Asus RT-AC66U Quick Start Manual

Dual band 3x3 802.11ac gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

®
RT-AC66U Dual Band
3x3 802.11AC Gigabit Router

Quick Start Guide

EEU8262/ second Edition / April 2013
EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 1
4/18/13 1:41:24 PM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus RT-AC66U

  Summary of Contents for Asus RT-AC66U

 • Page 1: Quick Start Guide

  ® RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide EEU8262/ second Edition / April 2013 EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 1 4/18/13 1:41:24 PM...
 • Page 2 EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 2 4/18/13 1:41:24 PM...
 • Page 3: Ec Declaration Of Conformity

  Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Dual Band 3*3 802.11AC Gigabit Router...
 • Page 4: Ec Declaração De Conformidade

  ASUSTeK COMPUTER INC. Morada, Cidade: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN País: TAIWAN Representante autorizado na Europa: ASUS COMPUTER GmbH Morada, Cidade: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN País: GERMANY declaramos que o seguinte produto: Nome do Produto : Router Gigabit 802.11AC 3*3 Duas Bandas...
 • Page 5 Üretici: ASUSTeK COMPUTER INC. Adres, ehir: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Ülke: TAYVAN Avrupa’daki Yetkili: ASUS COMPUTER GmbH Adres, ehir: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Ülke: ALMANYA A a daki ürünün: Ürün ad : Çift Kanal 3*3 802.11AC Gigabit Yönlendirici Model ad...
 • Page 6 Table of contents English .....................8 Български ..................18 Čeština .....................28 Eesti ....................38 Magyar ....................48 Latviski ....................58 Lietuvių ...................68 Polski ....................78 Română ...................88 Русский ...................98 Slovensky..................108 Türkçe ....................118 Українська ..................128 Hrvatski ...................138 Srpski ....................148 Slovenščina ..................158 EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 6 4/18/13 1:41:28 PM...
 • Page 7 Note / Забележка / Poznámka /märkus / Megjegyzés/ piezīme/ Pastaba/ Uwaga/ Notă/ Примечание/ Obs/not/ Примітка/NAPOMENA / BELEŠKA /OPOMBA • For more details, refer to the user manual included in the support CD. • За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо...
 • Page 8: Package Contents

  Package contents RT-AC66U AC adapter Network cable Quick Start Guide Support CD (User Manual/utilities) Warranty card Stand NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look 1) Power LED 5) 5GHz LED USB 2.0 ports 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED...
 • Page 9 Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/ disksupport • For the list of printers that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 10: Positioning Your Wireless Router

  • For optimum performance, adjust the internal cooling system. Refer to the user manual for details. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 10 4/18/13 1:41:34 PM...
 • Page 11: Mounting To The Stand

  Mounting to the stand • Align and insert the stand’s mounting hooks to the wireless router’s mounting holes. Before you proceed 1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup and release your computer’s outmoded IP address. a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
 • Page 12 WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well. 2. Set up your wireless environment. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-IN port and plug it to a...
 • Page 13: Getting Started

  3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. C. Disable the dial-up connection, if enabled. NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to Frequently Asked Questions (FAQs).
 • Page 14 NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: • On your web browser, key in http://192.168.1.1 and run the Quick Internet Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
 • Page 15: Frequently Asked Questions (Faqs)

  Ensure that your PC’s proxy settings are disabled and your PC’S IP address is obtained from the DHCP server automatically. for details on disabling the proxy settings, visit the ASUS Support site at http://support.asus.com. For details on using the DHCP server to obtain IP addresses automatically, refer to your Win- dows®...
 • Page 16 • Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Where can I find more information about the wireless router? •...
 • Page 17 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 18 Бърз преглед RT-AC66U Адаптер за променлив ток Мрежов кабел Ръководство за бърз старт Помощен CD диск (Ръководство на потребителя/помощни програми) Гаранционна карта Стойка ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител. Бърз преглед...
 • Page 19 Неправилното изваждане на USB диска може да предизвика повреждане на данните. • Списъка на системните и дискови раздели, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на http://event.asus. com/networks/disksupport • Списъка на принтерите, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на...
 • Page 20 За оптимална да се регулира вътрешната охлаждаща система. Повече подробности са дадени в ръководството на потребителя. • Винаги използвайте най-новите версии на фърмуера. Посетете сайта на ASUS http://www.asus.com за сваляне на последните версии на фърмуера. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 20 4/18/13 1:41:45 PM...
 • Page 21 Монтиране към стойката • Подравнете и поставете куките за монтаж на стойката към отворите за монтаж на безжичния рутер. Преди започване 1. Откачете жиците и кабелите от съществуващата система с модем и освободете стария IP адрес на компютъра. а: Изключете адаптера за променлив ток от контакта и го извадете от кабелния/ADSL модем.
 • Page 22 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да откачите жиците и кабелите вашият кабелен или ADSL модем трябва да бъде изключен най-малко за две минути. Ако модемът има поддържаща батерия, свалете и нея. 2. Конфигурирайте безжичната среда. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power а: Свържете...
 • Page 23 3. Блокирайте някои настройки на компютъра. A. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. B. Конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес. C. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана. ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробни сведения за блокирането на настройките на компютъра ще намерите в Често задавани въпроси...
 • Page 24 ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако QIS (БИН) не стартира автоматично, изпълнете следното за ръчно стартиране на QIS: • От браузера извикайте http://192.168.1.1 и стартирайте отново помощната програма Quick Internet Setup (QIS) Wizard – Помощник за бързи интернет настройки (БИН). • Деактивирайте настройките на прокси сървъра и комутируемата връзка, след...
 • Page 25 и че IP адресът Ви е автоматично получен от DHCP сървъра. За информация относно деактивирането на прокси настройките посетете сайта за поддръжка на ASUS на адрес http://support.asus.com. За подробности за това как да използвате DHCP сървър за автоматично получаване на IP адреси, вижте функцията за помощ на Вашата...
 • Page 26 • Опитайте отново да конфигурирате безжичната мрежа и настройките на безжичното шифроване. • Натиснете бутона Reset (Нулиране) за повече от пет секунди, за да нулирате или възстановите фабричните настройки по подразбиране на системата. • Фабрични настройки по подразбиране: SSID: ASUS Потребителско име/ Парола: IP адрес: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 27 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 28: Obsah Krabice

  Obsah krabice RT-AC66U Napájecí adaptér Síťový kabel Stručná příručka Podpůrný disk CD (příručka, nástroje) Záruční karta Stojánek Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se POZNÁMKA: obraťte na prodejce. Rychlý přehled 5) Indikátor LED 1) Indikátor LED 9) Porty USB 2.0 napájení...
 • Page 29 Network Map (Mapa sítě) klepněte na ikonu USB a na Eject USB 1 (Vysunout USB 1). • Nesprávné odebrání USB disku může vést k poškození dat. • Seznam podporovaných souborových systémů a logických oddílů podporovaných bezdrátovým směrovačem viz http://event.asus. com/networks/disksupport • Seznam podporovaných tiskáren viz http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 29 4/18/13 1:41:52 PM...
 • Page 30 • V zájmu optimálního výkonu nastavte vnitřní chladicí systém. Podrobnosti viz uživatelská příručka. • Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese http://www.asus.com. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 30 4/18/13 1:41:53 PM...
 • Page 31 Montáž ke stojánku • Zorientujte a nasaďte montážní závěsy stojánku do montážních otvorů bezdrátového směrovače. Začínáme 1. Odpojte napájení a vodiče/kabely od stávajícího uspořádání modemu a: Odpojte adaptér střídavého napájení od elektrické zásuvky a odpojte jej od kabelového/ADSL modemu. b: Odpojte síťový kabel od kabelového/ADSL modemu. c: Restartujte počítač...
 • Page 32 VAROVÁNÍ S odpojením kabelů počkejte nejméně dvě minuty po vypnutí kabelového/ADSL modemu. Pokud je modem opatřen záložní baterií, vyjměte ji. 2. Nakonfigurujte bezdrátové prostředí. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Připojte adaptér střídavého napájení bezdrátového směrovače ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení...
 • Page 33: Odstraňování Problémů

  3. Deaktivujte některá nastavení počítače. A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. C. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno. POZNÁMKA: Podrobnosti o deaktivaci nastavení počítače viz Často kladené dotazy (FAQ). Odstraňování problémů 1. Nakonfigurujte nastavení bezdrátového připojení prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní...
 • Page 34 POZNÁMKA: Pokud se QIS nespustí automaticky, spusťte jej ručně tímto způsobem: • Zadejte do webového prohlížeče adresu http://192.168.1.1 a znovu spusťte průvodce Quick Internet Setup (QIS). • Deaktivujte nastavení serveru proxy, telefonické připojení a proveďte nastavení TCP/IP tak, aby byla získána adresa IP automaticky. Další podrobnosti viz část Často kladené...
 • Page 35 IP vašeho počítače získávána automaticky ze serveru DHCP. Podrobné pokyny pro deaktivaci nastavení proxy najdete na webu technické pomoci společnosti ASUS na adrese http://support.asus.com. Podrobnosti o používání serveru DHCP k automatickému získávání adres IP viz nápověda operačního systému Windows® nebo Mac.
 • Page 36 Zapomenutý název sítě nebo zabezpečovací klíče. • Zkuste znovu nakonfigurovat pevné připojení a nastavení šifrování. • Stisknutím a podržením tlačítka Reset déle než pět sekund resetujte nebo obnovte výchozí tovární nastavení systému. • Výchozí tovární nastavení: SSID: ASUS Uživatelské jméno Heslo: Adresa IP: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 37 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 38: Pakendi Sisu

  Pakendi sisu RT-AC66U Vahelduvvooluadapter Võrgukaabel Lühijuhend Tugijuhendi CD (kasutusjuhend/ utiliidid) Garantiikaart Alus MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga. Kiire pilguheit 1) Toite LED 5) 5GHz LED USB 2.0 pordid indikaator indikaator 2) LAN-i LED 6) USB 2.0 LED...
 • Page 39 Map (Võrgukaart) paremas ülanurgas. • USB ketta ebaõigel viisil eemaldamine võib rikkuda andmed. • Traadita ruuteri poolt toetatavate failisüsteemide ja kõvaketta sektsioonide loendi leiate aadressil http://event.asus.com/ networks/disksupport • Traadita ruuteri poolt toetatavate printerite loend on toodud aadressil http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 39...
 • Page 40 Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage kolm eemaldatavat antenni alltoodud joonisel näidatud viisil. • Optimaalse jõudluse saavutamiseks reguleerige sisemist jahutussüsteemi. Vt üksikasju kasutusjuhendist. • Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti aadressil http://www.asus.com, et saada uusimaid püsivaravärskendusi. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 40 4/18/13 1:41:59 PM...
 • Page 41 Monteerimine alusele • Joondage aluse paigalduskonksud ja sisestage need traadita ruuteri paigaldusavadesse. Enne jätkamist 1. Lahutage ja eemaldage olemasolevast modemi konfiguratsioonist juht- med/kaablid ja vabastage arvuti vananenud IP aadress. a: Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesast ja lahutage toitejuhtme teine ots kaabel-/ADSL modemilt. b: Lahutage kaabel-/ADSL modemilt võrgukaabel.
 • Page 42 HOIATUS! Enne juhtmete/kaablite lahti ühendamist veenduge, et kaabel/ADSL-modem on välja lülitatud vähemalt kaheks minutiks. Kui modemil on varuaku, siis eemaldage ka see. Häälestage traadita keskkond. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Sisestage traadita ruuteri vahelduvvoolu adapter DC-IN porti ja ühendage see toitepistikupesasse.
 • Page 43 3. Keelake teatud sätted arvutis. A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. B. Seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. C. Keelake sissehelistusühendus, kui see on aktiveeritud. MÄRKUS. Täiendavat teavet arvuti sätete keelamise kohta vt jaotisest Korduma kippuvad küsimused (KKK). Alustamine Konfigureerige traadita sätted veebipõhise graafilise kasutajaliidese (web GUI) kaudu.
 • Page 44 : Kui utiliit QIS ei käivitu automaatselt, siis järgige neid samme, MÄRKUS et utiliit QIS käsitsi käivitada: • Veebibrauseris tippige aadressireal http://192.168.1.1 ja käivitage uuesti viisard Quick Internet Setup (Interneti-ühenduse kiirhäälestus, QIS). • Keelake puhversätted ja sissehelistusühendus ning seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. Täiendava teabe saamiseks lugege jaotist Korduma kippuvad küsi- mused või kasutage tugijuhendi CD häälestusviisardit automaatseks diagnoosimiseks.
 • Page 45 Veenduge, et teie arvuti puhversätted on keelatud ja et arvuti IP-aadress tuuakse DHCP serverist automaatselt. Puhversätete keelamise kohta täpsema teabe saamiseks külastage ASUS’e veebisaiti aadressil http://support.asus.com. Kasutage oma operatsioonisüsteemi Windows® või Mac spikrifunktsiooni, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas kasutada DHCP serverit IP-aadresside toomiseks.
 • Page 46 • Vajutage nuppu Reset (Lähtestamine) rohkem kui viis sekundit süsteemi lähtestamiseks või selle tehasesätete taastamiseks. • Tehase vaikesätted: Kasutajanimi/parool: IP-aadress: SSID: ASUS : admin / admin 192.168.1.1 Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta? • Juhendite ja toe CD http://support.asus.com/faq •...
 • Page 47 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. Taiwan 0800-093-456; Traditional 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Mon. to Fri. 1-812-282-2787 English Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 48: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete RT-AC66U Hálózati adapter Hálózati kábel Gyors üzembe helyezési útmutató Támogató CD (kézikönyv, segédprogramok) Garanciajegy Állvány MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Gyors áttekintés 1) Bekapcsolt 5) 5GHz LED portok USB 2.0 állapot LED...
 • Page 49 Ha az USB-lemezt nem megfelelően távolítja el, az adatok megsérülhetnek. • A vezeték nélküli útválasztó által támogatott fájlrendszer- és merevlemez-partíciók listáját a http://event.asus.com/ networks/ disksupport oldalon tekintheti meg. • A vezeték nélküli útválasztó által támogatott nyomtatók listájáért látogasson el a http://event.asus.com/networks/printersupport weboldalra.
 • Page 50 • Az optimális teljesítmény érdekében állítsa be a belső hűtőrendszert. A részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. • A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a http://www.asus.com címen a legfrissebb firmware-ért. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 50 4/18/13 1:42:06 PM...
 • Page 51 Állványra szerelés • Illessze az állvány akasztóit a vezeték nélküli router szerelőnyílásaiba. Mielőtt folytatná 1. Húzza ki és válassza le a meglévő modem vezetékeit, illetve kábeleit, és oldja fel a számítógép elavult IP-címét. a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel- /ADSL-modeméről.
 • Page 52 Ha a modem biztonsági akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el. 2. Állítsa be a vezeték nélküli környezetet. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel- /ADSL-modeméről.
 • Page 53: Első Lépések

  3. Tiltson le bizonyos beállításokat a számítógépen. A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van. B. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje. C. Tiltsa le a betárcsázós kapcsolatot, ha engedélyezve van. MEGJEGYZÉS: A számítógépes beállítások letiltásáról további részleteket a Gyakran ismétlődő...
 • Page 54 : Ha a gyors internetbeállítás (QIS) nem indul el MEGJEGYZÉS automatikusan, hajtsa végre az alábbi lépéseket a QIS manuális elindításához: • Írja be a webböngésző címsávjába a http://192.168.1.1 értéket, és futtassa ismét a gyors internetbeállítási (QIS) varázslót. • Tiltsa le a proxy beállításokat, a betárcsázós kapcsolatot és úgy végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje.
 • Page 55 Győződjön meg arról, hogy a PC proxy beállításait letiltotta és a PC IP-címe automa- tikusan lekérésre kerül a DHCP szerverről. A proxy beállítások letiltásának részle- teiért látogassa meg az ASUS Támogató oldalát a következő címen: http://support. asus.com. Az IP-címek DHCP szerver általi automatikus letöltésével kapcsolatos részleteket lásd a Windows®...
 • Page 56 értékekre állítsa vissza. • Gyári alapbeállítások: Felhasználónév / jelszó: IP-cím: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban? • Használati utasítás a támogató CD-n http://support.asus.com/faq •...
 • Page 57 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. Taiwan 0800-093-456; Traditional 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Mon. to Fri. 1-812-282-2787 English Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 58: Iepakojuma Saturs

  Iepakojuma saturs RT-AC66U Maiņstrāvas adapteris Tīkla kabelis Padomi ātrai darba uzsākšana Atbalsta CD (Lietotāja rokasgrāmata/utilītas) Garantijas karte Statīvs PIEZĪME Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Ātrs pārskats 1) Barošanas 5) 5GHz LED USB 2.0 porti 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED...
 • Page 59 Nepareizi izņemot USB disku, dati var tikt bojāti. • Lai iepazītos ar datņu sistēmas sarakstu un cietā diska nodalījumiem, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet http://event.asus.com/ networks/disksupport • Lai iepazītos ar printeru sarakstu, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 59...
 • Page 60 Lai būtu labs bezvadu signāls, pavērsiet trīs atdalāmās antenas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā. • Lai sniegtu optimālo rezultātu, noregulējiet iekšējo dzesēšanas sistēmu. Sīkāk par to lasiet lietotāja rokasgrāmatā. • Vienmēr atjauniniet jaunāko programmatūru. Apmeklējiet ASUS tīmekļa vietni http://www.asus.com, lai iegūtu jaunāko programmatūru. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 60 4/18/13 1:42:12 PM...
 • Page 61 Uzstādīšana uz statīva • Novietojiet statīva stiprināšanas āķus pretim bezvadu maršrutētāja stiprināšanas caurumiem un ievietojiet āķus tajos. Pirms uzsākšanas 1. Atslēdzat un atvienojat vadus/kabeļus no esošā modema iestatījumiem un atbrīvojieties no novecojošās datora IP adreses. a: Izvelciet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas un atvienojiet to no jūsu kabeļa/ADSL modema.
 • Page 62 BRĪDINĀJUMS! Pirms vadu/kabeļu atvienošanas pārliecinieties, ka kabeļa/ADSL modems bijis izslēgts vismaz divas minūtes. Ja Jūsu mode- mam ir rezerves akumulators, noņemiet arī to. 2. Iestatiet savu bezvadu vidi. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Ievietojiet sava bezvadu maršrutētāja maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas izvadu maršrutētāja līdzstrāvas ievades portā...
 • Page 63 3. Atspējojiet savā datorā dažus iestatījumus. A. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots. B. Iestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. C. Atspējot iezvanpieejas savienojumu, ja iespējots. PIEZĪME: Sīkāku informāciju par iestatījumu atspējošanu datorā skatiet sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi (FAQS). Sākam rīkoties bezvadu iestatījumus ar tīmekļa grafiskās saskarnes 1.
 • Page 64 PIEZĪME: Ja ātrā iestatīšana caur internetu (QIS) automātiski nepalaižas, izpildiet šos soļus, lai manuāli palaistu ātro iestatīšanu caur internetu (QIS): • Interneta pārlūkprogrammā ievadiet http://192.168.1.1 un atkārtoti palaidiet ātrās iestatīšanas caur internetu (QIS) vedni. • Atspējojiet starpniekswervera iestatījumus, iezvanpieejas savienojumu un iestatiet savu TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai.
 • Page 65 Pārliecinieties, ka datora starpniekservera iestatījumi ir atspējoti un datora IP adrese tiek iegūta automātiski no DHCP servera. Sīkāku informāciju par starpniekservera iestatījumu atspējošanu meklējiet ASUS atbalsta tīmekļa vietnē http://support.asus.com. Sīkāku informāciju par to, kā izmantot DHCP serveri, lai automātiski iegūtu IP adreses, meklējiet Windows®...
 • Page 66 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi: : Lietotājvārds / parole IP adrese SSID admin / admin 192.168.1.1 ASUS Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju? • Lietotāja rokasgrāmatā atbalsta CD http://support.asus.com/faq • Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support-org.asus.com • Tehniskā atbalsta vietne: •...
 • Page 67 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. Taiwan 0800-093-456; Traditional 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Mon. to Fri. 1-812-282-2787 English Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 68: Pakuotės Turinys

  Pakuotės turinys RT-AC66U Kintamosios srovės adapteris Tinklo kabelis Grei engimo darbui vadovas Pagalbinis kompaktinis diskas (naudotojo vadovas / paslaugų programos) Garantijos kortelė Stovas PASTABA jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Trumpoji apžvalga 1) Maitinimo 5) 5GHz LED USB 2.0 prievadai...
 • Page 69 • Netinkamai išimant USB diską galima sugadinti duomenis. • Sąrašą failų sistemos ir standžiojo disko skaidinių, suderinamų su belaidžiu maršruto parinktuvu, rasite svetainėje http://event. asus.com/ networks/disksupport. • Su belaidžiu maršruto parinktuvu suderinamų spausdintuvų sąrašą rasite svetainėje http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 69 4/18/13 1:42:19 PM...
 • Page 70 Kad prietaiso veikimas būtų optimalus, sureguliuokite vidinę aušinimo sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite naudotojo vadove. • Nuolat atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad visada turėtumėte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainėje http://www.asus.com, joje rasite paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 70 4/18/13 1:42:19 PM...
 • Page 71 Montavimas ant stovo • Stovo montavimo kabliukus sugretinkite su belaidžio maršruto parinktuvo montavimo angomis ir įkiškite į jas. Prieš pradėdami 1. Nuo dabar naudojamo modemo atjunkite visus laidus ir kabelius, panai- kinkite seną savo kompiuterio IP adresą. a: Iš lizdo ištraukite kintamosios srovės adapterį, jį atjunkite nuo savo kabelinio / ADSL modemo.
 • Page 72 ĮSPĖJIMAS! Prieš atjungdami visus laidus / kabelius, įsitikinkite, ar jūsų kabelinis / ADSL modemas išbuvo išjungtas bent dvi minutes. Jei modeme yra atsarginis akumuliatorius, išimkite ir jį. Nustatykite belaidę aplinką. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Savo belaidžio maršruto parinktuvo kintamosios srovės adapterį įkiškite į...
 • Page 73 3. Pasyvinkite tam tikras savo kompiuterio nuostatas. A. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį išjunkite. B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai. C. Jei įjungtas telefoninis ryšys, jį išjunkite. PASTABA: išsamesnės informacijos apie tai, kaip pasyvinti kompiuterio nuostatas, rasite skirsnyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK).
 • Page 74 PASTABA: Jei QIS nepaleidžiama automatiškai, atlikite šiuos veiksmus, kad QIS paleistumėte rankiniu būdu: • Savo interneto naršyklėje įrašykite http://192.168.1.1 ir vėl paleiskite sparčiosios interneto sąrankos (QIS) vediklį. • Išjunkite tarpinio serverio parametrus ir telefoninį ryšį, nustatykite tokius TCP/IP parametrus, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai.
 • Page 75 Patikrinkite, ar pasyvintos stalinio kompiuterio tarpinio serverio nuostatos, o kompiuterio IP adresas automatiškai gaunamas iš DHCP serverio. Daugiau informacijos kaip pasyvinti tarpinio serverio nuostatas rasite ASUS palaikymo svetainėje adresuhttp://support.asus. com. Daugiau informacijos kaip naudotis DHCP serveriu IP adresui automatiškai gauti įsijunkite „Windows®“...
 • Page 76 • Gamykloje numatyti parametrai: Naudotojo vardas / IP adresas: SSID: ASUS Slaptažodis: admin / admin 192.168.1.1 kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą? • Naudotojo vadove, kurį rasite pagalbiniame kompaktiniame diske http://support.asus.com/faq...
 • Page 77 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 78: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania RT-AC66U Adapter zasilania Kabel sieciowy Instrukcja szybkiego uruchomienia Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia) Karta gwarancyjna Podstawa UWAGA W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd 1) Dioda LED 5) Dioda LED 5GHz Porty USB 2.0...
 • Page 79 Nie prawidłowe odłączenie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych. • W celu uzyskania listy systemów plików i partycji dysku twardego, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź http://event. asus.com/ networks/disksupport • W celu uzyskania listy drukarek, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 79...
 • Page 80 W celu zapewnienia optymalnego działania należy wyregulować wewnętrzny system chłodzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika. • Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem http://www.asus.com. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 80 4/18/13 1:42:26 PM...
 • Page 81 Montaż na stojaku • Wyosiować i włożyć zatrzaski montażowe podstawy do otworów montażowych routera. Przed kontynuowaniem 1. Odłącz i rozłącz przewody/kable od istniejącego modemu i zwolnij stary adres IP komputera. a: Wyłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego i odłączyć go od modemu kablowego/ADSL.
 • Page 82 OSTRZEŻENIE! Przed rozłączeniem przewodów/kabli, upewnij się, że modem kablowy/ADSL został wyłączony na co najmniej dwie minuty. Jeśli modem posiada zapasową baterię, odłącz ją także. Skonfiguruj środowisko bezprzewodowe. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda wejścia prądu stałego odbiornika i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
 • Page 83 3. Wyłączenie niektórych ustawień komputera. A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony B. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego uzyskiwania adresu IP. C. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. UWAGA: Dalsze informacje dotyczące wyłączania ustawień komputera, sprawdź w części Często zadawane pytania (FAQ). Wprowadzenie Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą...
 • Page 84 UWAGA: Jeśli QIS nie uruchamia się automatycznie, wykonaj podane czynności w celu ręcznego uruchomienia QIS: • W przeglądarce sieci web, wprowadź adres http://192.168.1.1 i uruchom ponownie kreatora QIS (Quick Internet Setup [Kreator szybkich ustawień połączenia z Internetem]). • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
 • Page 85: Często Zadawane Pytania (Faq)

  PC jest uzyskiwany automatycznie z serwera DHCP. Szczegółowe informacje na temat wyłączania ustawień serwera proxy można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS dostępnej pod adresem http://support.asus.com. Szczegółowe informacje na temat automatycznego uzyskiwania adresów IP z serwera DHCP można znaleźć, korzystając z funkcji pomocy systemu operacyjnego Windows®...
 • Page 86 • Nacisnąć przycisk Reset na dłużej niż pięć sekund, aby wyzerować lub przywrócić domyślne ustawienia systemu. • Ustawienia domyślne: Nazwa użytkownika/Hasło: Adres IP: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym? • Instrukcja obsługi umieszczona na płycie CD ze sterownikami http://support.asus.com/faq...
 • Page 87 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 88: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem RT-AC66U Încărcător Reţeaua de cablu Ghid rapid de pornire CD (Manual/utilitare) Card de garanţie Suport NOTĂ Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. Prezentare succintă 1) Led alimen- 5) LED 5GHz Porturi USB 2.0...
 • Page 89 Eliminarea incorectă a unităţii USB poate să cauzeze coruperea datelor. • Pentru lista sistemelor de fişiere şi a partiţiilor de hard disk pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi http://event.asus.com/ networks/disksupport • Pentru lista imprimantelor pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 89...
 • Page 90 • Pentru performanţe optime, ajustaţi sistemul de răcire internă. Consultaţi manualul de utilizare pentru detalii. • Actualizaţi întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitaţi site-ul Web ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a obţine cele mai recente actualizări de firmware. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 90...
 • Page 91 Montarea pe suport • Aliniaţi şi introduceţi cele două cârlige de montare ale suportului în orificiile de montare ale ruterului fără fir. Înainte de a începe 1. Scoateţi din priză şi deconectaţi firele/cablurile de la instalaţia de modem existentă şi eliminaţi adresa IP învechită a computerului. a: Deconectaţi adaptorul de c.a.
 • Page 92 Dacă modemul dispune de o baterie de rezervă, scoateţi- o şi pe aceasta. 2. Configuraţi mediul dvs. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Introduceţi adaptorul c.a. al ruterului fără fir în portul DC-IN şi conectaţi-l la o priză...
 • Page 93: Noţiuni De Bază

  3. Dezactivaţi anumite setări de pe computer. A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. B. Configuraţi setările TCP/IP pentru obţinerea automată a unei adrese IP. C. Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este activată. NOTĂ: Pentru mai multe detalii privind dezactivarea setărilor comput- erului, consultaţi secţiunea Întrebări frecvente.
 • Page 94 NOTĂ: Dacă funcţia QIS nu se lansează automat, urmaţi aceşti paşi pentru a lansa manual funcţia QIS: • În browserul Web, introduceţi http://192.168.1.1 şi executaţi din nou Expertul QIS (Quick Internet Setup - Configurare rapidă la Internet). • Dezactivaţi setările proxy, conexiunea pe linie comutată şi stabiliţi setările TCP/IP să...
 • Page 95: Întrebări Frecvente

  Asiguraţi-vă că setările proxy ale PC-ului dvs. sunt dezactivate şi că adresa IP a acestuia este obţinută automat de la serverul DHCP. Pentru detalii referitoare la dezactivare setărilor proxy, accesaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa http://support.asus.com. Pentru detalii referitoare la utilizarea serverului DHCP pentru a obţine automat adrese IP, consultaţi caracteristica de asistenţă...
 • Page 96 • Încercaţi să configuraţi conexiunea prin cablu şi configuraţi din nou setările de criptare. • Apăsaţi pe butonul Reset (Resetare) mai mult de cinci secunde pentru a reseta sau restabili sistemul la setările implicite din fabrică. • Setările implicite din fabrică: SSID: ASUS Nume utilizator/Parolă: Adresă IP: admin/ admin 192.168.1.1...
 • Page 97 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 98: Комплект Поставки

  Комплект поставки RT-AC66U Блок питания Сетевой кабель Краткое руководство Компакт-диск (руководство/утилиты) Гарантийный талон Подставка ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор 1) Индикатор 5) 5ГГц индикатор Порты USB 2.0 питания 2) Индикатор 6) Индикатор USB 10) Кнопка...
 • Page 99 USB 1. • Неправильное извлечение USB диска может привести к потере данных. • Список поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице http://event.asus.com/ networks/disksupport • Список поддерживаемых принтеров смотрите на странице http:// event.asus.com/networks/disksupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 99 4/18/13 1:42:38 PM...
 • Page 100 Для обеспечения оптимального сигнала, расположите три съемные антенны, как показано на рисунке ниже. • Для оптимальной производительность настройте внутреннюю систему охлаждения. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя. • Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS http://www.asus.com EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 100 4/18/13 1:42:38 PM...
 • Page 101: Установка На Подставку

  Установка на подставку • Найдите два монтажных отверстия в нижней части роутера. Подготовка 1. Отключите провода/кабеля от модема и освободите полученный от провайдера IP адрес. a: Отключите блок питания от розетки и от кабельного/ADSL модема. b: Отключите сетевой кабель от кабельного/ADSL модема. c: Перезагрузите...
 • Page 102 ВНИМАНИЕ! Перед отключением проводов/кабелей, убедитесь, что кабельный/ADSL модем был выключен в течение не менее двух минут. Если на модеме есть аккумулятор, отключите его. 2. Настройка беспроводной сети. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Подключите блок питания роутера к разъему DC-IN и к розетке.
 • Page 103: Начало Работы

  3. Измените настройки на Вашем компьютере. А. отключите прокси-сервер, если он включен. B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по изменению настроек смотрите в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ). Начало...
 • Page 104 ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • В адресной строке браузера введите http://192.168.1.1 для запуска мастера QIS. • Отключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP адреса. Для получения подробной информации обратитесь...
 • Page 105 интерфейсу (web GUI) роутера для конфигурации параметров. Убедитесь, что использование прокси-сервера отключено и компьютер получает IP-адрес автоматически от DHCP сервера. Подробную информацию об отключении прокси-сервера смотрите на сайте ASUS http://support. asus.com. Подробную информацию об использовании сервера DHCP для автоматического получения IP-адреса смотрите в справке Вашей...
 • Page 106 • Нажмите и удерживайте кнопку сброса роутера более пяти секунд. • Заводские установки по умолчанию: Имя пользователя/пароль: IP-адрес: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Руководство пользователя на компакт-диске http://support.asus.com/faq • Часто задаваемые вопросы: • Сайт технической поддержки: http://support.asus.com •...
 • Page 107 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri. Taiwan 0800-093-456; Traditional 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Mon. to Fri. 1-812-282-2787 English Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 108: Obsah Balenia

  Obsah balenia RT-AC66U Nätadapter Nätverkskabel Snabbstartguide Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program) Garantikort Stojan Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. Krátky prehľad 1) LED indikátor 5) LED indikátor pre Porty USB 2.0 napájania 5 GHz 2) LED indikátor 6) LED indikátor USB...
 • Page 109 Nesprávne vybratie USB disku môže mať za následok poškodenie údajov. • Zoznam systémov súborov a oblastí pevného disku, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje nájdete na stránke http://event.asus.com/ networks/disksupport • Zoznam tlačiarní, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje, nájdete na stránke http://event.asus.com/networks/ printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 109 4/18/13 1:42:44 PM...
 • Page 110 • Na dosiahnutie optimálneho výkonu upravte interný systém chladenia. Viac podrobností nájdete v návode na obsluhu. • Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu firmvéru. Najnovšiu aktualizáciu firmvéru nájdete na webovej lokalite ASUS na adrese http://www.asus.com. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 110 4/18/13 1:42:45 PM...
 • Page 111 Namontovanie na stojan • Zarovnajte a zasuňte montážne háčiky stojana do montážnych otvorov smerovača bezdrôtovej komunikácie. Skôr, ako budete pokračovať 1. Odpojte od prívodu energie, odpojte vodiče/káble od existujúcej inštalácie modemu a vymažte starú IP adresu vášho počítača. a: Adaptér striedavého prúdu vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od káblového/ADSL modemu.
 • Page 112 VÝSTRAHA! Pred odpojením vodičov/káblov vypnite aspoň na dve minúty svoj káblový/ADSL modem. Ak váš modem obsahuje záložnú batériu, aj tú vyberte. 2. Nastavte svoje prostredie bezdrôtovej komunikácie. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Zastrčte adaptér striedavého prúdu smerovača bezdrôtovej komunikácie do vstupného portu DC-IN a do sieťovej zásuvky.
 • Page 113 3. Zakážte niektoré nastavenia v počítači. A. Ak je povolený, zakážte server Proxy. B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy. C. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie. POZNÁMKA: Viac podrobností o zakázaní nastavení v počítači nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ). Začíname 1.
 • Page 114 POZNÁMKA: Ak sa QIS automaticky nespustí, QIS spusťte manuálne podľa týchto krokov: • Vo svojom webovom prehľadávači napíšte http://192.168.1.1 a opäť spusťte sprievodcu rýchlym internetovým nastavením (QIS). • Zakážte nastavenia Proxy a telefónneho spojenia a nastavte nastavenia protokolu TCP/IP na automatické získanie IP adresy. Viac informácií...
 • Page 115: Často Kladené Otázky (Faq)

  Skontrolujte, že nastavenia Proxy vo vašom PC sú vypnuté a že IP adresa vášho PC je zo servera DHCP získaná automaticky. Podrobnosti o vypnutí nastavení Proxy nájdete na stránke podpory ASUS na adrese http://support.asus.com. Podrobnosti o používaní servera DHCP na automatické získanie IP adries nájdete v pomocníkovi pre svoj operačný...
 • Page 116 • Na viac ako päť sekúnd stlačte tlačidlo na resetovanie a zresetujte alebo obnovte výrobné predvolené nastavenia pre systém. • Predvolené výrobné nastavenia: Meno užívateľa / heslo: IP adresa: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie? • Návod na obsluhu na CD s podporou http://support.asus.com/faq...
 • Page 117 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ Mon. to Fri. 1-812-282-2787 English Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Mon. to Fri. Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese 18:00...
 • Page 118: Paket Içeriği

  Paket içeriği RT-AC66U AC adaptörü Ağ kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bölücü (bölgeye göre türü değişir) Garanti kartı Sehpa NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. Hızlı bakış USB 2.0 bağlantı 1) Güç LED 5) 5GHz LED noktaları...
 • Page 119 • USB diskinin yanlış çıkarılması veri bozulmasına sebep olabilir. • Kablosuz yönlendiricinin desteklediği dosya sisteminin listesi ve sabit disk bölüştürmek için, http://event.asus.com/ networks/ disksupport sayfasını ziyaret edin. • Kablosuz yönlendiricinin desteklediği yazıcıların listesi için, http:// event.asus.com/networks/printersupport sayfasını ziyaret edin. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 119...
 • Page 120 çizimde gösterildiği gibi yönlendirin. • Optimum performans için, dahili soğutma sistemini ayarlayın. Ayrıntılar için kılavuzunuza bakınız. • Daima en son aygıt yazılımına yükseltin. En son aygıt yazılımı güncellemel- erini almak için http://www.asus.com adresinden ASUS web sitesini ziyaret edin. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 120 4/18/13 1:42:51 PM...
 • Page 121 Sehpaya monte etme • Sehpanın montaj çengellerini kablosuz yönlendiricinin montaj delikleri ile hizalayın ve geçirin. Devam etmeden önce 1. Kabloları/tellerin bağlantısını mevcut modem kurulumunuzdan kaldırın ve bilgisayarınızın mod dışında kalan IP adresini serbest bırakın. a: AC adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve kablonuz/ADSL modemi ile olan bağlantısını...
 • Page 122 UYARI! Kabloların/tellerin bağlantısını kesmeden önce, kablonuzun/ADSL modeminizin en az iki dakika kapatıldığından emin olun. Modeminizde yedek pil varsa, bunu da çıkarın. 2. Kablosuz ortamınızı ayarlayın. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Kablosuz yönlendiricinin AC adaptörünü DC-Girişi bağlantı noktasına ekleyin ve elektrik prizine takın.
 • Page 123 3. Bilgisayarınızdaki bazı ayarları devre dışı bırakın. A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin. B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. C. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin. NOT: Bilgisayar ayarlarınızın engellenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısmına bakın.
 • Page 124 NOT: Eğer QIS otomatik olarak başlamazsa, QIS’I manüel olarak başlatmak için şu adımları izleyin: • Web tarayıcınıza, http://192.168.1.1 girin ve Hızlı İnternet Kurulumu (QIS) Sihirbazını tekrar çalıştırın. • Proxy ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı engelleyerek ve TCP/IP ayarlarınızı yaparak otomatik olarak bir IP adresi alın. Ayrıntılı bilgi Sıkça Sorulan Sorular ( için, bölümüne bakın veya otomatik tanılama...
 • Page 125 PC’nizin proxy ayarlarının engellendiğinden ve PC’nizin IP adresinin DHCP su- nucusundan otomatik olarak alındığında emin olun. Proxy ayarlarının devre dışı bırakılması ile ilgili bilgi için, http://support.asus.com adresinden ASUS Destek sitesini ziyaret edin. IP adreslerini otomatik olarak almak için DHCP sunucusu- nun kullanımı...
 • Page 126 • Опитайте отново да конфигурирате безжичната мрежа и настройките на безжичното шифроване. • Натиснете бутона Reset (Нулиране) за повече от пет секунди, за да нулирате или възстановите фабричните настройки по подразбиране на системата. • Фабрични настройки по подразбиране: SSID: ASUS Потребителско име/ Парола: IP адрес: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 127 • Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support-org.asus.com • На сайта за техническа поддръжка: • На горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте горещата линия за поддръжка в Допълнително ръководство. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456;...
 • Page 128: До Комплекту Входять

  До комплекту входять RT-AC66U Адаптер змінного струму Мережевий кабель Керівництво для початку експлуатації Компакт-диск підтримки (керівництво користувача/утиліти) Підставка ПРИМІТКА Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. Загальний огляд 1) Світлодіод 5) Світлодіод 5 ГГц Порти USB 2.0 живлення...
 • Page 129 піктограмі та Eject USB 1 (Вивільнити USB 1). • Неправильне вивільнення диску USB може пошкодити дані на ньому. • Список систем файлів і логічних дисків на жорсткому диску, які підтримує бездротовий маршрутизатор: http://event.asus. com/networks/disksupport • Список принтерів, які підтримує бездротовий маршрутизатор: http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 129 4/18/13 1:42:56 PM...
 • Page 130 антени так, як показано на малюнку нижче. • Для найкращої роботи прикріпіть зовнішню систему охолодження. Детальнішу інформацію про це Ви знайдете у керівництві користувача. • Постійно поновлюйте первинне ПЗ. Відвідайте сайт ASUS http://www.asus.com , щоб отримати найсвіжіші поновлення первинного ПЗ. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 130 4/18/13 1:42:57 PM...
 • Page 131 Кріплення на підставку • Зрівняйте монтажні гачки підставки із монтажними отворами бездротового маршрутизатора і вставте гачки в отвори. Перш ніж продовжити 1. Вимкніть і вийміть шнури/кабелі з існуючої системи модему і скасуйте застарілу ІР-адресу Вашого комп’ютера. a: Вимкніть адаптер змінного струму з розетки електромережі і від'єднайте його...
 • Page 132 УВАГА! Перш ніж вимикати кабелі/шнури, переконайтеся, що кабельний/ADSL модем був вже вимкнений протягом щонайменш двох хвилин. Якщо модем має резервну батарею, вийміть також і її. 2. Налаштування бездротового оточення. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Вставте адаптер змінного струму Вашого бездротового маршрутизатора...
 • Page 133 3. Вимкніть деякі налаштування на комп’ютері. A. Якщо активований сервер proxy, вимкніть його. B. Встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР-адресу. С. Якщо телефонне підключення увімкнено, вимкніть його. ПРИМІТКА: детальніше про вимкнення налаштування комп’ютерів розказано у Розповсюджених питаннях. Початок експлуатації 1.
 • Page 134 ПРИМІТКА: Якщо програма швидкого налаштування Інтернет не запуститься автоматично, виконуйте наступне, щоб запустити цю програму вручну: • У веб-браузері введіть http://192.168.1.1 і знову запустіть програму-помічник швидкого налаштування Інтернет (QIS) . • Вимкніть налаштування proxy, телефонне підключення, та встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР- адресу.
 • Page 135 Переконайтеся, що вимкнено налаштування proxy на ПК, і ІР-адресу ПК отримано від сервера DHCP автоматично. Детально про вимикання налаштувань proxy розказано на сайті підтримки ASUS: http://support. asus.com. Детально про користування сервером DHCP для автоматичного отримання ІР-адреси розказано у файлах допомоги операційної системи...
 • Page 136 • Спробуйте встановити дротове підключення і знову конфігурувати налаштування криптографічного захисту. • Натискайте кнопку Reset (Скинути) понад пять секунд, щоб скинути або відновити систему на фабричні налаштування за замовчанням. • Фабричні налаштування за замовчанням: SSID: ASUS Ім'я користувача/Пароль: IP-адреса: admin / admin 192.168.1.1...
 • Page 137 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 138: Sadržaj Pakiranja

  Sadržaj pakiranja RT-AC66U Adapter izmjeničnog napajanja Mrežni kabel Vodič za brzi početak rada CD podrške (korisnički priručnik / uslužni programi) Jamstvena kartica Postolje NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled 1) LED napajanja 5) LED za 5 GHz 9) USB 2.0 priključci...
 • Page 139 • Neispravno uklanjanje USB diska može dovesti do oštećenja podataka. • Za popis particija sustava datoteka i tvrdog diska koje podržava bežični usmjerivač, posjetite http://event.asus. com/networks/disksupport • Za popis pisača koje podržava bežični usmjerivač, posjetite http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 139 4/18/13 1:43:03 PM...
 • Page 140 • Prilagodite unutarnji sustav hlađenja kako biste mogli ostvariti optimalnu učinkovitost. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku. • Uvijek ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite ASUS web stranicu na http://www.asus.com gdje ćete dohvatiti ažuriranja za firmver. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 140 4/18/13 1:43:05 PM...
 • Page 141 Montaža na postolje • Umetnite kuke za ugradnju postolja i poravnajte ih s otvorima za montažu bežičnog usmjerivača. Prije nego nastavite 1. Odvojite žice/kabele od postojećeg modema i poništite staru IP ad- resu vašeg računala. ISKLJUČITE! a: Odvojite adapter izmjeničnog napajanja od električne utičnice i iz kabelskog/ADSL modema.
 • Page 142 UPOZORENJE! Prije odvajanja žica/kabela, pobrinite se da kabel- ski/ADSL modem bude isključen barem dvije minute. Ako modem ima bateriju rezervnog napajanja, izvadite i nju. 2. Postava bežične okoline. Zidna električna utičnica Wall Power Outlet RT-AC66U Napajanje Power Modem Računalo Computer...
 • Page 143: Početak Rada

  3. Onemogućite neke postavke na računalu. A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen. B. Postavite TCP/IP postavke tako da automatski dohvaćaju IP adresu. C. Onemogućite telefonsku vezu, ako je omogućena. NAPOMENA: Dodatne pojedinosti o onemogućavanju postavki računala potražite u poglavlju Često postavljana pitanja (ČPP). Početak rada 1.
 • Page 144 NAPOMENA: Ako se QIS ne pokrene automatski, pokrenite ga ručno prema sljedećim uputama: • U internetski preglednik unesite adresu http://192.168.1.1 i ponovno pokrenite čarobnjak za Quick Internet Setup (QIS; brza internetska postava). • Prikažite proxy postavke, telefonsku vezu i postavite postavke za TCP/IP tako da se automatski dohvaća IP adresa.
 • Page 145 Pobrinite se da proxy postavke računala budu deaktivirane i da se IP adrese računala automatski dohvaćaju s DHCP poslužitelja. Više pojedinosti o deaktiviranju proxy postavki potražite na ASUS stranici za podršku, na http://support.asus.com. Više pojedinosti o korištenju DHCP poslužitelja za automatsko dohvaćanje IP adresa potražite u funkciji za pomoć...
 • Page 146 • Tvorničke postavke: Korisničko ime / lozinka: IP adresa: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču? • Korisnički priručnik na CD-u za podršku • Internetska stranica za ČPP: http://support.asus.com/faq http://support.asus.com • Stranica za tehničku podršku: •...
 • Page 147 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 148: Sadržaj Paketa

  Sadržaj paketa RT-AC66U AC adapter Mrežni kabl Vodič za brzo korišćenje CD za podršku (uputstvo za korišćenje/pomoćni programi) Papiri sa garancijom Postolje NAPOMENA: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca. Brzi pregled 9 10 1) Svetleća dioda...
 • Page 149 • Nepravilno uklanjanje USB diska može da dovede do oštećenja podataka. • Za spisak particija na hard disku i fajl sistem koji bežični ruter podržava, posetite http://event.asus.com/networks/ disksupport • Za spisak štampača koje bežični ruter podržava, posetite http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 149...
 • Page 150 • Za optimalni učinak podesite interni sistem za hlađenje. Pogledajte uputstvo za korišćenje za detalje. • Uvek ažurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet prezentaciju na adresi http://www.asus.com da dobijete najnovije ažuriranje firmvera. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 150 4/18/13 1:43:16 PM...
 • Page 151 Montiranje na postolje • Poravnajte i ubacite kukice za montiranje postolja u rupice za montiranje na bežičnom ruteru. Pre nego što nastavite. 1. Isključite i izvucite žice/kablove iz postojećeg modema i oslobodite staru IP adresu vašeg kompjutera. ISKLJUČEN! a: Isključite AC adapter iz napajanja za struju i isključite ga iz svog kablovskog/ADSL modema.
 • Page 152 UPOZORENJE! Pre isključivanja žica/kablova, proverite da je vaš kablovski/ADSL modem isključen najmanje 2 minuta. Ukoliko vaš modem ima rezervnu bateriju, uklonite i nju. 2. Podesite svoju bežičnu sredinu. Priključak na zidu Wall Power Outlet RT-AC66U Napajanje Power Modem Computer Napajanje Power a: Ubacite AC adapter svog bežičnog rutera u DC-IN port i priključite ga u...
 • Page 153 3. Isključite neka podešavanja na svom kompjuteru. A. Isključite proksi server, ukoliko je uključen. B. Podesite TCP/IP podešavanja da automatski pribave IP adresu. C. Isključite dial-up konekciju, ukoliko je uključena. NAPOMENA: Za više detalja o isključivanju podešavanja kompjutera, pogledajte Često postavljana pitanja (FAQs). Početak 1.
 • Page 154 NAPOMENA: Ukoliko se QIS ne pokrene automatski, pratite ove korake da ručno pokrenete QIS: • Na vašem internet pretraživaču, ukucajte http://192.168.1.1 i pokrenite Quick Internet Setup (QIS) Wizard (Vodič za brzo internet podešavanje). • Isključite proksi podešavanja, dial-up konekciju i podesite svoja TCP/IP podešavanja da automatski preuzmu IP adresu.
 • Page 155 DHCP servera. Za detalje o tome kako da isključite proksi podešavanja, posetite internet prezentaciju za pomoć kompanije ASUS, na adresi http:// support.asus.com. Za detalje o korišćenju DHCP servera da biste automatski dobili IP adresu, pogledajte opciju za pomoć operativnih sistema Windows® ili Mac.
 • Page 156 Korisničko ime / Lozinka IP adresa: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru? • Uputstvo za korišćenje na CD-u za podršku http:// • Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: support.asus.com/faq...
 • Page 157 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 158: Vsebina Paketa

  Vsebina paketa RT-AC66U Adapter za izmenični tok Omrežni kabel Vodnik za hitri zagon CD za podporo (uporabniški priročnik/pripomočki) Garancijski list Stojalo OPOMBA: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, ob- vestite vašega prodajalca. Hiter pogled 9 10 1) Lučka za 5) Lučka 5GHz...
 • Page 159 • Nepravilno odstranjevanje diska USB lahko povzroči poškodovanje podatkov. • Za seznam sistema datotek in particij na trdem disku, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite http://event.asus. com/networks/disksupport • Za seznam tiskalnikov, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite http://event.asus.com/networks/printersupport EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 159...
 • Page 160 • Za optimalno delovanje prilagodite notranji hladilni sistem. Glede podrobnosti glejte uporabniški priročnik. • Vedno posodabljajte na najnovejšo strojno programsko opremo.Obiščite spletno stran ASUS na naslovu http://www.asus.com za najnovejše posodobitve strojne programske opreme. EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 160 4/18/13 1:43:30 PM...
 • Page 161 Nameščanje na stojalo • Poravnajte in vstavite zatiče za namestitev stojala v luknje na brezžičnem usmerjevalniku. Preden nadaljujete 1. Odklopite in prekinite povezavo z žicami/kabli vašega obstoječega modema in sprostite zastareli IP naslov vašega računalnika. IZKLOP! a: Izvlecite omrežni napajalnik iz vtičnice in ga odklopite z vašega kabel- skega/ADSL modema.
 • Page 162 OPOZORILO! Pred odklopom žic/kablov zagotovite, da bo vaš ka- belski/ADSL modem izključen vsaj dve minuti. Če ima vaš modem dodatno baterijo, jo prav tako odstranite. 2. Nastavite vaše brezžično okolje. Stenska vtičnica Wall Power Outlet RT-AC66U Napajanje Power Modem Računalnik Computer...
 • Page 163 3. Onemogočite nekatere nastavitve vašega računalnika. A. Onemogočite proxy strežnik, če je omogočen. B. Nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova. C. Onemogočite povezavo na klic, če je omogočena. OPOMBA: Za več podrobnosti o onemogočanju nastavitev računalnika glejte Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ). Začetek 1.
 • Page 164 OPOMBA: Če se QIS ne zažene samodejno, sledite tem korakom za ročni zagon QIS: • V spletni brskalnik vnesite http://192.168.1.1 in znova zaženite čarovnika za hitro namestitev interneta (QIS). • Onemogočite nastavitve proxy strežnika, povezavo na klic in nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova.
 • Page 165 IP računalnika samodejno pridobi s strežnika DHCP. Več podrobnosti o onemogočanju nastavitev nadomestnega strežnika poiščite na spletnih straneh podpore ASUS na http://support.asus.com. Informacije o uporabi strežnika DHCP, da samodejno pridobiva naslove IP, poiščite v pomoči za svoj operacijski sistem Windows® ali Mac.
 • Page 166 • Tovarniške privzete nastavitve: Uporabniško ime / geslo: IP naslov: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku? • Uporabniški priročnik na CD-ju za podporo • Spletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): http://support.asus. com/faq http://support.asus.com...
 • Page 167 SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri. 02-81439000 Chinese 9:00-12:00; 13:30-18:00 USA/ 1-812-282-2787 English Mon. to Fri. Canada 8:30-12:00am EST (5:30am-9:00pm PST) Sat. to Sun. 9:00am-6:00pm EST (6:00am-3:00pm PST) Brazil 4003 0988 (Capital) Portuguese Mon.
 • Page 168 WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunc- tion with any other antenna or transmitter. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radia- tion exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
 • Page 169 (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent a ecter son fonctionnement. Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 169 4/18/13 3:03:09 PM...
 • Page 170 Canada (IC). Utilisez l’ appareil de sans l ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate –...
 • Page 171: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-8448008340 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 171 4/18/13 3:03:10 PM...
 • Page 172 Networks Global Hotline Information Region Country Hotline Numbers Service Hours 08:00-20:00Mon-Fri Australia 1300-278788 (AEST) New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-473905630 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 Singapore 0065-64157917...
 • Page 173 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com EEU8262_RT-AC66U_QSG_v2.indd 173 4/18/13 3:03:10 PM...
 • Page 174 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. in Turkey A.S.