Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHMS 300 A1 Operating Instructions Manual

Hand mixer set

Advertisement

Table of Contents
KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji · Stav informací
Stav informácií · Stand der Informationen:
03 / 2012 · Ident.-No.: SHMS300A1032012-1
IAN 74185
HAND MIXER SET SHMS 300 A1
HAND MIXER SET
Operating instructions
RUČNÍ MIXÉR S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Návod k obsluze
HANDRÜHRER-SET
Bedienungsanleitung
IAN 74185
4
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
MIKSER RĘCZNY Z OBROTOWĄ MISĄ
PL
Instrukcja obsługi
CZ
SK
RUČNÝ MIXÉR
DE / AT / CH
Návod na obsluhu
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Bedienungsanleitung
Page
1
Strona 11
Strana 21
Strana 31
Seite
41

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHMS 300 A1

 • Page 1 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. HAND MIXER SET SHMS 300 A1 Operating instructions Page HAND MIXER SET MIKSER RĘCZNY Z OBROTOWĄ...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Introduction Intended Use Items supplied Description of Components Technical data Important safety instructions Unpacking Placing Speed levels Operation Kneading and Whisking ............4 Blending .
 • Page 4: Introduction

  HAND MIXER SET Description of Components Illustration A: Introduction 1 Speed switch 2 Fixture for the blender, with safety cover Congratulations on the purchase of your new appli- 3 Power cable with power plug ance. 4 Release button 5 Unlocking button You have clearly decided in favour of a quality product.
 • Page 5: Important Safety Instructions

  Important safety instructions • After every use and before cleaning it, disconnect the plug to prevent an accidental start of the appliance. Risk of electrical shocks. • Before changing the accessories, disconnect • The power cable must never come close to or in the plug to prevent an accidental start of the contact with hot parts of the appliance or other appliance.
 • Page 6: Unpacking

  Unpacking Operation • Take all components out the packaging. Kneading and Whisking • Remove all packaging materials and transport Warning: restraints. Do not operate the mixer for longer than 10 minutes • Check that all of the items listed are present and in one session.
 • Page 7: Blending

  Note: 5. Replace the mixing bowl 7 onto the mixing stand 6. If ingredients become stuck to the side of the mixing 6. Press the release button for tilting 5 and lower bowl 7 and they cannot be captured with the the holder downwards.
 • Page 8: Cleaning

  Warning: 5. When you have finished working with the blen- der e, place the speed switch 1 back into the Under no circumstance should you use receptacles made of glass or other very fragile/easily breakable position "0" and remove the plug from the mains materials.
 • Page 9: Recipes

  • We recommend cleaning the ancillaries directly 1. Put the yeast in some lukewarm milk with sugar. after use. Food remnants are then immediately 2. Put all the ingredients, when the yeast has raised removed, greatly reducing the risks of bacterial a little, in a bowl.
 • Page 10: Aioli

  Disposal Aioli 500 g Mayonnaise 1 beaker Sour cream Do not dispose of the appliance in your 50 g Garlic normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2 tsp Mustard (medium-sharp) 1 pkt. Mixed herbs (frozen) 2002/96/EC.
 • Page 11: Importer

  The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after un- packing the appliance, at the latest, two days after the purchase date.
 • Page 12 - 10 -...
 • Page 13 SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Zakres dostawy Elementy urządzenia Dane techniczne Ważne wskazówki bezpieczeństwa Rozpakowanie Ustawianie Stopnie prędkości Obsługa Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie ........14 Przecieranie .
 • Page 14: Wprowadzenie

  MIKSER RĘCZNY Z Elementy urządzenia OBROTOWĄ MISĄ Rysunek A: 1 Przełącznik prędkości Wprowadzenie 2 Urządzenie do mocowania końcówki do prze- cierania z zamknięciem zabezpieczającym Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia. 3 Kabel zasilający z wtyczką sieciową 4 Przycisk odblokowania miksera ręcznego Jest to produkt wysokiej jakości.
 • Page 15: Ważne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki • Aby uniknąć przypadkowego włączenia urzą- bezpieczeństwa dzenia, po każdym jego użyciu i przed każdym czyszczeniem wyciągaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! • Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, • Kabel sieciowy nie może znajdować się w pobliżu by w ten sposób uniknąć...
 • Page 16: Rozpakowanie

  Rozpakowanie Obsługa • Wyjmij wszystkie elementy z opakowania. Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie • Usuń wszelkie materiały pakunkowe oraz Ostrzeżenie: zabezpieczenia transportowe. Nie należy użytkować miksera dłużej niż 10 minut • Sprawdzić dostawę pod katem kompletności bez przerwy. Po upływie pięciu minut należy zrobić oraz uszkodzeń.
 • Page 17: Przecieranie

  Wskazówka: 5. Naczynie do mieszania 7 postaw ponownie na stojaku miksera 6. Jeżeli składniki przykleją się do brzegów naczynia 6. Wciśnij przycisk odblokowujący 5 i pochyl do mieszania 7 i będą poza zasięgiem haków podstawę mocującą ku dołowi. do wyrabiania ciasta t/trzepaczek r, wyłącz mikser.
 • Page 18: Czyszczenie

  Uwaga: 5. Po zakończeniu pracy z końcówką do prze- W żadnym wypadku nie wolno używać naczyń ze cierania e przestaw przełącznik prędkości 1 szkła lub z innych kruchych materiałów. Naczynia w położenie „0” i wyciągnij wtyczkę sieciową te mogą ulec uszkodzeniu i spowodować urazy. z gniazdka.
 • Page 19: Przepisy

  • Zalecamy czyszczenie nasadek bezpośrednio 1. Do niewielkiej ilości letniego mleka z cukrem po ich użyciu. W ten sposób usunięte zostaną dodać drożdże. resztki produktów spożywczych i zredukowana 2. Gdy drożdże nieco wyrosną, dodać wszystkie zostanie możliwość powstania bakterii. składniki. •...
 • Page 20: Aioli

  Usuwanie/wyrzucanie Aioli 500 g majonezu 1 kubek śmietany Urządzenia nie należy wyrzucać wraz 50 g czosnku z normalnymi odpadami domowymi. Niniejszy produkt podlega działaniom, 2 łyżeczki musztardy (średnioostrej) 1 torebka mieszanych ziół (mrożonych) przewidziamyn w przepisach dyrekty- 1 szczypta cukru wy europejskiej 2002/96/EC.
 • Page 21: Importer

  Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas trwa- nia usługi gwarancyjnej. Dotyczy to również wymie- nionych i naprawionych części. Szkody i wady zau- ważone już w chwili zakupu należy zgłosić od razu po rozpakowaniu, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancyjnego wszystkie naprawy będą...
 • Page 22 - 20 -...
 • Page 23 OBSAH STRANA Úvod Účel použití Obsah dodávky Seznam dílů Technické údaje Bezpečnost Vybalení Umístění Stupně rychlosti otáčení Obsluha Hnětení a kvedlání ............24 Mixování...
 • Page 24: Úvod

  RUČNÍ MIXÉR S Seznam dílů PŘÍSLUŠENSTVÍM Obrázek A: 1 přepínač rychlostí Úvod 2 zařízení pro nasazování mixovacího nástavce s bezpečnostní pojistkou Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje. 3 přívodní kabel se zástrčkou 4 tlačítko zajištění pro ruční mixér Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Ná- vod k obsluze je součástí...
 • Page 25: Bezpečnost

  Bezpečnost • Abyste se vyhnuli neúmyslnému zapnutí přístroje, vyjměte po každém jeho používání a před kaž- dým čištěním zástrčku ze sítě. Nebezpečí úrazu elektrickým • Před výměnou příslušenství vytáhněte zástrčku ze proudem! sítě, aby se zabránilo náhodnému spuštění. • Přívodní kabel nesmí přijít do blízkosti nebo kon- •...
 • Page 26: Vybalení

  Vybalení Obsluha • Z balení vyjměte všechny díly. Hnětení a kvedlání • Odstraňte všechen obalový materiál a přepravní Výstraha: pojistky. Přístroj nikdy nepoužívejte déle než 10 minut v jednom • Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti kuse. Po 10 minutách udělejte přestávku, aby mohl a zda není...
 • Page 27: Mixování

  Poznámka: 5. Míchací misku 7 znovu nasaďte na míchací s tojan 6. Pokud přísady ulpí na okraji míchací misky 7 6. Stiskněte tlačítko zajištění 5 a držák sklopte a nemohou být zachyceny hnětacími háky t/ dolů. kvedlačkami r, ruční mixér vypněte. Sejměte víko 9. Pomocí...
 • Page 28: Čištění

  Pozor: 5. Jste-li hotovi s prací s mixovacím nástavcem e, uveďte přepínač rychlostí 1 do polohy „0“ V žádném případě nepoužívejte nádoby ze skla nebo jiných snadno rozbitných materiálů. Takové a vytáhněte zástrčku ze sítě. nádoby se mohou poškodit a způsobit zranění. Pozor: 1.
 • Page 29: Recepty

  • Doporučujeme Vám, abyste nástavce čistili 1. Dejte droždí do vlažného mléka s cukrem. bezprostředně po jejich použití. Tím se odstraní 2. Jakmile droždí trochu nakyne, dejte do mísy da- zbytky potravin a sníží se nebezpečí tvorby lší ingredience. bakterií. 3.
 • Page 30: Aioli

  Zneškodnění Aioli 500 g majonézy 1 pohár zakysané smetany V žádném případě nevyhazujte přístroj 50 g česneku do běžného domovního odpadu. Tento výrobek musí plnit ustanovení evrops- 2 ČL hořčice (středně ostré) 1 bal. směs koření (zmrazené) ké směrnice 2002/96/EC. 1 špetka cukru 1/2 lžičky soli Přístroj předejte k likvidaci odborné...
 • Page 31: Dovozce

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 74185 Dovozce KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 29 -...
 • Page 32 - 30 -...
 • Page 33 OBSAH STRANA Úvod Používanie v súlade s účelom použitia Obsah dodávky Označenie jednotlivých častí Technické údaje Bezpečnostné pokyny Vybalenie Inštalácia Rýchlostné stupne Ovládanie Miesenie a šľahanie ............34 Šľahanie pyré...
 • Page 34: Úvod

  RUČNÝ MIXÉR Označenie jednotlivých častí Obrázok A: Úvod 1 Prepínač rýchlostí 2 Zariadenie na nasadzovanie metličky Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového na šľahanie pyré s poistným uzáverom prístroja. 3 Sieťová šnúra so zástrčkou 4 Uvoľňovacie tlačidlo ručného mixéra Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný...
 • Page 35: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny • Po každom použití a pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu prístroja. Nebezpečenstvo úrazu • Pred výmenou príslušenstva vždy vytiahnite sieťovú elektrickým prúdom! zástrčku, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu • Sieťová šnúra nesmie nikdy prísť do styku, ba ani prístroja.
 • Page 36: Vybalenie

  Vybalenie Ovládanie • Vyberte všetky diely z obalu. Miesenie a šľahanie • Odstráňte všetky prepravné poistky a baliaci Upozornenie: materiál. Nepoužívajte mixér dlhšie než 10 minút v jednom • Skontrolujte obsah dodávky z hľadiska úplnosti kuse. Po 10 minútach si urobte takú dlhú prestávku, a prípadných poškodení.
 • Page 37: Šľahanie Pyré

  Upozornenie: 5. Nasaďte misku na miešanie 7 znova na stojan 6. 6. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo 5 a sklopte držiak Keď sa suroviny prilepia na okraj nádoby na šľaha- nadol. nie 7 a miesiaci hák t ani šľahacie metličky r ich 7.
 • Page 38: Čistenie

  Upozornenie: 5. Keď ste skončili prácu s metličkou na šľahanie pyré e nastavte prepínač rýchlosti 1 do polohy V žiadnom prípade nepoužívajte nádoby zo skla alebo iných ľahko rozbitných materiálov. Takéto „0“ a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. nádoby sa môžu poškodiť a spôsobiť poranenia. Upozornenie : 1.
 • Page 39: Recepty

  • Odporúčame očistiť nástavce hneď po použití. 1. Droždie dáme do trochy vlažného mlieka s cu- Tým sa odstránia zvyšky potravín a zníži sa krom. možnosť vzniku baktérií. 2. Všetky ostatné suroviny pridáme do misky, len • Nádobu na šľahanie 7, veko 9 a škrabku čo kvások trocha nakysne.
 • Page 40: Aioli

  Likvidácia Aioli 500 g majonézy 1 hrnček šľahačky Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzuj- 50 g cesnaku te do normálneho domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej 2 ČL horčice (stredne ostrej) 1 zmes byliniek (mrazená) smernici 2002/96/EC. štipka cukru 1/2 ČL soli Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení...
 • Page 41: Dovozca

  Servis Slovensko Tel.: 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 74185 Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 39 -...
 • Page 42 - 40 -...
 • Page 43 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Einführung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Teilebezeichnungen Technische Daten Sicherheitshinweise Auspacken Aufstellen Geschwindigkeits-Stufen Bedienen Kneten und Quirlen ............44 Pürieren .
 • Page 44: Einführung

  HANDRÜHRER-SET Teilebezeichnungen Abbildung A: Einführung 1 Geschwindigkeits-Schalter 2 Einsatz-Vorrichtung für Pürierstab mit Sicherheits- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen verschluss Gerätes. 3 Netzkabel mit Netzstecker 4 Entriegelungs-Knopf für Handmixer Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- 5 Entriegelungs-Knopf teil dieses Produkts.
 • Page 45: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise • Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker, um ein unbeabsich- tigtes Einschalten zu vermeiden. Gefahr durch elektrischen Schlag! • Ziehen Sie vor dem Auswechseln von Zubehör • Das Netzkabel darf nie in die Nähe oder in Be- immer den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes rührung mit heißen Teilen des Geräts oder ande- Einschalten zu vermeiden.
 • Page 46: Auspacken

  Auspacken Bedienen • Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Kneten und Quirlen • Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien Warnung: und Transportsicherungen. Betreiben Sie den Mixer nicht länger als 10 Minu- • Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit ten am Stück. Machen Sie nach 10 Minuten solan- und Beschädigungen.
 • Page 47: Pürieren

  Hinweis: 5. Setzen Sie die Rührschüssel 7 wieder auf den Rührständer 6. Wenn Zutaten am Rand der Rührschüssel 7 haften 6. Drücken Sie den Entriegelungs-Knopf 5 und und diese nicht von den Knethaken t/Quirlen r er- klappen Sie die Halterung nach unten. fasst werden, schalten Sie den Handmixer aus.
 • Page 48: Reinigen

  Achtung: 5. Wenn Sie mit dem Einsatz des Pürierstabs e fer- Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder tig sind, stellen Sie den Geschwindigkeits-Schal- anderen leicht zerbrechlichen Materialien. Diese ter 1 auf die Position „0“ und ziehen Sie den Gefäße können beschädigt werden und Verletzun- Netzstecker.
 • Page 49: Rezepte

  • Wir empfehlen, die Aufsätze direkt nach Ge- 1. Setzen Sie die Hefe in etwas lauwarmer Milch brauch zu säubern. So werden Nahrungsmittel- mit Zucker an. rückstände beseitigt und die Möglichkeit einer 2. Geben Sie alle Zutaten, sobald die Hefe etwas Bakterienbildung reduziert.
 • Page 50: Aioli

  Entsorgen Aioli 500 g Mayonnaise 1 Becher Schmand Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den 50 g Knoblauch normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2 TL Senf (mittelscharf) 1 Pkt. gemischte Kräuter (tiefgekühlt) 2002/96/EC. 1 Prise Zucker 1/2 TL Salz Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen 1/2 TL Pfeffer Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale...
 • Page 51: Importeur

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Table of Contents