Download  Print this page

Kettler MULTI GYM Assembly Instruction Manual Page 13

Hide thumbs

Advertisement

Důležité pokyny
montážním kroku, zdali jsou pevně dotažena. Pozor: opětovně
uvolněné bezpečnostní matky jsou nepoužitelné (zničení samos-
vorného mechanizmu) a je proto nutné je nahradit novými.
Z výrobně technických důvodů si vyhrazujeme právo na před-
montování konstrukčních dílů (např. koncovky trubek).
U přístrojů s lankovými vedeními: dbejte na to, aby všechna lan-
Objednání náhradních dílů
Při objednání náhradních dílů prosím udejte úplné číslo zboží, čís-
lo náhradního dílu, potřebný počet kusů a sériové číslo přístroje
(viz Manipulace).
Příklad objednávky: Č. zboží. xxxxx-yyy / č náhr. dílu.
00000000 / 1 kus / sériové č.: .................... Dobře uschovejte
originální balení přístroje, aby mohlo být případně později použi-
to m.j. jako přepravní balící materiál. Navrácení zboží je možné
provádět pouze po dohodě a v přepravně bezpečném balení, po-
kud možno v originálním balení. Důležitý je přesný popis
vady/přesné hlášení o poruše!
Vigtig information
DK
Læs venligst disse anvisninger opmærksomt igennem inden træningsmaskinen monteres og benyttes første gang.
De indeholder oplysninger omkring sikkerhed, brug og vedligeholdelse af træningsmaskinen. Opbevar venligst
denne vejledning på et sikkert sted af hensyn til information, vedligeholdelse eller bestilling af reservedele.
For din egen sikkerheds skyld
OBS!
Træningsmaskinen må kun anvendes til det bestem-
!
melsesmæssige formål, dvs. fysisk træning for voksne.
OBS!
Enhver anden brug er ulovlig og kan være farlig. Pro-
!
ducenten fraskriver sig ansvaret for skader, som måtte opstå
som følge af ikke-bestemmelsesmæssig brug.
Træningsmaskinen er konstrueret i henhold til de seneste sikker-
hedstekniske standarder. Eventuelle farlige steder, hvor man kan
blive kvæstet, er elimineret og sikret så godt som muligt.
Træningsmaskinen opfylder DIN EN 957-1/-2 og er derfor ikke
egnet til terapeutisk anvendelse.
Ved usagkyndig reparation og konstruktionsmæssige ændringer
(afmontering af originale dele, montering af ulovlige dele etc.)
kan brugeren blive udsat for fare.
Beskadigede komponenter kan have negativ indflydelse på sik-
kerheden og reducere træningsmaskinens levetid. Udskift derfor
beskadigede eller slidte komponenter omgående og benyt ikke
træningsmaskinen, før den er istandsat. Der må kun anvendes
originale reservedele fra KETTLER.
Spørg din forhandler til råds i tvivlstilfælde.
Kontrollér alle komponenter, især skruer og møtrikker på moti-
onscyklen, med 1-2 måneders mellemrum, hvis den benyttes re-
gelmæssigt.
OBS!
Instruér personer, der benytter træningsmaskinen (især
!
børn), med hensyn til risikoen ved træning. Kun for trænings-
maskiner med vægte eller håndvægtskiver: Det gælder især
vægtenes eller håndvægtskivernes bevægelsesområde.
Det anbefales før træningen at rådføre sig med en læge for at
sikre, om man er i stand til at klare træningen på det valgte træ-
ningsudstyr. Opbygningen af træningsprogrammet bør basere
på diagnosen. Fejlagtig eller for hård træning kan skade hel-
bredet.
ka byla správně upevněna. Toto platí především u posilovacích
tyčí pro zádové svaly.
Pokyn k likvidaci: Výrobky firmy KETTLER jsou recyklovatelné.
Odevzdejte přístroj po skončení doby užívání k řádné likvidaci
(místní sběrna).
Důležité: Díly určené k přišroubování se účtují a dodávají zásad-
ně bez příslušného materiálu pro přišroubování. Jestliže je potře-
ba dodat odpovídající materiál pro přišroubování, je toto nutné
při objednání náhradního dílu uvést doplněním „ s materiálem
pro přišroubování".
CZ
Life Sport
Husovo namesti 14
253 01 Hostivice
http://www.lifesport.cz
Alle indgreb / manipuleringer på træningsmaskinen, som ikke
er beskrevet i manualen, kan skade og evt. være til fare for bru-
geren. Yderligere indgreb må kun udføres af KETTLER-Service
eller af uddannet personale fra KETTLER.
For på længere sigt at kunne garantere det konstruktivt fastlag-
te sikkerhedsniveau, bør træningsmaskinen efterses og service-
res regelmæssigt (én gang om året) af specialister (specialforr-
etninger).
Kontrollér alle skrue- og stikforbindelser samt det pågældende
sikkerhedsudstyr hver gang før brug med hensyn til fastgørelse.
OBS!
Hold børn på afstand, når træningsmaskinen monte-
!
res (smådele kan sluges).
Brug egnede sko (sportssko) under træningen.
OBS!
Læs og følg altid anvisningerne i træningsvejledningen
!
vedrørende opbygning af træningen.
Vore produkter er underkastet en konstant, innovativ kvalitetssi-
kring. Vi forbeholder os ret til at foretage deraf resulterende te-
kniske ændringer.
Vælg et opstillingssted med tilstrækkelig sikkerhedsafstand til
forhindringer. Placering tæt ved gennemgangsrum (gange, ved-
ligeholdelses- og rengøringsarbejder.
Produktet er ikke egnet til personer, som vejer over 130 kg.
Under træningen må der ikke befinde sig personer i bevægel-
sesområdet.
Denne træningsmaskine må kun bruges til de øvelser, der er
beskrevet i træningsvejledningen.
13

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

07752-20007752-600

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Javier Fern├índez Dec 30, 2017 02:01:
    Hi, I need the kettler multi-trai​ner deluxe fitness-sy​stem. Can you help me please? Thank you