Download Print this page

Ważne Informacje - NEC NP-UM330W Installation Manual

Wall mount unit
Hide thumbs

Advertisement

Uchwyt ścienny do mocowania projektora
NP04WK/NP04WK1
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji
Dziękujemy za zakup ściennej jednostki mocującej do projektora
firmy NEC.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Uwagami dotyczącymi
instalacji oraz Instrukcją obsługi projektora w celu zapewnienia
bezpieczeństwa podczas użytkowania tego produktu.
Uwagi dotyczące instalacji zawierają poniższe sekcje:
- Koniecznie przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji
- Części w opakowaniu
- Specyfikacje
* Instrukcje dotyczące instalacji i regulacji znajdują się na płycie
CD-ROM dołączonej do obsługiwanego projektora.
Wyświetlanie instrukcji instalacji i regulacji dla mo-
delu NP04WK
W systemie Windows
1. Włóż płytę CD-ROM dołączoną do obsługiwanego projekto-
ra do napędu CD-ROM komputera.
Pojawi się okno menu.
2. Kliknij „User's Manual".
Zostanie wyświetlone language menu.
3. Kliknij „Wall Mount Unit".
4. Otwarty zostanie plik PDF „Wall Mount Unit". Wybierz język
w kolumnie po lewej stronie.
W systemie Macintosh
1. Włóż płytę CD-ROM projektora NEC do napędu CD-ROM
komputera.
2. Na pulpicie naciśnij dwukrotnie „NECPJ" (ikonę płyty CD-
ROM).
3. W folderze „Manual", naciśnij dwukrotnie „language_menu.
pdf".
Otwarty zostanie Adobe Reader i wyświetli się „Language
Menu".
4. Kliknij „Wall Mount Unit".
Otwarty zostanie plik PDF „Wall Mount Unit". Wybierz język
w kolumnie po lewej stronie.
* Użytkownicy projektorów serii NP-U300X lub NP-U310W mogą
zapoznać się z uwagami dotyczącymi instalacji i regulacji mo-
delu NP04WK pod podanym poniżej adresem URL.
http://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
Instalacja ściennej jednostki mocującej powinna
być wykonana przez osobę z uprawnieniami.
Instalacja nigdy nie powinna być wykonywana
przez klienta.
Informacja dla sprzedawcy i montażysty
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klienta za-
lecamy przed rozpoczęciem instalacji dokładne
sprawdzenie, czy wytrzymałość miejsca monta-
żu jest wystarczająca, by zapewnić utrzymanie
projektora i uchwytu.
Ważne informacje
Symbol
W niniejszej instrukcji użyte są różne symbole w celu zapewnienia
bezpiecznego i właściwego korzystania z produktu oraz zniwelo-
wania ryzyka odniesienia obrażeń i zniszczenia własności. Symbole i
ich znaczenie podane są poniżej. Przed rozpoczęciem korzystania z
instrukcji upewnij się, że dobrze rozumiesz znaczenie symboli.
Niewłaściwe rozumienie i ignorowanie tej
wskazówki może spowodować uszkodzenia
Ostrzeżenie
ciała, skutkujące śmiercią, poważnymi obra-
żeniami itp.
Niewłaściwe rozumienie i ignorowanie tej
Uwaga
wskazówki może spowodować obrażenia
ciała i zniszczenia w najbliższym otoczeniu.
Przykładowe użycie symboli:
Symbol zwracający na coś uwagę (w tym ostrzeżenia)
Konkretne uwagi są określone znakami.
Symbol wyrażający zakazane czynności
Konkretne zakazy są określone znakami.
 Symbol wyrażający obowiązkowe czynności
Konkretne instrukcje są określone znakami.
• W czasie instalowania i ustawiania pozycji projektora
postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w niniej-
szej instrukcji. Projektor może spaść i spowodować
szkodę, jeżeli został nieprawidłowo zainstalowany i
ustawiony.
• Aby zapobiec spadnięciu projektora, zainstaluj i
zamocuj projektor, tak by zapewnić odpowiednio
wytrzymałe podparcie dla łącznej wagi projektora
i uchwytu ściennego, biorąc pod uwagę długi czas
użytkowania i odporność na trzęsienia ziemi. Niewła-
ściwe podparcie lub mocowanie może prowadzić do
spadnięcia projektora i spowodowania szkody.
Zachowaj następujące środki ostrożności:
- Użyj śrub i wkrętów M6 (1/4 cala) do mocowania
adaptera ściennego.
- Użyj gniazdka ściennego jako źródła zasilania dla
projektora. Nie podłączaj bezpośrednio dla lampy,
ponieważ jest to niebezpieczne. Poza tym używaj
łatwo dostępnego gniazdka zasilania, tak by moż-
na było podłączyć i odłączyć wtyczkę.
- Mocowanie na drewnianej ścianie
Sprawdź, czy ładunek jest zamocowany na filarze
lub konstrukcyjnie wytrzymałym materiale. Jeżeli
wytrzymałość materiału konstrukcyjnego itp. jest
niewystarczająca, należy go wzmocnić. Nie mocuj
na elementach wykończeniowych ściany, listwach
itp.
- Mocowanie na betonowej ścianie
Używaj przemysłowych śrub kotwowych M6 (1/4
cala), nakrętek kotwowych i podobnych, które są w
stanie dźwigać ciężar projektora.
18
Ostrzeżenia

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for NEC NP-UM330W

  Related Manuals for NEC NP-UM330W

This manual is also suitable for:

Np-um330xNp04wkNp04wk1Np06wkNp06wk1