Download  Print this page

Kettler MULTI GYM Assembly Instruction Manual Page 10

Hide thumbs

Advertisement

Informazioni importanti
I
ne dei lavori non sono mai da escludere dei possibili pericoli di
riscontrare delle lesioni. Pertanto, si raccomanda di procedere
sempre con la massima prudenza durante le operazioni di mon-
taggio dell'attrezzo ginnico!
Lavorare sempre in ambienti esenti da qualsiasi pericolo e non
lasciare ad esempio in giro inutilmente gli utensili di lavoro. De-
porre ad esempio il materiale d'imballaggio in maniera tale da
escludere qualsiasi pericolo. Mantenere al di fuori della porta-
ta dei bambini pellicole o sacchetti di materiale sintetico. Peri-
colo d'asfissia!
Osservare attentamente e con calma i disegni e montare l'at-
trezzo ginnico secondo l'ordine delle illustrazioni. Il procedi-
mento di montaggio viene riprodotto nelle singole illustrazioni
che sono inoltre evidenziate in lettere maiuscole.
Avvitare dapprima tutti i componenti, senza serrarli definitiva-
mente, e controllarne successivamente la sede fissa. Avvitare i
Parti di ricambio
Per l'ordinazione di parti di ricambio indicate il completo nume-
ro di articolo, della parte di ricambio, il numero di unit necessa-
rio nonchè il numero di serie dell'apparecchio (vedasi "Disegno
dei pezzi di ricambio").
Esempio di ordinazione: n. art. 07752-600 /n. parte di ricambio
70121840 / 2 unit /n. di serie...
Importante: le parti di ricambio da avvitare vengono fatturate e
fornite di principio senza materiali di avvitamento. Qualora si do-
Ważne informacje
PL
Przed montażem i pierwszym użyciem prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zawiera
ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, stosowania i konserwacji przyrządu. Instrukcję
radzimy zachować, aby również później możliwe było skorzystanie z zawartych w niej informacji
dotyczących choćby konserwacji lub zamawiania części zamiennych.
Bezpieczeństwo
Przyrząd wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznac-
zeniem, to znaczy do treningu fizycznego osób dorosłych.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne i może być nie-
bezpieczne. Producenta nie można pociągać do odpowied-
zialności za szkody spowodowane niewłaściwym stosowa-
niem.
Trening wykonywany jest na przyrządzie skonstruowanym na
podstawie najnowszej wiedzy z dziedziny techniki bezpiec-
zeństwa. Ewentualne niebezpieczne elementy mogące być
źródłem obrażeń zostały możliwie najlepiej wyeliminowane i
zabezpieczone.
Przyrząd odpowiada klasie H według norm bezpieczeństwa
DIN EN 957-1/-2. Nie nadaje się on zatem do stosowania te-
rapeutycznego.
Artykułu nie może być użytkowana przez osoby przekraczają-
ce wagę 130 kg.
Nieprawidłowe naprawy i zmiany konstrukcyjne (demontaż
oryginalnych części, montowanie niedozwolonych części itp.)
spowodować mogą zagrożenia dla użytkownika.
Uszkodzone części mogą zagrozić bezpieczeństwu i skrócić
okres użytkowania przyrządu. Uszkodzone lub zużyte części
10
dadi autobloccanti a mano fino ad un sensibile punto di resi-
stenza e serrarli successivamente oltre questo punto di resisten-
za (sicura bloccante) con un'apposita chiave. Controllare tutti i
raccordi filettati dopo il montaggio, per accertarsi che abbiano
una sede fissa. Attenzione: i dadi di sicurezza allentati non
sono più utilizzabili (distruzione della sicura bloccante) e devo-
no perciò essere sostituiti con dei nuovi.
Per motivi tecnici di produzione ci riserviamo il premontaggio
dei componenti costruttivi (ad esempio tappi per tubi).
Negli attrezzi provvisti di guide funicolari: accertarsi che tutte
le funi siano correttamente fissate. Ciò vale in particolare per le
aste da latissimus.
Indicazione sullo smaltimento: I prodotti KETTLER sono recicla-
bill. Quando l'apparecchio non servirà più, portatelo in un ap-
posito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta co-
munall).
vesse necessitare dell'apposito materiale di avvita-mento, questo
va indicato in occasione dell'ordinazione della parte di ricambio
aggiungendo „con materiale di avvitamento".
KETTLER SRL
I
Strada Per Pontecurone 5 · I–15053 Castelnuovo Scriva (AL)
http://www.kettler.de
należy zatem natychmiast wymienić, a przyrząd aż do napra-
wy wycofać z użytku. Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne firmy KETTLER.
W około jedno– lub dwumiesięcznych odstępach czasu należy
kontrolować wszystkie elementy przyrządu, a zwłaszcza śruby,
wkręty i nakrętki.
Celem trwałego zapewnienia konstrukcyjnie określonego po-
ziomu bezpieczeństwa przyrząd powinien być regularnie (raz
do roku) sprawdzany i konserwowany przez specjalistę (spec-
jalistyczne placówki handlowe).
Obecne przy treningu osoby (zwłaszcza dzieci) należy upr-
zedzić o ewentualnych zagrożeniach. Tylko dla urządzeń z ob-
ciążnikami lub z krążkami do hantli: dotyczy to w szczegól-
ności miejsc ruchu obciążników i krążków.
Przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować się z lekarz-
em i wyjaśnić, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tre-
ningu na tym przyrządzie. Opinia lekarza powinna stanowić
podstawę dla opracowania indywidualnego programu trenin-
gowego. Niewłaściwy lub nadmierny trening może być szkod-
liwy dla zdrowia.
Wszelkie nie opisane tu ingerencje / manipulacje na przyrząd-

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Kettler MULTI GYM

This manual is also suitable for:

07752-20007752-600

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Javier Fern├índez Dec 30, 2017 02:01:
    Hi, I need the kettler multi-trai​ner deluxe fitness-sy​stem. Can you help me please? Thank you