat in de programmakeuzemodus staat, kan een programma worden ingesteld. Druk, als het bedieningspaneel niet deze stand weergeeft, op Reset. RESET-FUNCTIE Houd tegelijkertijd ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.
 • Page 8: De Waterontharder Instellen

  DE WATERHARDHEIDTABEL Duitse hardheid Franse hardheid Wateronthardings- mmol/l Clarke-graden (°dH) (°fH) niveau 47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 29 - 36...
 • Page 9: Deactivering Van De Glansmiddeldosering

  DEACTIVERING VAN DE GLANSMIDDELDOSERING Terwijl het apparaat in de instelmodus staat: 1. Druk op • De indicatielampjes zijn uit. • Het indicatielampje blijft knipperen. • Het display toont de huidige instelling: – = glansmiddeldosering geactiveerd. – = glansmiddeldosering gedeactiveerd. 2. Druk op om de instelling te wijzigen.
 • Page 10: Dagelijks Gebruik

  GLANSMIDDEL TOEVOEGEN Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase. DAGELIJKS GEBRUIK 1. Draai de waterkraan open. 3. Ruim de korven in. 2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te 4.
 • Page 11: Een Programma Starten

  De functie gaat werken: • 5 minuten na voltooiing van het programma. • Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart. EEN PROGRAMMA STARTEN Het programma wordt gestart. De programmaduur neemt af in stappen van 1 minuut. OPTIE DELAY max.
 • Page 12: Aan Het Einde Van Het Programma

  Activeer of deactiveer de optie Multitab voordat u het programma start. Activeer de optie Multitab alleen als u alles-in-1-tabletten gebruikt. Deze optie schakelt de afgifte van zout uit. Het zoutindicatielampje gaat niet branden. De programmaduur kan toenemen. Deze optie is niet van toepassing op DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat.
 • Page 13 Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te 5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in. harder is het water. De waterhardheid wordt DE KORVEN INRUIMEN gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen. De waterontharder moet worden afgesteld op de • Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af hardheid van het water in uw woonplaats.
 • Page 14: Onderhoud En Reiniging

  ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Schakel het Vuile filters en verstopte sproeiarmen apparaat uit en trek de stekker uit het verminderen de wasresultaten. stopcontact voordat u Controleer regelmatig de filters en onderhoudshandelingen verricht. reinig deze zo nodig. DE FILTERS REINIGEN • Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of rond de rand van de opvangbak zitten.
 • Page 15: De Was- En Droogresultaten Zijn Niet Naar Tevredenheid

  Bij sommige problemen wordt er op de display een alarmcode weergegeven. Probleem en alarmcode Mogelijke oplossing U kunt het apparaat niet ac- • Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. tiveren. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. Het programma start niet.
 • Page 16: Technische Informatie

  Zie "Aanwijzingen en tips" voor andere mogelijke oorzaken. TECHNISCHE INFORMATIE Afmetingen Breedte / hoogte / diepte 600 / 850 / 625 (mm) Spanning (V) 220 - 240 Elektrische aansluiting Frequentie (Hz) Watertoevoerdruk Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) Watertoevoer max.
 • Page 17: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. GENERAL SAFETY This appliance is intended to be used in household and similar •...
 • Page 18: Safety Instructions

  capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Do not let children play with the appliance. • Keep all detergents away from children. •...
 • Page 19 • The appliance can release hot steam if you open the door while a programme operates. • Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance. SERVICE • Contact the Authorised Service Centre to repair the appliance.
 • Page 20: Control Panel

  CONTROL PANEL On/off button Delay button Display Programme buttons Indicators INDICATORS Indicator Description Multitab indicator. Salt indicator. It is always off while the programme operates. Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
 • Page 21: Consumption Values

  PROGRAMMES Consumption values Degree of soil Programme Programme phases Type of load Duration Energy Water (min) (kWh) Normal soil • Prewash 0.932 Crockery and • Wash 50 °C cutlery • Rinses • • Prewash 40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 12 Crockery, cut- •...
 • Page 22: Programme Selection Mode

  SETTINGS PROGRAMME SELECTION MODE The appliance is in programme selection mode when after the activation all the programme indicators come on and the display shows two horizontal status bars. When the appliance is in programme selection mode it is possible to set a programme. If the control panel does not show this condition, do the Reset.
 • Page 23: The Water Hardness Table

  THE WATER HARDNESS TABLE German degrees French degrees Water softener mmol/l Clarke degrees (°dH) (°fH) level 47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52...
 • Page 24: Deactivating The Rinse Aid Dispenser

  DEACTIVATING THE RINSE AID DISPENSER While the appliance is in user mode: 1. Press • The indicators are off. • The indicator continues to flash. • The display shows the current setting: – = rinse aid dispenser activated. – = rinse aid dispenser deactivated. 2.
 • Page 25: Daily Use

  ADDING RINSE AID The rinse aid helps to dry the dishes without streaks and stains. It is automatically released during the hot rinse phase. DAILY USE 1. Open the water tap. 3. Load the baskets. 2. Press the on/off button to activate the 4.
 • Page 26: Starting A Programme

  The function comes into operation: • 5 minutes after the completion of the programme. • After 5 minutes if the programme has not started. STARTING A PROGRAMME The programme starts. The programme duration starts to decrease with steps of 1 minute. OPTION DELAY max.
 • Page 27: Hints And Tips

  Activate or deactivate the Multitab option before the start of the programme. Activate Multitab option only when you use the combi detergent tablets. This option deactivates the release of salt. The salt indicator does not come on. The programme duration can increase. This option in not applicable to OPENING THE DOOR WHILE THE APPLIANCE OPERATES If you open the door while a programme is running, the appliance stops.
 • Page 28: Care And Cleaning

  LOADING THE BASKETS The water softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local • Only use the appliance to wash items that are water authority can advise you on the hardness of dishwasher-safe.
 • Page 29: Troubleshooting

  CLEANING THE FILTERS • Make sure that there are no residues of food or soil in or around the edge of the sump. • Put back in place the flat filter (C). Make sure that it is correctly positioned under the 2 guides. •...
 • Page 30: The Washing And Drying Results Are Not Satisfactory

  Problem and alarm code Possible solution The programme does not start. • Make sure that the appliance door is closed. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of the countdown. • The appliance has started the procedure to recharge the resin inside the water softener.
 • Page 31: Technical Information

  TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / height / depth (mm) 600 / 850 / 625 Voltage (V) 220 - 240 Electrical connection Frequency (Hz) Water supply pressure Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) Water supply max 60 °C Cold water or hot water Capacity Place settings...
 • Page 32: Consignes Générales De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ...
 • Page 33: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 • ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à...
 • Page 34: Maintenance

  • Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil. AVERTISSEMENT! Tension dangereuse. • Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.
 • Page 35: Panneau De Commande

  PANNEAU DE COMMANDE Touche Marche/Arrêt Touche Départ différé Affichage Touches de programme Voyants VOYANTS Voyant Description Voyant Multitab. Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le dér- oulement du programme. Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme.
 • Page 36 PROGRAMMES Valeurs de consommation Degré de salis- Phases du pro- Programme sure gramme Consomma- Type de vaisselle Durée tion électri- (min) (kWh) Normalement • Prélavage 0.932 sale • Lavage 50 °C Vaisselle et • Rinçages couverts • Séchage Tous • Prélavage 40 - 150 0.6 - 1.4...
 • Page 37: Mode Programmation

  RÉGLAGES MODE PROGRAMMATION L'appareil est en mode Programmation lorsque, après sa mise en marche, tous les voyants de programme s'allument et 2 barres d'état horizontales sont affichées. Lorsque l'appareil est en mode Programmation, il est possible de sélectionner un programme. Si le bandeau de commande ne montre pas cette condition, effectuez la Reset.
 • Page 38: Réglage De L'adoucisseur D'eau

  Ces réglages seront sauvegardés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau. TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU Degrés alle- Degrés français Niveau de l'adou- mands mmol/l Degrés Clarke (°fH) cisseur d'eau (°dH) 47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 43 - 46 76 - 83...
 • Page 39: Désactivation Du Distributeur De Liquide De Rinçage

  DÉSACTIVATION DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE Lorsque l'appareil est en mode utilisateur : 1. Appuyez sur la touche • Les voyants sont éteints. • Le voyant continue à clignoter. • L'affichage indique le réglage actuel : – = distributeur de liquide de rinçage activé. –...
 • Page 40: Utilisation Quotidienne

  AJOUT DU LIQUIDE DE RINÇAGE Le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle sans laisser de traînées ni de taches. Il est automatiquement libéré au cours de la phase de rinçage chaud. UTILISATION QUOTIDIENNE 1. Ouvrez le robinet d'eau. 3.
 • Page 41: Fonction Auto Off

  FONCTION AUTO OFF Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours de fonctionnement. La fonction est activée : • 5 minutes après la fin du programme. • Au bout de 5 minutes si le programme n'a pas démarré. DÉPART D'UN PROGRAMME Le programme démarre.
 • Page 42 OPTION MULTITAB Activez ou désactivez l'option Multitab avant le début d'un programme. Activez l'option Multitab uniquement si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions. Cette option désactive la libération du sel régénérant. Le voyant du sel régénérant ne s'allume pas. La durée du programme peut augmenter. Cette option n'est pas compatible avec les programmes OUVERTURE DE LA PORTE AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête.
 • Page 43: Utilisation De Sel Régénérant, De Liquide De Rinçage Et De Produit De Lavage

  • Videz les plus gros résidus alimentaires des liquide de rinçage et de sel régénérant pour des plats dans une poubelle. résultats de lavage et de séchage optimaux. • Ne rincez pas vos plats à la main au préalable. • Si vous utilisez des pastille tout en 1, vous En cas de besoin, utilisez le programme de pouvez sélectionner l'option Multitab (si...
 • Page 44: Déchargement Des Paniers

  • La vaisselle est bien positionnée dans les • Placez les petits articles dans le panier à paniers. couverts. • Le programme est adapté au type de vaisselle • Placez les objets légers dans le panier et au degré de salissure. supérieur.
 • Page 45: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  NETTOYAGE DES BRAS D'ASPERSION NETTOYAGE INTÉRIEUR Ne retirez pas les bras d’aspersion. Si des résidus • Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le ont bouché les orifices des bras d'aspersion, joint caoutchouc du hublot avec un chiffon doux éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu. humide.
 • Page 46: Les Résultats De Lavage Et De Séchage Ne Sont Pas Satisfaisants

  LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS SATISFAISANTS Problème Solution possible Traînées blanchâtres ou pelli- • La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. cules bleuâtres sur les verres et Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un la vaisselle.
 • Page 47: Plaque Signalétique

  PLAQUE SIGNALÉTIQUE INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST Pour toute information relative aux performances de test, envoyez un courrier électronique à l'adresse : info.test@dishwasher-production.com Mod..Notez le numéro du produit (PNC) indiqué sur la Prod. No..Ser.
 • Page 48 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

This manual is also suitable for:

Zdf26011wa

Table of Contents