Standarder Och Riktlinjer - Siemens PM500-Cotag Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

SVENSKA - PM500 Kortläsare
Beskrivning
Detta dokument gäller för både den Siemens och
Bewatormärkta produkten.
PM500 är en kompakt, proxläsare (beröringsfri) för
anslutning till SiPass/Bewator Entro, Bewator Omnis
2010, DC800 eller SiPass integrated. PM500 kan
monteras i paneler av plast eller metall med hjälp av
fyra skruvar. Läsarna är komptaibla med Entro aktiva
eller passiva kort och brickor. Obs! Olika
kort/brickor används för PM500-Cotag respektive
PM500-EM.
PM500 läsare kan läsa kort/brickor utan att dessa
behöver vara i kontakt med läsaren. Läsaren sänder
konstant ut en lågfrekvent radiosignal. När ett
kort/bricka befinner sig inom läsarens aktivitetsfält
aktiveras det och sänder tillbaka sin unika
identifikationskod till läsaren. Läsaren sänder koden
vidare till ansluten kort-/dörrcentral i SiPass/Bewator
Entro, Bewator Omnis 2010, SiPass integrated eller
DC800.
Se Illustration 1 på sidan 10.
Säkerhet
Generella säkerhetsföreskrifter
Läs de generella säkerhetsföreskrifterna innan
enheten används.
Följ alla varningar och instruktioner som är
märkta på enheten.
Behåll detta dokument som referens.
Bifoga alltid detta dokument med produkten.
Enheten har godkänts för användning inom EU. I
länder utanför EU måste lokala villkor och regler
kontrolleras innan enheten tas i bruk.
Ta med i beräkningen ytterligare landspecifika,
lokala säkerhetsstandarder eller bestämmelser
som gäller projektplanering, användning och
kassering av produkten.
Målgrupp
Installatör med expertkunskap om bygginstallation
och elektroniska installationer.

Standarder och riktlinjer

EU direktiven
Produkten uppfyller kraven i EU-direktiven. EU-
deklarationen om överensstämmelse kan erhållas
från:
Siemens AB
Security Products
Englundavägen 7
SE-171 24 Solna, Sweden
EU-direktiv 1999/5/EC om Radioutrustning och
Teleterminalutrustning (R&TTE):
Överensstämmelse med EU-direktiv 1999/5/EC
råder genom att standarderna nedan uppfylls:
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 300 330-2
8
Siemens AB
Orderdetaljer
Typ
PM500-Cotag, PM500-EM
Art nr.
Siemens
PM500-Cotag: S24246-F4705-A1
PM500-EM: S24246-F3903-A1
Bewator
PM500-Cotag: GBI:21-425
PM500-EM: GBI:21-423
Beskrivning
Kortläsare
Vikt
0.15 kg
Tekniska data
Matningsspänning
12 V DC – 24 V DC
(nom. *):
Absoluta
+10.6 V DC - +32 V DC
spänningsgränser **:
Strömförbrukning:
PM500-EM:
typ 20 mA@12V DC
Max 41 mA@12V DC
Typ 24 mA@24V DC
max 43 mA@24VDC
PM500-Cotag:
Typ 33 mA@12V DC
Max 58 mA@12V DC
Typ 35 mA@24V DC
max 60 mA@24VDC
Temperaturområde:
-30 till +50
Färg:
Svart
Material:
Robust kåpa av
polykarbonat plast med
inkapslad elektronik.
2)
Läsavstånd
:
Cotag: Upp till 23 cm
(aktivt kort).
Cotag/EM4102: Upp till 8 /
5 cm (passivt kort).
Mått
73 x 68 x 13.5 mm
(H x B X D):
* Nominell spänning har marginaler för
transformatortoleranser, nätspänningsvariationer och avbrott.
** Absoluta spänningsgränser har inga marginaler och bör
användas endast för vägledning.
1) PM500 är konstruerad för att drivas med 12V oreglerad
spänning eller 24V batteribackup. Spänningsområdet är 10,6
– 32V DC. Övre spänningsnivån är avsedd att vara
kompatibel med laddningsnivå och laddningsmetod för
blybatterier. Laddningsmetoderna kan dock variera och vara
temperaturberoende. Om 32V överskrids kan läsaren skadas.
Installatörer bör alltid kontrollera strömförsörjningens max
spänning. Använd inte oreglerad 24V DC då en
spänningstopp kan överskrida max 32V. Installatörer bör alltid
kontrollera strömförsörjningens max spänning. Använd inte
PM500 med oreglerad 24V DC. PM500 strömförbrukning kan
vara betydligt mindre än 100mA. En obelastad spänningstopp
från ett nominellt 24V oreglerat aggregat kommer att
överstiga absolut max
2) Läsavståndet avser en störningsfri miljö där läsaren har
installerats helt enligt Siemens AB instruktioner och där kortet
hålls i samma höjd som läsaren.
Montering
Läsaren kan monteras på valfritt material, den kan
även monteras bakom glas och i väggar. Den enda
begränsningen är att den inte får kringgärdas helt av
metall.
Obs! Placera inte läsaren i närheten av starka
magnetfält, som skapas t.ex. av elektriska motorer,
datorer, bildskärmar, och starkströmskablar.
Om det finns för mycket störningar i läsområdet
blinkar den gula lysdioden.
PM500 kan monteras i paneler av plast eller metall
med hjälp av fyra skruvar. Om panelen är av metall
monteras läsaren bakom ett kvadratiskt hål på 40
mm och måste positioneras i centrum av de fyra
monteringshålen som visas på sista sidan. Vid
montering i metall blir läsavståndet ca 5 – 15 cm
beroende på typ av kort/bricka, så den måste
1)
placeras så att kort eller brickor lätt kan visas inom
detta avstånd.
Om läsaren monteras i en plastpanel, så ska
kabelskärmen endast anslutas i centralen (i PM500
klipps och isoleras skärmen). Vid montering i
metallpanel ansluts skärmen både i denna och i
överordnad central. Skärmen får inte anslutas till
PM500 i något av fallen. Det medföljande
"plastfönstret" kan valfritt monteras för att förbättra
utseende på den monterade läsaren.
Anslut kablar enligt vald illustration nedan, skruva
fast kåpan med M3 skruv och mutter (eller
självgängande skruv) och slutligen testa läsaren.
Vid utomhusmontage rekommenderas att
skruvplinten täcks med t.ex. silikon.
För övrig information om installation och
programmering - se manual för respektive central.
Anslutning
Anslutning av PM500 till
SiPass/Bewator Entro dörrcentral
DC22, DC12 - eller DC800
Som anslutningskabel mellan interfaceenhet och
dörrcentral används en rak, skärmad kabel, t.ex. LI-
YCY (Belden 9534/9535/9538). Max kabel längd 50
m. Se Illustration 1 på sidan 10.
Obs!
För SiPass/Bewator Entro: anslut till BCLINK
plinten. Sätt bygeln J4 i dörrcentralen på +V =
Vin.
För DC800: Sätt bygel J1 på Vin och bygel J4 på
BCLINK.
Matningsspänningen till dörrcentralen kommer då att
även försörja läsaren.
När spänningen ansluts till PM500 tänds de gröna
och röda lysdioderna i fyra sekunder. Därefter startar
automatiskt konfigurering i ca 60 sekunder då de tre
lysdioderna är tända (för att konfigurera BCLINK
protokollet). Det är viktigt att inga kort presenteras
för läsaren förrän denna automatiska procedur är
klar. När den är klar kommer lysdioderna att slockna,
ett ljud hörs och läsaren kan användas. Lysdioderna
styrs helt av överordnat system.
03.2011

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Pm500-em

Table of Contents