NEC NP-UM330W Installation Manual page 19

Wall mount unit
Hide thumbs

Advertisement

Ostrzeżenie
• Nie instaluje w miejscach narażonych na stałą wibra-
cję. Długotrwała wibracja może prowadzić do oblu-
zowania się wkrętów, a w konsekwencji spadnięcia
uchwytu ściennego wraz z projektorem i spowodo-
wania szkody. Poza tym może to być przyczyną po-
ważnego uszkodzenia projektora.
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa, należy mocno
dokręcić śruby, wkręty oraz śruby zabezpieczające.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do
spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
• Nie modyfikuj jakiejkolwiek części uchwytu. Mogłoby
to prowadzić do spadnięcia projektora wraz z uchwy-
tem ściennym i spowodowania szkody.
• Nie używaj zepsutych części uchwytu. Mogłoby to
prowadzić do spadnięcia projektora wraz z uchwytem
ściennym i spowodowania szkody. Jeżeli jakaś część
uchwytu jest zepsuta, skontaktuj się ze sprzedawcą.
• Nie patrz w okno projekcyjne, lustro ani soczewkę
projektora, gdy jest włączony. Mogłoby to spowodo-
wać uszkodzenie wzroku.
• Nie opieraj się o projektor lub uchwyt. Mogłoby to
prowadzić do spadnięcia projektora wraz z uchwy-
tem ściennym i spowodowania szkody. Zachowaj
szczególną ostrożność w obecności dzieci.
• Nie używaj kleju do blokowania wkrętów, smarów, ole-
jów itp. do uchwytu ściennego. Mogłoby to być przyczy-
ną pogorszenia się jakości materiału uchwytu i prowa-
dzić do spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych projektora.
Mogłoby to uniemożliwić rozpraszanie się ciepła i
prowadzić do pożaru. W szczególności nie używaj
projektora w następujący sposób:
nie instaluj projektora w miejscu takim jak ściana itp.;
w miejscach, gdzie wentylacja jest ograniczona, przy-
krywając go etc.
• Nie instaluj projektora naprzeciwko otworów wylo-
towych urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych,
a także w miejscach narażonych na znaczną wibrację.
Mogłoby to prowadzić do wybuchu pożaru lub pora-
żenia elektrycznego.
• Nie instaluj projektora w miejscach wilgotnych i zaku-
rzonych lub narażonych na tłusty dym lub parę wodną
(jak w pobliżu sprzętu kuchennego lub nawilżaczy po-
wietrza). Mogłoby to prowadzić do wybuchu pożaru.
• Podczas instalowania projektora zachowaj odpo-
wiedni odstęp od otaczających przedmiotów. Nieza-
stosowanie się do tej zasady uniemożliwi rozprasza-
nie się ciepła i może prowadzić do pożaru.
Zaleca się:
• Unikania pomieszczeń znacznie zakurzony, zawilgoconych
lub zadymionych tłustym bądź tytoniowym dymem.
Bród przywrze do części optycznych takich jak lustra i so-
czewki, co spowoduje obniżenie jakości obrazu.
• Unikania miejsc, w których ekran jest narażony na bezpośred-
nie działanie światła słonecznego lub światła sztucznego.
Jeżeli oświetlenie otoczenia bezpośrednio odbija się na ekra-
nie, obraz może wydawać się wyblakły i trudno go oglądać.
• Unikania miejsc narażonych na szczególnie wysoką lub niską
temperaturę.
Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia. (Sprawdź eksploata-
cyjny zakres temperatury otoczenia w instrukcji obsługi pro-
jektora).
Uwaga
Części w opakowaniu
Sprawdź, czy wszystkie części wyszczególnione poniżej znajdują się
w opakowaniu.
Specyfikacje
Nazwa produktu
Nazwa modelu
Kąty regulowane
Pozycje regulowane
Wymiary zewnętrzne
Waga
Dopuszczalne obciążenie : 7,0 kg
Powyższe specyfikacje i wygląd mogą ulec zmianie bez powiado-
mienia.
19
Uchwyt ścienny: 1
zestaw
Wysięgnik wysuwany:
1 zestaw
Nakładki uchwytu
ściennego: 2
Wkręty M4×8 mm: 4
Podkładki: 4
Podkładki dystansowe:
4
Płytka naścienna: 1
(tylko NP04WK1)
Wkręty M6×10 mm: 4
(tylko NP04WK1)
Klucz imbusowy: 1
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa przy
instalacji: 1
Skrócona instrukcja
obsługi: 1
: Ścienna jednostka mocująca
: NP04WK
: Kąt pionowy – ±5°; Kąt poziomy – ±5°;
Kąt pochylenia – ±5°
: Do przodu/do tyłu – 422; W poziomie
– ±50 mm; W pionie – ±40 mm
: 530 (S) x 572 (G) x 223 (W) mm
(NP04WK1; 530 (S) x 575 (G) x 223 (W)
mm)
: Ok. 9,3 kg (NP04KW1: 11,2 kg)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for NEC NP-UM330W

  Related Manuals for NEC NP-UM330W

This manual is also suitable for:

Np-um330xNp04wkNp04wk1Np06wkNp06wk1