Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHMS 300 A1 Operating Instructions Manual

Hand mixer set

Advertisement

3
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SHMS300A1-04/10-V2
KITCHEN TOOLS
Hand Mixer Set SHMS 300 A1
Hand Mixer Set
Operating instructions
CY
Vatkainsetti
Käyttöohje
Handmixer, set
Bruksanvisning
Håndmiksersæt
Betjeningsvejledning
Handmixer-Set
Bedienungsanleitung

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest SHMS 300 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Hand Mixer Set SHMS 300 A1 Hand Mixer Set Operating instructions Vatkainsetti Käyttöohje Handmixer, set Bruksanvisning Håndmiksersæt KOMPERNASS GMBH Betjeningsvejledning BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com Handmixer-Set ID-Nr.: SHMS300A1-04/10-V2 Bedienungsanleitung...
 • Page 2 SHMS 300 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical data Important safety instructions Items supplied Description of Components Unpacking Placing Speed levels Operation Kneading and Whisking ........................4 Blending.............................5 Cleaning Disposal Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  HAND MIXER SET Important safety instructions Intended Use Warning: • This appliance is not intended for use by individuals This Hand mixer set is suitable for kneading dough, (including children) with restricted physical, physio- mixing liquids (e.g. fruit juices), whipping cream and logical or intellectual abilities or deficiences in pureeing fruit.
 • Page 5: Items Supplied

  Description of Components Do not submerge the blender or the hand mixer in water. If necessary, clean the lower part of the blender with the blade under running wa- 1 Speed switch 2 Fixture for the blender, with safety cover ter.
 • Page 6: Speed Levels

  Speed levels 2. Insert the whisk e or the kneading hooks r into the appliance until they securely and audibly 0 Appliance is switched off engage. Always insert the kneading hook r or the whisk e 1 Good starting speed for mixing "soft" ingredients such as flour, butter, etc.
 • Page 7: Blending

  Warning: 12. Press the release button 4 to remove the hand mixer and the ejection button q to release the Under no circumstance should you use receptacles made of glass or other very fragile/easily breakable whisks e or the kneading hooks r. materials.
 • Page 8: Cleaning

  4. Push the speed switch 1 into the position "Blender" • Clean the mixing stand 6 only with a moist (s. section " Speed levels“) and press the Turbo cloth and, if required, with a mild cleaning deter- button 0. Keep the Turbo button 0 pressed down gent.
 • Page 9: Warranty And Service

  Warranty and Service Importer The warranty for this appliance is for 3 years from KOMPERNASS GMBH the date of purchase. The appliance has been ma- BURGSTRASSE 21 nufactured with care and meticulously examined be- 44867 BOCHUM, GERMANY fore delivery. Please retain your receipt as proof of purchase.
 • Page 10 - 8 -...
 • Page 11 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Määräystenmukainen käyttö Tekniset tiedot Tärkeitä turvaohjeita Toimituslaajuus Osien kuvaukset Purkaminen pakkauksesta Pystytys Nopeustasot Käyttö Vaivaaminen ja vatkaaminen......................12 Soseuttaminen ..........................13 Puhdistus Hävittäminen Takuu ja huolto Maahantuoja Lue käyttöohje ennen ensimmäistä käyttökertaa huolellisesti läpi ja pidä sitä lähettyvillä myös myöhemmissä käytöissä.
 • Page 12: Määräystenmukainen Käyttö

  VATKAINSETTI Tärkeitä turvaohjeita Määräystenmukainen käyttö VAROITUS: • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden Vatkainsetti soveltuu taikinan vaivaamiseen, (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden rajoitetut, nesteiden sekoittamiseen (esim. hedelmämehut), fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen kerman vatkaamiseen sekä hedelmien soseuttamiseen. ja/tai tiedon puute estävät käytön, lukuun otta- Se soveltuu vain elintarvikkeiden käsittelyyn.
 • Page 13: Toimituslaajuus

  Osien kuvaukset Älä upota sauvasekoitinta ja käsilaitetta veteen. Puhdista pelkästään alaosa ja terä juoksevan veden alla. Laite voi muuten vaurioitua käyttö- 1 Nopeuskytkin 2 Sauvasekoittimen kiinnityslaite ja turvalukitus kelvottomaksi. 3 Virtajohto ja verkkopistoke • Anna vaurioitunut verkkopistoke tai virtajohto 4 Käsivatkaimen lukituksen avauspainike heti valtuutetun ammattihenkilöstön tai huoltopal- 5 Lukituksen avauspainike 6 Vatkausteline...
 • Page 14: Nopeustasot

  Nopeustasot 2. Työnnä vispilät e tai taikinakoukut r laittee- seen niin syvälle, että ne kiinnittyvät kuuluvasti. 0 laite on kytketty pois päältä Työnnä taikinakoukut r tai vispilä e hammas- 1 hyvä aloitusnopeus sekoitettaessa "pehmeitä" rattaineen aina niille tarkoitettuun käsivatkaimen aineksia, kuten jauhoja, voita jne. aukkoon (merkitty hammasrattaalla).
 • Page 15: Soseuttaminen

  Huomio: 12. Paina lukituksen avauspainiketta 4 käsivatkai- men irrottamiseksi ja irrotuspainiketta q vispi- Älä koskaan käytä lasisia kulhoja tai muista helposti särkyvistä materiaaleista valmistettuja astioita. Ne löiden e tai taikinakoukkujen r irrottamiseksi. voivat särkyä ja aiheuttaa loukkaantumisia. Ohjeita: Kytke verkkopistoke 3 verkkopistorasiaan. Turvallisuussyistä...
 • Page 16: Puhdistus

  4. Työnnä nopeuskytkin 1 asentoon "sauvasekoitin" • Puhdista vatkausteline 6 vain kostella liinalla (ks. luku "Nopeustasot") ja paina turbo-paini- ja tarvittaessa miedolla puhdistusaineella. ketta 0. Pidä turbo-painiketta 0 painettuna • Vispilät e tai taikinakoukut r voi puhdistaa käytön aikana. Laite pysähtyy heti kun painike juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.
 • Page 17: Takuu Ja Huolto

  Takuu ja huolto Maahantuoja Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on KOMPERNASS GMBH valmistettu huolellisesti ja tarkistettu tarkasti ennen BURGSTRASSE 21 toimitusta. Säilytä ostokuitti todisteeksi takuun voi- 44867 BOCHUM, SAKSA massaolosta. Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä huoltopi- www.kompernass.com steeseesi. Vain näin voidaan taata tuotteesi maksu- ton lähettäminen huoltoon.
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 Innehållsförteckning Sidan Föreskriven användning Tekniska data Viktiga säkerhetsanvisningar Leveransens innehåll Komponenter Uppackning Uppställning Hastigheter Användning Knåda och vispa..........................20 Göra puré............................21 Rengöring Kassering Garanti och service Importör Läs igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten och spara den för senare bruk. Lämna över bruksanvisningen tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person.
 • Page 20: Föreskriven Användning

  HANDMIXER, SET Viktiga säkerhetsanvisningar Föreskriven användning VARNING: • Den här apparaten ska inte användas av personer Denna apparat är avsedd för att knåda deg, mixa (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk vätskor (t ex fruktsaft), vispa grädde och göra frukt- eller mental förmåga eller bristande erfarenhet puré.
 • Page 21: Leveransens Innehåll

  Komponenter Doppa aldrig ner puréstaven eller handenheten i vatten. Rengör bara den undre delen med kniven under rinnande vatten Annars kan 1 Hastighetsbrytare 2 Insats med säkerhetsspärr för puréstav apparaten totalförstöras. 3 Kabel med kontakt • Låt omedelbart en auktoriserad yrkesman eller 4 Knapp för att lossa spärren till elvispen vår kundtjänst byta ut skadade kontakter och 5 Knapp för att lossa spärren...
 • Page 22: Hastigheter

  Hastigheter 2. För in visparna e eller degkrokarna r ända tills du hör att de låser fast ordentligt i apparaten. 0 Apparaten är avstängd Sätt alltid degkroken r eller vispen e med 1 Bra hastighet när man börjar blanda "mjuka" kugghjulet i den öppning som är avsedd för livsmedel, som t ex mjöl, smör, etc.
 • Page 23: Göra Puré

  OBS: 12. Tryck på knappen för att lossa spärren 4 för Använd absolut inte kärl av glas eller andra material att ta av apparaten och på knappen för att som lätt går sönder. Sådana kärl kan spricka och lossa tillbehör q för att ta av visparna e eller degkrokarna r.
 • Page 24: Rengöring

  4. Flytta hastighetsbrytaren 1 till läget för "puré- • Rengör bara stället 6 med en fuktig trasa och stav" (se kapitel "Hastigheter") och tryck på eventuellt ett milt rengöringsmedel. turboknappen 0. Håll turboknappen 0 inne • Vispar e och degkrokar r kan rengöras under hela tiden.
 • Page 25: Garanti Och Service

  Garanti och service Importör För den här apparaten lämnar vi tre års garanti från KOMPERNASS GMBH och med inköpsdatum. Den här apparaten har till- BURGSTRASSE 21 verkats med omsorg och genomgått en noggrann 44867 BOCHUM, GERMANY kontroll innan leveransen. Var god bevara kassakvit- tot som köpbevis.
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bestemmelsesmæssig anvendelse Tekniske data Vigtige sikkerhedsanvisninger Medfølger ved køb Delenes betegnelse Udpakning Opstilling Hastighedstrin Betjening Æltning og piskning........................28 Blendning ............................29 Rengøring Bortskaffelse Garanti og service Importør Læs betjeningsvejledningen igennem før første brug, og opbevar den til senere brug. Lad vejledningen følge med, hvis apparatet gives videre til andre.
 • Page 28: Bestemmelsesmæssig Anvendelse

  HÅNDMIKSERSÆT Vigtige sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig Advarsel: anvendelse • Denne håndmixer må ikke benyttes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, senso- Dette håndmixer-sæt er beregnet til æltning af dej, riske eller psykiske evner eller med manglende piskning af væsker (f.eks. frugtsaft) og fløde og erfaringer og/eller manglende viden, medmindre purering af frugter.
 • Page 29: Medfølger Ved Køb

  Delenes betegnelse Læg ikke blenderstaven og hånddelen ned i vand. Rengør den nederste del med kniven under rindende vand. Ellers kan maskinen 1 Hastighedskontakt 2 Indsats til blenderstaven med sikkerhedslås gå i stykker, så den ikke kan repareres. 3 Ledning med stik •...
 • Page 30: Hastighedstrin

  Hastighedstrin 2. Sæt piskeriset e eller æltekrogen r så langt ind i maskinen, at det kan høres, at det/den går 0 Håndmixeren er slukket i hak. Sæt altid æltekrogen r eller piskeriset e med 1 God udgangshastighed for piskning af "bløde" ingredienser som mel, smør etc.
 • Page 31: Blendning

  Obs: 12. Tryk på oplåsningsknappen 4 for at tage håndmixeren af samt på udløserknappen q Brug aldrig en skål af glas eller lignende materialer, der let kan gå i stykker. Disse skåle kan gå i stykker for at løsne piskeriset e eller dejkrogen r. og være årsag til personskader.
 • Page 32: Rengøring

  4. Stil hastighedskontakten 1 på stillingen "Blender- • Rengør rørestativet 6 med en fugtig klud og stav" (se kapitlet "Hastighedstrin“), og tryk på eventuelt med et mildt rengøringsmiddel. turboknappen 0. Hold turboknappen 0 nede, • Piskeriset e eller æltekrogen r kan rengøres mens du blender.
 • Page 33: Garanti Og Service

  Garanti og service Importør På denne donkraft får du 3 års garanti fra købsda- KOMPERNASS GMBH toen. Apparatet er produceret omhyggeligt og in- BURGSTRASSE 21 den levering afprøvet samvittighedsfuldt. Opbevar 44867 BOCHUM, GERMANY kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelin- www.kompernass.com gen telefonisk.
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Wichtige Sicherheitshinweise Lieferumfang Teilebezeichnungen Auspacken Aufstellen Geschwindigkeits-Stufen Bedienen Kneten und Quirlen........................36 Pürieren ............................37 Reinigen Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 36: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  HANDMIXER-SET Wichtige Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Warnung: Gebrauch • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit einge- Dieses Handmixer-Set ist zum Kneten von Teig, schränkten physischen, sensorischen oder Mixen von Flüssigkeiten (z.B. Fruchtsäften), Sahne- geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung schlagen und zum Pürieren von Früchten geeignet.
 • Page 37: Lieferumfang

  Teilebezeichnungen Tauchen Sie den Pürierstab und das Handteil nicht in Wasser. Reinigen Sie lediglich den un- teren Teil mit Messer unter fließendem Was- 1 Geschwindigkeits-Schalter 2 Einsatz-Vorrichtung für Pürierstab mit Sicherheits- ser. Ansonsten kann das Gerät irreparabel be- schädigt werden. verschluss 3 Netzkabel mit Netzstecker •...
 • Page 38: Geschwindigkeits-Stufen

  Geschwindigkeits-Stufen 3. Entriegeln Sie die Mixer-Halterung durch Drücken des Entriegelungs-Knopfes 5 und klap- 0 Gerät ist ausgeschaltet pen Sie die Mixer-Halterung nach oben. 4. Entnehmen Sie die Rührschüssel 7 und füllen 1 gute Ausgangsgeschwindigkeit zum Mischen von „weichen” Zutaten, wie Mehl, Butter etc. Sie die Zutaten je nach zuzubereitender Menge 2 beste Geschwindigkeit für das Mixen flüssiger ein.
 • Page 39: Pürieren

  Achtung: 12. Drücken Sie den Entriegelungs-Knopf 4, um Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder den Handmixer abzunehmen und die Auswurf- anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese Taste q, um die Quirle e oder Knethaken r Gefäße können beschädigt werden und Verletzun- zu lösen.
 • Page 40: Reinigen

  Reinigen Hinweise: • Um ein wirksames Vermischen der Zutaten zu garantieren, sollte das zuzubereitende Gut min- Achtung: destens den Unterteil des Pürierstabs w bedecken. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Es • Schalten Sie den Handmixer erst ein, wenn Sie besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! den Pürierstab w in das Püriergut geführt ha- ben.
 • Page 41: Entsorgen

  Entsorgen Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene normalen Hausmüll. Dieses Produkt Schäden und Mängel müssen sofort nach dem unterliegt der europäischen Richtlinie Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei 2002/96/EC.