Download  Print this page

Kettler MULTI GYM Assembly Instruction Manual Page 6

Hide thumbs

Advertisement

Instructions de montage
F
Liste des pièces de rechange
En cas de commande de pièces de rechange, nous vous prions
de mentionner la référence article, le numéro de pièce de rechan-
ge, la quantité demandée et le numéro de série de l'appareil
(voir Dessin des pièces de série).
Exemple de commande : no. d'art. 07752-600 / no. de pièce de
rechange 10100016 / no. de série ...
Important : les pièces de rechange visser sont toujours facturèes
et livrèes sans matèriel de vissage. Si vous avez besoin du matè -
riel de vissage correspondant, ceci doit être indiquè par le sup -
Montagehandleiding
NL
Lees vóór montage en ingebruikname van het apparaat eerst deze instructies en bewaar ze zorgvuldig als informatie-
materiaal, voor onderhoudswerkzaamheden en voor het bestellen van onderdelen.
Voor uw veiligheid
Het apparaat dient alleen gebruikt te worden voor het doel,
waarvoo het gemaakt is, n.l. voor de lichaamstraining van vol-
wassen personen.
Ieder ander gebruik is niet toegestaan en kan mogelijkerwijze
gevaar opleveren. De fabrikant draagt generlei verantwoording
voor schade, die door onoordeelkundig gebruik is ontstaan.
U traint met een apparaat dat veiligheidstechnisch volgens de
nieuwste ontwikkelingen werd gekonstrueerd. Eventueel ge-
vaarlijke delen, welke verwondingen zouden kunnen veroorza-
ken, zijn zoveel mogelijk vermeden of beveiligd.
Het apparaat komt met de klasse H van de norm EN 957-1/-2
overeen. Het apparaat is dan oak niet geschikt voor therapeu-
tisch gebruikonderhoudsvrij.
Dit product is niet geschikt voor personen die zwaarder zijn
dan 130 kg.
Onoordeelkundige reparatie en of wijzigingen aan het appa-
raat (demontage van originele onderdelen, aanbrengen van
niet toegestane onderdelen enz.) kunnen gevaar voor de ge-
bruiker opleveren.
Beschadigde delen kunnen uw veiligheid in gevaar brengen en
een negatieve invloed hebben op de levensduur van het appa-
raat). Verwissel daarom onmiddellijk beschadigde of versleten
onderdelen en gebruik het apparaat niet meer totdat de nieuwe
Handleidinag
Let bij de keuze van de opstelplaats erop, dat de bodem een
grote belasting kan dragen.
Overtuig u ervan dat alle belangrijke schroefverbindingen goed
vastzitten en niet los kunnen raken.
Controleer altijd voor elk gebruik van het apparaat of alle
schroef– en steekverbindingen nog vast zitten en of de desbe-
treffende veiligheidsvoorzieningen nog voorhanden zijn.
Het apparaat mag niet daar, waar veel mensen langs komen,
bijvoorbeeld in de buurt van looppaden, deuren en doorgan-
gen, worden opgesteld.
Het it niet aan te raden het apparaat langdurig in een vochtige
ruimte te gebruiken in verband met roestvorming. Let u erop, dat
er geen vloeistoffen (drank, transpiratie etc.) op onderdelen van
het apparaat terechtkomen. Dit kan tot roesten leiden.
Het apparaat dient op een geëgaliseerde, harde ondergrond te
6
plèment «avec matèriel de vissage» lors de la commande des
pièces de rechange.
KETTLER Benelux B.V. · Indumastraat 18 · NL–5753 RJ Deurne
NL
KETTLER Benelux B.V.
B
filiaal België · Brandekensweg 9 · B–2627 Schelle
KETTLER France
F
5, Rue du Chateau · Lutzelhouse · F–67133 Schirmeck Cedex
http://www.kettler.de
onderdelen zijn aangebracht.
Kontroleer bij regelmatig en intensief gebruik van het apparaat
elke maand of elke twee maanden alle onderdelen. Bijzondere
aandacht verdienen daarbij de bouten en moeren.
Om het construktief bepaalde veililgheidsniveau van dit appa-
raat langdurig te kunnen garanderen, dient het aparaat regel-
matig door één specialist (vakhandelaar) gecontroleerd en on-
derhouden te worden (één keer per jaar).
Wijs (vooral kinderen) op mogelijk gevaar tijdens de training.
Alleen voor apparaten met gewichten of halterschijven. Dit
geldt vooral voor de oefeningen met halters.
Raadpleeg alvorens met de training te beginnen uw huisarts en
vraag of de training met dit apparaat voor u geschikt is. Zijn
diagnose is belangrijk voor het bepalen van de intensiviteit van
uw training. Een verkeerd uitgevoerde of te intensieve training
kan uw gezondheid negatief beïnvloeden.
Alle ingrepen en manipulaties aan het apparaat die hier niet
beschreven worden kunnen een beschadiging veroorzaken of
een gevaar voor de persoon opleveren. Grotere ingrepen mo-
gen alleen door KETTLER–service of door KETTLER geschoold
vakpersoneel uitgevoerd worden.
Wend u in geval van twijfel tot uw vakhandelaar.
worden opgesteld. Leg om de schokken te breken geschikt buf-
fermateriaal (rubber of rieten matten en dergelijke) onder het
apparaat. Alleen voor apparaten met gewichten: vermijd hard
opslaan van de gewichten.
Het apparaat is bedoeld voor training van volwassenen en is
geen speelgoed. Door de natuurlijke speelsheid van kinderen
kunnen vaak situaties en gevaren ontstaan, die buiten de ver-
antwoordelijkheid van de fabrikant vallen. Wanneer u deson-
danks kinderen van het apparaat gebruik wilt laten maken,
dient u hen op een juist gebruik te wijzen en ervoor te zorgen
dat een volwassene toezicht houdt.
In principe heeft het aparaat geen bijzonder onderhoud nodig.
Gebruik voor reiniging van het apparaat milieuvriendelijke, in
geen geval agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen.
Bewaar de originele verpakking, zodat u deze later indien no-
dig als transportverpakking kunt gebruiken.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Kettler MULTI GYM

This manual is also suitable for:

07752-20007752-600

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Javier Fern├índez Dec 30, 2017 02:01:
    Hi, I need the kettler multi-trai​ner deluxe fitness-sy​stem. Can you help me please? Thank you