Download  Print this page

Advertisement

ENGLISH

Video Camcorder

8mm
VP-W60/W61/W63
VP-W60
Hi
VP-W61/W63
Owner's Instruction Book
Before operating the unit, please read
this instruction book thoroughly, and retain it
for future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Videokamery Systému
8mm
VP-W60/W61/W63
VP-W60
Hi
VP-W61/W63
NÁVOD K OBSLUZE
Pfied pouÏitím videokamery si podrobnû
pfieãtûte tento návod k obsluze a drÏte se
v‰ech v nûm uveden˘ch pokynÛ.
ELECTRONICS
Tento proudukt spl
uje podm
nky dle na
ò
í
89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
CZECH
zen
í
í
Ø
AD68-00375M

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-W60

   Summary of Contents for Samsung VP-W60

 • Page 1: Video Camcorder

  ENGLISH CZECH Video Camcorder Videokamery Systému VP-W60/W61/W63 VP-W60/W61/W63 VP-W60 VP-W60 VP-W61/W63 VP-W61/W63 NÁVOD K OBSLUZE Owner’s Instruction Book Pfied pouÏitím videokamery si podrobnû Before operating the unit, please read pfieãtûte tento návod k obsluze a drÏte se this instruction book thoroughly, and retain it v‰ech v nûm uveden˘ch pokynÛ.
 • Page 2: Table Of Contents

  ENGLISH CZECH Table of Contents Obsah Precautions and Safety Instructions Upozornžn’ a bezpe‹nostn’ pokyny Getting to Know Your Camcorder Sezn‡men’ s videokamerou V˘znaãné vlastnosti ...................8 Features ....................8 Popis ovládacích prvkÛ Descriptions Front View/Side View/Rear View..........9, 10, 11 âelní pohled/Boãní pohled/Pohled zezadu ......9, 10, 11 OSD (On Screen Display) .............12 Displej hledáãku ................12 Accessories Supplied with Camcorder...........14...
 • Page 3 ENGLISH CZECH Table of Contents Obsah (continued) (pokra‹ov‡n’) DIS (Digital Image Stabilizer, VP-W63 only) ..........33 DIS (digitální stabilizátor obrazu, pouze u modelu VP-W63) ....33 MF/AF (Manual Focus/Auto Focus)............34 Ruãní zaostfiování /Automatické zaostfiování..........34 BLC......................35 BLC ......................35 Program AE (Automatic Exposure) ............36 Program AE (automatické...
 • Page 4 ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornžn’ a bezpe‹nostn’ pokyny Taking care of the battery pack Vžnujte pozornost baterii Do not allow any metal objects to touch ZabraÀte moÏnosti dotyku kovov˘ch pfiedmûtÛ s the terminals, as this can cause a short circuit and kontakty baterie.
 • Page 5 ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornžn’ a bezpe‹nostn’ pokyny Precautions regarding electronic viewfinder Elektronickù hled‡‹ek 1) Neodkládejte videokameru na pfiímé 1) Do not place the camcorder so that the sluneãní svûtlo. Pfiímé pÛsobení viewfinder is pointing towards the sun. sluneãního svitu pfies ãoãku okuláru mÛÏe Direct sunlight can damage the inside velmi rychle po‰kodit vnitfiní...
 • Page 6 ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornžn’ a bezpe‹nostn’ pokyny Precautions regarding the battery pack Akumul‡tor ZabraÀte moÏnosti dotyku kovov˘ch pfiedmûtÛ s kontakty akumulá- Make sure that the battery pack is charged before shooting out- doors. toru. Mohou zpÛsobit zkrat a po‰kození akumulátoru. To preserve battery power, keep your camcorder turned off when UdrÏujte kontakty akumulátoru v ãistotû! Videokamera, síÈov˘...
 • Page 7 ENGLISH CZECH Precautions and Safety Instructions Upozornžn’ a bezpe‹nostn’ pokyny Precautions regarding the hand strap Popruh pro ruku It is very important to adjust the hand strap for Pro správné drÏení kamery pfii snímání je better shooting. (see page 16) dÛleÏité...
 • Page 8: Getting To Know Your Camcorder

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Sezn‡men’ s videokamerou Features Vùzna‹nŽ vlastnosti Your camcorder has many features for shooting and playing back. Va‰e videokamera má fiadu v˘born˘ch prostfiedkÛ pro pofiízení záznamu a pfiehrávání: Snap Shot (VP-W63 only) Snap Shot (pouze u modelu VP-W63) The Snap Shot function lets you shoot an object at a standstill for a Funkce umoÏÀuje natáãet nehybn˘...
 • Page 9: Front View/side View/rear View

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Sezn‡men’ s videokamerou Front View ‰eln’ pohled - funk‹n’ a ovl‡dac’ prvky: 4. EDIT (FF) 3. PLAY/STILL 5. DATE/TIME (STOP) 2. EDIT (REW) 7. EVF 6. TAPE EJECT 1. LENS 9. Remote Sensor 8.
 • Page 10: Popis Ovládacích PrvkÛ âelní Pohled/boãní Pohled/pohled Zezadu

  ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Sezn‡men’ s videokamerou Side View Bo‹n’ pohled - ovl‡dac’ prvky: 12. BATTERY EJECT 16. P.AE 13. MENU ON/OFF 18. BLC 19. FADE 14. ENTER (MF) 15. UP/DOWN Dial 17. DSE 20. DC Jack 21.
 • Page 11 ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Sezn‡men’ s videokamerou Pohled zezadu - funk‹n’ a ovl‡dac’ prvky: Rear View 24. ZOOM 33. D.ZOOM (SNAP SHOT) 25. Cassette 26. Hooks for Shoulder Strap compartment 27. AUDIO/VIDEO out 31. START/STOP 32. Battery pack compartment 29.
 • Page 12: Osd (on Screen Display)

  ENGLISH CZECH Sezn‡men’ s videokamerou Getting to Know Your Camcorder Displej hled‡‹ku (OSD - On Screen Display) OSD (On Screen Display) You can turn the OSD on/off by setting the Display menu on/off. OSD mÛÏete vypnout nebo zapnout a to nastavením reÏimu Display na on/off.
 • Page 13 ENGLISH CZECH Getting to Know Your Camcorder Sezn‡men’ s videokamerou Displej hled‡‹ku (OSD - On Screen Display) OSD (On Screen Display) Time (see page 40) âas (viz str.40) Indicates the time of the shooting. Indikuje ãas záznamu. k. Titulek (viz str.42) k.
 • Page 14: Accessories Supplied With Camcorder

  ENGLISH CZECH Sezn‡men’ s videokamerou Getting to Know Your Camcorder Accessories Supplied with Camcorder PÞ’sluäenstv’ dod‡vanŽ s videokamerou Make sure that the following basic accessories are supplied with your Pfied zakoupením videokamery se pfiesvûdãte, Ïe, Ïe jsou pfiiloÏeny camcorder. v‰echny poloÏky níÏe uvedeného základního pfiíslu‰enství. Basic Accessories Základní...
 • Page 15: Remote Control

  ENGLISH CZECH Sezn‡men’ s videokamerou Getting to Know Your Camcorder Remote Control (VP-W61/W63) D‡lkovŽ ovl‡d‡n’ (VP-W61/W63) Description of Parts Popis ovládacích prvkÛ: 1. Start/Stop (see page 23) 1. Tlaãítko START/STOP (viz str.23) 2. Self Timer 2. Tlaãítko SELF TIMER (Samospou‰È). 3.
 • Page 16: Preparing

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery 1. Set power switch to CAMERA mode. 1. Nastavte spínaã na reÏim CAMERA. CAMERA 2. Press Self Timer button until the appropriate 2. Opakovanû stisknûte tlaãítko SELF indicator is displayed on the Viewfinder: TIMER, dokud se v hledáãku neobjeví START/ COUNTER STOP...
 • Page 17: Lithium Battery Installation

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery Shoulder Strap Popruh pro pfiená‰ení (pro krk/rameno): Popruh pro krk/rameno zaji‰Èuje naprosto bezpeãné no‰ení The Shoulder Strap allows you to carry your camcorder with complete safety. kamery. 1. Insert each end of the strap into the hooks 1.
 • Page 18: Connecting The Power Source

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery Connecting the Power Source PÞipojen’ videokamery k nap‡jec’mu zdroji: There are two ways to connect power source. Jsou k dispozici dva druhy napájecích zdrojÛ: Using the AC Power Adapter : used for indoor shooting. síÈov˘ adaptér, pfiipojen˘ k videokamefie kabelem pro stejnos- Using the Battery Pack: used for outdoor shooting.
 • Page 19: To Use The Battery Pack

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery To use the Battery Pack Pouìit’ akumul‡toru: Jaká je moÏná délka záznamu pfii napájení akumulátorem? How long will the battery last for shooting? Depends on how often you are likely to use the zoom feature ZáleÏí...
 • Page 20: Using The Battery Pack

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery Using the Battery Pack Pouì’v‡n’ akumul‡toru Tabulka pfiibliÏné délky nepfietrÏitého záznamu podle modelu Table of continuous recording time based on kamery a typu akumulátoru model and battery type Model Model VP-W60/W61 VP-W63 VP-W60/W61 VP-W63 Battery Battery Approximately Approximately...
 • Page 21: Display Of Battery Level

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery Display of Battery Level Kontrolní údaj o stavu akumulátoru Tento údaj na displeji videokamery poskytuje pfiehled o stavu The battery level display indicates the amount of power remaining in the battery pack. nabití pfiipojeného akumulátoru. 1.
 • Page 22: Inserting And Ejecting A Cassette

  ENGLISH CZECH Preparing Nastaven’ videokamery Vloìen’ a vyjmut’ z‡znamovŽ kazety Inserting and Ejecting a Cassette There are several cassette types, depending on: Na trhu je k dispozici nûkolik typÛ kazet, li‰ících se: Colour system used PouÏit˘m barevn˘m TV systémem Recording/Playback time Dobou záznamu/pfiehrávání.
 • Page 23: Basic Shooting

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Z‡klady z‡znamu Making your First Recording V‡ä prvn’ videokameÞe Please make these preparations before shooting. Na zaãátku se pfiesvûdãete, zda jsou splnûny Did you connect a power source? následující podmínky: (Battery Pack or AC Power Adapter) Je pfiipojen zdroj energie? (Akumulátor nebo kabel síÈového adaptéru) BATTERY...
 • Page 24 ENGLISH CZECH Basic Shooting Z‡klady z‡znamu b. To stop shooting, press the red b. Natáãení zastavíte opûtovn˘m stiskem START/STOP button again. tlaãítka START/STOP. STBY Y:YY:YY When Shooting stops, STANDBY Na displeji zmizí indikace hledáãku a should be displayed on the Viewfinder. objeví...
 • Page 25: Tips For Stable Image Shooting

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Z‡klady z‡znamu Tips for Stable Image Shooting Nžkolik doporu‹en’ pro sn’m‡n’ obrazu While shooting, it is very important to hold Pfii filmování je velmi dÛleÏité správné drÏení the camcorder correctly. videokamery. For stable shooting, fix the LENS cap firmly by Pro stabilní...
 • Page 26: Playing Back The Tape On The Camcorder

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Z‡klady z‡znamu Playing back the tape on the CAMCORDER PÞehr‡v‡n’ z‡znamu na videokameÞe You can monitor the playback picture on the Viewfinder. Pomocí monitoru nebo hledáãku mÛÏete prohlíÏet nahrané záznamy. Make sure that the battery pack is in place. Pfiesvûdãete se, Ïe je nainstalován akumulátor.
 • Page 27: Viewing A Still Picture

  ENGLISH CZECH Basic Shooting Z‡klady z‡znamu Viewing a Still Picture ProhlíÏení zastaveného obrázku Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko Press (PLAY/STILL) button during playback. PLAY/STILL (PLAY/STILL) - zastaveny obraz má zhor‰enou kvalitu, objeví se ru‰ivé pruhy, To resume playback, press the (PLAY/STILL) button again. nejedná...
 • Page 28: Advanced Shooting

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Zooming In and Out Funkce ZOOM In a Out Zoom works in CAMERA mode only. Funkce Zoom je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. Zooming is a recording technique that lets you change the size of the Zooming (pfiibliÏování, vzdalování, zmûna ohniskové...
 • Page 29: Digital Zoom

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Digital Zoom Digit‡ln’ Zoom Digital Zoom works in CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. More than 22x zoom is performed digitally. Digitální technika umoÏÀuje pouÏít více neÏ 22násobny Zoom. The picture quality deteriorates as you go towards the “T” side. Kvalita obrazu se zhor‰uje s posouváním ovládacího prvku Zoomu k We recommend that you use the DIS (VP-W63) feature with the poloze “T”.
 • Page 30 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Setting the DIGITAL ZOOM ON/OFF (VP-W63) Nastavení DIGITAL ZOOM ON/OFF (VP-W63) Popis funkce DIGITAL ZOOM je uveden na str. 29. The DIGITAL ZOOM feature is explained on page 29. 1. Nastavte funkãní pfiepínaã na reÏim CAMERA. 1.
 • Page 31: Easy Mode (for Beginners)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Reìim snadnŽho nat‡‹en’ (EASY) - pro za‹‡te‹n’ky EASY Mode (for Beginners) Even the beginner can easily make a recording using the EASY mode. S pouÏitím tohoto reÏimu mÛÏe i zaãáteãník snadno natáãet. The EASY mode only operates in CAMERA mode. ReÏim EASY pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
 • Page 32: Custom-creating Your Own Customized Recording Settings

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu CUSTOM - VytvoÞen’ vlastn’ho nastaven’ nahr‡v‡n’ CUSTOM-Creating your own customized recording settings You can customize the settings and save them for future use. MÛÏete vytvofiit vlastní nastavení a uloÏit je pro dal‰í uÏití. The CUSTOM function only operates in CAMERA mode. Funkce CUSTOM pracuje pouze v reÏimu CAMERA.
 • Page 33: Dis (digital Image Stabilizer, Vp-w63 Only)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu DIS (Digital Image Stabilizer, VP-W63 only) DIS (digit‡ln’ stabiliz‡tor obrazu, pouze u modelu VP-W63) The DIS function works in CAMERA mode only. Funkce DIS pracuje pouze v reÏimu CAMERA. DIS (Digital Image Stabilizer) is a handshake compensation function Funkce DIS kompenzuje lehké...
 • Page 34: Mf/af (manual Focus/auto Focus)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu MF/AF (Manual Focus/Auto Focus) Ru‹n’ a automatickŽ zaostÞov‡n’ (MF/AF) The MF/AF function works in CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. In most situations, it is better to use the Automatic Focus feature, as it Ve vût‰inû...
 • Page 35: Blc

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu 4. Turn UP/DOWN dial up or down until the object 4. Otáãejte voliãem UP/DOWN nahoru nebo dolÛ is focused. tak dlouho, aÏ je pfiedmût zaostfien. 5. You can get a sharp picture after zooming out. 5.
 • Page 36: Program Ae (automatic Exposure)

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu PROGRAM AE (Automatic Exposure) Program AE (automatick‡ expozice) The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. The PROGRAM AE modes allow you to adjust shutter speeds and ReÏimy PROGRAM AE vám umoÏÀují...
 • Page 37 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Setting the PROGRAM AE (Automatic Exposure) mode Nastavení programu automatické expozice (AE) 1. Nastavte pfiepínaã napájení na reÏim CAMERA. 1. Set the power switch to CAMERA mode. 2. Stisknûte P. AE, zobrazí se ( ) symbol.
 • Page 38: Dse (digital Special Effects) In Camera Mode

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu DSE (Digital Special Effects) in CAMERA mode Funkce DSE (Digital Special Effects)-zvl‡ätn’ digit‡ln’ efekty- v reìimu CAMERA The digital effects enable you to give a creative look to your shooting Tato funkce Vám umoÏní získat tvofiiv˘ vzhled Va‰eho filmu pouÏitím by adding various special effects.
 • Page 39 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Volba a natáãení pomocí DSE efektÛ Selecting and recording DSE effects 1. Set the power switch to CAMERA mode. 1. Nastavte pfiepínaã napájení na reÏim CAMERA. STBY X:XX:XX 2. Stisknûte tlaãítko DSE, zobrazí se GHOST (Duch) 2.
 • Page 40: Setting And Recording Date/time

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Setting and Recording DATE/TIME Nastaven’ a z‡znam funkce DATUM/‰AS (DATE/TIME) Setting and recording the date/time feature works in CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. You can record the date/time on the tapes, so you will know when it Pokud na pásek zaznamenáte údaj o datu a ãase, budete se moci was made.
 • Page 41 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu 7. Press ENTER. 7. Stisknûte ENTER. CLOCK SETTING The month to be reset will blink. Zaãne blikat údaj o mûsíci. 12:00 AM 29. AUG. 2005 8. Turn UP/DOWN dial to set the desired month. 8.
 • Page 42: Selecting And Recording A Title

  ENGLISH CZECH Techniky z‡znamu Advanced Shooting Selecting and Recording a Title Vùbžr a zaznamen‡n’ titulku - funkce TITLE Selecting and recording a TITLE is possible in the CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. The TITLE feature allows you to select a preset title stored in the Funkce umoÏÀuje oznaãit záznam jedním z titulkÛ, uloÏen˘ch v camcorder’s memory.
 • Page 43 ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu 6. Turn the UP/DOWN dial to select the 6. Otáãejte voliãem UP/DOWN a vyberte pfiíslu‰n˘ ENGLISH appropriate language. jazyk. FRENCH GERMAN You may select languages from MÛÏete vybrat jazyk z nabídky: ITALIAN SPANISH ENGLISH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN/ ENGLISH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN/ RUSSIAN SPANISH/RUSSIAN.
 • Page 44: Fade In And Out

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Funkce Fade In a Fade Out - zatm’v‡n’ a roztm’v‡n’ Fade In and Out The FADE function works in CAMERA mode only. Funkce je pfiístupná pouze v reÏimu CAMERA. You can give your films a professional look by using special effects Pro zv˘‰ení...
 • Page 45: Pip

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu PIP (Picture-in-Picture; VP-W63 only) PIP-Obraz v obraze (Picture - in - Picture, jen VP-W63) The PIP (Picture-in-Picture) feature works in combination with the Funkce PIP pracuje v kombinaci s funkcí DIGITAL ZOOM. DIGITAL ZOOM function by using a small, super imposed screen to PouÏívá...
 • Page 46: Snap Shot

  ENGLISH CZECH Advanced Shooting Techniky z‡znamu Snap Shot (VP-W63 only) Snap Shot (jenom VP-W63) With the SNAP SHOT feature, your camcorder can function like a S funkcí Snap Shot lze pouÏít videokameru jako fotografick˘ aparát, normal film camera, allowing you to take single still pictures. s moÏností...
 • Page 47: White Balance

  ENGLISH CZECH Techniky z‡znamu Advanced Shooting White Balance White Balance - Vyv‡ìen’ b’lŽ WHITE BALANCE is a shooting function that preserves the unique Funkce White Balance zaji‰Èuje uchování vûrné barvy objektu v colour of the object in any shooting condition. jak˘chkoli podmínkách natáãení.
 • Page 48: Demonstration

  5. Set the POWER switch to OFF to end the 5. Nastavte pfiepínaã POWER na OFF na konci Demonstration. Demonstrace funkcí. SAMSUNG Note: The MENU ON/OFF function will not operate in EASY, REC or Poznámka: Funkce MENU ON/OFF nepracuje v reÏimech EASY, CUSTOM mode.
 • Page 49: Lighting Techniques

  ENGLISH CZECH Techniky z‡znamu Advanced Shooting Lighting Techniques Osvžtlovac’ techniky When you use your camcorder, there are only two possible shooting Pfii pouÏívání videokamery mohou nastat pouze dvû mezní situace: environments. Natáãíte venku. (normální natáãení) Normale Aufnahme oder Aufnahme durch einen ND (Neutral Den- Natáãíte uvnitfi...
 • Page 50: Playing Back The Tape

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape PÞehr‡v‡n’ z‡znamu To view a tape that you have recorded. Funkce je urãena k prohlíÏení nahrané pásky. Playback function works in PLAYER mode only. Pfiehrávání pracuje pouze v reÏimu PLAYER. To see with TV monitor: recommended for indoor use. ProhlíÏení...
 • Page 51 ENGLISH CZECH Playing back the Tape PÞehr‡v‡n’ z‡znamu Notes: Poznámka: VP-W60/W61/W63 feature a monaural audio system. If your TV or Model VP-W60/W61/W63 má monofonní audio systém. JestliÏe VCR are stereo, connect the audio cable to input “L” of TV or VCR. TV pfiijímaã...
 • Page 52: Various Functions In Player Mode

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape PÞehr‡v‡n’ z‡znamu Various Functions in PLAYER mode RóznŽ funkce v reìimu PLAYER To view a STILL picture (Playback pause) Zastavení obrazu pfii prohlíÏení - funkce STILL (pauza) Stisknûte tlaãítko (PLAY/STILL) a obraz se Press (PLAY/STILL) button during PLAY/STILL playback.
 • Page 53: Dse In Player Mode

  ENGLISH CZECH Playing back the Tape PÞehr‡v‡n’ z‡znamu DSE in PLAYER mode DSE v reìimu PLAYER The procedure for using DSE in PLAYER mode is the same as PouÏití DSE v reÏimu PLAYER je stejné jako pouÏití v reÏimu the procedure for using DSE in CAMERA mode, except that the power CAMERA - viz str.
 • Page 54: Cleaning The Video Heads

