Download  Print this page

Asus RT-AC66U Quick Start Manual Page 56

Rt-ac66u dual band 3x3 802.11ac gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

สิ ่ ง ต่ า งๆ ในกล่ อ งบรรจุ
RT-AC66U
สายเคเบิ ล เครื อ ข่ า ย
แผ่ น CD สนั บ สนุ น (คู ่ ม ื อ ผู ้ ใ ช้ / ยู ท ิ ล ิ ต ี ้ )
ขาตั ้ ง
หมายเหตุ : ถ้ า มี ร ายการใดๆ เสี ย หายหรื อ หายไป
ให้ ต ิ ด ต่ อ ร้ า นค้ า ของคุ ณ
ภาพรวม
1
1) LED เพาเวอร์ 5) LED 5GHz
2) LED LAN
3) LED WAN
4) LED 2.4GHz
56
APAC7417_RT-AC66U_QSG.indd 56
2
3
6) LED USB 2.0
7) พอร์ ต เพาเวอร์
(DC-เข้ า )
8) สวิ ต ช์ ไ ฟ
อะแดปเตอร์ AC
คู ่ ม ื อ เริ ่ ม ต้ น ฉบั บ ย่ อ
ใบรั บ ประกั น
7
8
9
10
6
5
4
พอร์ ต USB 2.0
9)
10) ปุ ่ ม รี เ ซ็ ต
11) พอร์ ต อิ น เทอร์ เ น็ ต &
LAN
12) ปุ ่ ม WPS
11
12
5/28/12 4:59:29 PM

Advertisement

   Related Manuals for Asus RT-AC66U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: