Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DCM25 User Manual page 18

Advertisement

Available languages
Table of Contents
ARABIC
,ΩGóîà°S'G AÉæKC G »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ∞∏J ádÉM ' •
.QƒØdG ≈∏Y »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe øY RÉ¡÷G π°üaG
Qó°üe øY ¬∏°üa πÑb »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ¢ùª∏J 'h
ádÉM ' »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe øY RÉ¡÷G π°üaG •
.¬Ø«¶æJ πÑbh ¬eGóîà°SG ΩóY
¢UÉî°TC ' G ᣰSGƒH ΩGóîà°SÓd ᪪°üe ÒZ IGOC ' G √òg •
äGQó≤dG ¢ü≤f øe ¿ƒfÉ©j øjòdG (∫ÉØWC ' G º¡«a øÃ)
IÈÿG ¢ü≤f hC G ájQƒ©°ûdG hC G á«fóÑdG hC G á«∏≤©dG
â– øµj ⁄ Ée ,RÉ¡÷G Gòg 𫨰ûàd áeRÓdG áaô©ŸGh
.º¡àeÓ°S øY ∫hD ƒ °ùŸG ¢üî°ûdG ±GöTE G
ócC É à∏d k É ªFGO º¡àÑbGôeh ∫ÉØWC ' G ≈∏Y ±GöTE ' G Öéj •
QÉ«àdG òNC É e øe ¢ùHÉ≤dG ´õfGh RÉ¡÷G 𫨰ûJ ∞bhC G •
Ò«¨J πÑb hC G ΩGóîà°SG ¿hO ¬côJ πÑb OÈj RÉ¡÷G ´Oh
.¬FGõLC G øe AõL ...C G ¢üëa hC G ∞«¶æJ hC G
¿Éµe ' ¬æjõîJ Öéj ,RÉ¡÷G ΩGóîà°SG ΩóY ádÉM ' •
¤E G ∫ƒ°UƒdG øe ∫ÉØWC ' G Úµ" ΩóY Öéjh .±ÉL
ÉgÒ«¨J hC G äÉ≤ë∏ŸG ∞«¶æJ πÑb RÉ¡÷G 𫨰ûJ ∞bhC G •
.ΩGóîà°S'G AÉæKC G ácôëàŸG AGõLC ' G øe ÜGÎb'G hC G
Ö«Y hC G ∞∏J ...C G OƒLh ΩóY øe ΩGóîà°S'G πÑb ócC É J •
...C É H öùc OƒLh ΩóY øe ∂dòc ≥≤– .RÉ¡÷G AGõLC É H
Éeh ,𫨰ûàdG í«JÉØà ∞∏J hC G RÉ¡÷G AGõLC G øe AõL
πªY ≈∏Y ôKD ƒ J ¿C G É¡fC É °T øe »àdG QƒeC ' G øe ∂dP ¤E G
18
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG
øjôNB ' G áeÓ°S
.RÉ¡÷ÉH ¿ƒãÑ©j ' º¡fC G øe
ΩGóîà°S'G ó©H
.áfõîŸG Iõ¡LC ' G
ìÓ°UE ' Gh ¢üëØdG
.RÉ¡÷G
OGóYE ' k É °ü«°üN ôµjO ófB G ∑ÓH Iƒ¡≤dG OGóYE G RÉ¡L ºª o °U
ôµ°ûf .§≤a ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd ºª°üe èàæŸG Gòg .Iƒ¡≤dG
∂d ≈æªàfh ,ôµjO ófB G ∑ÓH äÉéàæŸ ∑QÉ«àNG ∂d
.IójóY äGƒæ°ùd èàæŸG Gòg ΩGóîà°SÉH ´Éàªà°S'G
ΩGóîà°SG πÑb ájÉæ©H π«dódG Gòg IAGôb »¨Ñæj
π«°UƒJ ∑Ó°SC É H IOhõŸG Iõ¡LC ' G ΩGóîà°SG óæY !ôjò–
' ÉÃ ,á«°SÉ°SC ' G áeÓ°ùdG ÒHGóJ ´ÉÑJG Öéj ,á«FÉHô¡c
≥jô◊G ôWÉîŸ ¢Vô©àdG øe óë∏d á«dÉàdG äɪ«∏©àdG ∂dP
hC G á«°üî°ûdG äÉHÉ°UE ' G hC G á«FÉHô¡µdG äÉeó°üdG hC G
Oƒ°ü≤ŸG ΩGóîà°SÓd ∞°Uh ≈∏Y π«dódG Gòg ...ƒàëj •
hC G äÉ≤ë∏e ájC G ΩGóîà°SG ...OD ƒ j óbh .RÉ¡÷G Gòg øe
,RÉ¡÷G ΩGóîà°SÉH iôNC G äÉ«∏ªY ájC G AGOC G hC G äÉ≤aôe
ôWÉfl ¤E G ,π«dódG Gòg ' IOóëŸG ∂∏J ±ÓîH
.á«°üî°ûdG äÉHÉ°UE Ó d ¢Vô©àdG
.k Ó Ñ≤à°ùe ¬«dE G ´ƒLô∏d π«dódG Gò¡H ßØàMG •
.RÉ¡÷G ΩGóîà°SG óæY k É ªFGO Qò◊G ΩõdE G •
.∫õæŸG êQÉN RÉ¡÷G Ωóîà°ùJ ' •
âfC G h RÉ¡÷G π¨°ûJ 'h ,á∏àÑe ∑ójh RÉ¡÷G π¨°ûJ ' •
øe ¤óàj ' å«ëH ábóH »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S OôaG •
¬«a Ì©àdG hC G ¬H ≥∏©àdG hC G πª©dG ádhÉW ±GƒM ≈∏Y
π°üØd »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ó°T k É ≤∏£e ∫hÉ– ' •
QÉ«àdG ∂∏°ùH ßØàMGh .QÉ«àdG òNC É e øY ¢ùHÉ≤dG
.IOÉ◊G ±Gƒ◊Gh âjõdGh IQGô◊G øY k G ó«©H »FÉHô¡µdG
ΩGóîà°S'G ¢VôZ
.RÉ¡÷G
áeÓ°ùdG äɪ«∏©J
.ájôgƒ÷G QGöVC ' G
RÉ¡÷G ΩGóîà°SG
.Úeó≤dG 'ÉM
.Oƒ°ü≤e ÒZ πµ°ûH

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents