Download Print this page

Asus RT-AC66U Quick Start Manual

Dual band 3x3 802.11ac gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

®
RT-AC66U Dual Band
3x3 802.11AC Gigabit Router

Quick Start Guide

WEU7417 / First Edition / May 2012
WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 1
6/8/12 10:12:05 AM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus RT-AC66U

  Summary of Contents for Asus RT-AC66U

 • Page 1: Quick Start Guide

  ® RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide WEU7417 / First Edition / May 2012 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 1 6/8/12 10:12:05 AM...
 • Page 2 Table of contents English .....................4 Nederlands ..................17 Suomi ....................30 Français ...................43 Deutsch ...................56 Norsk ....................69 Dansk ....................81 Svenska ...................95 Ελληνικά ..................108 Italiano ....................121 Português ..................134 Español ....................147 Русский ...................160 NOTE For more details, refer to the user manual included in the support •...
 • Page 3 • För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen på support-CD: • Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο CD υποστήριξης. • Per approfondimenti. consultare il manuale utente nel CD di supporto. • Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador incluído no CD de suporte.
 • Page 4: Package Contents

  Package contents RT-AC66U AC adapter Network cable Quick Start Guide Support CD (User Manual/utilities) Warranty card Stand NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look 1) Power LED 5) 5GHz LED USB 2.0 ports 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Reset button...
 • Page 5 Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/ disksupport • For the list of printers that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 6: Positioning Your Wireless Router

  • For optimum performance, adjust the internal cooling system. Refer to the user manual for details. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 6 6/8/12 10:12:11 AM...
 • Page 7: Mounting To The Stand

  Mounting to the stand • Align and insert the stand’s mounting hooks to the wireless router’s mounting holes. Before you proceed 1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup and release your computer’s outmoded IP address. a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
 • Page 8 WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well. 2. Set up your wireless environment. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer...
 • Page 9: Getting Started

  3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. C. Disable the dial-up connection, if enabled. NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to Frequently Asked Questions (FAQs).
 • Page 10 NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: • On your web browser, key in http://192.168.1.1 and run the Quick Internet Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
 • Page 11: Frequently Asked Questions (Faqs)

  Frequently Asked Questions (FAQs) After following the steps, I still cannot access the wireless router’s web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings. A. Disable the proxy server, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the web browser.
 • Page 12 MAC OS 1. From your Safari browser, click Safari > Prefer- ences > Advanced > Change Settings... 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Cllick Apply Now when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the proxy server.
 • Page 13 3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick Obtain an IP address automatically. 4. Click OK when done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen. 2. Click System Preferences > Network > Configure...
 • Page 14 C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the dial-up connection settings.
 • Page 15 • Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again. • Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 15 6/8/12 10:12:20 AM...
 • Page 16 Where can I find more information about the wireless router? • User Manual in the support CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ site: http://support.asus.com/techserv • Technical Support site: • Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide...
 • Page 17: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking RT-AC66U Wisselstroomadapter Netwerkkabel Beknopte handleiding Ondersteuningscd (handleiding, hulpprogramma's) Garantiekaart Voetstuk OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht 1) Voedings-LED 5) 5GHz LED USB 2.0-poorten 2) LAN-LED 6) USB 2.0 LED 10) Reset-knop 7) Voedingsaansluit-...
 • Page 18 • Wanneer u de USB-schijf op de verkeerde manier verwijdert, kan dit uw gegevens beschadigen. • De lijst van bestandssystemen en harde schijfpartities die de draadloze router ondersteunt, vindt u op http://event.asus.com/ networks/disksupport • De lijst van printers die de draadloze router ondersteunen, vindt u op http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 18...
 • Page 19 • Pas het interne koelsysteem aan voor optimale prestaties. Raadpleeg de handleiding voor details. • Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op http://www.asus.com voor de nieuwst firmware-updates. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 19 6/8/12 10:12:23 AM...
 • Page 20 Monteren op het voetstuk • Lijn de montagehaken van het voetstuk uit op de montagegaten van de draadloze router en stop de haken in de gaten. Voordat u doorgaat 1. Koppel de draden/kabels los van uw bestaande modeminstallatie en geeft het verouderde IP-adres van uw computer vrij. a: Koppel de wisselstroomadapter los van de voeding en an de kabel/ADSL- modem.
 • Page 21 WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat uw kabel/ADSL-modus minstens twee minuten is uitgeschakeld voordat u de draden/ kabels loskoppelt. Als uw modem een reservebatterij heeft, moet u deze ook verwijderen. 2. Uw draadloze omgeving instellen. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Stop de wisselstroomadapter van uw draadloze router in de gelijkstroomin- gang en sluit deze aan op een stopcontact.
 • Page 22: Aan De Slag

  3. Schakel enkele instellingen op uw computer uit. A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. B. De TCP/IP-instellingen instellen om automatisch een IP-adres te verkrijgen. C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld. OPMERKING: Raadpleeg Veelgestelde vragen (FAQ’s) voor meer de- tails over het uitschakelen van uw computerinstellingen.
 • Page 23 OPMERKING: Als QIS niet automatisch wordt gestart, moet u deze stappen volgen om QIS handmatig te starten: • Voer http://192.168.1.1 in uw webbrowser in en start de QIS-wizard (Quick Internet Setup) opnieuw op. • Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP-instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen.
 • Page 24: Veelgestelde Vragen (Faq's)

  Veelgestelde vragen (FAQ's) Nadat ik de stappen heb gevolgd, krijg ik nog steeds geen toegang tot de grafische webinterface (Web GUI) van de draadloze router om deze in te stellen. A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1.
 • Page 25 MAC OS 1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences... (Systeemvoorkeuren...) > tabblad Advanced (Geavanceerd)> Change Settings...(Wijzig instellingen...) 2. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy (FTP-proxy) en Web Proxy (HTTPS) (Webproxy (HTTPS)) uit. 3. Klik op Apply Now (Schrijf nu in) wanneer u klaar bent.
 • Page 26 3. Om de iPv4 IP-instellingen automatiscch te verkrijgen, schakelt u het selectievakje Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen) in. 4. Klik op OK wanneer u klaar bent. MAC OS 1. Klik bovenaan links op het scherm op het Apple- pictogram 2.
 • Page 27 C. Schakel de inbelverbinding uit indien deze is ingeschakeld. Windows® 7 1. Klik op Start > Internet Explorer om de web- browser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Inter- netopties) > tabblad Connections (Verbindin- gen). 3. Tik op Never dial a connection (Nooit een verbinding kiezen).
 • Page 28 Kan de router niet vinden: • H oud de Reset-knop op het achterpaneel langer dan vijf seconden inge- drukt. • Controleer de instelling van de draadloze adapter, zoals de SSID- en coderingsinstellingen. Kan geen toegang krijgen tot het internet via de draadloze LAN-adapter.
 • Page 29 Gebruikersnaam / IP-adres: SSID: ASUS wachtwoord: 192.168.1.1 admin / admin Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • Handleiding op ondersteunings-cd http://support.asus.com/faq • Online site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support-org.asus.com/ • Site voor technische ondersteuning: • Hotline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshot-...
 • Page 30: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte RT-AC66U Verkkolaite Verkkokaapeli Pikaopas Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat) Takuukortti Jalusta HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleen- myyjään. Pikasilmäys 1) Virran LED- 5) 5GHz LED -valo 9) USB 2.0 -portit valo 2) LAN LED -valo 6) USB 2.0 LED-valo 10) Nollauspainike 7) Virtakaapelin 11) Internet- ja LAN-liitän-...
 • Page 31 USB-kuvaketta ja sitten kohtaa Eject USB 1. • USB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja. • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista on osoitteessa http://event.asus.com/ networks/disksupport • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 31 6/8/12 10:12:31 AM...
 • Page 32 Parhaan mahdollisen langattoman signaalin aikaansaamiseksi suuntaa kolme lisäantennia alla olevan piirroksen mukaisesti. • Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi säädä sisäinen viilennysjärjestelmä oikein. Katso lisätiedot käyttöoppaasta. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-web-sivustolta osoitteesta http://www.asus.com. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 32 6/8/12 10:12:32 AM...
 • Page 33: Ennen Kuin Aloitat

  Kiinnitys jalustaan • Kohdista ja aseta jalustan kiinnityskoukut langattoman reitittimen kiinnitysreikiin Ennen kuin aloitat 1. Kytke irti olemassa olevat modeemikaapelit/-johdot ja poista tietokoneesi vanhentunut IP-osoite. a: Irrota verkkolaite virtalähteestä ja irrota se kaapeli/ADSL-modeemista. b: Irrota verkkokaapeli kaapeli/ADSL-modeemista. c: Käynnistä tietokone uudelleen (suositus). WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 33 6/8/12 10:12:32 AM...
 • Page 34 VAROITUS! Ennen kaapeleiden/johtojen irrotusta varmista, että kaapeli-/ADSL-modeemi on ollut pois päältä ainakin kaksi minuuttia. Jos modeemissa on vara-akku, irrota myös se. 2. Aseta langaton ympäristösi. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Liitä langattoman reitittimen verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä se virtalähtee- seen.
 • Page 35: Näin Pääset Alkuun

  3. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur. A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. B. Aseta TCP/IP-asetukset hakeaksesi IP-osoitteen automaattisesti. C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. HUOMAA: Lisätietoa toimintojen poistamisesta käytöstä on kohdassa Usein kysyttyä...
 • Page 36 HUOMAA: Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se manuaalisesti seuraavasti: • Näppäile WWW-selaimeesi http://192.168.1.1 ja suorita Quick Internet Setup (QIS) Wizard uudelleen. • Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja Usein kysyttyä -osasta tai käytä tuki-CD-levyn Ohjattu asennus -toimintoa automaattista diagnoosia varten.
 • Page 37 Usein kysyttyä (FAQ) Olen noudattanut ohjeita, mutta en pääse WWW-selainpohjaiseen käyttöliittymään (WebGUI) määrittämään langattoman reitittimen asetuksia. A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnistä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Internet-asetukset) >...
 • Page 38 MAC OS 1. Osoita valikkopalkin Safari > Preferences... (Asetukset...) > Advanced (Lisävalinnat) > Change Settings... (Muuta asetuksia...) -väli- lehteä. 2. Poista protokollaluettelosta valinta FTP Proxy (FTP-välityspalvelin) ja Web Proxy (HTTPS) (Web-välipalvelin (HTTPS)). 3. Napsauta Käytä nyt , kun olet valmis. HUOMAA: Katso lisätiedot koskien välimuistipalvelimen poistamista käytöstä...
 • Page 39 3. Saadaksesi iPv4 IP-asetukset automaattisesti, valitse Hanki IP-osoite automaattisesti. 4. Napsauta OK, kun olet valmis. MAC OS 1. Napsauta näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Apple-kuvaketta 2. Osoita System Preferences (Järjestelmäase- tukset) > Network (Verkko) > Configure... (Kytkentä ...)-kentässä. 3. Valitse TCP/IP-välilehden Määritä IPv4-pudos- tusvalikosta käyttäen DHCP:tä.
 • Page 40 C. Ota modeemiyhteys pois käytöstä, jos se on otettu käyttöön. Windows® 7 1. Käynnistä web-selainta napsauttamalla Start (Käynnistä) > Internet Explorer. 2. Napsauta Tools (Työkalut) > Internet options (Internet-asetukset) > Connections (Yhteydet) -välilehti. 3. Poista valintamerkki kohdasta Never dial a connection (Älä...
 • Page 41 Verkkonimi tai suojausavain on unohtunut. • Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen. • Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. • Tehtaan oletusasetukset: Käyttäjänimi/Salasa- IP-osoite: SSID: ASUS na: admin / admin 192.168.1.1 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 41 6/8/12 10:12:37 AM...
 • Page 42 Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Tuki-CD-levyllä oleva Käyttäjän käsikirja http://support.asus.com/faq • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support-org.asus.com/ • Teknisen tuen sivusto: • Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäopas). SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. Taiwan 0800-093-456;...
 • Page 43: Caractéristiques Matérielles

  Adaptateur secteur Guide de démarrage rapide CD de support (Manuel + utilitaires) Carte de garantie Socle REMARQUE : Contactez votre service après-vente ASUS si l’un des éléments est manquant ou endommagé. Caractéristiques matérielles 1) LED 5) LED 5GHz Ports USB 2.0 2) LED réseau...
 • Page 44 • Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et de partitions de disques supportés par le routeur sans fil, visitez le site http://event. asus.com/networks/disksupport • Pour consulter la liste des imprimantes supportéss par le routeur sans fil, visitez le site http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 44 6/8/12 10:12:40 AM...
 • Page 45 Consultez le manuel d’utilisation pour plus de détails. • Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d’ASUS sur http://www.asus.com pour consultez la liste des mises à jour. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 45...
 • Page 46: Avant De Commencer

  Monter le socle • Alignez et insérez les crochets du socle sur les fentes de montage du routeur sans fil. Avant de commencer 1. Déconnectez tous les câbles de votre configuration modem actuelle et renouvelez l’adresse IP de votre ordinateur. a: Débranchez l’adaptateur secteur de la prise électrique et du modem câble/ ADSL.
 • Page 47 AVERTISSEMENT ! Avant de débrancher les câbles du modem, assu- rez-vous que votre modem câble/ADSL est éteint depuis au moins 2 minutes. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la. 2. Configurez votre environnement réseau sans fil. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem...
 • Page 48: Mise En Route

  3. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur. A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l’obtention automatique d’une adresse C. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance si celle-ci existe. REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section FAQ de ce guide. Mise en route 1.
 • Page 49 REMARQUE : Si l'Assistant de configuration rapide ne s'exécute pas automatiquement, suivez les étapes ci-dessous : • Entrez http://192.168.1.1 dans la barre d’adresse de votre explorateur Web, et lancez l'Assistant de configuration rapide. • Désactivez votre serveur proxy et la numérotation de votre connexion à...
 • Page 50: Foire Aux Questions (Faq)

  Foire aux questions (FAQ) Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder au Gestionnaire de configuration du routeur. A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. Sous Windows ® 1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur.
 • Page 51 Sous MAC OS 1. Dans la barre des menus, cliquez sur Safari > Préférences > Avancée > Modifier les régla- ges... 2. Dans la liste des protocoles, décochez les options Proxy FTP et Proxy web sécurisé (HTTPS). 3. Cliquez sur OK une fois terminé. REMARQUE : Consultez le fichier d’Aide de votre explorateur Internet pour plus de détails sur la désactivation du serveur proxy B.
 • Page 52 3. Cochez l’option Obtenir une adresse IP auto- matiquement. 4. Cliquez sur OK une fois terminé. Sous MAC OS 1. Cliquez sur la Pomme localisée en haut à gauche de votre écran. 2. Cliquez sur Préférences Système > Réseau > Configurer...
 • Page 53 C. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si disponible). Sous Windows ® 1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur. 2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet Connexions. 3. Cochez l’option Ne jamais établir de connexion. 4.
 • Page 54 • Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur l’arrière du routeur pen- dant plus de 5 secondes. • Paramètres par défaut : Nom d’utilisateur / Mot de Adresse IP : SSID : ASUS passe : 192.168.1.1 admin / admin WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 54...
 • Page 55 • Manuel d’utilisation contenu dans le CD de support • FAQ en ligne : http://support.asus.com/faq http://support.asus.com/techserv • Site de support technique : • Hotline : consultez la liste des centres d'appels ASUS en fin de guide. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support...
 • Page 56: Erste Schritte

  Verpackungsinhalt RT-AC66U AC-Adapter Netzwerkkabel Schnellstarthilfe Support-CD (Handbuch/Anwendungen) Garantiekarte Standhalterung HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Erste Schritte 1) Strom-LED 5) 5GHz LED USB 2.0-Anschlüsse 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Reset-Taste 7) Netzanschluss 11) Internet &...
 • Page 57 Falsches Entfernen von USB-Datenträgern kann zu Datenverlust führen. • Für weitere Details zu Dateisystemen und Festplattenpartitionen, die der drahtlose Router unterstützt, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/networks/disksupport • Für weitere Details zu Druckern, die der drahtloses Router unterstützt, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 57...
 • Page 58 Für optimalen Betrieb sollten Sie das interne Kühlsystem anpassen. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch. • Halten Sie die Firmware immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firmware finden Sie auf der ASUS-Webseite unter http://www.asus.com. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 58 6/8/12 10:12:51 AM...
 • Page 59: Bevor Sie Beginnen

  Standhalterung anbringen • Verbinden und befestigen Sie die zwei Befestigungshaken auf der Halterung mit den Befestigungsöffnungen des Routers. Bevor Sie beginnen 1. Trennen & entfernen Sie alle Kabel/Leitungen Ihrer alten Modemkonfigu- ration & entfernen Sie die alte IP-Adresse Ihres Computers. a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom Kabel/ADSL-Modem.
 • Page 60 ! Bevor Sie die Kabel/Leitungen entfernen, sollte Ihr Kabel/ WARNUNG ADSL-Modem für mindestens zwei Minuten ausgeschaltet werden. Falls Ihr Modem eine Batterie hat, entfernen Sie diese auch. 2. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-IN-An- schluss sowie mit der Stromversorgung.
 • Page 61 3. Deaktivieren Sie nicht benötigte Einstellungen am Computer. A. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert). B. Stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung ein. C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung (falls aktiviert). HINWEIS: Für weitere Details zur Aktivierung/Deaktivierung der Computer-Einstellungen beziehen Sie sich auf Häufig gestellte Fragen (FAQ).
 • Page 62 HINWEIS: Falls QIS (Schnelleinstellung) nicht automatisch geladen wird, gehen Sie wie folgt vor, um QIS manuell zu laden: • Geben Sie http://192.168.1.1 in Ihren Browser ein und laden Sie Qick Internet Setup (Schnelleinstellung, QIS)-Assistenten. • Deaktivieren Sie Proxy-Einstellungen, DFÜ-Verbindung und setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung.
 • Page 63: Häufig Gestellte Fragen (Faq)

  Häufig gestellte Fragen (FAQ) Nachdem ich den Anweisungen folgte, kann ich immer noch nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des drahtlosen Routers zu konfigurieren. A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert). Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Webbrowser zu laden.
 • Page 64 MAC OS 1. Klicken Sie in Safari-Browser auf Safari > Einstellungen... (Preferences...) > Auswahl Er- weitert (Advanced) > Einstellungen ändern... (Change Settings...). 2. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy und Web Proxy (HTTP). 3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt An- wenden (Apply Now).
 • Page 65 3. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address automatically), um die iPv4 IP-Einstellungen automatisch zu beziehen. 4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf das Apple-Symbol 2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen... (System Preferences) >...
 • Page 66 C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung, falls aktiviert. Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten. 2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Internet options) > Auswahl Verbindungen (Con- nections). 3. Wählen Sie Keine Verbindung wählen (Never dial a connection).
 • Page 67 Der Router wird nicht erkannt. • Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekun- den. • Prüfen Sie die Einstellung am drahtlosen Adapter wie z.B. die SSID- und Verschlüsselungseinstellungen. Es kann keine Verbindung mit dem Internet über den Drahtlos-LAN- Adapter hergestellt werden.
 • Page 68 Nombre de usuario / Con- Dirección IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1 Wo kann ich weitere Informationen über den drahtlosen Router erhalten? • Benutzerhandbuch auf der Support-CD • Online FAQ: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Technische Unterstützung: • Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnell- starthilfe.
 • Page 69: Innhold I Pakken

  Innhold i pakken RT-AC66U AC-adapter Nettverkskabel Hurtigstartguide Support CD (Brukerveiledning/verktøy) Garantikor Stand MERK Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Et overblikk 1) Strøm LED 5) 5GHz LED USB 2.0-porter 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Reset (Nullstill)-knapp 3) WAN LED 7) Strømport (DC)
 • Page 70 • Feil fjerning av USB-disken kan føre til korrupt data. • For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/ networks/ disksupport • For listen over skrivere som den trådløse ruteren støtter, besøk http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 70...
 • Page 71 • For optimal prestasjon, må du justere det interne kjølingssystemet. Se brukerhåndboken for flere detaljer. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på http://www. asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 71 6/8/12 10:13:00 AM...
 • Page 72 Montere på stativet • Rettstill og sett stativets monteringskroker inn i monteringshullene på den trådløse ruteren. Før du fortsetter 1. Koble fra ledningene/kablene fra ditt eksisterende modemoppsett og frigjør datamaskinens utdaterte IP-adresse. a: Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra kabel-/ADSL- mo- demet.
 • Page 73 ADVARSEL! Før du kobler fra ledningene/kablene, sørg for at kabel-/ ADSL-modemet har vært slått av i minst to minutter. Hvis modemet ditt har et reservebatteri, fjerner du også dette. 2. Sett opp det trådløse miljøet. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power...
 • Page 74: Komme I Gang

  3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. MERK: For flere detaljer om deaktivering av datamaskininnstillingene, henvis til Spørsmål og svar. Komme i gang 1.
 • Page 75 MERK: Hvis QIS ikke starter automatisk, følger du disse trinnene for å manuelt starte QIS: • I nettleseren din, skriv inn http://192.168.1.1 og kjør Quick Internet Setup (QIS)-veiviseren igjen. • Deaktiver proxy-innstillingene, ekstern oppringing, og sett opp TCP/IP-innstillingene til å automatisk hente inn en IP-adresse. For mer informasjon, henvis til Spørsmål og svar-delen eller bruk oppsetts- veiviseren på...
 • Page 76: Spørsmål Og Svar

  Spørsmål og svar Etter at å ha fulgt trinnene, kan jeg fremdeles ikke få tilgang til den trådløse ruterens nettbaserte brukergrensesnitt for å konfigurere den trådløse ruterens innstillinger. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nett- leseren.
 • Page 77 MAC OS 1. Fra menylinjen, klikk på Safari > Preferences... (Valg...) > Kategorien Advanced (Avansert) > Change Settings... (Endre innstillinger...). 2. Fra listen over protokoller, fravelg FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klikk på Apply Now (Bruk nå) når du er ferdig. MERK: Henvis til nettleserens hjelpefunksjon for detaljer om deakti- vering av proxyserveren.
 • Page 78 3. For å automatisk hente inn IPv4 IP-innstillin- gene, kryss av for Obtain an IP address auto- matically (Motta en IP-adresse automatisk). 4. Klikk på OK når du er ferdig. MAC OS 1. Klikk på Apple-ikonet øverst til venstre på skjermen.
 • Page 79 C. Deaktver den eksterne oppringingen, hvis denne er aktivert. Windows® 7 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nett- leseren. 2. Klikk på Tools (Verktøy) > Internet options (Al- ternativer for Internett) > Connections (Tilkob- linger)-kategorien. 3. Kryss av for Never dial a connection (Slå aldri opp et nummer).
 • Page 80 • Prøv å sette opp den kablede tilkoblingen og konfigurer krypteringsinnstil- lingene på nytt. • Trykk på Reset-knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjen- opprette systemet til fabrikkinnstillingene. • Fabrikkinnstillinger: Brukernavn/passord: IP-adresse: SSID: ASUS min / admin 192.168.1.1 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 80 6/8/12 10:13:05 AM...
 • Page 81 Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Bruksanvisning i support CD-en http://support.asus.com/faq • Online side med spørsmål og svar: http://support-org.asus.com/ • Side for teknisk støtte: • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number...
 • Page 82: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold RT-AC66U AC adapter Netværkskabel Kvikstartguide Support-cd (med brugervejledning/værktøjer) Garantibevis Stativ BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt 1) Strøm LED 5) 5GHz LED USB 2.0 porte 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Nulstillingsknap 3) WAN LED...
 • Page 83 For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http:// event.asus.com/ networks/disksupport • For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, bedes du venligst besøge http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 84 For at opnå en optimal ydelse, skal du justere det indbyggede kølesystem. Se brugermanualen for yderligere oplysninger. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS' hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 84...
 • Page 85 Montering til stativet • Sørg for at stativets monteringskroge passer med hullerne på routeren og sæt dem herefter ind i hullerne Før du fortsætter 1. Træk ledningerne/kablerne ud af dit eksisterende modemsopsætning, og frigiv dem forældede IP-adresse på din computer. a: Træk stikket ud af stikkontakten, og træk stikket ud af dit kabel/ADSL mo- dem.
 • Page 86 ADVARSEL! Før du trækker ledningerne/kablerne ud, bedes du sørge for at dit kabel/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. Hvis dit modem har et backup-batteri, bedes du også fjerne dette. 2. Opsætning af dit trådløst miljø. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem...
 • Page 87: Kom Godt I Gang

  3. Deaktiver nogle indstillinger på din computer. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. BEMÆRK: For yderligere oplysninger om deaktivering af dine comput- erindstillinger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ).
 • Page 88 BEMÆRK: Hvis QIS ikke starter automatisk, bedes du følge disse trin for at starte den manuelt: • Indtast http://192.168.1.1 i din internetbrowser, og kør installationsguiden til den hurtige internetopsættelse (QIS) igen. • Deaktiver proxyindstillingerne, opkaldsforbindelsen og sæt dine TCP/IP-indstillinger til at hente en IP-adresse automatisk. For yderli- gere oplysninger, bedes du venligst se Ofte stillede spørgsmål (FAQ).
 • Page 89: Ofte Stillede Spørgsmål (Faq)

  Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Når jeg har gennemgået trinnene, er det stadig ikke muligt for mig, at åbne internetgrænsefladen (web GUI), hvor jeg kan konfigurere indstillingerne på den trådløse router. A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren.
 • Page 90 MAC OS 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Prefe- rences... (Indstillinger...) > Advanced (Avan- ceret) > Change Settings... (Skift indstillin- ger...) fanen. 2. På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS). 3. Klik på Apply Now (Anvend nu) når du er fær- dig.
 • Page 91 3. For at hente iPv4 IP-indstillingerne automatisk, skal du afkrydse Obtain an IP ad- dress automatically (Hent automatisk en IP-adresse). 4. Klik på OK når du er færdig. MAC OS 1. Klik på Apple ikonet øverst til venstre på din skærm.
 • Page 92 C. Deaktiver opkaldsforbindelsen, hvis den er aktiveret. Windows® 7 1. Klik på Start > Internet Explorer for, at starte internetbrowseren. 2. Klik på Tools (Funktioner) > Internet options (Internetindstillinger) > Connections (Forbin- delser) fanen. 3. Vælg Never dial a connection (Ring aldrig til en opkaldsforbindelse).
 • Page 93 • Prøv, at opsætte kabelforbindelsen og konfigurere krypteringsindstillingerne igen. • Hold nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fabriksindstillingerne. • Fabriksindstillingerne: Brugernavn/Adgangsko- IP-adresse: SSID: ASUS de: admin / admin 192.168.1.1 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 93 6/8/12 10:13:13 AM...
 • Page 94 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I brugervejledningen på support-cd'en. http://support.asus.com/faq • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support-org.asus.com/ • Teknisk support: • Kunde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning. SUPPORT HOTLINE Area...
 • Page 95: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll RT-AC66U Nätadapter Nätverkskabel Snabbstartguide Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program) Garantikort Ställning Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt 1) Strömlampa 5) 5GHz LED USB 2.0 Portar 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Återställningsknapp 11) Internet- och LAN- 3) WAN LED...
 • Page 96 Felaktig borttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data. • För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/ disksupport • För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå...
 • Page 97 • För optimala prestanda ska det interna kylsystemet justeras. Se användarmanualen för detaljer. • Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 97 6/8/12 10:13:16 AM...
 • Page 98 Montering på ställningen • Rikta in och för in ställningens monteringshakar i den trådlösa routerns monteringshål Innan du fortsätter 1. Koppla ur ledningar/kablar från det befintliga modemet och frigör datorns gamla IP-adress. a: Koppla ifrån strömadaptern från strömuttaget och koppla ifrån den från ditt kabel-/ADSL-modem.
 • Page 99 VARNING! Innan du kopplar ut ledningarna/kablarna ska du se till att kabel-/ADSL-modemet har varit avstängt i minst två minuter. Om modemet är försett med ett reservbatteri ska detta också avlägsnas. 2. Ställ in din trådlösa miljö. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer...
 • Page 100: Komma Igång

  3. Inaktivera vissa inställningar på datorn. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. OBS: För ytterligare detaljer om hur du inaktiverar datorns inställnin- gar, se Vanliga frågor.
 • Page 101 OBS: Om QIS inte startas automatiskt ska dessa åtgärder utföras för att starta QIS manuellt: • I webbläsaren knappar du in http://192.168.1.1 och kör guiden Snabb internetkonfigurering igen. • Avaktivera proxyinställningarna, uppringningsanslutning och ställ in TCP/IP inställningarna till att automatiskt erhålla en IP-adress. För ytterligare detaljer se sektionen Vanliga frågor eller använd inställ- ningsguiden på...
 • Page 102: Vanliga Frågor

  Vanliga frågor Jag har följt anvisningarna men jag kan fortfarande inte komma åt den trådlösa routerns grafikiska användargränssnitt (webb-GUI) för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webbläsaren.
 • Page 103 MAC OS 1. Från menyfältet klicka på Safari > Preferenc- es... (Preferenser...) > fliken Advanced (Av- ancerat) > Change Settings... (Ändra inställ- ningar...) 2. Från listan med protokoll avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTPS). 3. Klicka på Tillämpa nu när du är klar. OBS: Se hjälpfunktionen för din webbläsare för detaljer om hur du inaktiverar proxyservern.
 • Page 104 3. För att hämta iPv4 IP-inställningarna automatiskt kryssar du för Erhåll en IP-adress automatiskt. 4. Klicka på OK när du är klar. MAC OS 1. Klicka på Apple-ikonen i övre vänstra hörnet på skärmen. 2. Klicka på System Preferences (Systeminställ- ningar) >...
 • Page 105 C. Avaktivera uppringningsanslutningen om den är aktiverad. Windows® 7 1. Klicka på Start > Internet Explorer för att starta webbläsaren. 2. Klicka på fliken Tools (Verktyg) > Internet op- tions (Internetalternativ) > Connection (Anslut- ningar). 3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp någon anslutning).
 • Page 106 • Försök att skapa en trådanslutning och konfigurera krypteringsinställningen igen. • Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fabrik. • Fabriksstandardinställningar: Användarnamn/ IP-adress: SSID: ASUS lösenord: admin / 192.168.1.1 admin WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 106 6/8/12 10:13:21 AM...
 • Page 107 Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Bruksanvisning på support-CD-skivan http://support.asus.com/faq • Online FAQ webbplatsen: http://support-org.asus.com/ • Teknisk support: • Kundhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456;...
 • Page 108: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας RT-AC66U Μετασχηματιστής ρεύματος Καλωδιακού δικτύου Οδηγός Γρήγορης Έναρξης CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο, βοηθητικά προγράμματα) Βάση ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά 1) Λυχνία LED Τροφοδοσίας 5) Λυχνία LED 5GHz Θύρες...
 • Page 109 • Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http:// event.asus.com/ networks/disksupport • Για τη λίστα των εκτυπωτών που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 109...
 • Page 110 Για βέλτιστη απόδοση, ρυθμίστε το σύστημα εσωτερικής ψύξης. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για λεπτομέρειες. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 110 6/8/12 10:13:24 AM...
 • Page 111 Στήριξη στη βάση • Ευθυγραμμίστε και εισάγετε τους γάντζους στήριξης της βάσης στις οπές στήριξης του ασύρματου δρομολογητή. Πριν προχωρήσετε 1. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια από την υπάρχουσα εγκατάσταση μόντεμ και απελευθερώστε τις εκτός λειτουργίας διευθύνσεις ΙΡ. α: Βγάλτε από την πρίζα τον προσαρμογέα AC και αποσυνδέστε τον από το καλωδιακό/ADSL μόντεμ.
 • Page 112 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια βεβαιωθείτε ότι το καλωδιακό/ADSL μόντεμ έχει απενεργοποιηθεί για τουλάχιστον δύο λεπτά. Αν το μόντεμ διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε την επίσης. 2. Εγκαταστήστε το ασύρματο περιβάλλον. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power α: Συνδέστε τον προσαρμογέα AC του ασύρματου δρομολογητή στη θύρα εισόδου...
 • Page 113: Πώς Να Ξεκινήσετε

  3. Απενεργοποιήστε μερικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. B. Ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP. Γ. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση...
 • Page 114 : Αν το QIS δεν εκκινεί αυτόματα, ακολουθήστε τα ΣΗΜΕIΩΣΗ παρακάτω βήματα για να εκκινήσετε το QIS με μη αυτόματο τρόπο: • Στην εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο, πληκτρολογήστε http://192.168.1.1 και εκτελέστε ξανά τον Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (Quick Internet Setup - QIS). •...
 • Page 115 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) Αφού ακολούθησα τα βήματα, συνεχίζω να μην έχω πρόσβαση στη γραφική διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) του ασύρματου δρομολογητή για να διαμορφώσω τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή. A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. Windows® 7 1.
 • Page 116 MAC OS 1. Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο Safari > Preferences... (Προτιμήσεις...) > καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους) > Change Settings... (Αλλαγή ρυθμίσεων...) 2. Από τη λίστα με τα πρωτόκολλα, καταργήστε την επιλογή FTP Proxy (Διακομιστής μεσολάβησης FTP) και Web Proxy (HTTPS) [Διακομιστής...
 • Page 117 3. Για αυτόματη λήψη των ρυθμίσεων iPv4 IP, επιλέξτε Obtain an IP address automatically (Λήψη διεύθυνσης ΙΡ αυτόματα). 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. MAC OS 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της Apple που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης...
 • Page 118 C. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν είναι ενεργοποιημένη. Windows® 7 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Inter- net Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Inter- net options (Επιλογές Internet) >...
 • Page 119 Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή: • Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς στην πίσω πλευρά για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου προσαρμογέα όπως SSID και ρυθμίσεις κρυπτογράφησης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω προσαρμογέα ασύρματου...
 • Page 120 Όνομα χρήστη / Κωδικός Διεύθυνση IP: SSID: ASUS πρόσβασης: admin / admin 192.168.1.1 Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Εγχειρίδιο χρήστη στο CD υποστήριξης http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος για Συχνές ερωτήσεις (FAQ): • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://support-org.asus.com/...
 • Page 121: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della Confezione RT-AC66U Adattatore AC Cavo di rete Guida Rapida CD di Supporto (Manuale/Utilità) Garanzia Piedistallo NOTA: In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare il rivendi- tore. Descrizione del dispositivo 1) LED Aliment. 5) LED 5GHz Porte USB 2.0 2) LED LAN 6) LED USB 2.0 10) Pulsante di Reset...
 • Page 122 • Per consultare l'elenco e le dimensioni dei file system e delle partizioni supportate dal router wireless, visitare l'indirizzo http:// event.asus.com/networks/disksupport • Per consultare l'elenco delle stampanti supportate dal router wireless, visitare l'indirizzo http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 122 6/8/12 10:13:32 AM...
 • Page 123 • Per prestazioni ottimali, regolare il sistema di raffreddamento interno. Per approfondimenti, consultare il manuale utente. • Effettuare sempre puntualmente l’aggiornamento del firmware. Visitare il sito ASUS all’indirizzo: http://www.asus.com per scaricare gli ultimi aggiornamenti. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 123 6/8/12 10:13:32 AM...
 • Page 124: Prima Di Procedere

  Montaggio sul piedistallo • Allineare e inserire i punti di innesto del piedistallo nei corrispondenti fori del router wireless. Prima di procedere 1. Disinserire e disconnettere i cavi dal modem. a: Disinserire l’adattatore AC dalla presa elettrica e disconnetterlo dal modem via cavo/ADSL.
 • Page 125 ATTENZIONE! Prima di disconnettere i cavi, assicurarsi che il modem via cavo/ADSL sia spento da almeno due minuti. Rimuovere anche eventuali batterie di riserva, installate nel modem. 2. Installazione del router wireless. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Inserire l’adattatore AC del router wireless router nella porta DC-IN e colle- garlo ad una presa elettrica.
 • Page 126: Per Iniziare

  3. Disattivare alcune impostazioni del computer. A. Disattivare il server proxy, se attivato. B. Selezionare l'impostazione TCP/IP "Ottieni automaticamente un indirizzo IP". C. Disattivare la connessione dial-up, se attivata. NOTA: per approfondimenti su come disattivare le impostazioni del computer, consultare la sezione Domande Ricorrenti. Per iniziare 1.
 • Page 127 NOTA: Se non si riesce ad avviare automaticamente il wizard QIS, avviarlo manualmente attenendosi alla seguente procedura: • Sul browser web, digitare http://192.168.1.1 ed eseguire di nuovo il wizard QIS (Quick Internet Setup). • Disattivare le impostazioni proxy, la connessione telefonica e impostare le impostazioni TCP/IP per ottenere automaticamente un indirizzo IP.
 • Page 128 Domande Ricorrenti Pur avendo seguito la procedura , è ancora impossibile accedere all’interfaccia grafica web per configurare le impostazioni del router wireless. Disattivare il server proxy, se attivato. Windows® 7 1. Cliccare Start > Internet Explorer per avviare il browser. 2.
 • Page 129 MAC OS 1. Dal browser Safari, cliccare Safari > Preferences > Advanced > Change Settings... 2. Dalla schermata Network, deselezionare FTP Proxy e Web Proxy (HTTP). 3. Al termine, cliccare Apply Now. NOTA: consultare la guida del browser per approfondimenti sulla disattivazione del server proxy.
 • Page 130 3. Per ricevere automaticamente le impostazioni IP iPv4, selezionare Obtain an IP address automatically. 4. Al termine, premere OK. MAC OS 1. Cliccare sull’icona Apple situata in alto a sinis- tra sullo schermo. 2. Cliccare System Preferences > Network > Con- figure...
 • Page 131 Disattivare la connessione dial-up, se attivata. Windows® 7 1. Cliccare Start > Internet Explorer per avviare il browser. 2. Cliccare Tools > Internet options > scheda Connections. 3. Selezionare Never dial a connection. 4. Al termina, premere OK. NOTA: per approfondimenti su come disattivare la connessione dial- up, consultare la guida del browser.
 • Page 132 • Tentare di impostare la connessione via cavo e riconfigurare la crittografia wireless. • Premere il pulsante di ripristino per oltre cinque secondi. • Impostazioni di fabbrica: Nome utente / Pass- Indirizzo IP: SSID: ASUS word: admin / admin 192.168.1.1 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 132 6/8/12 10:13:38 AM...
 • Page 133 Per ulteriori informazioni sul router wireless, consultare: • Manuale Utente nel CD di supporto. http://support.asus.com/faq • Sito dedicato alle domande ricorrenti: http://support.asus.com/techserv • Sito del supporto tecnico: • Hotline telefonica per il supporto tecnico alla clientela. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number...
 • Page 134: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem RT-AC66U Transformador Cabo de rede Guia de consulta rápida CD de suporte (contendo o manual e os utilitários) Cartão de Garantia Suporte NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral 1) LED de Ali- 5) LED 5GHz Portas USB 2.0...
 • Page 135 • Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite http://event. asus.com/ networks/disksupport • Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite http://event.asus.com/networks/printersupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 135...
 • Page 136 Para obter um desempenho ideal, ajuste o sistema de arrefecimento interno. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações. • Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em http://www.asus.com para obter as actualizações de firmware mais recen- tes.
 • Page 137: Opções De Montagem

  Opções de montagem • Alinhe e insira os ganchos de montagem do suporte nos orifícios de montagem do roteador sem fio. Antes de prosseguir 1. Desligue os fios/cabos ligados ao modem e liberte o endereço IP antigo do seu computador. a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do modem por cabo/ADSL.
 • Page 138 AVISO! Antes de desligar os fios/cabos, certifique-se de que o modem por cabo/ADSL se encontra desligado há pelo menos dois minutos. Se o modem possuir uma bateria de reserva, remova-a também. 2. Configure o ambiente da sua rede sem fios. Wall Power Outlet RT-AC66U Power...
 • Page 139 3. Desactive algumas configurações no seu computador. A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado. B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço C. Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada. NOTA: Para obter mais detalhes acerca de como desactivar as configu- rações do seu computador, consulte as Perguntas Frequentes (FAQ).
 • Page 140 NOTAS: Se a função QIS não iniciar automaticamente, siga estes passos para iniciar a função QIS manualmente: • No navegador Web, introduza http://192.168.1.1 e execute novamente o Assistente de Configuração Rápida de Internet (QIS). • Desactive as definições de proxy, a ligação de acesso telefónico e configure as definições de TCP/IP para obter um endereço IP automa- ticamente.
 • Page 141 Perguntas Frequentes (FAQ) Depois de seguir todos os passos, ainda não consigo aceder à interface gráfica Web do router (GUI Web) para configurar as definições do router sem fios. A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o navegador Web.
 • Page 142 MAC OS 1. Na barra menu barra de menus, clique em Safa- ri > Preferences... (Preferências...) > Change Settings... (Alterar definições...) 2. Na lista de protocolos, desarque FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTPS) (Proxy web (HTTPS)). 3. Clique em Apply Now (Aplicar agora) quando terminar.
 • Page 143 3. Para configurar automaticamente as definições de IP iPv4, marque a opção Obtain an IP address automatically (Obter automaticamente um endereço IP). 4. Clique em OK quando terminar. MAC OS 1. Clique no ícone Apple no canto superior esquerdo do ecrã. 2.
 • Page 144 C. Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada. Windows® 7 1. Clique em Start (Iniciar) > Internet Explorer para executar o navegador Web. 2. Clique em Tool (Ferramentas) > Internet Explo- rer (Opções da Internet) > separador Connec- tions (Ligações).
 • Page 145 Não é possível localizar o router: • Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos. • Verifique as definições na placa sem fios como, por exemplo, as definições SSID e de encriptação.Cannot find the router: •...
 • Page 146 Nome de utilizador / Palavra-passe: Endereço IP: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios? • Manual do utilizador incluído no CD de suporte http://support.asus.com/faq • Site de Perguntas Frequentes Online: http://support-org.asus.com/ •...
 • Page 147: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete RT-AC66U AC adapter Cable de red Guía de inicio rápido CD de soporte (Manual/software de utilidad) Tarjeta de garantía Base NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido 1) LED de ali- 5) LED de 5GHz...
 • Page 148 • Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección http://event.asus.com/networks/disksupport. • Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección http://event.asus.com/2009/networks/ printersupport/rt-n56u.htm WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 148 6/8/12 10:13:50 AM...
 • Page 149 óptimo. Consulte el manual del usuario si desea obtener más información. • Actualícese siempre a la versión be firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en http://www.asus.com para obtener las actualizaciones de firmware más recientes. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 149 6/8/12 10:13:50 AM...
 • Page 150: Opciones De Instalación

  Opciones de instalación • Alinee los ganchos de la base con los orificios de instalación del enrutador inalámbrico e inserte los primeros en los segundos. Antes de proceder 1. Desenchufe y desconecte todos los cables de la instalación de módem existente y libere la dirección IP obsoleta de su PC.
 • Page 151 ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los cables, asegúrese de que el módem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos. Si el módem tiene una batería de reserva, quítela también. 2. Configure la red inalámbrica. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem...
 • Page 152: Procedimientos Iniciales

  3. Deshabilitar alguna configuración en su PC. A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado. B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente. C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada. NOTA: para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar la configuración del equipo, consulte la sección de preguntas más fre- cuentes (P+F).
 • Page 153 NOTAS: Si la configuración rápida de Internet (QIS) no se inicia automáticamente, siga estos pasos para hacerlo de forma manual: • En el explorador web, escriba http://192.168.1.1. Utilice el nombre de usuario admin y la contraseña admin predeterminado para iniciar sesión en la interfaz de usuario.
 • Page 154 Preguntas más frecuentes (P+F) Después de seguir los pasos indicados, sigo sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router. A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado. Windows®...
 • Page 155 MAC OS 1. En el explorador Safari, haga clic en Safari > Preferences... (Preferencias...) > Advanced (Avanzado) > Change Settings... (Cambiar ajustes...) 2. En la pantalla Network (Red), anule la selección de los elementos FTP Proxy (Proxy de FTP) y Web Proxy (HTTP) (Proxy de web (HTTP).
 • Page 156 3. Para obtener la configuración de la dirección IP iPv4 automáticamente, active la opción Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente). 4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya termi- nado. MAC OS 1. Haga clic en el icono de Apple situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
 • Page 157 C. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada. Windows® 7 1. Haga clic en Start (Inicio) > Internet Explorer para iniciar el explorador web. 2. Haga clic en Tools (Herramientas) > Internet op- tions (Opciones de Internet) > ficha Connections (Conexiones).
 • Page 158 No se encuentra el router: Mantenga pulsado el botón Reset (Restablecer) durante más de cinco • segundos. • Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identifica- dor SSID y la configuración de cifrado. No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica •...
 • Page 159 Nombre de usuario / Con- Dirección IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1 ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • El manual del usuario que incluye el CD de soporte • El sitio web de preguntas más frecuentes: http://support.asus.com/faq...
 • Page 160: Комплект Поставки

  Комплект поставки RT-AC66U Блок питания Сетевой кабель Краткое руководство Компакт-диск (руководство/утилиты) Гарантийный талон Подставка ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор 1) Индикатор 5) 5ГГц индикатор 9) Порты USB 2.0 питания 2) Индикатор 6) Индикатор USB 10) Кнопка сброса 3) WAN 7) Разъем питания 11) И нтернет и LAN порты индикатор (DC-IN) 4) 2.4ГГц 8) Кнопка питания 12) WPS кнопка индикатор WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 160 6/8/12 10:14:00 AM...
 • Page 161 интерфейс http://192.168.1.1, затем в правом верхнем углу страницы Network Map нажмите иконку USB и выберите Eject USB 1. • Н еправильное извлечение USB диска может привести к потере данных. • С писок поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице http://event.asus.com/ networks/disksupport • С писок поддерживаемых принтеров смотрите на странице http:// event.asus.com/networks/disksupport WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 161 6/8/12 10:14:00 AM...
 • Page 162 стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования. • Для обеспечения оптимального сигнала, расположите три съемные антенны, как показано на рисунке ниже. • Для оптимальной производительность настройте внутреннюю систему охлаждения. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя. • Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS http://www.asus.com. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 162 6/8/12 10:14:01 AM...
 • Page 163: Установка На Подставку

  Установка на подставку • Вставьте выступы подставки в монтажные отверстия роутера. Подготовка 1. О тключите провода/кабеля от модема и освободите полученный от провайдера IP адрес. a: О тключите блок питания от розетки и от кабельного/ADSL модема. b: Отключите сетевой кабель от кабельного/ADSL модема. c: Перезагрузите Ваш компьютер (рекомендуется). WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 163 6/8/12 10:14:01 AM...
 • Page 164 ВНИМАНИЕ! Перед отключением проводов/кабелей, убедитесь, что кабельный/ADSL модем был выключен в течение не менее двух минут. Если на модеме есть аккумулятор, отключите его. 2. Настройка беспроводной сети. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: П одключите блок питания роутера к разъему DC-IN и к розетке. b: С помощью поставляемого сетевого кабеля подключите компьютер к LAN порту роутера. ВАЖНО! Убедитесь, что индикаторы WAN и LAN мигают. c: С помощью другого сетевого кабеля, подключите модем к WAN порту беспроводного роутера. d: П одключите блок питания модема к разъему DC-IN и к розетке. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 164 6/8/12 10:14:02 AM...
 • Page 165: Начало Работы

  3. Измените настройки на Вашем компьютере. А. отключите прокси-сервер, если он включен. B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по изменению настроек смотрите в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ). Начало работы 1. С конфигурируйте настройки беспроводной сети через веб-интерфейс беспроводного роутера.
 • Page 166 ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • В адресной строке браузера введите http://192.168.1.1 для запуска мастера QIS. • О тключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP адреса. Для получения подробной информации обратитесь к разделу FAQs или используйте мастер с компакт- диска для автодиагностики. b: Если тип Вашего подключения Динамический IP, PPPoE, PPTP, L2TP или Статический IP, функция быстрой настройки интернета (QIS) определит его автоматически. Введите необходимую информацию для Вашего типа подключения.
 • Page 167 Часто задаваемые вопросы (FAQ) После выполнения инструкций я все же не могу получить доступ к веб- интерфейсу (web GUI) роутера для конфигурации параметров. А. отключите прокси-сервер, если он включен. Windows 7 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Подключения > Настройка...
 • Page 168 MAC OS 1. В браузере Safari, нажмите Safari > Prefer- ences > Advanced > Change Settings. 2. Н а экране сеть снимите флажки FTP Proxy и Web Proxy (HTTP). 3. Когда закончите, нажмите Apply Now. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации по отключению использования прокси-сервера, обратитесь к справке браузера. B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. Windows 7 1. Нажмите Пуск...
 • Page 169 3. Выберите Получить IP адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. 4. Нажмите OK когда закончите. MAC OS 1. Нажмите иконку Apple расположенную в левом верхнем углу экрана. 2. Нажмите System Preferences > Network > Configure. 3. На вкладке TCP/IP в выпадающем списке Con- figure IPv4 выберите Using DHCP. 4. Когда закончите, нажмите Apply Now. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по конфигурации настроек TCP/IP смотрите в справке к Вашей операционной системе. WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 169 6/8/12 10:14:06 AM...
 • Page 170 С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. Windows 7 1. Н ажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Подключения. 3. У становите флажок Никогда не использовать подключение удаленного доступа. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации по отключению удаленного доступа, обратитесь к справке браузера. D. Закройте все работающие браузеры. Клиент...
 • Page 171 • Отключите шнур питания от ADSL или кабельного модема, подождите несколько минут, затем подключите обратно. • Если индикатор ADSL модема продолжает мигать или не горит, обратитесь к Вашему провайдеру. Забыты имя сети и ключи шифрования. • Попробуйте установить проводное соединение и сконфигурировать шифрование снова. • Нажмите и удерживайте кнопку сброса роутера более пяти секунд. • Заводские установки по умолчанию: Имя пользователя/пароль: IP адрес: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 WEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 171 6/8/12 10:14:07 AM...
 • Page 172 Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Руководство пользователя на компакт-диске • Сайт с часто задаваемыми вопросами (FAQ): http://support.asus.com/faq • Сайт технической поддержки: http://support.asus.com/techserv • Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. Taiwan 0800-093-456; Traditional 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Mon. to Fri. 1-812-282-2787...
 • Page 173 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
 • Page 174 WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunc- tion with any other antenna or transmitter. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
 • Page 175 Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Page 176 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’ appareil de sans l ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.
 • Page 177: Networks Global Hotline Information

  Networks Global Hotline Information NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com Support Area Hotline Number Availability Languages Mon. to Fri. (AEST) Australia 1300-2787-88 English 8:00-20:00 Mon. to Fri. Austria 0043-820240513 German 9:00-18:00 Mon. to Fri. Belgium...
 • Page 178 9:00-18:00 Mon. to Fri. 00225-718-033 Poland Polish 9:00-17:00 00225-718-040 8:30-17:30 Mon. to Fri. Portugal 707-500-310 Portuguese 9:00-17:00 Mon. to Fri. +8-800-100-ASUS; Russian/ Russia +7-495-231-1999 English 9:00-18:00 +65-6720-3835 Mon. to Fri. Singapore (Check Repair De- English 11:00-19:00 tail Status Only) -66221701 Mon.
 • Page 179 Networks Global Hotline Information Support Area Hotline Number Availability Languages Mon. to Fri. 0041-848111010 German/French 9:00-18:00 Mon. to Fri. Switzerland 0041-848111014 French 9:00-17:45 Mon. to Fri. 0041-848111012 Italian 9:00-17:00 Mon. to Fri. 0800-093-456; Taiwan Traditional Chinese 9:00-12:00; 02-81439000 13:30-18:00 +662-679-8367 Mon.
 • Page 180 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. in Turkey Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH.
 • Page 181: Ec Declaration Of Conformity

  Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Dual Band 3*3 802.11AC Gigabit Router...