  ENGLISH CZECH òdrìba Maintenance Cleaning the Video Heads âi‰tûní videohlav Abyste zajistili normální a ãist˘ záznam, udrÏujte videohlaviãky v To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads. ãistotû. JestliÏe pfiehrávan˘ obraz vykazuje poruchy nebo je viditelnû When the playback pictures are noisy or hardly visible, the video heads may be dirty.
 • Page 55: Using Your Camcorder Abroad

  ENGLISH CZECH Using Your Camcorder Abroad Pouìit’ videokamery v zahrani‹’ Using Your Camcorder Abroad Pouìit’ videokamery v zahrani‹’ Each country or area has its own electric and TV colour system. V jednotliv˘ch zemích existují rozdíly v napûtí elektrické sítû a TV Before using your camcorder abroad, check the following: systémech.
 • Page 56: Troubleshooting Check

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, Þeäen’ problŽmu Troubleshooting Check Kontrola, Þeäen’ problŽmu Before contacting a service centre, perform the following simple checks. NeÏ kontaktujete servis, proveìte nûkolik jednoduch˘ch kontrol. V mnoha They might save you the time and expense of an unnecessary call. pfiípadech tak u‰etfiíte drahocenn˘...
 • Page 57: Checking

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, Þeäen’ problŽmu Checking Kontrola If you run into any problem using the camcorder, use the following JestliÏe se vyskytnou pfii provozu videokamery nûjaké problémy, table to trouble shoot the problem. prostudujte následující tabulku popisující moÏné problémy a jejich If these instructions do not allow you to solve the problem, take a note of: fie‰ení.
 • Page 58 ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, Þeäen’ problŽmu Symptom Explanation/Solution Problém Vysvûtlení/fie‰ení The DATE/TIME indicator The lithium battery is not installed or is fully Indikace DATE/TIME na Zkontrolujte lithiovou baterii. flashes more than 2 times used up. (see page 17) displeji bliká pfii pfiepnutí (viz str.
 • Page 59: Moisture Condensation

  ENGLISH CZECH Troubleshooting Check Kontrola, Þeäen’ problŽmu Moisture Condensation ProblŽmy s vlhkost’ If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, Pokud pfienesete kameru z chladného prostfiedí pfiímo do tepla, moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the mÛÏe dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitfi...
 • Page 60: Specifications

  ENGLISH CZECH Specifications TechnickŽ œdaje These technical specifications and design may be changed without Následující technické parametry mohou b˘t bûhem v˘roby notice. zmûnûny bez pfiedchozího upozornûní. Systém System VP-W60/W61/W63 VP-W60/W61/W63 Recording system Video: 2 rotary heads Helical scanning FM Záznamov˘ systém Video: 2 rotující...
 • Page 61: Index

  ENGLISH CZECH Index RejstÞ’k - A - - E - - A - - F - ABROAD ........55 EASY ........31 Akumulátor........20 Filtr - prÛmûr ........60 AC POWER ADAPTER ....18 EDIT ..........24 Automatická expozice (AE) ...36 Funkce BLC ........35 AF ..........34 EJECT ........22 Automatické...
 • Page 62 ENGLISH CZECH Index RejstÞ’k - O - SNAP SHOT......46 - O - - S - SPECIFICATION ......60 OPERATION MODE ....13 Objektiv (LENS).......9 Samospou‰È ........15 SPORTS MODE ......36 Obsah ...........2-3 SíÈov˘ adaptér .......18 OSD ..........12 SPOTLIGHT MODE ....36 Operaãní reÏim ......13 Stav akumulátoru ......21 START/STOP ......23 OSD ..........12...
 • Page 63 ENGLISH CZECH THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY: TATO VIDEOKAMERA BYLA VYROBENA FIRMOU: ELECTRONICS ELECTRONICS *Samsung Electronics’ Internet Home Page *Samsung Electronics’ Internet Home Page United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk United Kingdom http://www.samsungelectronics.co.uk France http://www.samsung.fr France http://www.samsung.fr Australia http://www.samsung.com.au Australia http://www.samsung.com.au Germany http://www.samsung.de Germany http://www.samsung.de...

This manual is also suitable for:

Vp-w61Vp-w63

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: