Download Print this page

Advertisement

Tak for Deres tillid til KRUPS produkter. Læs denne brugsanvisning grundigt
I - Beskrivelse
A
Motordel
B
Skål
C
Knivsblade
D
Låg med måleinddelinger
II - Sikkerhedsanvisninger
- Dette apparat overholder gældende normer og tekniske regler.
- Sørg for at den strømforsyningsspænding, der er angivet på apparatets produkti-
dentifikationsplade svarer til den på Deres elektriske installationer. Ved forkert tils-
lutning bortfalder garantien.
- Strømforsyningsledningen må ikke komme i nærheden af eller i kontakt med appa-
ratets roterende dele, en varmekilde eller skarpe bordkanter.
- Motordel, ledning og stik må aldrig dyppes i vand eller kommes under rindende
vand.
- Lad aldrig ledningen hænge frit ned fra arbejdsfladen.
- Apparatet må kun bruges på en stabil arbejdsflade på sikker afstand af vandsprøjt.
- Apparatet må ikke vendes om.
- Apparatet må ikke skilles ad. De bør ikke selv udføre reparationer og service men
kun foretage almindelig vedligeholdelse og rengøring.
- Kaffemøllen skal afbrydes og stikket tages ud :
* Hvis der er uregelmæssigheder under brug.
* Før montering, afmontering, rengøring og vedligeholdelse.
- Afbryd aldrig apparatet ved at hive i ledningen.
- Anvend kun en forlængerledning efter at have kontrolleret, at den er i perfekt
stand.
- Et elektrisk husholdningsapparat må ikke anvendes :
* Hvis det har været tabt på gulvet.
* Hvis det er beskadiget eller ufuldstændigt.
- Hvis apparatet eller strømforsyningsledningen er beskadiget, skal det af sikkerheds-
mæssige årsager repareres eller erstattes af fabrikanten, fabrikantens eftersalgsser-
vice-sted eller af en person med tilsvarende kvalifikationer.
- Apparatet er beregnet til husholdningsmæssigt brug og må under ingen omstændi-
gheder anvendes til erhvervsmæssigt brug. I tilfælde heraf frafalder vores garanti og
ansvar.
- Personer, hvis fysiske, sensorielle eller mentale evner indebærer, at de ikke kan
anvende apparatet uden risiko, må ikke bruge apparatet uden assistance eller
opsyn.
- Dette apparat er ikke noget legetøj. Lad aldrig kaffemøllen være inden for børns
rækkevidde uden opsyn. Apparatet må ikke bruges til leg.
- Knivsbladene er skarpe. De skal håndteres med forsigtighed !
og gem den til senere brug.
17

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: