Download  Print this page

Asus RT-AC66U Quick Start Manual Page 20

Rt-ac66u dual band 3x3 802.11ac gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

安裝到底座
將底座的安裝卡榫對準無線路由器的壁掛
孔,並將卡榫插入孔內。
開始設定之前
1. 拔掉已連接數據機的纜線/排線,並移除您的電腦無效的 IP 位址。.
a: 拔 掉 AC 變壓器的電源並斷開與有線 / ADSL 數據機的連接。
b: 拔掉您有線 / ADSL 數據機的網路線。
c: 重啟您的電腦(建議執行)。
20
APAC7417_RT-AC66U_QSG.indd 20
a
b
c
5/28/12 4:59:04 PM

Advertisement

   Related Manuals for Asus RT-AC66U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: