Download Print this page

Advertisement

Tack för ert förtroende för KRUPS produkter. Läs noggrant igenom
bruksanvisningen och spara den för framtida användning.
I - Beskrivning
A
Motorblock
B
Skål
C
Kniv
D
Graderat lock
II - Säkerhetsanvisningar
- Apparaten överensstämmer med gällande tekniska regler och standarder.
- Kontrollera att den nätspänning som finns i hemmet stämmer överens med den
nätspänning som anges på apparaten. Garantin gäller inte vid felaktig anslutning.
- Sladden får inte komma i kontakt med eller i närheten av maskinens roterande
delar, en värmekälla eller vassa kanter.
- Sänk inte ned motorblocket, sladden eller kontakten i vatten och skölj dem inte
under rinnande vatten.
- Låt inte sladden hänga ned från arbetsbänken.
- Apparaten får endast användas på en stadig arbetsyta utom räckhåll för vattens-
tänk.
- Vänd den inte upp och ned.
- Demontera aldrig apparaten. Du behöver inte göra några andra ingrepp än allmän
rengöring och underhåll.
- Kvarnen måste koppas ur
*om ett fel uppstår vid användning,
*före montering, demontering, rengöring eller underhåll.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra ur sladden.
- Använd bara förlängningssladd om du har kontrollerat att den är helt felfri.
- Hushållsapparaten får inte användas om:
* den har fallit i golvet,
* den är skadad eller någon del saknas
- Om apparaten eller sladden har skadats ska den repareras eller bytas ut av tillverka-
ren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med liknande kvalifikationer för
att undvika all fara.
- Apparaten är endast avsedd att användas för matlagning i hemmet. Den får inte
under några omständigheter användas fackmässigt, om så sker gäller inte garantin
längre.
- Personer vars fysiska, psykiska eller mentala hälsa omöjliggör ett riskfritt användan-
de får endast använda apparaten med hjälp av eller under uppsikt av en ansvarig
vuxen.
- Apparaten är inte en leksak, därför bör du inte lämna den utan uppsikt inom
räckhåll för barn .
- Kniven är mycket vass. Hantera den försiktigt!
15

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: