Download  Print this page

Kettler MULTI GYM Assembly Instruction Manual Page 14

Hide thumbs

Advertisement

Vigtig information
DK
Håndtering
Check om træningsmaskinen er komplet samlet, og om monte-
ringen er udført korrekt, før du bruger træningsmaskinen.
Det kan ikke anbefales at benytte træningsmaskinen direkte i
nærheden af fugtige rum, da der kan dannes rust. Dele af mas-
kinen må ikke komme i kontakt med væsker (drikke, sved osv.).
Det kan medføre korrosion.
Træningsmaskinen er beregnet til brug for voksne og er ikke et
legetøj til børn. Husk på, at der ofte kan opstå uforudsete si-
tuationer som følge af børns behov for at lege og deres tempe-
rament, hvilket producenten ikke kan gøres ansvarlig for. Hvis
du alligevel giver børn lov til at benytte træningsmaskinen, skal
de instrueres om den korrekte brug og holdes under opsyn.
Samleinstruktion
Check venligst at alle dele er tilstede (se ckeckliste) og ikke er
blevet beskadiget under transporten. Skulle der være mangler,
så kontakt venligst din KETTLER forhandler.
Studér skitserne nøje og montér derefter maskinen i den viste
rækkefølge. Monteringsforløbet er vist ved hjælp af store bog-
staver i de enkelte illustrationer.
Vær opmærksom på, at der altid er risiko for at blive kvæstet ved
brug af værktøj og udførelse af håndværksmæssigt arbejde. Vær
derfor omhyggelig og forsigtig ved montering af maskinen!
Sørg for at have et passende frit område, når maskinen samles.
Lad f.eks. ikke værktøj ligge og flyde. Deponér f.eks. emballa-
gen et sted, hvor det ikke er farligt at have liggende. Børn kan
blive kvalt, hvis de leger med folie/plastposer!
Maskinen skal samles omhyggeligt af voksne personer. Lad evt.
en teknisk begavet person hjælpe med at samle maskinen.
Bestilling af reservedele
Ved bestilling af reservedele skal du altid opgive det fuldstændi-
ge artikelnummer, nummeret på reservedelen, det ønskede antal
og maskinens serienummer (se Håndtering).
Eksempel på bestilling: Art.-nr. xxxxx-yyy / reservedelens nr.
00000000 / 1stk. / serie nr.: ....................
Opbevar maskinens originale emballage på et sikkert sted for evt.
senere brug i forbindelse med transport. Produkter må kun retur-
neres efter aftale og i transportsikker (indvendig)emballage, helst
i den originale emballage.
Det er vigtigt at vedlægge en udførlig beskrivelse af fe-
jlen/melding af skaden!
Vigtigt: Reservedele beregnes ikke og inkluderer heller ikke mon-
teringsmateriale (bolte, skruer osv.). Hvis dette skal leveres med re-
Indicações importantes
P
Leia estas instruções atentamente e na íntegra antes da montagem e da primeira utilização. São-lhe dadas indicações
importantes para a sua segurança e para a utilização e manutenção do aparelho. Guarde cuidadosamente estas in-
struções para informação, para trabalhos de manutenção ou para a encomenda de peças sobressalentes.
Para sua segurança
ATENÇÃO! O aparelho apenas pode ser utilizado para o fim a que
!
se destina, ou seja, para a preparação física de pessoas adultas.
ATENÇÃO! Qualquer outra utilização não é permitida e possivel-
!
mente será perigosa. O fabricante não pode ser responsabilizado por
danos causados por uma utilização imprópria.
Está a treinar com um aparelho que foi construído de acordo com os
mais recentes conhecimentos em técnicas de segurança. Os possíveis
pontos de perigo, que possam causar ferimentos, foram evitados e pro-
tegidos o melhor possível.
O aparelho corresponde à norma DIN EN 957 -1/-2, clase H. Por con-
sequência, não é adequado para fins terapêuticos.
Reparações inadequadas e alterações à construção do aparelho (des-
14
Til regelmæssig rengøring, pleje og vedligeholdelse anbefaler
vi at bruge vores godkendte plejesæt (art. nr. 07921-000), der
specielt er beregnet til KETTLER-sportsmaskiner. Produktet fås i
særlige sportsforretninger.
Vær sikker på, at gulvet på opstillingsstedet kan bære den ek-
stra vægt, som maskinen vil påvirke med!
Placér træningsmaskinen på et jævnt, slagfast underlag. Læg
evt. et egnet buffermateriale til støddæmpning under trænings-
maskinen (gummimåtter, bastmåtter eller lignende). Kun for mas-
kiner med vægte: Undgå hårde stød med vægtene.
Trænigsmaskinen kræver ingen særlig vedligeholdelse.
I den dertil hørende illustration ses skruematerialet, der skal bru-
ges til hvert monteringstrin. Brug det nøjagtigt som vist i illustra-
tionerne. Alt værktøj, der skal bruges, findes i posen til smådele.
Skru først delene løst på og kontrollér derefter den korrekte pla-
cering. Skru de selvsikrende møtrikker i med hånden indtil der
mærkes en modstand og skru dem derefter rigtigt fast imod
modstanden (klemsikring) med en skruenøgle. Kontrollér alle
skruer med hensyn til fastgørelse efter at monteringstrinnet er ud-
ført. OBS! Hvis sikkerhedsmøtrikkerne har løsnet sig, er de ubru-
gelige (klemsikringen er ødelagt) og skal udskiftes med nye.
Nogle komponenter er af tekniske grunde samlet på forhånd
(f.eks. rørpropper).
Maskiner med snorføring: Sørg for at fastgøre alle snore kor-
rekt. Det gælder især Latissimus stænger.
servedelen, skal der udtrykkeligt angives „med monteringsmate-
riale" ved bestilling af reservedele.
Affaldsmateriale
KETTLER-produkter er genbrugelige. Bortskaf maski-
nen i henhold til forskrifterne om skrotning (lokalt op-
samlingssted).l skrottes, gør det da korrekt og sikkert.
E
Pro Line A/S
Bohrsvej 14
DK – 8600 Silkeborg
http://www.proline-as.dk
montagem de peças originais, montagem de peças não autorizadas,
etc.) podem originar perigos para o utilizador.
Componentes danificados podem prejudicar a sua segurança e a du-
ração do aparelho. Por isso, substitua de imediato componentes dani-
ficados ou desgastados e suspenda a utilização do aparelho até que
tenha sido reparado. Em caso de necessidade, utilize apenas peças
sobressalentes originais KETTLER.
Em caso de dúvidas ou para colocar questões, dirija-se ao seu revendedor.
Cada 1 a 2 meses inspeccione todas as partes do aparelho, especial-
mente as porcas e os parafusos.
ATENÇÃO! Chame a atenção das pessoas presentes (especialmen-
!
te crianças) para possíveis perigos durante os exercícios. Apenas para

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Kettler MULTI GYM

This manual is also suitable for:

07752-20007752-600

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Javier Fern├índez Dec 30, 2017 02:01:
    Hi, I need the kettler multi-trai​ner deluxe fitness-sy​stem. Can you help me please? Thank you