Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
0
B
RB500 EM
Card reader
RB500
Installation Guide
Siemens AG

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Siemens RB500

 • Page 1 RB500 EM Card reader RB500 Installation Guide Siemens AG...
 • Page 2 Book Contents English ............3 Svenska ............19 Document nr: 82336-7 Edition: 04.2010...
 • Page 3 Data and design subject to change without notice. Supply subject to availability. © 2010 Copyright by Siemens AG We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights and...
 • Page 4: Table Of Contents

  RB500 Installation Guide Contents General ............5 Important! ................5 About this document ............5 Safety ............6 Standards & guidelines......6 Power supply ..........8 Cable recommendations ......8 Technical data ..........9 Reading distances ..............9 General features ........10 Power Up ................
 • Page 5: General

  For proper use, this card reader needs that the Bewator 2010 Omnis reader-node E2V has a firmware version 4.012, or higher. About this document This document only serves as a Installation Guide when using the RB500 with the main factory set- ting and only the “short commands”.
 • Page 6: Safety

  RB500 Installation Guide Safety • Read the general safety precautions before operating the device. • Follow all warnings and instructions marked on the device. • Keep this document for reference. • Always pass this document on together with the product.
 • Page 7 RB500 Installation Guide European Directive 1999/5/EC on Radio Equip- ment and Telecommunications Terminal Equip- ment (R&TTE): Compliance with the European Directive 1999/5/ EC has been proven by testing according to the following standards: EN 300 330-2 V1.3.1: 2006-04 EN 301 489-3 V1-4-1:2002-08...
 • Page 8: Power Supply

  RB500 Installation Guide Power supply Any power supply connected to the RB500 must conform to CE regulations regarding safety and EMC. This includes conformity to SELV (Safety Extra Low Voltage) according to EN 60950-1. The supply line fuse shall, independent of host system, not in any case exceed 10A.
 • Page 9: Technical Data

  RB500 Installation Guide Technical data Power supply: 12 -24 V DC Min. 10,5 V DC Max. 35V DC Power consumption RB500-EM: 24V DC: Typ 17 mA (408 mW), Max* : 31 mA (744 mW) 12V DC: Typ 32 mA (384 mW), Max*...
 • Page 10: General Features

  RB500 Installation Guide General features Power Up Power up will give a rising tone from the Buzzer/ Horn. The factory setting gives that Clock&Data configuration is selected and will work for the Bewator 2010 Omnis. See also Preset Configura- tion (short codes)
 • Page 11: Preset Configurations (Short Commands)

  RB500 Installation Guide Preset Configurations (short commands) At factory the mode Clock&Data is preconfigured. In programming mode, you can ensure the con- figuration by using short codes. After selecting the pre-defined configuration the reader will return to programming mode. 1. Press “A” and the “3”...
 • Page 12: Installation

  Make sure the front and back plates are connected with an insulated cable. 4. Fit the front and check that the reader is se- curely fastened. Outdoor use When RB500 is mounted outdoor the protection cover SH2 must be used.
 • Page 13 RB500 Installation Guide    57.6 Fig. 1 - RB500 backplate. Dimensions in mm.
 • Page 14: Wiring

  RB500 Installation Guide Wiring Depending on which host system the unit is con- nected to, the wiring may look different. Please refer to next section for wiring information. The illustration below shows the basic layout of the terminal blocks and control lines.
 • Page 15 10K = Embedded resistor 10 kohm connected in serial with tamper switch for connection of tamper monitoring. When using two readers, one of them is jumpered on S/C. See separate connection diagram for two RB500 (doc no 81803) Mechanical tamper switch. Buzzer.
 • Page 16: 2010 E2V Connections

  RB500 Installation Guide 2010 E2V Connections This describe how to connect to 2010 E2V node. The Clock&Data interface is used. Note that the RB500 must be set to Clock&Data. Signal RB500 Connector E on E2V Sabotage Tamper Sabotage Tamper Card Present...
 • Page 17: 2010 E2V Terminal Blocks

  RB500 Installation Guide 2010 E2V terminal blocks...
 • Page 19 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. © 2010 Copyright by Siemens AG Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt...
 • Page 20 RB500 Installationsguide Innehåll Allmänt ............21 Obs! Viktigt ................21 Om detta dokument ............21 Säkerhet ............ 22 Standarder och riktlinjer ......22 Strömförsörjning ........24 Kabelrekommendationer ......24 Tekniska data ..........25 Läsavstånd ................25 Allmänna funktioner ......... 26 Uppstart ................
 • Page 21: Allmänt

  RB500 Installationsguide Allmänt RB500 kan anslutas till systemprodukten Bewator 2010 Omnis. RB500 kan beställas i två varianter som stöder två lästeknologier: • Cotag teknologi (både aktiv & passiv) • EM4102 teknologi Obs! Viktigt För att denna läsare skall fungera korrekt i Bewa- tor 2010 Omnis krävs firmware 4.012 eller högre i...
 • Page 22: Säkerhet

  RB500 Installationsguide Säkerhet • Läs de generella säkerhetsföreskrifterna innan enheten används. • Följ alla varningar och instruktioner som är märkta på enheten. • Behåll detta dokument som referens. • Bifoga alltid detta dokument med produkten. • Enheten har godkänts för användning inom EU.
 • Page 23 RB500 Installationsguide EU-direktiv 1999/5/EC om Radioutrustning och Teleterminalutrustning (R&TTE): Överensstämmelse med EU-direktiv 1999/5/EC råder genom att standarderna nedan uppfylls: EN 300 330-2 V1.3.1: 2006-04 EN 301 489-3 V1-4-1:2002-08 EU-direktiv 2004/108/EC om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Överensstämmelse med EU-direktiv 2004/108/EC råder genom att standarderna nedan uppfylls: EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 EU-direktiv 2006/95/EC om lågspänningsdirektivet...
 • Page 24: Strömförsörjning

  RB500 Installationsguide Strömförsörjning Strömförsörjning som ansluts till RB500 måste uppfylla CE-kraven gällande säkerhet och EMC. Detta inkluderar SELV (Safety Extra Low Voltage) enligt EN 60950-1. Säkringen för matningsledningen ska, oberoende av värdsystemet, inte överstiga 10 A. Kabelrekommendationer Kablar mellan dörrnod och läsare bör inte över-...
 • Page 25: Tekniska Data

  RB500 Installationsguide Tekniska data Strömförsörjning: 12 -24 V DC Min. 10,5 V DC Max. 35V DC Strömförbrukning RB500-EM: 24V DC: Typ 17 mA (408 mW), Max* : 31 mA (744 mW) 12V DC: Typ 32 mA (384 mW), Max* : 68 mA (816 mW) Medan summer ljuder Strömförbrukning RB500-Cotag:...
 • Page 26: Allmänna Funktioner

  RB500 Installationsguide Allmänna funktioner Uppstart Uppstarten ger en stigande ton från summern. Fabrikskonfigurationen innebär att konfigurationen Clock&Data är inställt och ska fungera med Bewa- tor 2010 Omnis. Se även Konfiguration kortkom- mandon. Programmeringsläge Programmeringsläget nås genom att hålla inne ”B”-knappen i mer än 2 sekunder då spänningen ansluts.
 • Page 27: Konfiguration (Kortkommando)

  RB500 Installationsguide Konfiguration (kortkommando) Från fabrik är läget Clock & Data redan inställt. Du kan dock i programmeringsläget säkerställa konfigurationen genom att använda kortkomman- don. När en konfiguration valts återgår läsaren till programmeringsläget. 1. Tryck ”A” och sedan ”3”. Kommando Funktion Förinställt gränssnitt Clock&Data.
 • Page 28: Installation

  3. Säkerställ att bakstycket är jordat. Använd en separat kabel till jordpunkten. Se till att fronten och bakstycket är förbundna ned en isolerad kabel. 4. Sätt tillbaka fronten och kontrollera att läsaren sitter fast. Utomhusmontage När RB500 monteras utomhus måste skyddshu- ven SH2 användas.
 • Page 29 RB500 Installationsguide    57.6 Fig. 1 - RB500 bakstycke. Dimensioner i mm.
 • Page 30: Inkoppling

  RB500 Installationsguide Inkoppling Beroende på vilket system som enheten ansluts till, så kan anslutningen se olika ut. Se nästa kapi- tel för inkopplingsanvisningar. Illustrationen nedan visar grundläggande plintar med in/utgångar. RB500 HORN GREEN TAMPER 5 D1 С...
 • Page 31 10K = Inbyggd resistor på 10 kohm, som är se- riekopplad med sabotagekontakten, för inkoppling av sabotageövervakning. Vid användning av två läsare byglas S/C på en av läsarna. Se separat inkopplingsanvisning för två RB500 (dok nr 81803). Mekanisk sabotagekontakt. Summer.
 • Page 32: 2010 E2V Anslutningar

  RB500 Installationsguide 2010 E2V anslutningar Detta visar hur man ansluter till 2010 E2V nod. Clock&Data gränssnittet används. Notera att RB500 måste vara inställd för Clock&Data. Signal RB500 Plint E på Sabotage Tamper Sabotage Tamper Card Present CLOCK DATA D (D0)
 • Page 33: 2010 E2V Plintar

  RB500 Installationsguide 2010 E2V plintar...
 • Page 36 Issued by © 2010 Copyright by Siemens AG Siemens AG Data and design subject to change without notice. Siemensallee 84 Supply subject to availability. D-76187 Karlsruhe www.buildingtechnologies.siemens.com/ Document no. 82336-7 Edition 20.04.2010...

Table of Contents