Download Table of Contents Print this page

Black & Decker DCM25 User Manual page 16

Advertisement

Available languages
Table of Contents
ARABIC
,Iƒ¡≤dG áaÉ°VE G ¿hO §≤a AÉŸG ΩGóîà°SÉH ,"ΩGóîà°S'G"
¢ù«FôdG »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ∂∏°S ‹óJ ΩóY øe ócC É J !áXƒë∏e
QÉ«àdG òNC É Ã Iƒ¡≤dG OGóYE G RÉ¡L π«°UƒJ óæY !áXƒë∏e
hC G /h ¿ÉNódG øe á∏«∏b ᫪c å©ÑæJ ób ,Iôe ∫hC ' ¬∏«¨°ûJh
ôeC ' G Gòg πãÁ ' .Úî°ùàdG öUÉæY áfƒî°S ÖÑ°ùH áëFGQ
√òg »¡àæà°Sh ,¬ØFÉXh ' k Ó ∏N hC G èàæŸG ≈∏Y IQƒ£N
.RÉ¡÷G 𫨰ûJ øe ÚJôe ó©H IôgɶdG
᫪c ∞°VC G h ,(2) í«°TÎdG πeÉM ' (1) í°TôŸG ™°V •
πeÉM ™°Vh RÉ¡÷G IôND ƒ e √ÉŒ (7) AÉŸG êôfl QOC G •
øe ócC É Jh .(9) í«°TÎdG πeÉM Iõ«cQ ' (2) í«°TÎdG
πeÉM ≈∏Y øFɵdG (3) ºYódG ∂Ñ°ûe â«ÑãJ ΩɵME G
ÖfÉ÷G ≈∏Y OƒLƒŸG ∞jƒéàdG ≈∏Y (2) í«°TÎdG
.(9) í«°TÎdG πeÉM Iõ«côd øÁC ' G
≈àM RÉ¡÷G áeó≤e √ÉŒ ∞∏î∏d (7) AÉŸG êôfl QOC G •
.(1) í°TôŸG ' IOƒLƒŸG Iƒ¡≤dG ¥ƒa ¿ƒµj
»àdG ᫪µdÉH (8) AÉŸG ¿GõN C Ó eG ,(4) ܃µdG ΩGóîà°SÉH
áeÓY AÉŸG ¿GõN ' OƒLƒŸG AÉŸG RhÉŒ ô¶ëj !áXƒë∏e
OGóYE G RÉ¡L 𫨰ûJ AÉæKC G (6) AÉ£¨dG íàa ô¶ëj !ôjò–
.êQÉÿG ¤E G øNÉ°ùdG AÉŸG ™aóæj ó≤a ,Iƒ¡≤dG
16
.k É eÉ" RÉ¡÷G ∞«¶æJ ºà«°Sh
.πª©dG ádhÉW áaÉM øe
Iƒ¡≤dG áaÉ°VE G
.ÉgójôJ »àdG Iƒ¡≤dG
.(6) AÉ£¨dG íàaG •
AÉŸG áaÉ°VE G
.OQÉÑdG AÉŸG øe ÉgójôJ
.(6) AÉ£¨dG ≥∏ZC G •
.≈°übC ' G ó◊G
øe AõL ...C G ádGRE G hC G â«ÑãJ πÑb OÈj RÉ¡÷G ∑ôJG •
.¬Ø«¶æàH ΩÉ«≤dG πÑb Gòch ,¬FGõLC G
.πFÉ°S ...C G ' RÉ¡÷G ¢ùªZ ô¶ëj •
.¿GõÿG ' AÉŸG ¿hO RÉ¡÷G ΩGóîà°SG ô¶ëj !ôjò–
Iôe ∫hC ' ΩGóîà°S'G πÑb
øe ¬«∏Y Ée ádGRE G h Iƒ¡≤dG OGóYE G RÉ¡L êGôNE É H ºb •
ádGRE G ≈Lôj ɪc ,äÉ≤°ü∏eh á«FÉYO OGƒeh áØ∏ZC G
™e ¢ù«FôdG »FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qó°üe ≥aGƒJ øe ócC É J •
∞°üàæŸG ' âHÉKh m ƒ à°ùe m í£°S ≈∏Y RÉ¡÷G ™°V •
á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC ' G øY k G ó«©Hh áaÉ◊G ≈∏Y k G ó«©H
áfGõN ...C G â– RÉ¡÷G ™°Vh ΩóY øe ócC É Jh ,iôNC ' G
¬HÉ°T Ée hC G ,§FÉM ¥Qh hC G çÉKC G ...C G øe Üô≤dÉH hC G
øe å©ÑæŸG øNÉ°ùdG QÉîÑdG π©ØH ∞∏àJ ' ≈àM ,∂dP
AÉe ' ádGRE Ó d á∏HÉ≤dG RÉ¡÷G AGõLC G ™«ªL π°ùZG •
ΩGóîà°SÉH k G ó«L É¡ØØLh É¡Ø£°TG ºK ,ÅaGO ¿ƒHÉ°U
äÉضæŸG ΩGóîà°SG ô¶ëjh ,ºYÉædG ¢Tɪ≤dG øe á©£b
' RÉ¡÷G øe AõL ...C G ™°Vh hC G ᣰTɵdG/áæ°ûÿG
∂∏°S á∏°Uh hC G RÉ¡é∏d á°ù«FôdG IóMƒdG ¢ùªZ ô¶ëj !ôjò–
.ôNB G πFÉ°S ...C G ' hC G AÉŸG ' ¢ùHÉ≤dG hC G »FÉHô¡µdG QÉ«àdG
¬eGóîà°SG πÑb RÉ¡÷G AGõLC G ≈∏Y ±ô©àdÉH í°üæj •
¬∏«°UƒJ hC G AÉŸÉH RÉ¡÷G Aπe ô¶ëjh ,Iôe ∫hC '
.∂dòH ΩÉ«≤dG AÉæKC G ¢ù«FôdG QÉ«àdG Qó°üÃ
í°üæf ,™«æ°üàdG á«∏ªY øe á«≤Ñàe Ö°SGhQ ájC G ádGRE ' •
π°üa ' ÚÑe ƒg ɪc Iƒ¡≤dG OGóYE G RÉ¡L 𫨰ûàH
ΩGóîà°S'G
.áYƒÑ£ŸG OGƒŸG ™«ªL
.RÉ¡÷G ≈∏Y ÚÑŸG ó¡÷G
.IóMƒdG
.¥ÉÑWC ' G ádÉ°ùZ

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents