Zanussi ZDF26020WA User Manual
Hide thumbs Also See for ZDF26020WA:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDF26020WA
NL Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN User Manual
Dishwasher
FR Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
18
34

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZDF26020WA

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDF26020WA NL Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat EN User Manual Dishwasher FR Notice d'utilisation Lave-vaisselle...
 • Page 2: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en...
 • Page 3: Elektrische Aansluiting

  De specificatie van dit apparaat niet wijzigen. • De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5 • (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Volg het maximale aantal 13 plaatsen. • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een •...
 • Page 4: Aansluiting Aan De Waterleiding

  • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat te koppelen. Trek altijd aan de stekker. kinderen en huisdieren opgesloten raken in het • Het apparaat is voorzien van een 13 ampère apparaat.
 • Page 5 BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Toets startuitstel Weergave Programmakeuzetoetsen Indicatielampjes INDICATIELAMPJES Aanduiding Beschrijving XtraDry-indicatielampje. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. PROGRAMMA´S De volgorde van de programma´s in de tabel geven mogelijk hun volgorde op het bedieningspaneel niet weer.
 • Page 6 Verbruiksgegevens Mate van vervui- Programma ling Programmafasen Type lading Duur Energie- Water (min.) (kWh) Normaal bevuild • Voorspoelen 0.920 Serviesgoed en • Wassen 50 °C bestek • Spoelingen • Drogen Alles • Voorspoelen 44 - 160 0.6 - 1.5 6 - 12 Serviesgoed, •...
 • Page 7: De Waterontharder Instellen

  • Reset het huidig draaiende programma. 1. Druk op • Het aftellen te stoppen van de Delay-optie. • De indicatielampjes zijn • Het apparaat terug te zetten in de uit. programmakeuzemodus. • Het indicatielampje blijft Om te Reset houdt u ingedrukt knipperen.
 • Page 8: De Aanduiding Leeg Glansmiddelreservoir Deactiveren

  DE AANDUIDING LEEG GLANSMIDDELRESERVOIR DEACTIVEREN Zorg dat het apparaat in de gebruikersmodus staat: 1. Druk op • De indicatielampjes zijn uit. • Het indicatielampje knippert. • Het display toont de huidige instelling: – = aanduiding glansmiddelreservoir leeg geactiveerd. Tijdens de werking van de droogfase, wordt de deur van het apparaat door –...
 • Page 9: Dagelijks Gebruik

  ZOUT TOEVOEGEN Doe voor het eerste gebruik één liter water in het zoutreservoir. LET OP! Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Om roestvorming te voorkomen, dient er onmiddellijk na het vullen van het zoutreservoir een programma gestart te worden.
 • Page 10 Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje B. MULTITABLETTEN TOEVOEGEN • Stel de waterontharder op het laagste niveau in. DE AUTO OFF-FUNCTIE 1. Houd gelijktijdig ingedrukt tot het Deze functie verlaagt het energieverbruik door het indicatielampje gaat branden.
 • Page 11: Aanwijzingen En Tips

  • Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Probeer de deur van het apparaat niet Auto OFF-functie het apparaat automatisch binnen 2 minuten nadat AirDry hem heeft uitgeschakeld. automatisch opent te openen, want dit • Draai de waterkraan dicht. kan schade aan het apparaat veroorzaken.
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  • De dop van het zoutreservoir goed dicht zit. • Plaats geen voorwerpen in het apparaat die • De sproeiarmen niet zijn verstopt. water kunnen absorberen (sponzen, • Er regenereerzout en glansmiddel is keukenhanddoeken). toegevoegd (tenzij u gecombineerde • Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen. afwastabletten gebruikt).
 • Page 13: De Sproeiarmen Reinigen

  Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen. DE SPROEIARMEN REINIGEN • Als u regelmatig korte programma's gebruikt dan kunnen er vetresten en kalkaanslag Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als achterblijven in het apparaat. Om dit te etensresten de openingen in de sproeiarmen voorkomen raden we aan minstens 2 keer per hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal...
 • Page 14 Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Het apparaat wordt niet gevuld • Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is. met water. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke Het display toont waterleidingsbedrijf.
 • Page 15: De Was- En Droogresultaten Zijn Niet Naar Tevredenheid

  Schakel het apparaat na controle aan en uit. Als het Raadpleeg "Voor het eerste probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op gebruik", "Dagelijks gebruik", of met onze klantenservice. "Aanwijzingen en tips" voor andere Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn, mogelijke oorzaken.
 • Page 16 "Aanwijzingen en tips" voor mogelijke andere oorzaken. PRODUCTINFORMATIEBLAD Handelsmerk Zanussi Model ZDF26020WA 911516308 Nominale capaciteit (standaardcouverts) Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 280 stan- daardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt ge- bruikt.
 • Page 17 Het elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) Waterverbruik in liter per jaar, op basis van 280 standaard rei- 2775 nigingscycli. Het werkelijke waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt Droogefficiencyklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt) Het "standaardprogramma"...
 • Page 18: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 19 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the • manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Put the cutlery in the cutlery basket with the sharp ends • pointing down or put them in the cutlery drawer in a horizontal position with the sharp edges down.
 • Page 20 Authorised Service Centre to replace the water inlet hose. • Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance. • Dishwasher detergents are dangerous. Follow the safety instructions on the detergent packaging.
 • Page 21: Control Panel

  CONTROL PANEL On/off button Delay button Display Programme buttons Indicators INDICATORS Indicator Description XtraDry indicator. Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates. Salt indicator. It is always off while the programme operates. PROGRAMMES The order of the programmes in the table may not reflect their sequence on the control panel.
 • Page 22: Programme Selection Mode

  Consumption values Degree of soil Programme Programme phases Type of load Duration Energy Water (min) (kWh) Normal soil • Prewash 0.920 Crockery and • Wash 50 °C cutlery • Rinses • • Prewash 44 - 160 0.6 - 1.5 6 - 12 Crockery, cut- •...
 • Page 23 1. Press To Reset, press and hold until the appliance is in programme selection mode. • The indicators are off. • The indicator still flashes. USER MODE • The display shows the current setting: e.g. User mode allows to change the following settings: = level 5.
 • Page 24: Before First Use

  – = rinse aid empty notification While the drying phase operates, the deactivated. device opens the appliance door. The door is then kept ajar. 2. Press to change the setting. 3. Press on/off to confirm the setting. By default, AirDry is activated with all programmes When rinse aid chamber is empty, the excluding (if applicable), but it is possible to...
 • Page 25: Daily Use

  ADDING SALT Before the first use, put one litre of water in the salt container. CAUTION! Water and salt can come out of the salt container during filling. To prevent corrosion, start a programme immediately after filling the salt container. ADDING RINSE AID The rinse aid helps to dry the dishes without streaks and stains.
 • Page 26: Adding Multi-Tablets

  ADDING MULTI-TABLETS • Adjust the water softener to the lowest level. THE AUTO OFF FUNCTION 4. Close the appliance door to start the programme. This function decreases energy consumption by deactivating automatically the appliance when it is Once the programme starts running, not operating.
 • Page 27: Hints And Tips

  END OF THE PROGRAMME • Close the water tap. When the programme is complete, the display If you open the door before the shows: 0:00. activation of Auto OFF, the appliance • Press on/off or wait 5 minutes for the Auto OFF is automatically deactivated.
 • Page 28: Care And Cleaning

  BEFORE STARTING A PROGRAMME • The correct quantity of detergent is used. Before you start the selected programme, make UNLOADING THE BASKETS sure that: 1. Let the tableware cool down before you • The filters are clean and correctly installed. remove it from the appliance.
 • Page 29: Internal Cleaning

  INTERNAL CLEANING • To maintain the performance of your appliance at its best, we recommend to use monthly a • Carefully clean the appliance, including the specific cleaning product for dishwashers. rubber gasket of the door, with a soft damp Follow carefully the instructions on the cloth.
 • Page 30: The Washing And Drying Results Are Not Satisfactory

  Problem and alarm code Possible cause and solution The program lasts too long. • If the delayed start option is set, cancel the delay setting or wait for the end of the countdown. The remaining time in the dis- • This is not a defect.
 • Page 31 Problem Possible cause and solution Poor drying results. • Tableware has been left for too long inside a closed appli- ance. • There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not enough. Set the rinse aid dispenser to a higher level. •...
 • Page 32: Product Information Sheet

  PRODUCT INFORMATION SHEET Trade Mark Zanussi Model ZDF26020WA 911516308 Rated capacity (standard place settings) Energy efficiency class Energy consumption in kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. The actual energy consumption will de- pend on how the appliance is used.
 • Page 33: Additional Technical Information

  Programme time of standard cleaning cycle (min) Duration of the left-on mode (min) Sound power level (db(A) re 1pW) Built in appliance Y/N ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / height / depth (mm) 600 / 850 / 625 Voltage (V) 220 - 240 Electrical connection Frequency (Hz)
 • Page 34: Informations De Sécurité

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. SÉCURITÉ...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale) • doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Respectez le nombre maximal de 13 couverts. • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé • par le fabricant, un service de maintenance agréé...
 • Page 36: Raccordement À L'arrivée D'eau

  • Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation • Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au électrique pour débrancher l’appareil. Tirez rebut. toujours sur la fiche de la prise secteur. • Retirez le dispositif de verrouillage de la porte • Cet appareil est fourni avec un câble pour empêcher les enfants et les animaux de d'alimentation de 13 A.
 • Page 37: Panneau De Commande

  PANNEAU DE COMMANDE Touche Marche/Arrêt Touche Départ différé Affichage Touches de programme Voyants VOYANTS Indicateur Description Voyant XtraDry. Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroulement du programme. Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le dé- roulement du programme.
 • Page 38: Mode Programmation

  Valeurs de consommation Degré de salissu- Phases du pro- Programme gramme Consomma- Type de vaisselle Durée tion électri- (min) (kWh) Normalement • Prélavage 0.920 sale • Lavage à Vaisselle et 50 °C couverts • Rinçages • Séchage Tous • Prélavage 44 - 160 0.6 - 1.5 6 - 12...
 • Page 39: Fonction Reset

  RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU L'appareil est en mode Programmation lorsque le Assurez-vous que l'appareil est en mode voyant de programme est allumé et que la Utilisateur : durée du programme s'affiche. Si la bandeau de commande n'indique pas que 1. Appuyez sur l'appareil est en mode programmation, suivez la •...
 • Page 40 Degrés alle- Réglage du niveau Degrés français mands mmol/l Degrés Clarke de l'adoucisseur (°fH) (°dH) d'eau 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 <4 <7 <0.7...
 • Page 41: Avant La Première Utilisation

  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 1. Assurez-vous que le niveau réglé pour 3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage l'adoucisseur d'eau correspond à la avec du liquide de rinçage spécialement conçu dureté de l'eau de votre région. Si ce n'est pour lave-vaisselle.
 • Page 42 UTILISATION DE PRODUIT DE LAVAGE Si le programme comporte une phase de prélavage, versez également une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment B. UTILISATION DE PASTILLES TOUT EN 1 • Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau minimal. FONCTION AUTO OFF consommation d'eau et la température du dernier rinçage peuvent être affectés.
 • Page 43: Fin Du Programme

  2. Appuyez sur Delay à plusieurs reprises jusqu'à Ne tentez pas de refermer la porte ce que le délai que vous souhaitez sélectionner dans les 2 minutes suivant son s'affiche (de 1 à 24 heures). ouverture automatique par la fonction Le délai clignote sur l'affichage.
 • Page 44: Entretien Et Nettoyage

  fonction supplémentaire), de liquide de rinçage • Enlevez les restes d'aliments sur les articles. et de sel régénérant pour des résultats de • Laissez tremper les casseroles contenant des lavage et de séchage optimaux. restes d'aliments brûlés. • Au moins une fois par mois, effectuez un cycle •...
 • Page 45: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  NETTOYAGE DES FILTRES • Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du collecteur d'eau. • Remettez le filtre plat (C) en place. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné entre les 2 guides. • Remontez les filtres (A) et (B).
 • Page 46 Pour certaines anomalies, l'écran affiche un La plupart des problèmes peuvent être code d'alarme. résolus sans avoir recours au service après- vente agréé. Problème et code d'alarme Cause et solution possibles L'appareil ne s'allume pas. • Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insé- rée dans la prise de courant.
 • Page 47: Les Résultats De Lavage Et De Séchage Ne Sont Pas Satisfaisants

  Problème et code d'alarme Cause et solution possibles La porte de l'appareil est diffi- • L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds ré- cile à fermer. glables (si disponibles). • De la vaisselle dépasse des paniers. Bruit de cliquetis ou de batte- •...
 • Page 48 Problème Cause et solution possibles Il y a des taches et traces de • La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. gouttes d'eau séchées sur les Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un verres et la vaisselle.
 • Page 49: Fiche Produit

  FICHE PRODUIT Marque Zanussi Modèle ZDF26020WA 911516308 Capacité nominale (nombre de couverts standard) Classe d’efficacité énergétique Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 280 cy- cles de lavage standard utilisant de l'eau froide et les modes de basse consommation énergétique. La consommation éner- gétique réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.
 • Page 50: En Matière De Protection De L'environnement

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES Dimensions Largeur / hauteur / profondeur (mm) 600 / 850 / 625 Tension (V) 220 - 240 Branchement électrique Fréquence (Hz) Pression de l'arrivée d'eau Min. / max. 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Arrivée d'eau max.
 • Page 52 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

Table of Contents