Download  Print this page

Asus RT-AC66U Quick Start Manual Page 33

Rt-ac66u dual band 3x3 802.11ac gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

安裝到底座
將底座的安裝卡扣對準無線路由器的壁掛
孔,並將卡扣插入孔內 。
開始設置之前
1. 拔 掉已連接調製解調器的纜線/數據線。
a: 拔 掉 AC 適配器的電源並斷開與有線 / ADSL 調製解調器的連接。
b: 拔掉您有線 / ADSL 調製解調器的網線。
c: 重啟您的電腦(推薦)。
APAC7417_RT-AC66U_QSG.indd 33
a
b
c
5/28/12 4:59:13 PM
33

Advertisement

   Related Manuals for Asus RT-AC66U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: