Asus RT-AC66U Quick Start Manual

3x3 802.11ac gigabit router
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

®
RT-AC66U Dual Band
3x3 802.11AC Gigabit Router

Quick Start Guide

EEU7417/ First Edition / May 2012
EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 1
5/22/12 5:58:55 PM

Advertisement

loading

  Related Manuals for Asus RT-AC66U

  Summary of Contents for Asus RT-AC66U

 • Page 1: Quick Start Guide

  ® RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide EEU7417/ First Edition / May 2012 EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 1 5/22/12 5:58:55 PM...
 • Page 2 Table of contents English .....................4 Български ..................17 Čeština .....................30 Eesti ....................43 Magyar ....................56 Latviski ....................69 Lietuvių ...................82 Polski ....................95 Română ...................108 Русский ...................121 Slovensky..................134 Türkçe ....................147 Українська ..................160 Deutsch ...................173 EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 2 5/22/12 5:58:56 PM...
 • Page 3 Note / Забележка / Poznámka /märkus / Megjegyzés/piezīme/ Pastaba/ Uwaga/ Notă Примечание/ Obs/not/ Примітка/ Hinweis • For more details, refer to the user manual included in the support CD. • За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на помощния CD диск. •...
 • Page 4: Package Contents

  Package contents RT-AC66U AC adapter Network cable Quick Start Guide Support CD (User Manual/utilities) Warranty card Stand NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look 1) Power LED 5) 5GHz LED USB 2.0 ports 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED...
 • Page 5 Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/ disksupport • For the list of printers that the wireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 6: Positioning Your Wireless Router

  • For optimum performance, adjust the internal cooling system. Refer to the user manual for details. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 6 5/22/12 5:59:02 PM...
 • Page 7: Mounting To The Stand

  Mounting to the stand • Align and insert the stand’s mounting hooks to the wireless router’s mounting holes. Before you proceed 1. Unplug and disconnect the wires/cables from your existing modem setup and release your computer’s outmoded IP address. a: Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
 • Page 8 WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well. 2. Set up your wireless environment. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Insert your wireless router’s AC adapter to the DC-IN port and plug it to a...
 • Page 9: Getting Started

  3. Disable some settings on your computer. A. Disable the proxy server, if enabled. B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. C. Disable the dial-up connection, if enabled. NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to Frequently Asked Questions (FAQs).
 • Page 10 NOTE: If QIS does not launch automatically, follow these steps to manually launch QIS: • On your web browser, key in http://192.168.1.1 and run the Quick Internet Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
 • Page 11: Frequently Asked Questions (Faqs)

  Frequently Asked Questions (FAQs) After following the steps, I still cannot access the wireless router’s web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings. A. Disable the proxy server, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the web browser.
 • Page 12 MAC OS 1. From your Safari browser, click Safari > Prefer- ences > Advanced > Change Settings... 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Cllick Apply Now when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the proxy server.
 • Page 13 3. To obtain the iPv4 IP settings automatically, tick Obtain an IP address automatically. 4. Click OK when done. MAC OS 1. Click the Apple icon located on the top left of your screen. 2. Click System Preferences > Network > Configure...
 • Page 14 C. Disable the dial-up connection, if enabled. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Click Tools > Internet options > Connections tab. 3. Tick Never dial a connection. 4. Click OK when done. NOTE: Refer to your browser's help feature for details on disabling the dial-up connection settings.
 • Page 15 • Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again. • Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds. • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 15 5/22/12 5:59:11 PM...
 • Page 16 Where can I find more information about the wireless router? • User Manual in the support CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ site: http://support.asus.com/techserv • Technical Support site: • Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide...
 • Page 17 Бърз преглед RT-AC66U Адаптер за променлив ток Мрежов кабел Ръководство за бърз старт Помощен CD диск (Ръководство на потребителя/помощни програми) Гаранционна карта Стойка ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител. Бърз преглед...
 • Page 18 Неправилното изваждане на USB диска може да предизвика повреждане на данните. • Списъка на системните и дискови раздели, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на http://event.asus. com/networks/disksupport • Списъка на принтерите, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на...
 • Page 19 За оптимална да се регулира вътрешната охлаждаща система. Повече подробности са дадени в ръководството на потребителя. • Винаги използвайте най-новите версии на фърмуера. Посетете сайта на ASUS http://www.asus.com за сваляне на последните версии на фърмуера. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 19 5/22/12 5:59:15 PM...
 • Page 20 Монтиране към стойката • Подравнете и поставете куките за монтаж на стойката към отворите за монтаж на безжичния рутер. Преди започване 1. Откачете жиците и кабелите от съществуващата система с модем и освободете стария IP адрес на компютъра. а: Изключете адаптера за променлив ток от контакта и го извадете от кабелния/ADSL модем.
 • Page 21 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да откачите жиците и кабелите вашият кабелен или ADSL модем трябва да бъде изключен най-малко за две минути. Ако модемът има поддържаща батерия, свалете и нея. 2. Конфигурирайте безжичната среда. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power а: Свържете...
 • Page 22 3. Блокирайте някои настройки на компютъра. A. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. B. Конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес. C. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана. ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробни сведения за блокирането на настройките на компютъра ще намерите в Често задавани въпроси...
 • Page 23 ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако QIS (БИН) не стартира автоматично, изпълнете следното за ръчно стартиране на QIS: • От браузера извикайте http://192.168.1.1 и стартирайте отново помощната програма Quick Internet Setup (QIS) Wizard – Помощник за бързи интернет настройки (БИН). • Деактивирайте настройките на прокси сървъра и комутируемата връзка, след...
 • Page 24 Често задавани въпроси (FAQs) Следвах всички стъпки, но нямам достъп до графичния мрежов потребителски интерфейс (web GUI) на безжичния рутер, за да конфигурирам неговите настройки. A. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. Windows® 7 1. Щракнете върху Start (Старт) > Internet Explorer, за...
 • Page 25 MAC OS 1. От лентата с менюто щракнете върху Safari > Preferences... (Предпочитания...) > раздел Advanced (Разширени) > Change Settings... (Промяна на настройки...) 2. От списъка с протоколи премахнете FTP Proxy (FTP прокси) и Web Proxy (HTTPS) (Уеб прокси (HTTPS)). 3.
 • Page 26 3. За автоматично задаване на настройки iPv4 IP изберете Obtain an IP address automatically (Получавай автоматично IP адрес). 4. Щракнете върху OK (ОК), когато сте готови. MAC OS 1. Щракнете иконата на Apple горния ляв ъгъл на екрана. 2. Щракнете върху иконата на System Preferences (Системни...
 • Page 27 C. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана. Windows® 7 1. Щракнете върху Start (Старт) > Internet Explorer, за да стартирате уеб браузъра. 2. Щракнете върху Tools (Инструменти) > Internet options (Интернет опции)> раздел Connections (Връзки). 3. Сложете отметка в Never dial a connection (Никога...
 • Page 28 Не мога да открия рутера: • Натиснете бутон Reset (възстановяване) на задния панел за повече от пет секунди. • Проверете настройките на безжичния адаптер - SSID и настройки за криптиране. Нямам достъп до интернет през безжичния LAN адаптер. • Преместете рутера по-близо да безжичния клиент. •...
 • Page 29 SSID: ASUS Потребителско име/ Парола: IP адрес: admin / admin 192.168.1.1 Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер? • В ръководството на потребителя на помощния CD диск http://support.asus.com/faq • Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support-org.asus.com/ • На сайта за техническа поддръжка: •...
 • Page 30: Obsah Krabice

  Obsah krabice RT-AC66U Napájecí adaptér Síťový kabel Stručná příručka Podpůrný disk CD (příručka, nástroje) Záruční karta Stojánek Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se POZNÁMKA: obraťte na prodejce. Rychlý přehled 5) Indikátor LED 1) Indikátor LED 9) Porty USB 2.0 napájení...
 • Page 31 Network Map (Mapa sítě) klepněte na ikonu USB a na Eject USB 1 (Vysunout USB 1). • Nesprávné odebrání USB disku může vést k poškození dat. • Seznam podporovaných souborových systémů a logických oddílů podporovaných bezdrátovým směrovačem viz http://event.asus. com/networks/disksupport • Seznam podporovaných tiskáren viz http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 31 5/22/12 5:59:24 PM...
 • Page 32 • V zájmu optimálního výkonu nastavte vnitřní chladicí systém. Podrobnosti viz uživatelská příručka. • Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese http://www.asus.com. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 32 5/22/12 5:59:25 PM...
 • Page 33 Montáž ke stojánku • Zorientujte a nasaďte montážní závěsy stojánku do montážních otvorů bezdrátového směrovače. Začínáme 1. Odpojte napájení a vodiče/kabely od stávajícího uspořádání modemu a: Odpojte adaptér střídavého napájení od elektrické zásuvky a odpojte jej od kabelového/ADSL modemu. b: Odpojte síťový kabel od kabelového/ADSL modemu. c: Restartujte počítač...
 • Page 34 VAROVÁNÍ S odpojením kabelů počkejte nejméně dvě minuty po vypnutí kabelového/ADSL modemu. Pokud je modem opatřen záložní baterií, vyjměte ji. 2. Nakonfigurujte bezdrátové prostředí. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Připojte adaptér střídavého napájení bezdrátového směrovače ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení...
 • Page 35: Odstraňování Problémů

  3. Deaktivujte některá nastavení počítače. A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. C. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno. POZNÁMKA: Podrobnosti o deaktivaci nastavení počítače viz Často kladené dotazy (FAQ). Odstraňování problémů 1. Nakonfigurujte nastavení bezdrátového připojení prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní...
 • Page 36 POZNÁMKA: Pokud se QIS nespustí automaticky, spusťte jej ručně tímto způsobem: • Zadejte do webového prohlížeče adresu http://192.168.1.1 a znovu spusťte průvodce Quick Internet Setup (QIS). • Deaktivujte nastavení serveru proxy, telefonické připojení a proveďte nastavení TCP/IP tak, aby byla získána adresa IP automaticky. Další podrobnosti viz část Často kladené...
 • Page 37 Často kladené dotazy (FAQ) Ani po provedení postupu nelze zobrazit webovou stránku směrovače (GUI) a provést konfiguraci nastavení. A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. Windows® 7 1. Klepnutím na Start > Internet Explorer spusťte webový prohlížeč. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) >...
 • Page 38 MAC OS 1. Na panelu nabídek klepněte na Safari > Prefer- ences... (Předvolby...) > na kartu Advanced (Upřesnit) > Change Settings... (Změnit nastavení...). 2. From the Network screen, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP). 3. Q dokončení klepněte na Apply Now (Použít nyní).
 • Page 39 3. K automatickému získání nastavení iPv4 IP klepněte na Obtain an IP address automatically (Získat IP adresu automaticky). 4. Po dokončení klepněte na OK. MAC OS 1. Klepněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky. 2. Klepněte na System Preferences (Systémové předvolby) >...
 • Page 40 C. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno. Windows® 7 1. Click Start > Internet Explorer to launch the browser. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) > na kartu Connections (Připojení). 3. Zaškrtěte políčko Never dial a connection (Nikdy nevytáčet připojení).
 • Page 41 Směrovač nelze nalézt: • Stiskněte a podržte tlačítko Reset (Resetovat) na zadním panelu déle než pět sekund. • Zkontrolujte nastavení v bezdrátovém adaptéru, například SSID a nastavení šifrování. Nelze přistupovat k Internetu prostřednictvím bezdrátového síťového adaptéru LAN • Přemístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi. •...
 • Page 42 SSID: ASUS Uživatelské jméno Heslo: Adresa IP: admin / admin 192.168.1.1 Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači? • Uživatelská příručka na podpůrném disku CD http://support.asus.com/faq • Server online s odpověďmi na časté dotazy: http://support-org.asus.com/ • Server technické podpory: •...
 • Page 43: Pakendi Sisu

  Pakendi sisu RT-AC66U Vahelduvvooluadapter Võrgukaabel Lühijuhend Tugijuhendi CD (kasutusjuhend/ utiliidid) Garantiikaart Alus MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga. Kiire pilguheit 1) Toite LED 5) 5GHz LED USB 2.0 pordid indikaator indikaator 2) LAN-i LED 6) USB 2.0 LED...
 • Page 44 Map (Võrgukaart) paremas ülanurgas. • USB ketta ebaõigel viisil eemaldamine võib rikkuda andmed. • Traadita ruuteri poolt toetatavate failisüsteemide ja kõvaketta sektsioonide loendi leiate aadressil http://event.asus.com/ networks/disksupport • Traadita ruuteri poolt toetatavate printerite loend on toodud aadressil http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 44...
 • Page 45 Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage kolm eemaldatavat antenni alltoodud joonisel näidatud viisil. • Optimaalse jõudluse saavutamiseks reguleerige sisemist jahutussüsteemi. Vt üksikasju kasutusjuhendist. • Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti aadressil http://www.asus.com, et saada uusimaid püsivaravärskendusi. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 45 5/22/12 5:59:33 PM...
 • Page 46 Monteerimine alusele • Joondage aluse paigalduskonksud ja sisestage need traadita ruuteri paigaldusavadesse. Enne jätkamist 1. Lahutage ja eemaldage olemasolevast modemi konfiguratsioonist juht- med/kaablid ja vabastage arvuti vananenud IP aadress. a: Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesast ja lahutage toitejuhtme teine ots kaabel-/ADSL modemilt. b: Lahutage kaabel-/ADSL modemilt võrgukaabel.
 • Page 47 HOIATUS! Enne juhtmete/kaablite lahti ühendamist veenduge, et kaabel/ADSL-modem on välja lülitatud vähemalt kaheks minutiks. Kui modemil on varuaku, siis eemaldage ka see. Häälestage traadita keskkond. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Sisestage traadita ruuteri vahelduvvoolu adapter DC-IN porti ja ühendage see toitepistikupesasse.
 • Page 48 3. Keelake teatud sätted arvutis. A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. B. Seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. C. Keelake sissehelistusühendus, kui see on aktiveeritud. MÄRKUS. Täiendavat teavet arvuti sätete keelamise kohta vt jaotisest Korduma kippuvad küsimused (KKK). Alustamine Konfigureerige traadita sätted veebipõhise graafilise kasutajaliidese (web GUI) kaudu.
 • Page 49 : Kui utiliit QIS ei käivitu automaatselt, siis järgige neid samme, MÄRKUS et utiliit QIS käsitsi käivitada: • Veebibrauseris tippige aadressireal http://192.168.1.1 ja käivitage uuesti viisard Quick Internet Setup (Interneti-ühenduse kiirhäälestus, QIS). • Keelake puhversätted ja sissehelistusühendus ning seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. Täiendava teabe saamiseks lugege jaotist Korduma kippuvad küsi- mused või kasutage tugijuhendi CD häälestusviisardit automaatseks diagnoosimiseks.
 • Page 50 Korduma kippuvad küsimused (KKK) Pärast vajalike sammude läbimist ei saa ma ikkagi juurdepääsu traadita ruuteri veebipõhisele graafilisele kasutajaliidesele (web GUI), et konfigureerida traadita ruuteri sätteid. A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. Windows® 7 1. Klõpsake Start > Internet Explorer, et käivitada veebibrauser.
 • Page 51 MAC OS 1. Klõpsake menüüribal vahekaarti Safari > Preferences... (Eelistused...) > Advanced (Täpsemalt) > Change Settings... (Muuda sätteid...) 2. Protokollide loendis tühjendage märkeruudud FTP Proxy ja Web Proxy (HTTPS). 3. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Apply Now (Rakenda kohe). : Puhverserveri keelamise üksikasjad leiate brauseri spikrist. MÄRKUS B.
 • Page 52 3. iPv4 IP sätete automaatseks hankimiseks märkige ruut Obtain an IP address automatically (Hangi IP-aadress automaatselt). 4. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK. MAC OS 1. Klõpsake Apple'i ikooni , mis asub ekraani vasakus osas. 2. Klõpsake System Preferences (Süsteemi eelistused) >...
 • Page 53 C. Keelake sissehelistusühendus, kui see on aktiveeritud. Windows® 7 1. Klõpsake Start > Internet Explorer, et käivitada veebibrauser. 2. Klõpsake vahekaarti Tools (Tööriistad) > Internet options (Interneti-suvandid) > Connections (Ühendused). 3. Märkige ruut Never dial a connection (Ära helista kunagi sellel ühendusel). 4.
 • Page 54 • Proovige uuesti häälestada traadita ühendus ja konfigureerida krüptimissätted. • Vajutage nuppu Reset (Lähtestamine) rohkem kui viis sekundit süsteemi lähtestamiseks või selle tehasesätete taastamiseks. • Tehase vaikesätted: Kasutajanimi/parool: IP-aadress: SSID: ASUS : admin / admin 192.168.1.1 EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 54 5/22/12 5:59:41 PM...
 • Page 55 Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta? • Juhendite ja toe CD http://support.asus.com/faq • KKK võrgus: http://support-org.asus.com/ • Tehnilise toe leht: • Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin. SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Taiwan 0800-093-456; Traditional Mon. to Fri.
 • Page 56: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete RT-AC66U Hálózati adapter Hálózati kábel Gyors üzembe helyezési útmutató Támogató CD (kézikönyv, segédprogramok) Garanciajegy Állvány MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Gyors áttekintés 1) Bekapcsolt 5) 5GHz LED portok USB 2.0 állapot LED...
 • Page 57 Ha az USB-lemezt nem megfelelően távolítja el, az adatok megsérülhetnek. • A vezeték nélküli útválasztó által támogatott fájlrendszer- és merevlemez-partíciók listáját a http://event.asus.com/ networks/ disksupport oldalon tekintheti meg. • A vezeték nélküli útválasztó által támogatott nyomtatók listájáért látogasson el a http://event.asus.com/networks/printersupport weboldalra.
 • Page 58 • Az optimális teljesítmény érdekében állítsa be a belső hűtőrendszert. A részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. • A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a http://www.asus.com címen a legfrissebb firmware-ért. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 58 5/22/12 5:59:43 PM...
 • Page 59 Állványra szerelés • Illessze az állvány akasztóit a vezeték nélküli router szerelőnyílásaiba. Mielőtt folytatná 1. Húzza ki és válassza le a meglévő modem vezetékeit, illetve kábeleit, és oldja fel a számítógép elavult IP-címét. a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel- /ADSL-modeméről.
 • Page 60 Ha a modem biztonsági akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el. 2. Állítsa be a vezeték nélküli környezetet. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel- /ADSL-modeméről.
 • Page 61: Első Lépések

  3. Tiltson le bizonyos beállításokat a számítógépen. A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van. B. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje. C. Tiltsa le a betárcsázós kapcsolatot, ha engedélyezve van. MEGJEGYZÉS: A számítógépes beállítások letiltásáról további részleteket a Gyakran ismétlődő...
 • Page 62 : Ha a gyors internetbeállítás (QIS) nem indul el MEGJEGYZÉS automatikusan, hajtsa végre az alábbi lépéseket a QIS manuális elindításához: • Írja be a webböngésző címsávjába a http://192.168.1.1 értéket, és futtassa ismét a gyors internetbeállítási (QIS) varázslót. • Tiltsa le a proxy beállításokat, a betárcsázós kapcsolatot és úgy végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje.
 • Page 63 Gyakran ismételt kérdések (GYIK) A lépések végrehajtása ellenére sem tudok hozzáférni a vezeték nélküli útválasztó webes felületéhez, hogy konfiguráljam a vezeték nélküli útválasztó beállításait. A. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van. Windows® 7 1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a böngészőprogram indításához.
 • Page 64 MAC OS 1. A menüsoron kattintson a Safari > Preferences... (Beállítások...) > Advanced (Speciális) > Change Settings...(Beállítások módosítása...) fülre. 2. A protokoll-listán szüntesse meg az FTP Proxy és Web Proxy (HTTPS) elemek bejelölését. 3. Kattintson az Apply Now (Alkalmazás most) gombra, ha végzett.
 • Page 65 3. Az iPv4 IP-beállítások automatikus beolvasásához kattintson az Obtain an IP ad- dress automatically (IP-cím automatikus beolvasása) opcióra. 4. Kattintson az OK gombra, ha végzett. MAC OS 1. Kattintson a képernyő bal felső részén az Apple ikonra. 2. Kattintson SSystem Preferences (Rendszer- beállítások) >...
 • Page 66 C. Tiltsa le a betárcsázós kapcsolatot, ha engedélyezve van. Windows® 7 1. Kattintson a Start > Internet Explorer elemre a böngészőprogram indításához. 2. Kattintson a Tools (Eszközök) > Internet options (Internetbeállítások) > Connections (Kapcsolatok) fülre. 3. Jelölje be a Never dial a connection (Nincs automatikus tárcsázás) jelölőnégyzetet.
 • Page 67 A router nem található: • Nyomja meg legalább öt másodpercig a hátlapon lévő Reset (Alaphelyzet) gombot. • Ellenőrizze a vezeték nélküli adapter beállításait, pl. SSID és titkosítás. Nem lehet csatlakozni az internethez a vezeték nélküli LAN adapteren keresztül • Próbálja meg közelebb helyezni a routert a vezeték nélküli klienshez. •...
 • Page 68 Felhasználónév / jelszó: IP-cím: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban? • Használati utasítás a támogató CD-n http://support.asus.com/faq • Online GYIK oldal: http://support-org.asus.com/ • Műszaki támogatás oldal: • Ügyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található...
 • Page 69: Iepakojuma Saturs

  Iepakojuma saturs RT-AC66U Maiņstrāvas adapteris Tīkla kabelis Padomi ātrai darba uzsākšana Atbalsta CD (Lietotāja rokasgrāmata/utilītas) Garantijas karte Statīvs PIEZĪME Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Ātrs pārskats 1) Barošanas 5) 5GHz LED USB 2.0 porti 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED...
 • Page 70 Nepareizi izņemot USB disku, dati var tikt bojāti. • Lai iepazītos ar datņu sistēmas sarakstu un cietā diska nodalījumiem, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet http://event.asus.com/ networks/disksupport • Lai iepazītos ar printeru sarakstu, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 70...
 • Page 71 Lai būtu labs bezvadu signāls, pavērsiet trīs atdalāmās antenas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā. • Lai sniegtu optimālo rezultātu, noregulējiet iekšējo dzesēšanas sistēmu. Sīkāk par to lasiet lietotāja rokasgrāmatā. • Vienmēr atjauniniet jaunāko programmatūru. Apmeklējiet ASUS tīmekļa vietni http://www.asus.com, lai iegūtu jaunāko programmatūru. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 71 5/22/12 5:59:53 PM...
 • Page 72 Uzstādīšana uz statīva • Novietojiet statīva stiprināšanas āķus pretim bezvadu maršrutētāja stiprināšanas caurumiem un ievietojiet āķus tajos. Pirms uzsākšanas 1. Atslēdzat un atvienojat vadus/kabeļus no esošā modema iestatījumiem un atbrīvojieties no novecojošās datora IP adreses. a: Izvelciet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas un atvienojiet to no jūsu kabeļa/ADSL modema.
 • Page 73 BRĪDINĀJUMS! Pirms vadu/kabeļu atvienošanas pārliecinieties, ka kabeļa/ADSL modems bijis izslēgts vismaz divas minūtes. Ja Jūsu mode- mam ir rezerves akumulators, noņemiet arī to. 2. Iestatiet savu bezvadu vidi. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Ievietojiet sava bezvadu maršrutētāja maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas izvadu maršrutētāja līdzstrāvas ievades portā...
 • Page 74 3. Atspējojiet savā datorā dažus iestatījumus. A. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots. B. Iestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. C. Atspējot iezvanpieejas savienojumu, ja iespējots. PIEZĪME: Sīkāku informāciju par iestatījumu atspējošanu datorā skatiet sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi (FAQS). Sākam rīkoties bezvadu iestatījumus ar tīmekļa grafiskās saskarnes 1.
 • Page 75 PIEZĪME: Ja ātrā iestatīšana caur internetu (QIS) automātiski nepalaižas, izpildiet šos soļus, lai manuāli palaistu ātro iestatīšanu caur internetu (QIS): • Interneta pārlūkprogrammā ievadiet http://192.168.1.1 un atkārtoti palaidiet ātrās iestatīšanas caur internetu (QIS) vedni. • Atspējojiet starpniekswervera iestatījumus, iezvanpieejas savienojumu un iestatiet savu TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai.
 • Page 76 Biežāk uzdotie jautājumi (FAQs) Izpildot visus soļus, es joprojām nevaru piekļūt bezvadu maršrutētāja tīkla grafiskā lietotāja (GUI) saskarnē, lai konfigurētu bezvadu maršrutētāja iestatījumus. A. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots. Windows® 7 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > Internet Explorer, lai palaistu tīmekļa pārlūku.
 • Page 77 MAC OS 1. Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz Safari > Preferences... > Advanced (Uzlabota) > Change Settings... (Mainīt iestatījumus...) cilnes. 2. No protokolu saraksta atatlasiet FTP Proxy (FTP starpniekserveris) un Web Proxy (HTTPS) (Tīmekļa starpniekserveris). 3. Noklikšķiniet uz Apply Now (Lietot tagad) , kad tas izdarīts.
 • Page 78 3. Lai iegūtu iPv4 IP iestatījumus automātiski, aktivizējiet Obtain an IP address automatically (Iegūt IP adresi automātiski). 4. Noklikšķiniet uz OK, kad tas izdarīts. MAC OS 1. Ekrāna augšējā kreisajā pusē nospiediet Apple ikonu 2. Noklikšķiniet uz System Preferences (Sistēmas preferences) >...
 • Page 79 C. Atspējot iezvanpieejas savienojumu, ja iespējots. Windows® 7 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt) > Internet Explorer, lai palaistu tīmekļa pārlūku. 2. Noklikšķiniet uz Tools (Rīki) > Internet options (Interneta opcijas) > Connections (Savienojumi) cilnes. 3. Ielieciet kāsīti pie Never dial a connection (Nekad nelietot iezvanpieeju).
 • Page 80 • Nospiediet pogu Atiestatīt (Reset) ilgāk par 5 sekundēm, lai atiestatītu vai atjaunotu sistēmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. • Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi: Lietotājvārds / parole IP adrese : SSID admin / admin 192.168.1.1 ASUS Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju? EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 80 5/22/12 5:59:59 PM...
 • Page 81 • Lietotāja rokasgrāmatā atbalsta CD • Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Tehniskā atbalsta vietne: • Klientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline), kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide) SUPPORT HOTLINE Area Hotline Number Support Availability Languages Mon. to Fri.
 • Page 82: Pakuotės Turinys

  Pakuotės turinys RT-AC66U Kintamosios srovės adapteris Tinklo kabelis Grei engimo darbui vadovas Pagalbinis kompaktinis diskas (naudotojo vadovas / paslaugų programos) Garantijos kortelė Stovas PASTABA jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju. Trumpoji apžvalga 1) Maitinimo 5) 5GHz LED USB 2.0 prievadai...
 • Page 83 • Netinkamai išimant USB diską galima sugadinti duomenis. • Sąrašą failų sistemos ir standžiojo disko skaidinių, suderinamų su belaidžiu maršruto parinktuvu, rasite svetainėje http://event. asus.com/ networks/disksupport. • Su belaidžiu maršruto parinktuvu suderinamų spausdintuvų sąrašą rasite svetainėje http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 83 5/22/12 6:00:02 PM...
 • Page 84 Kad prietaiso veikimas būtų optimalus, sureguliuokite vidinę aušinimo sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite naudotojo vadove. • Nuolat atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad visada turėtumėte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainėje http://www.asus.com, joje rasite paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 84 5/22/12 6:00:02 PM...
 • Page 85 Montavimas ant stovo • Stovo montavimo kabliukus sugretinkite su belaidžio maršruto parinktuvo montavimo angomis ir įkiškite į jas. Prieš pradėdami 1. Nuo dabar naudojamo modemo atjunkite visus laidus ir kabelius, panai- kinkite seną savo kompiuterio IP adresą. a: Iš lizdo ištraukite kintamosios srovės adapterį, jį atjunkite nuo savo kabelinio / ADSL modemo.
 • Page 86 ĮSPĖJIMAS! Prieš atjungdami visus laidus / kabelius, įsitikinkite, ar jūsų kabelinis / ADSL modemas išbuvo išjungtas bent dvi minutes. Jei modeme yra atsarginis akumuliatorius, išimkite ir jį. Nustatykite belaidę aplinką. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Savo belaidžio maršruto parinktuvo kintamosios srovės adapterį įkiškite į...
 • Page 87 3. Pasyvinkite tam tikras savo kompiuterio nuostatas. A. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį išjunkite. B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai. C. Jei įjungtas telefoninis ryšys, jį išjunkite. PASTABA: išsamesnės informacijos apie tai, kaip pasyvinti kompiuterio nuostatas, rasite skirsnyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK).
 • Page 88 PASTABA: Jei QIS nepaleidžiama automatiškai, atlikite šiuos veiksmus, kad QIS paleistumėte rankiniu būdu: • Savo interneto naršyklėje įrašykite http://192.168.1.1 ir vėl paleiskite sparčiosios interneto sąrankos (QIS) vediklį. • Išjunkite tarpinio serverio parametrus ir telefoninį ryšį, nustatykite tokius TCP/IP parametrus, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai.
 • Page 89 Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) Atlikęs nurodytus veiksmus, vis dar negaliu pasiekti belaidžio maršruto parinktuvo internetinės grafinės naudotojo sąsajos (internetinės grafinės sąsajos) ir konfigūruoti belaidžio maršruto parinktuvo nuostatų. A. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį išjunkite. Windows® 7 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Internet Explorer, kad paleistumėte saityno naršyklę.
 • Page 90 MAC OS 1. Meniu juostoje spustelėkite Safari > Preferences... (Parinktys...) > skirtuką Advanced (Papildomos) > Change Settings... (Keisti parametrus...). 2. Protokolų sąraše nuimkite žymelę nuo FTP Proxy (FTP tarpinis serveris) ir Web Proxy (HTTPS) (Saityno tarpinis serveris (HTTPS)). 3. Tai padarę spustelėkite Apply now (taikyti dabar).
 • Page 91 3. Norėdami automatiškai gauti iPv4 IP nuostatas, varnele pažymėkite Obtain an IP address automatically (IP adresą gauti automatiškai). 4. Tai padarę spustelėkite OK (Gerai). MAC OS 1. Spustelėkite „Apple“ piktogramą , esančią jūsų ekrano viršuje, kairėje pusėje. 2. Laukelyje System Preferences (Sistemos parinktys) >...
 • Page 92 C. Jei įjungtas telefoninis ryšys, jį išjunkite. Windows® 7 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Internet Explorer, kad paleistumėte saityno naršyklę. 2. Spustelėkite Tools (Įrankiai) > Internet options (Interneto parinktys) > skirtuką Connections (Ryšiai). 3. Pažymėkite Never dial a connection (Niekada nesijungti telefonu).
 • Page 93 Nepavyksta rasti maršruto parinktuvo: • Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite ant užpakalinio pulto esantį „Re- set“ (atstatymo) mygtuką. • Patikrinkite belaidžio adapterio nuostatas, pavyzdžiui, SSID ir šifravimo nuostatas. Internetas nepasiekiamas naudojantis belaidžiu LAN adapteriu. • Maršruto parinktuvą pastatykite arčiau įtaiso, kuriam reikalingas belaidis ryšys.
 • Page 94 Naudotojo vardas / IP adresas: SSID: ASUS Slaptažodis: admin / admin 192.168.1.1 kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą? • Naudotojo vadove, kurį rasite pagalbiniame kompaktiniame diske http://support.asus.com/faq • Internetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje http://support-org.asus.com/ • Techninės pagalbos svetainėje •...
 • Page 95: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania RT-AC66U Adapter zasilania Kabel sieciowy Instrukcja szybkiego uruchomienia Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia) Karta gwarancyjna Podstawa UWAGA W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą. Szybki przegląd 1) Dioda LED 5) Dioda LED 5GHz Porty USB 2.0...
 • Page 96 Nie prawidłowe odłączenie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych. • W celu uzyskania listy systemów plików i partycji dysku twardego, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź http://event. asus.com/ networks/disksupport • W celu uzyskania listy drukarek, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 96...
 • Page 97 W celu zapewnienia optymalnego działania należy wyregulować wewnętrzny system chłodzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika. • Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem http://www.asus.com. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 97 5/22/12 6:00:12 PM...
 • Page 98 Montaż na stojaku • Wyosiować i włożyć zatrzaski montażowe podstawy do otworów montażowych routera. Przed kontynuowaniem 1. Odłącz i rozłącz przewody/kable od istniejącego modemu i zwolnij stary adres IP komputera. a: Wyłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego i odłączyć go od modemu kablowego/ADSL.
 • Page 99 OSTRZEŻENIE! Przed rozłączeniem przewodów/kabli, upewnij się, że modem kablowy/ADSL został wyłączony na co najmniej dwie minuty. Jeśli modem posiada zapasową baterię, odłącz ją także. Skonfiguruj środowisko bezprzewodowe. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda wejścia prądu stałego odbiornika i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
 • Page 100 3. Wyłączenie niektórych ustawień komputera. A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony B. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego uzyskiwania adresu IP. C. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. UWAGA: Dalsze informacje dotyczące wyłączania ustawień komputera, sprawdź w części Często zadawane pytania (FAQ). Wprowadzenie Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą...
 • Page 101 UWAGA: Jeśli QIS nie uruchamia się automatycznie, wykonaj podane czynności w celu ręcznego uruchomienia QIS: • W przeglądarce sieci web, wprowadź adres http://192.168.1.1 i uruchom ponownie kreatora QIS (Quick Internet Setup [Kreator szybkich ustawień połączenia z Internetem]). • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
 • Page 102: Często Zadawane Pytania (Faq)

  Często zadawane pytania (FAQ) Po wykonaniu kolejnych czynności, nadal nie mogę uzyskać dostępu do graficznego interfejsu użytkownika routera (web GUI) w celu konfiguracji ustawień routera bezprzewodowego. A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony. Windows® 7 1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej.
 • Page 103 MAC OS 1. W pasku menu, kliknij polecenie Safari > Preferences... (Preferencje...) > zakładkę Advanced (Zaawansowane) > Change Set- tings... (Zmień ustawienia...). 2. Na liście protokołów usuń zaznaczenie FTP Proxy (Proxy FTP) i Web Proxy (HTTPS) (Proxy www (HTTPS)). 3. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply Now (Zas- tosuj teraz).
 • Page 104 3. Aby automatycznie uzyskać ustawienia IP iPv4, zaznacz Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie). 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. MAC OS 1. Kliknij ikonę Apple w górnym, lewym rogu ekranu. 2. Kliknij przycisk System Preferences (Preferencje systemowe) >...
 • Page 105 C. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone. Windows® 7 1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej. 2. Kliknij przycisk Tools (Narzędzia) > Internet options (Opcje internetowe) > zakładkę Connections (Połączenia). 3. Zaznaczyć opcję Never dial a connection (Nigdy nie wybieraj połączenia).
 • Page 106 • Spróbować ustanowić połączenie przewodowe i ponownie skonfigurować ustawienia szyfrowania sieci. • Nacisnąć przycisk Reset na dłużej niż pięć sekund, aby wyzerować lub przywrócić domyślne ustawienia systemu. • Ustawienia domyślne: Nazwa użytkownika/Hasło: Adres IP: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 106 5/22/12 6:00:19 PM...
 • Page 107 Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym? • Instrukcja obsługi umieszczona na płycie CD ze sterownikami http://support.asus.com/faq • Często zadawane pytania online (FAQ): http://support-org.asus.com/ • Portal wsparcia technicznego: • Obsługa klienta: Patrz Obsługa klienta w Dodatkowym przewodniku. SUPPORT HOTLINE...
 • Page 108: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem RT-AC66U Încărcător Reţeaua de cablu Ghid rapid de pornire CD (Manual/utilitare) Card de garanţie Suport NOTĂ Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. Prezentare succintă 1) Led alimen- 5) LED 5GHz Porturi USB 2.0...
 • Page 109 Eliminarea incorectă a unităţii USB poate să cauzeze coruperea datelor. • Pentru lista sistemelor de fişiere şi a partiţiilor de hard disk pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi http://event.asus.com/ networks/disksupport • Pentru lista imprimantelor pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 109...
 • Page 110 • Pentru performanţe optime, ajustaţi sistemul de răcire internă. Consultaţi manualul de utilizare pentru detalii. • Actualizaţi întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitaţi site-ul Web ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a obţine cele mai recente actualizări de firmware. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 110...
 • Page 111 Montarea pe suport • Aliniaţi şi introduceţi cele două cârlige de montare ale suportului în orificiile de montare ale ruterului fără fir. Înainte de a începe 1. Scoateţi din priză şi deconectaţi firele/cablurile de la instalaţia de modem existentă şi eliminaţi adresa IP învechită a computerului. a: Deconectaţi adaptorul de c.a.
 • Page 112 Dacă modemul dispune de o baterie de rezervă, scoateţi- o şi pe aceasta. 2. Configuraţi mediul dvs. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Introduceţi adaptorul c.a. al ruterului fără fir în portul DC-IN şi conectaţi-l la o priză...
 • Page 113: Noţiuni De Bază

  3. Dezactivaţi anumite setări de pe computer. A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. B. Configuraţi setările TCP/IP pentru obţinerea automată a unei adrese IP. C. Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este activată. NOTĂ: Pentru mai multe detalii privind dezactivarea setărilor comput- erului, consultaţi secţiunea Întrebări frecvente.
 • Page 114 NOTĂ: Dacă funcţia QIS nu se lansează automat, urmaţi aceşti paşi pentru a lansa manual funcţia QIS: • În browserul Web, introduceţi http://192.168.1.1 şi executaţi din nou Expertul QIS (Quick Internet Setup - Configurare rapidă la Internet). • Dezactivaţi setările proxy, conexiunea pe linie comutată şi stabiliţi setările TCP/IP să...
 • Page 115: Întrebări Frecvente

  Întrebări frecvente După ce urmez paşii, nu reuşesc să accesez interfaţa grafică de utilizator Web (interfaţa grafică Web) a ruterului fără fir pentru a configura setările ruterului fără fir. A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. Windows® 7 1. Faceţi clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web.
 • Page 116 MAC OS 1. De pe bara de meniu, faceţi clic pe Safari > Preferences... (Preferinţe...) > fila Advanced (Complex) > Change Settings... (Modificare setări...) 2. Din lista de protocoale, deselectaţi FTP Proxy şi Web Proxy (HTTPS). 3. Faceţi clic pe Apply Now (Se aplică acum) când aţi terminat.
 • Page 117 3. Pentru a obţine automat setările IP iPv4, bifaţi Obtain an IP address automatically (Se obţine automat o adresă IP). 4. Faceţi clic pe OK când aţi terminat. MAC OS 1. Faceţi clic pe pictograma Apple localizată în partea stângă sus a ecranului. 2.
 • Page 118 C. Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este activată. Windows® 7 1. Faceţi clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web. 2. Faceţi clic pe Tools (Instrumente) > Internet options (Opţiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni). 3. Bifaţi Never dial a connection (Nu se apelează niciodată...
 • Page 119 Nu poate găsi routerul: • Apăsaţi butonul Resetare de pe panoul din spate pentru mai mult de cinci secunde. • Verificaţi setarea adaptorului wireless precum SSID şi setarea de criptare. Nu poate accesa la internet prin adaptorul LAN wireless • Mutaţi routerul mai aproape de clientul wireless. •...
 • Page 120 SSID: ASUS Nume utilizator/Parolă: Adresă IP: admin/ admin 192.168.1.1 Unde pot găsi informaţii suplimentare despre ruterul fără fir? • Manualul de utilizare de pe CD-ul furnizat http://support.asus.com/ • Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): http://support-org.asus.com/ • Site de asistenţă tehnică: •...
 • Page 121: Комплект Поставки

  Комплект поставки RT-AC66U Блок питания Сетевой кабель Краткое руководство Компакт-диск (руководство/утилиты) Гарантийный талон Подставка ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор 1) Индикатор 5) 5ГГц индикатор Порты USB 2.0 питания 2) Индикатор 6) Индикатор USB 10) Кнопка...
 • Page 122 USB 1. • Неправильное извлечение USB диска может привести к потере данных. • Список поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице http://event.asus.com/ networks/disksupport • Список поддерживаемых принтеров смотрите на странице http:// event.asus.com/networks/disksupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 122 5/22/12 6:00:31 PM...
 • Page 123 Для обеспечения оптимального сигнала, расположите три съемные антенны, как показано на рисунке ниже. • Для оптимальной производительность настройте внутреннюю систему охлаждения. Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя. • Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS http://www.asus.com. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 123 5/22/12 6:00:32 PM...
 • Page 124: Установка На Подставку

  Установка на подставку • Найдите два монтажных отверстия в нижней части роутера. Подготовка 1. Отключите провода/кабеля от модема и освободите полученный от провайдера IP адрес. a: Отключите блок питания от розетки и от кабельного/ADSL модема. b: Отключите сетевой кабель от кабельного/ADSL модема. c: Перезагрузите...
 • Page 125 ВНИМАНИЕ! Перед отключением проводов/кабелей, убедитесь, что кабельный/ADSL модем был выключен в течение не менее двух минут. Если на модеме есть аккумулятор, отключите его. 2. Настройка беспроводной сети. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Подключите блок питания роутера к разъему DC-IN и к розетке.
 • Page 126: Начало Работы

  3. Измените настройки на Вашем компьютере. А. отключите прокси-сервер, если он включен. B. Установите TCP/IP для автоматического получения IP адреса. С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию по изменению настроек смотрите в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ). Начало...
 • Page 127 ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • В адресной строке браузера введите http://192.168.1.1 для запуска мастера QIS. • Отключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP адреса. Для получения подробной информации обратитесь...
 • Page 128 Часто задаваемые вопросы (FAQ) После выполнения инструкций я все же не могу получить доступ к веб- интерфейсу (web GUI) роутера для конфигурации параметров. А. отключите прокси-сервер, если он включен. Windows 7 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2.
 • Page 129 MAC OS 1. В браузере Safari, нажмите Safari > Prefer- ences > Advanced > Change Settings. 2. На экране сеть снимите флажки FTP Proxy и Web Proxy (HTTP). 3. Когда закончите, нажмите Apply Now. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробной информации по отключению...
 • Page 130 3. Выберите Получить IP адрес автоматически для автоматического получения IP адреса. 4. Нажмите OK когда закончите. MAC OS 1. Нажмите иконку Apple расположенную в левом верхнем углу экрана. 2. Нажмите System Preferences > Network > Configure. 3. На вкладке TCP/IP в выпадающем списке Con- figure IPv4 выберите...
 • Page 131 С. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено. Windows 7 1. Нажмите Пуск > Internet Explorer для запуска браузера. 2. Выберите Сервис > Свойства обозревателя > вкладка Подключения. 3. Установите флажок Никогда не использовать подключение удаленного доступа. 4. Нажмите OK когда закончите. ПРИМЕЧАНИЕ: Для...
 • Page 132 Забыты имя сети и ключи шифрования. • Попробуйте установить проводное соединение и сконфигурировать шифрование снова. • Нажмите и удерживайте кнопку сброса роутера более пяти секунд. • Заводские установки по умолчанию: Имя пользователя/пароль:admin / IP адрес: SSID: ASUS admin 192.168.1.1 EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 132 5/22/12 6:00:38 PM...
 • Page 133 Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере? • Руководство пользователя на компакт-диске • Сайт с часто задаваемыми вопросами (FAQ): http://support.asus.com/faq • Сайт технической поддержки: http://support.asus.com/techserv • Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве. SUPPORT HOTLINE...
 • Page 134: Obsah Balenia

  Obsah balenia RT-AC66U Nätadapter Nätverkskabel Snabbstartguide Support-CD (bruksanvisning/ hjälp program) Garantikort Stojan Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. Krátky prehľad 1) LED indikátor 5) LED indikátor pre Porty USB 2.0 napájania 5 GHz 2) LED indikátor 6) LED indikátor USB...
 • Page 135 Nesprávne vybratie USB disku môže mať za následok poškodenie údajov. • Zoznam systémov súborov a oblastí pevného disku, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje nájdete na stránke http://event.asus.com/ networks/disksupport • Zoznam tlačiarní, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje, nájdete na stránke http://event.asus.com/networks/ printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 135 5/22/12 6:00:41 PM...
 • Page 136 • Na dosiahnutie optimálneho výkonu upravte interný systém chladenia. Viac podrobností nájdete v návode na obsluhu. • Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu firmvéru. Najnovšiu aktualizáciu firmvéru nájdete na webovej lokalite ASUS na adrese http://www.asus.com. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 136 5/22/12 6:00:41 PM...
 • Page 137 Namontovanie na stojan • Zarovnajte a zasuňte montážne háčiky stojana do montážnych otvorov smerovača bezdrôtovej komunikácie. Skôr, ako budete pokračovať 1. Odpojte od prívodu energie, odpojte vodiče/káble od existujúcej inštalácie modemu a vymažte starú IP adresu vášho počítača. a: Adaptér striedavého prúdu vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od káblového/ADSL modemu.
 • Page 138 VÝSTRAHA! Pred odpojením vodičov/káblov vypnite aspoň na dve minúty svoj káblový/ADSL modem. Ak váš modem obsahuje záložnú batériu, aj tú vyberte. 2. Nastavte svoje prostredie bezdrôtovej komunikácie. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Zastrčte adaptér striedavého prúdu smerovača bezdrôtovej komunikácie do vstupného portu DC-IN a do sieťovej zásuvky.
 • Page 139 3. Zakážte niektoré nastavenia v počítači. A. Ak je povolený, zakážte server Proxy. B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy. C. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie. POZNÁMKA: Viac podrobností o zakázaní nastavení v počítači nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ). Začíname 1.
 • Page 140 POZNÁMKA: Ak sa QIS automaticky nespustí, QIS spusťte manuálne podľa týchto krokov: • Vo svojom webovom prehľadávači napíšte http://192.168.1.1 a opäť spusťte sprievodcu rýchlym internetovým nastavením (QIS). • Zakážte nastavenia Proxy a telefónneho spojenia a nastavte nastavenia protokolu TCP/IP na automatické získanie IP adresy. Viac informácií...
 • Page 141: Často Kladené Otázky (Faq)

  Často kladené otázky (FAQ) Po vykonaní postupu podľa uvedených krokov stále nedokážem získať prístup k webovému grafickému používateľskému rozhraniu (webové GUI) smerovača bezdrôtovej komunikácie na konfiguráciu nastavení smerovača bezdrôtovej komunikácie. A. Ak je povolený, zakážte server Proxy. Windows® 7 1. Kliknite na Start (Štart) > Internet Explorer a spusťte webový...
 • Page 142 MAC OS 1. V paneli s ponukami kliknite na Safari > Preferences... (Preferencie...) > karta Advanced (Rozšírené) > Change Settings... (Zmeniť nastavenia...). 2. V rámci zoznamu protokolov zrušte voľbu FTP Proxy a Web Proxy (HTTPS). 3. Po dokončení kliknite na Apply Now (Použiť teraz).
 • Page 143 3. Ak chcete získať nastavenia iPv4 IP automaticky, označte Obtain an IP address automatically (Získať IP adresu auto- maticky). 4. Po dokončení kliknite na OK. MAC OS 1. Kliknite na ikonu spoločnosti Apple v ľavom hornom rohu vašej obrazovky. 2. Kliknite na System Preferences (Systémové preferencie) >...
 • Page 144 C. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie. Windows® 7 1. Kliknite na Start (Štart) > Internet Explorer a spusťte webový prehľadávač. 2. Kliknite na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti siete Internet) > karta Connections (Pripojenia). 3. Začiarknite Never dial a connection (Nikdy sa nesnažiť...
 • Page 145 Nie je možné nájsť smerovač: • Stlačte tlačidlo Reset (Resetovať) na zadnom paneli počas doby dlhšej ako päť sekúnd. • Skontrolujte nastavenie adaptéra bezdrôtového pripojenia, ako je nas- tavenie SSID a kódovania. Nie je možné získať prístup do internetu pomocou adaptéra bezdrôtovej LAN.
 • Page 146 Meno užívateľa / heslo: IP adresa: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie? • Návod na obsluhu na CD s podporou http://support.asus.com/faq • On-line stránka s často kladenými otázkami: http://support-org.asus.com/ • Stránka technickej podpory: •...
 • Page 147: Paket Içeriği

  Paket içeriği RT-AC66U AC adaptörü Ağ kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bölücü (bölgeye göre türü değişir) Garanti kartı Sehpa NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. Hızlı bakış USB 2.0 bağlantı 1) Güç LED 5) 5GHz LED noktaları...
 • Page 148 • USB diskinin yanlış çıkarılması veri bozulmasına sebep olabilir. • Kablosuz yönlendiricinin desteklediği dosya sisteminin listesi ve sabit disk bölüştürmek için, http://event.asus.com/ networks/ disksupport sayfasını ziyaret edin. • Kablosuz yönlendiricinin desteklediği yazıcıların listesi için, http:// event.asus.com/networks/printersupport sayfasını ziyaret edin. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 148...
 • Page 149 çizimde gösterildiği gibi yönlendirin. • Optimum performans için, dahili soğutma sistemini ayarlayın. Ayrıntılar için kılavuzunuza bakınız. • Daima en son aygıt yazılımına yükseltin. En son aygıt yazılımı güncellemel- erini almak için http://www.asus.com adresinden ASUS web sitesini ziyaret edin. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 149 5/22/12 6:00:51 PM...
 • Page 150 Sehpaya monte etme • Sehpanın montaj çengellerini kablosuz yönlendiricinin montaj delikleri ile hizalayın ve geçirin. Devam etmeden önce 1. Kabloları/tellerin bağlantısını mevcut modem kurulumunuzdan kaldırın ve bilgisayarınızın mod dışında kalan IP adresini serbest bırakın. a: AC adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve kablonuz/ADSL modemi ile olan bağlantısını...
 • Page 151 UYARI! Kabloların/tellerin bağlantısını kesmeden önce, kablonuzun/ADSL modeminizin en az iki dakika kapatıldığından emin olun. Modeminizde yedek pil varsa, bunu da çıkarın. 2. Kablosuz ortamınızı ayarlayın. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Kablosuz yönlendiricinin AC adaptörünü DC-Girişi bağlantı noktasına ekleyin ve elektrik prizine takın.
 • Page 152 3. Bilgisayarınızdaki bazı ayarları devre dışı bırakın. A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin. B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. C. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin. NOT: Bilgisayar ayarlarınızın engellenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısmına bakın.
 • Page 153 NOT: Eğer QIS otomatik olarak başlamazsa, QIS’I manüel olarak başlatmak için şu adımları izleyin: • Web tarayıcınıza, http://192.168.1.1 girin ve Hızlı İnternet Kurulumu (QIS) Sihirbazını tekrar çalıştırın. • Proxy ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı engelleyerek ve TCP/IP ayarlarınızı yaparak otomatik olarak bir IP adresi alın. Ayrıntılı bilgi Sıkça Sorulan Sorular ( için, bölümüne bakın veya otomatik tanılama...
 • Page 154 Sık Sorulan Sorular (SSS'lar) Adımları izledikten sonra, kablosuz yönlendirici ayarlarını yapılandırmak için kablosuz yönlendiricinin web grafikleri kullanıcı arayüzüne (web GUI) yine de erişim sağlayamıyorum. A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin. Windows® 7 1. Start (Başlat) > Internet Explorer (Internet Gezgini)'ne tıklayarak web tarayıcısını başlatın. 2.
 • Page 155 MAC OS 1. Menü çubuğundan, Safari > Preferences... (Tercihler...) > Advanced (Gelişmiş)> Change Settings... (Ayarları Değiştir...) sekmesine tıklayın. 2. Protokoller listesinden, FTP Proxy ve Web Proxy (HTTP) seçimini kaldırın. 3. Bittiğinde Apply Now (Şimdi Başvur)'a tıklayın. NOT: Proxy sunucusunu nasıl engelleyeceğiniz ile ilgili ayrıntılar için tarayıcınızın yardım özelliği kısmına bakın.
 • Page 156 3. iPv4 IP ayarlarını otomatik olarak almak için, Ob- tain an IP address automatically (IP adresini otomatik al) üzerine tıklayın. 4. Bittiğinde OK (Tamam)'a tıklayın. MAC OS 1. Ekranın sol üst kısmında bulunan Elma simgesine tıklayın. 2. Click System Preferences (Sistem Tercihleri) > Network (Ağ) >...
 • Page 157 C. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin. Windows® 7 1. Start (Başlat) > Internet Explorer (Internet Gezgini)'ne tıklayarak web tarayıcısını başlatın. 2. Tools (Araçlar) > Internet options (Internet seçenekleri) > Connections (Bağlantılar) sekmesine tıklayın. 3. Never dial a connection (Asla bağlantı numarası çevirme)'ya tıklayın.
 • Page 158 Yönlendirici bulunamıyor: • Arka paneldeki Restore (Geri Yükle) düğmesine beş saniyeden uzun bir süre basın. • Kablosuz bağdaştırıcı ayarlarını (ör. SSID ve şifreleme ayarları) kontrol edin. LAN bağdaştırıcısıyla Internete erişilemiyor • Yönlendiriciyi kablosuz istemciye daha yakın bir noktaya taşıyın. • Kablosuz bağdaştırıcının doğru kablosuz yönlendiriciye bağlanıp bağlanmadığını...
 • Page 159 SSID: ASUS Kullanıcı adı Parola: IP adresi: admin / admin 192.168.1.1 Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim? • Destek CD'sindeki Kullanım Kılavuzu • Çevrimiçi SSS sitesi: http://support.asus.com/faq http://support-org.asus.com/ • Teknik destek sitesi: • Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Destek Yarım Hattına bakın.
 • Page 160: До Комплекту Входять

  До комплекту входять RT-AC66U Адаптер змінного струму Мережевий кабель Керівництво для початку експлуатації Компакт-диск підтримки (керівництво користувача/утиліти) Підставка ПРИМІТКА Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора. Загальний огляд 1) Світлодіод 5) Світлодіод 5 ГГц Порти USB 2.0 живлення...
 • Page 161 піктограмі та Eject USB 1 (Вивільнити USB 1). • Неправильне вивільнення диску USB може пошкодити дані на ньому. • Список систем файлів і логічних дисків на жорсткому диску, які підтримує бездротовий маршрутизатор: http://event.asus. com/networks/disksupport • Список принтерів, які підтримує бездротовий маршрутизатор: http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 161 5/22/12 6:01:02 PM...
 • Page 162 антени так, як показано на малюнку нижче. • Для найкращої роботи прикріпіть зовнішню систему охолодження. Детальнішу інформацію про це Ви знайдете у керівництві користувача. • Постійно поновлюйте первинне ПЗ. Відвідайте сайт ASUS http://www.asus.com , щоб отримати найсвіжіші поновлення первинного ПЗ. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 162 5/22/12 6:01:02 PM...
 • Page 163 Кріплення на підставку • Зрівняйте монтажні гачки підставки із монтажними отворами бездротового маршрутизатора і вставте гачки в отвори. Перш ніж продовжити 1. Вимкніть і вийміть шнури/кабелі з існуючої системи модему і скасуйте застарілу ІР-адресу Вашого комп’ютера. a: Вимкніть адаптер змінного струму з розетки електромережі і від'єднайте його...
 • Page 164 УВАГА! Перш ніж вимикати кабелі/шнури, переконайтеся, що кабельний/ADSL модем був вже вимкнений протягом щонайменш двох хвилин. Якщо модем має резервну батарею, вийміть також і її. 2. Налаштування бездротового оточення. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Вставте адаптер змінного струму Вашого бездротового маршрутизатора...
 • Page 165 3. Вимкніть деякі налаштування на комп’ютері. A. Якщо активований сервер proxy, вимкніть його. B. Встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР-адресу. С. Якщо телефонне підключення увімкнено, вимкніть його. ПРИМІТКА: детальніше про вимкнення налаштування комп’ютерів розказано у Розповсюджених питаннях. Початок експлуатації 1.
 • Page 166 ПРИМІТКА: Якщо програма швидкого налаштування Інтернет не запуститься автоматично, виконуйте наступне, щоб запустити цю програму вручну: • У веб-браузері введіть http://192.168.1.1 і знову запустіть програму-помічник швидкого налаштування Інтернет (QIS) . • Вимкніть налаштування proxy, телефонне підключення, та встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР- адресу.
 • Page 167 Розповсюджені питання Виконавши всі кроки, я все одно не можу увійти до графічного веб- інтерфейсу користувача( веб-GUI), щоб конфігурувати налаштування бездротового маршрутизатора. A. Якщо активований сервер proxy, вимкніть його. Windows® 7 1. Клацніть по Start (Пуск) > Internet Explorer, щоб запустити веб-браузер. 2.
 • Page 168 MAC OS 1. На панелі меню клацніть по панелі Safari (Сафарі) > Preferences... (Уподобання...) > Advanced (Високотехнологічні) > Change Settings... (Змінити налаштування...) 2. У списку протоколів зніміть "пташку" з FTP Proxy (Проксі FTP) і Web Proxy (HTTPS) (Веб- проксі). 3. Виконавши, клацніть по Apply Now (Застосувати...
 • Page 169 3. Щоб автоматично отримати налаштування iPv4 IP, відмітьте Obtain an IP address automatically (Автоматично отримати ІР-адресу). 4. Виконавши, клацніть по OK (ОК). MAC OS 1. Клацніть по піктограмі ліворуч вгорі на екрані. 2. Клацніть по ystem Preferences (Уподобання системи)> Network (Мережа) > Configure... (Конфігурація...) 3.
 • Page 170 С. Якщо телефонне підключення увімкнено, вимкніть його. Windows® 7 1. Клацніть по Start (Пуск) > Internet Explorer, щоб запустити веб-браузер. 2. Клацніть по панелі Tools (Знаряддя) > Internet options (Bластивості браузeра) > Connections (Підключення). 3. Відмітьте Never dial a connection (Ніколи не використовувати...
 • Page 171 Неможливо знайти маршрутизатор: • Натисніть на кнопку Reset (Скинути) на задній панелі понад п’ять секунд. • Перевірте налаштування на бездротовому адаптері такі як SSID та налаштування криптографічного захисту. Неможливо увійти до Інтернет через бездротовий адаптер локальної мережі. • Пересуньте маршрутизатор ближче до клієнта. •...
 • Page 172 SSID: ASUS Ім'я користувача/Пароль: IP-адреса: admin / admin 192.168.1.1 Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор? • Керівництво користувача на компакт-диску підтримки http://support.asus.com/faq • Розповсюджені питання он-лайн: http://support-org.asus.com/ • Сайт технічної підтримки: • Гаряча лінія для клієнтів: Див. "Гарячі лінії" у Supplementary Guide (Додаткове...
 • Page 173: Erste Schritte

  Verpackungsinhalt RT-AC66U AC-Adapter Netzwerkkabel Schnellstarthilfe Support-CD (Handbuch/Anwendungen) Garantiekarte Standhalterung HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Erste Schritte 1) Strom-LED 5) 5GHz LED USB 2.0-Anschlüsse 2) LAN LED 6) USB 2.0 LED 10) Reset-Taste 7) Netzanschluss 11) Internet &...
 • Page 174 Falsches Entfernen von USB-Datenträgern kann zu Datenverlust führen. • Für weitere Details zu Dateisystemen und Festplattenpartitionen, die der drahtlose Router unterstützt, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/networks/disksupport • Für weitere Details zu Druckern, die der drahtloses Router unterstützt, besuchen Sie bitte http://event.asus.com/networks/printersupport EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 174...
 • Page 175 Für optimalen Betrieb sollten Sie das interne Kühlsystem anpassen. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch. • Halten Sie die Firmware immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firmware finden Sie auf der ASUS-Webseite unter http://www.asus.com. EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 175 5/22/12 6:01:13 PM...
 • Page 176: Bevor Sie Beginnen

  Standhalterung anbringen • Verbinden und befestigen Sie die zwei Befestigungshaken auf der Halterung mit den Befestigungsöffnungen des Routers. Bevor Sie beginnen 1. Trennen & entfernen Sie alle Kabel/Leitungen Ihrer alten Modemkonfigu- ration & entfernen Sie die alte IP-Adresse Ihres Computers. a: Ziehen Sie den AC-Adapter aus der Steckdose und trennen Sie ihn vom Kabel/ADSL-Modem.
 • Page 177 WARNUNG bel/ADSL-Modem für mindestens zwei Minuten ausgeschaltet werden. Falls Ihr Modem eine Batterie hat, entfernen Sie diese auch. 2. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein. Wall Power Outlet RT-AC66U Power Modem Computer Power a: Verbinden Sie den AC-Adapter ihres drahtlosen Routers mit dem DC-IN-An- schluss sowie mit der Stromversorgung.
 • Page 178 3. Deaktivieren Sie nicht benötigte Einstellungen am Computer. A. Deaktivieren Sie den Proxy-Server (falls aktiviert). B. Stellen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung ein. C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung (falls aktiviert). HINWEIS: Für weitere Details zur Aktivierung/Deaktivierung der Computer-Einstellungen beziehen Sie sich auf Häufig gestellte Fragen (FAQ).
 • Page 179 HINWEIS: Falls QIS (Schnelleinstellung) nicht automatisch gela- den wird, gehen Sie wie folgt vor, um QIS manuell zu laden: • Geben Sie http://192.168.1.1 in Ihren Browser ein und laden Sie Qick Internet Setup (Schnelleinstellung, QIS)-Assistenten. • Deaktivieren Sie Proxy-Einstellungen, DFÜ-Verbindung und setzen Sie die TCP/IP-Einstellungen auf automatische IP-Erkennung.
 • Page 180: Häufig Gestellte Fragen (Faq)

  Häufig gestellte Fragen (FAQ) Nachdem ich den Anweisungen folgte, kann ich immer noch nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des drahtlosen Routers zu konfigurieren. A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert). Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Webbrowser zu laden.
 • Page 181 MAC OS 1. Klicken Sie in Safari-Browser auf Safari > Einstel- lungen... (Preferences...) > Auswahl Erweitert (Advanced) > Einstellungen ändern... (Change Settings...). 2. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy und Web Proxy (HTTP). 3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt An- wenden (Apply Now).
 • Page 182 3. Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (Obtain an IP address automatically), um die iPv4 IP-Einstellungen automatisch zu beziehen. 4. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK. MAC OS 1. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf das Apple-Symbol 2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen... (System Preferences) >...
 • Page 183 C. Deaktivieren Sie die DFÜ-Verbindung, falls aktiviert. Windows® 7 1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu starten. 2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Internet options) > Auswahl Verbindungen (Con- nections). 3. Wählen Sie Keine Verbindung wählen (Never dial a connection).
 • Page 184 Der Router wird nicht erkannt. • Drücken Sie die Reset-Taste an der Rückseite für mindestens fünf Sekun- den. • Prüfen Sie die Einstellung am drahtlosen Adapter wie z.B. die SSID- und Verschlüsselungseinstellungen. Es kann keine Verbindung mit dem Internet über den Drahtlos-LAN- Adapter hergestellt werden.
 • Page 185 Benutzername / Kennwort: IP-Adresse: SSID: ASUS admin / admin 192.168.1.1 Wo kann ich weitere Informationen über den drahtlosen Router erhalten? • Benutzerhandbuch auf der Support-CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ: • Technische Unterstützung: http://support-org.asus.com/ • Kunden-Hotline: Beziehen Sie sich auf die Support-Hotline in dieser Schnell- starthilfe.
 • Page 186 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
 • Page 187 WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Prohibition of Co-location This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunc- tion with any other antenna or transmitter. IMPORTANT NOTE: Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radia- tion exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
 • Page 188 (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent a ecter son fonctionnement. Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à EEU7417_RT-AC66U_QSG.indd 188 5/22/12 6:01:21 PM...
 • Page 189 Canada (IC). Utilisez l’ appareil de sans l ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate –...
 • Page 190: Networks Global Hotline Information

  Networks Global Hotline Information NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com Support Area Hotline Number Availability Languages Mon. to Fri. (AEST) Australia 1300-2787-88 English 8:00-20:00 Mon. to Fri. Austria 0043-820240513 German 9:00-18:00 Mon. to Fri. Belgium 0032-78150231 Dutch /French 9:00-17:00 Mon. to Sun. 800-820-6655; China Simplified Chinese...
 • Page 191 180014410573 9:00-18:00 Mon. to Fri. 00225-718-033 Poland Polish 9:00-17:00 00225-718-040 8:30-17:30 Mon. to Fri. Portugal 707-500-310 Português 9:00-17:00 Mon. to Fri. +8-800-100-ASUS; Russian/ Russia +7-495-231-1999 English 9:00-18:00 +65-6720-3835 Mon. to Fri. Singapore (Check Repair De- English 11:00-19:00 tail Status Only) -66221701 Mon. to Fri.
 • Page 192 Networks Global Hotline Information Support Area Hotline Number Availability Languages Mon. to Fri. 0041-848111010 German/Français 9:00-18:00 Mon. to Fri. Switzerland 0041-848111014 Français 9:00-17:45 Mon. to Fri. 0041-848111012 Italian 9:00-17:00 Mon. to Fri. 0800-093-456; Taiwan Traditional Chinese 9:00-12:00; 02-81439000 13:30-18:00 +662-679-8367 Mon.
 • Page 193 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. in Turkey Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH.
 • Page 194: Ec Declaration Of Conformity

  Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : Dual Band 3*3 802.11AC Gigabit Router...