Download  Print this page

Kettler MULTI GYM Assembly Instruction Manual Page 12

Hide thumbs

Advertisement

Důležité pokyny
CZ
Prosím pročtěte si před montáží a prvním použitím pozorně tento návod. Obdržíte důležité pokyny
ohledně vaší bezpečnosti jako i použití a údržby přístroje. Pečlivě uschovejte tento návod za účelem
získávání potřebných informací popř. prací na údržbě nebo objednání náhradních dílů .
Pro vaší bezpečnost
POZOR!
Přístroj může být používán pouze v souladu s ur-
!
čením, tzn. pro tělesný trénink dospělých osob.
POZOR!
Každé jiné použití je nepřípustné a může být ne-
!
bezpečné. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody
způsobené užíváním, které není v souladu s určením stroje.
Trénujete s přístrojem, který byl z technicky bezpečnostního hle-
diska zkonstruován podle nejnovějších poznatků. Možným ne-
bezpečným místům, která by eventuálně mohla způsobit zranění,
jsme se snažili co možná nejvíce vyhnout nebo je zajistit.
Tréninkový přístroj odpovídá normě DIN EN 957-1/-2. Proto
dle toho není vhodný pro terapeutické použití.
Výrobek není určen pro osoby s tělesnou hmotností vyšší než
130 kg.
Neodborné opravy a konstrukční změny (demontáž ori-
ginálních dílů, zabudování nepřípustných dílů, atd.) mohou
ohrozit uživatele.
Poškozené konstrukční díly mohou omezit vaší bezpečnost a ži-
votnost přístroje. Vyměňte proto ihned poškozené nebo opotře-
bované součásti přístroje a odstavte přístroj až do provedení
potřebných oprav z provozu. Používejte v případě potřeby pou-
ze originální náhradní díly KETTLER.
K manipulaci
Dbejte při výběru místa montáže na dostatečně velkou nosnost
podlahy!
Zajistěte, aby tréninkový provoz nezapočal před řádným pro-
vedením a řádnou kontrolou montáže.
Zkontrolujte před každým použitím přístroje vždy všechna šrou-
bová spojení jako i příslušná bezpečnostní opatření na jejich
správné uložení.
Místo pro ustavení přístroje musí být vybráno tak, aby byly za-
bezpečeny dostatečné bezpečnostní odstupy k překážkám. V
bezprostřední blízkosti hlavních průchozích oblastí (uličky,
dveře, průchody) je třeba ustavení přístroje zamezit.
Používání přístroje v bezprostřední blízkosti vlhkých prostor se
z důvodu tvorby rzi, která je s tímto spojená, nedoporučuje.
Dbejte na to, aby se na jednotlivé díly přístroje nedostaly žád-
né tekutiny (nápoje, pot, atd.). Toto může vést ke korozi.
Přístroj je třeba ustavit na rovném podkladě odolném proti otře-
sům. Podložte přístroj za účelem tlumení otřesů vhodným
Pokyny k montáži
Montáž přístroje musí být provedena pečlivě a dospělou oso-
bou. V případě pochybností požádejte o pomoc jinou technicky
znalou osobu.
Prosím překontrolujte, jestli jsou v dodávce obsaženy všechny
díly náležející k jejímu rozsahu (viz. kontrolní seznam) a jestli
nedošlo ke škodám vlivem přepravy. Vyskytne-li se důvod pro
zahájení reklamačního řízení, obraťte se prosím na vašeho dis-
tributora.
Materiál potřebný k přišroubování je u každého jednotlivého
montážního kroku zobrazen v příslušné obrazové liště. Používe-
jte materiál pro přišroubování přesně podle vyobrazení.
Všechny potřebné nástroje naleznete v sáčku s drobnými díly.
Dbejte toho, že při používání nástrojů a při manuálních pracích
vždy dochází ke zvýšenému riziku poranění. Postupujte proto
12
Proveďte cca každé 1 až 2 měsíce kontrolu všech částí přístro-
je, především šroubů a matek.
Aby byla dlouhodobě zaručena konstrukčně daná bezpečnost-
ní úroveň tohoto přístroje, měl by být přístroj pravidelně kontro-
lován a udržován (jednou ročně) specialistou (distributorem).
POZOR!
Upozorněte přítomné osoby (hlavně děti) na
!
možná nebezpečí během cvičení. Pouze pro přístroje se závaží-
mi nebo činkovými kotouči. Toto platí obzvláště pro oblast po-
hybu závaží a činkových kotoučů.
Před zahájením tréninku si nechte svým osobním lékařem ob-
jasnit, zda jste pro trénink s tímto přístrojem zdravotně dispo-
novaní. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení
vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný tré-
nink může vést k poškození zdraví.
Všechny nepopsané zásahy/manipulace na přístroji mohou
způsobit poškození přístroje nebo ohrozit cvičící osoby. Podrob-
nější zásahy smí být prováděny pouze servisními pracovníky
firmy KETTLER nebo odborníky zaškolenými firmou KETTLER.
V případě pochyb nebo dotazů se prosím obraťte na vašeho
distributora.
tlumícím materiálem (gumovou rohoží, lýkovou rohoží nebo
pod.). Pouze pro přístroje se závažími: Zabraňte tvrdým nára-
zům závaží.
Tento tréninkový přístroj je koncipován pro dospělé osoby a ni-
koliv jako hračka pro děti. Mějte na paměti, že může násled-
kem přirozené touhy dětí si hrát a jejich temperamentu často
dojít k neočekávaným situacím, které vylučují zodpovědnost ze
strany výrobce. Když přesto pustíte děti na přístroj, je třeba je
řádně poučit o správném používání přístroje a je třeba na ně
dohlížet.
V principu přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Používejte pro pravidelné čištění, ošetřování a údržbu naší spe-
ciálně pro sportovní přístroje KETTLER schválenou čistící sadu (č.
výr. 07921-000), kterou si můžete opatřit u vašeho dealera.
Dobře uschovejte originální balení přístroje, aby mohlo být
případně později použito m.j. jako přepravní balící materiál.
při montáži přístroje pečlivě a opatrně
Dbejte o bezpečné pracovní prostředí, nenechávejte např. ležet
v bezprostředním okolí nástroje. Uskladněte např. obalový ma-
teriál takovým způsobem, aby nepředstavoval žádné nebez-
pečí. U fólií / plastových sáčků vzniká u dětí nebezpečí za-
dušení!
Prohlédněte si v klidu příslušné výkresy a smontujte přístroj pod-
le odpovídajícího sledu obrázků. V rámci jednotlivých vyobra-
zení je postup montáže předznačen velkými písmeny.
Prosím přišroubujte nejprve všechny díly volně a zkontrolujte je-
jich správné uložení. Dotáhněte samojistící matky nejprve rukou
až do pocitu odporu a teprve poté je opravdu pevně dotáhně-
te i přes tento odpor (samosvorná matice) pomocí příslušného
klíče. Zkontrolujte všechna šroubová spojení po příslušném

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Kettler MULTI GYM

This manual is also suitable for:

07752-20007752-600

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Javier Fern├índez Dec 30, 2017 02:01:
    Hi, I need the kettler multi-trai​ner deluxe fitness-sy​stem. Can you help me please? Thank you