Download Print this page

Advertisement

III - Ibrugtagning
- Tag kaffemøllen ud af emballagen og rengør låget (D) med varmt vand. Tør skålen
(B) over med en tør eller let fugtig klud.
- Anbring motordelen (A) på en plan overflade, der er ren og tør.
- Tilslut apparatet.
- Kom kaffebønner i skålen (B).
- De kan bruge låget (D) til at dosere den mængde kaffebønner, der skal males.
- Anbring låget (D) på skålen (B), og hold det trykket ned et par sekunder.
- Kaffemøllen må ikke bruges i mere end 30 sekunder ad gangen uden afbrydelse.
- Vent med at åbne låget (D) til knivsbladene (C) er stoppet helt.
- Afbryd apparatet og tag stikket ud inden det rengøres.
IV - Praktiske råd
Brug ikke apparatet i mere end 30 sekunder ad gangen uden afbrydelse.
Kaffemøllen kan male op til 85 g kaffe.
V - Rengøring
- Afbryd apparatet og tag stikket ud.
- Rengør apparatet med en lille børste.
- Brug ikke svampe med slibemiddel i eller genstande med metaldele.
- Motordelen (A) må ikke dyppes i vand. Tør den over med en tør eller let fugtig
klud.
VI - Hvad gør De, hvis apparatet ikke virker ?
Kontroller først, at apparatet er tilsluttet, og at låget (D) er anbragt korrekt på skå-
len (B).
Hvis disse anvisninger ikke er fulgt, virker kaffemøllen ikke.
Hvis De har fulgt disse anvisninger nøje, og apparatet stadig ikke virker ?
I tilfælde heraf skal De henvende Dem til Deres forhandler eller til en autoriseret
KRUPS forhandler.
VII - Udtjente elektriske eller elektroniske produkter
Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!
Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller
genbruges.
Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et
autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.
18

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: