Download  Print this page

Meegeleverde Onderdelen; Informatie Voor De Gebruiker - Pioneer CD-AH200C Owner's Manual

App connectivity kit
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Meegeleverde onderdelen

Adapterkabel
Voedingsdoos × 1
MHL-adapter × 1
(HDMI type A - D) × 1
USB - micro-USB-kabel
HDMI-kabel
(type A - A) × 1
(type USB A - micro-USB B) × 1
• Gebruik alleen de kabels die bij deze aansluitingskit worden geleverd zodat de
juiste aansluitingen worden gemaakt.
• Gebruik de kabels in deze aansluitingskit niet voor andere modellen dan waarvoor
ze bedoeld zijn.
Aansluiten van het ingebouwde product met behulp van HDMI-kabels
HDMI-kabel
Adapterkabel
(type A - A)
(HDMI type A - D)
1,5 m
0,75 m
HDMI-aansluiting
USB - micro-USB-kabel
(type USB A - micro-USB B)
2,25 m
Voedingsdoos
Zekering (2 A)
Opmerkingen:
• De posities van de HDMI-aansluitingen
Rood
verschillen afhankelijk van het ingebou-
Naar een elektrische aansluiting
wde product. Zie de handleiding van het
geregeld door ON/OFF (12 V geli-
betreffende product voor details over de
jkstroom) van de contactschake-
laar
posities van de aansluitingen.
• De MHL-adapter wordt niet gebruikt
Zwart (massa)
Naar voertuigchassis (metalen
als u de adapterkabel (HDMI type A-D)
deel)
gebruikt.
Aansluiten van het ingebouwde product met behulp van de MHL-adapter
HDMI-kabel
MHL-adapter
(type A - A)
1,5 m
0,75 m
HDMI-
USB - micro-USB-kabel
aansluiting
(type USB A - micro-USB B)
2,25 m
Voedingsdoos
Zekering (2 A)
Opmerkingen:
Rood
• De posities van de HDMI-aansluitingen
Naar een elektrische aansluiting
verschillen afhankelijk van het ingebou-
geregeld door ON/OFF (12 V geli-
jkstroom) van de contactschake-
wde product. Zie de handleiding van het
laar
betreffende product voor details over de
posities van de aansluitingen.
Zwart (massa)
Naar voertuigchassis (metalen
• De adapterkabel (HDMI type A-D) wordt
deel)
niet gebruikt als u de MHL-adapter
gebruikt.
Monteren van de voedingsdoos
1 Bepaal de installatiepositie.
Opmerkingen:
• Veeg het oppervlak zorgvuldig schoon
Voedingsdoos
voordat u het plakband aanbrengt.
• Gebruik los verkrijgbaar plakband om
de voedingsdoos te bevestigen zodat
deze niet kan verschuiven. Het is bij-
zonder gevaarlijk als er snoeren los op
de vloer liggen want deze kunnen zich
Plakband
rondom het rempedaal enz. wikkelen.
(los verkrijgbaar)
Zorg dat alle snoeren zorgvuldig zijn
weggewerkt zodat deze u tijdens het
rijden niet kunnen hinderen.
• Maak alle bedrading met kabelklem-
2 Bevestig de voedingsdoos met los
men of isolatieband vast. Let er op dat
verkrijgbaar plakband.
er geen draden blootliggen.
• Dit product kan niet worden geïnstal-
• Maak de HDMI-kabel vast met behulp
leerd in een voertuig zonder ACC
van de houder die bij uw voertuigtoes-
(Accessoire) stand op de contact-
tel wordt geleverd.
schakelaar.
• Aangezien de voedingsdoos warm kan
worden, mag deze nooit op de volgen-
de plaatsen worden gemonteerd:
– waar deze in contact kan komen met
de bedrading of apparatuur van het
voertuig
– waar deze gemakkelijk in contact kan
ACC-stand
Geen ACC-stand
komen met de passagiers.
De snoeren voor dit product en die voor

Informatie voor de gebruiker

andere producten kunnen verschil-
lend van kleur zijn, ook wanneer ze
Als u zich wilt ontdoen van dit
dezelfde functie hebben. Wanneer u dit
product op een ander product aansluit,
product, mag u het niet met
raadpleeg dan de bijgeleverde handlei-
het normale huisvuil mengen.
Er bestaat een afzonderlijk
dingen van beide producten en sluit
de snoeren op elkaar aan die dezelfde
ophaalsysteem voor gebruikte
elektronische producten conform
functie hebben.
met de wetgeving die een cor-
• Zorg ervoor dat u de zekering alleen
recte behandeling, inzameling en
vervangt door een zekering met de
hergebruik of recycling vereist.
waarde die op dit product staat aange-
geven.
Privé huishoudens in de lidstaten van
de EU, in Zwitserland en Noorwegen
• Dit product is voor gebruik in voertui-
gen met een 12-volt accu en negatieve
kunnen hun afgedankte elektronische
producten kosteloos inleveren bij spe-
aarding. Controleer de accuspan-
ciale inzamelpunten of bij een hande-
ning voordat u het product in een
RV-voertuig, vrachtwagen of bus inbou-
laar (bij aanschaf van een soortgelijk
nieuw product). Neem in landen die
wt.
• Om kortsluitingen in het elektrische
hierboven niet vermeld zijn contact op
systeem te voorkomen, moet u de
met uw plaatselijke autoriteiten voor de
juiste methode van opruimen. Op deze
accukabel loskoppelen voordat u met
de installatie begint.
wijze zorgt u ervoor dat uw afgedankte
product de noodzakelijke behandeling,
• Leid alle draden zodanig dat deze niet
inzameling en recycling ondergaat om
in contact kunnen komen met bewe-
gende delen, zoals de versnellingsh-
mogelijke negatieve effecten op het
milieu en de gezondheid te voorkomen.
endel, handrem of stoelrails. Leid de
draden niet langs plaatsen die warm
kunnen worden, zoals de verwarming-
sroosters. Als de isolatie van een draad
smelt of scheurt, bestaat het gevaar
dat de draad kortsluiting maakt op het
voertuigchassis.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Specificaties
Stroomvoorziening
In deze handleiding wordt het aanslui-
.......14,4 V gelijkstroom
ten van het ingebouwde product via
(10,8 V tot 15,1 V toegestaan)
de aansluitingskit beschreven. Voor de
Max. stroomverbruik ........1 A
bediening van het aangesloten product
Bedrijfstemperatuurbereik
wordt u naar een andere handleiding
verwezen.
........–10 ºC tot +60 ºC
Opslagtemperatuurbereik
• Lees deze handleiding zorgvuldig door
........–20 ºC tot +80 ºC
voordat u dit product gaat inbouwen.
• Bewaar de handleiding zodat u er later
Afmetingen
nog eens iets in kunt opzoeken.
Voedingsdoos (B × H × D)
• Neem alle waarschuwingen in deze
........56 mm × 25 mm × 74 mm
handleiding in acht en volg de instruc-
MHL-adapter (B × H × D)
ties zorgvuldig op.
........41 mm × 15 mm × 45 mm
• Installeer dit product niet op een plek
waar het (i) het zicht van de bestuurder
Gewicht
kan belemmeren, (ii) de werking van
Voedingsdoos ........120 g
bedieningssystemen of veiligheids-
MHL-adapter .................50 g
voorzieningen van het voertuig, zoals
airbags, knoppen voor alarmknipperli-
Opmerking:
chten enz., kan belemmeren, of (iii) de
De technische gegevens en het ontwerp
bestuurder kan hinderen bij het veilig
kunnen ter verbetering van het product
besturen van het voertuig. In bepaalde
zonder voorafgaande kennisgeving
gevallen kan dit product niet worden
worden gewijzigd.
geïnstalleerd vanwege het type voer-
tuig of de vorm van het interieur.
• Zorg ervoor dat de kabels en de
bedrading zodanig zijn gelegd en vast-
gemaakt dat ze niet in de weg zitten
bij of vast kunnen raken in de bewe-
gende onderdelen van het voertuig,
met name het stuur, de versnelling, de
handrem, de rails van de verstelbare
stoelen, of andere bedieningsorganen
van het voertuig.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Pioneer CD-AH200C

  Related Content for Pioneer CD-AH200C