Download Print this page

Black & Decker DCM25 User Manual page 15

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
á©£b ΩGóîà°SÉH RÉ¡÷G øe »LQÉÿG ÖfÉ÷G í°ùeG •
ádGRE É H í°üæj ,öùY ÉgD h Ée á≤£æe ' RÉ¡÷G ΩGóîà°SG óæY
.ôNB ' ÚM øe RÉ¡÷G øe äÉÑ°SÎdG
OGóYE G RÉ¡L øe äÉÑ°SÎdG ádGRE ' ájQÉŒ IOÉe Ωóîà°SG •
:»∏j ɪc ¢†«HC ' G πÿGh AÉŸG Ωóîà°SG hC G ,Iƒ¡≤dG
,πÿG øe IÒ¨°U ≥YÓe 3 ∞°VC G h (8) AÉŸG ¿GõN C Ó eG •
øe k É fÉéæa ó©à°S âæc ƒd ɪc RÉ¡÷G 𫨰ûàH ºbh
.k É ZQÉa ¿GõÿG íÑ°üj ≈àM Iƒ¡≤dG
3 hC G 2 ôeC ' G Gòg Qôch Ωóîà°ùŸG AÉŸG øe ¢ü∏îJ •
DCM25
âdƒa
220-240
(õJôg
)
50-60
äGh
270-330
ºéc
0.748
.á∏∏Ñe ¢Tɪb
RÉ¡÷G øe äÉÑ°SÎdG ádGRE G
k É «≤f k AÉe k É eóîà°ùe äGôe
á«æØdG äÉfÉ«ÑdG
»FÉHô¡µdG ó¡÷G
á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG
ìÉàØe ≈∏Y §¨°†dG ≈Lôj ,RÉ¡÷G 𫨰ûJ AóÑd •
ìÉàØe ≈∏Y §¨°†dG ≈Lôj ,RÉ¡÷G 𫨰ûJ ±É≤jE ' •
¥ƒa (5) ádGRE Ó d á∏HÉ≤dG IóYÉ≤dG â«ÑãJ øe ócC É J •
.ádGRE Ó d á∏HÉ≤dG IóYÉ≤dG ≈∏Y ܃µdG ™°V •
øFɵdG (10) öTD ƒ ŸG A»°†«°Sh) RÉ¡÷G 𫨰ûJ C G óHG •
.§«≤æàdG ™æ" ágƒa ≈∏Y ...ƒàëj ' èàæŸG Gòg !á¶MÓe
¿RƒdG
∫hõf ∞bƒàj ≈àM ô¶àfGh §≤a RÉ¡÷G 𫨰ûJ ∞bhC G
𫨰ûJ ∞bhC G ,áfÉ«°üdGh ∞«¶æàdÉH ΩÉ«≤dG πÑb !ôjò–
.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG òNC É e øe ¢ùHÉ≤dG ádGRE É H ºbh RÉ¡÷G
Iõ«cQ øe (2) í«°TÎdG πeÉMh (1) í°TôŸG ádGRE É H ºb •
¥ƒë°ùe Ö°SGhQ ádGRE G ∂dòch ,(9) í«°TÎdG πeÉM
.≈∏YC ' ¬Ñë°ùH (7) AÉŸG êôfl ádGRE É H ºb •
í«°TÎdG πeÉMh (7) AÉŸG êôflh (4) ܃µdG π°ùZG •
∞£°ûH ºbh ,øNÉ°S ¿ƒHÉ°U AÉe ' (1) í°TôŸGh (2)
øe É¡Ñ«côJ óYC G ºK ,k G ó«L AGõLC ' G ™«ªL ∞«ØŒh
ARABIC
𫨰ûàdG ±É≤jE G h AóH
.(11) 𫨰ûàdG ±É≤jE G /AóH
.á«fÉK Iôe (11) 𫨰ûàdG ±É≤jE G /AóH
Iƒ¡≤dG OGóYE G
.(12) IóYÉ≤dG
.ÚÑe ƒg ɪc Iƒ¡≤dG ∞°VC G •
.ÚÑe ƒg ɪc AÉŸG ∞°VC G •
.(6) AÉ£¨dG ≥∏ZC G •
.(k G Qƒa RÉ¡é∏d øÁC ' G ÖfÉ÷G ≈∏Y
.܃µdG ádGRE G πÑb ágƒØdG øe Iƒ¡≤dG
áfÉ«°üdGh ∞«¶æàdG
.í°TôŸG øe Iƒ¡≤dG
.ójóL
15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker DCM25