Download Table of Contents Print this page

GE DV1 User Manual

User manual (finnish)
Hide thumbs Also See for DV1:

Advertisement

Käyttöohjekirja
Digitaalivideokamera
DV 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Käyttöohjekirja Digitaalivideokamera DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  SISÄLTÖ SISÄLTÖ..................... VAROTOIMENPITEET................6 Johdanto........................6 Tekijänoikeus......................6 Tuotemerkit......................6 Tietoja.tästä.ohjekirjasta...................6 Ohjekirjassa.käytetyt.symbolit.................6 VAROITUS........................7 TURVATOIMENPITEET....................9 Videokamera......................9 Muistikortti......................9 LCD-näyttö......................10 . L ue.seuraavat.tärkeät.tiedot.. huolellisesti.ennen.tuotteen.käyttämistä............10 VEDEN-.&.PÖLYNPITÄVYYDEN.TURVATOIMET............11 Veden-.&.pölynpitävyys..................11 Varotoimet.ennen.käyttöä................11 Varotoimet.käytön.aikana.
 • Page 3 Osien.nimet........................14 Lataa.ja.aseta.SD-kortti....................15 Lataus........................15 Aseta.SD/SDHC.-kortti..................16 Kytkeminen.päälle/pois.päältä................17 Kielen.ja.Päivämäärän/ajan.asettaminen............18 Aseta.näytön.kie....................19 Ajan.ja.päivämäärän.asettaminen..............0 PERUSTOIMINNOT.................1 Elokuvien.tallentaminen...................1 Zoom-toiminto....................1 Valkotasapaino.................... Kuvaaminen...................... LCD-näyttö.eri.tiloissa.................... Kuvausruutu....................... Videotallennus....................4 Toisto........................5 NÄYTTÖ.........................6 TOISTO.....................7 Kuvien.ja.videoiden.esikatselu.
 • Page 4 Zoomaus.kuvissa....................9 Näyttö.toistotilassa..................0 Kuvien.ja.videoiden.poistaminen..............1 VALIKKOASETUKSET................ Kuva-asetukset...................... Laatu........................ Valoisuuden.mittaus.................. HDR........................4 Jatkuva.kuvaus....................4 Päivämäärä.leima.....................5 Elokuva-asetukset.....................6 Elokuvaresoluutio....................7 Valoisuuden.mittaustilat.................7 HDR........................8 Yleiset.asetukset......................9 Äänimerkki.asetukset..................40 LCD-kirkkaus.......................40 Maailman.aika....................41 Virransäästö.......................41 laiteohjelmiston.versio..................4 Muistin.alustus.
 • Page 5 Kortille.kopiointi....................4 Toiston.asetus......................44 Poista........................45 Diaesitys......................47 Punasilmäisyyden.poisto.................48 LIITÄNNÄT....................49 TV:hen.liittäminen.HDMI-kaapelilla...............49 PC:hen.liittäminen.USB-kaapelilla................50 LIITTEET....................5 Tekniset.tiedot:.DV1....................5 Virheilmoitukset......................55 Vianetsintä........................57...
 • Page 6: Varotoimenpiteet

  VAROTOIMENPITEET Johdanto Kiitos,.että.valitsit.GE-digitaalivideokameran.Lue.tämä.käyttöohjekirja.huolel- lisesti.läpi,.ja.säilytä.se.turvallisessa.paikassa.tulevaa.käyttöä.varten. Tekijänoikeus Copyright.010.General.Imaging.Company.Kaikki.oikeudet.pidätetään.. Mitään.tämän.julkaisun.osaa.ei.saa.kopioda,.välittää,.jäljentää,.tallentaa. hakujärjestelmään,.tai.kääntää.toiselle.kielelle.tai.tietokonekielelle.missään. muodossa.tai.millään.menetelmällä.ilman.General.Imaging.Companylta.saatua. kirjallista.hyväksyntää. Tuotemerkit Kaikkia.tässä.ohjekirjassa.mainittuja.tuotemerkkejä.käytetään.vain.tunnistu- starkoituksessa.ja.ne.ovat.niiden.omistajien.omaisuutta. Tietoja tästä ohjekirjasta Tämä.käyttöohjekirja.kertoo.sinulle.kuinka.GE-digitaalivideokamera.toimii.. Kaikki.mahdollinen.on.tehty,.että.tämän.ohjekirjan.tiedot.olisivat.tarkkoja.ja. paikkansapitäviä,.General.Imaging.(Asia).Company.pidättää.kuitenkin.oikeuden. tehdä.muutoksia.ilman.erillistä.ilmoitusta. Ohjekirjassa käytetyt symbolit Seuraavia.symboleja.käytetään.kaikkialla.ohjekirjassa.auttaamaan.tiedon.. nopeassa.ja.helpossa.löytämisessä:. Osoittaa.tärkeitä.tietoja. Osoittaa.varotoimenpiteitä,.joita.sinun.tulee.noudattaa.videokameran. käytön.aikana.
 • Page 7: Varoitus

  VAROITUS Älä.altista.videokameran.akkupakkausta.tai.muita.lisälaitteita.sateelle.tai.. kosteudelle..Näin.vähennät.tulipalon.ja.sähköiskun.riskiä. Asiakkaille Yhdysvalloissa Testattu FCC-standardien mukaiseksi KOTI- TAI TOIMISTOKÄYTTÖÖN FCC-lausunto Tämä.laite.on.FCC-sääntöjen.osan.15.mukainen..Käyttö.on.seuraavien.olosuh- teiden.alaista: (1).Tämä.laite.ei.aiheuta.haitallisia.häiriöitä,.ja ().Tämän.laitteen.tulee.hyväksyä.kaikki.vastaanotettu.häirintä,.mukaanlukien. häirintä,.joka.voi.aiheuttaa.käyttöhäiriöitä. Asiakkaille Euroopassa “CE”.-merkki.osoittaa.tämän.tuotteen.olevan.Eurooppalaisten.turvallisu- utta,.terveyttä,.ympäristöä.ja.käyttäjän.turvallisuutta.koskevien.vaati- musten.mukainen..“CE”.-merkillä.varustetut.videokamerat.on.tarkoitettu. myytäväksi.Euroopassa.. Tämä.symboli.[crossed-out.wheeled.bin.WEEE.Annex.IV].osoittaa.erillistä. sähkö-.ja.elektroniikkalaitteiden.jätteiden.keräämistä.Euroopan.maissa.. Älä.heitä.laitetta.roskakoriin..Kierrätä.vastuullisesti.
 • Page 8 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mallin.nimi:. . Merkin.nimi:. . Vastuullinen.osapuoli:.. General.Imaging.Co. Osoite:. . 1 411.W..190th.Street,.Suite.550,.Gardena,.CA.9048,.USA. Puhelinnumero:.. +1-800-70-6597 (Yhdysvaltain.ja.Kanadan.ulkopuolella:.+1-10-755-6857) Virtalähteen.tulee.olla.CCC-standardien.mukainen:. EMC:. EN.550:1998/A1:000/A:00.Class.B. EN.5504:1998/A1:001/A:00. EN.61000--:000/A1:001. EN.61000--:1995/A1:001 EMC-direktiivin.(89/6/EEC,.004/108/EEC).asetusten.mukaisesti...
 • Page 9: Turvatoimenpiteet

  TURVATOIMENPITEET Videokamera: Älä.käytä.tai.säilytä.videokameraa.seuraavan.tyyppisissä.olosuhteissa:. •. Pitkiä.aikoja.suorassa.auringonpaisteessa.tai.korkeassa.lämpötilassa.. (yli.40ºC);. •. Ympäristöissä,.joissa.on.korkeita.magneettikenttiä;. •. Erittäin.kosteissa.tai.pölyisissä.paikoissa;. Näiden.ohjeiden.noudattamatta.jättäminen.voi.lyhentää.digitaalivideokameran. käyttöikää.tai.päästää.vieraita.materiaaleja.kameraan,.joka.voi.puolestaan. vahingoittaa.sen.sisäosia. Jos.videokameraa.ei.käytetä.pitkiin.aikoihin,.suosittelemme.lataamaan.valoku- vat.ja.poistamaan.muistikortin.. Jos.siirrät.kameran.nopeasti.kylmästä.paikasta.lämpimään.paikkaan.. (vähempi.kuin.40ºC/104F),.kameran.sisälle.voi.kerääntyä.kosteutta..Suosit- telemme.odottamaan.kameran.lämpenemistä.huoneen.lämpötilaan.ennen.sen. päälle.kytkemistä.. General.Imaging.ei.ole.vastuussa.tietojen.tai.tiedostojen.katoamisesta.. Muistikortti: Käyttäessäsi.uutta.muistikorttia,.tai.muistikorttia,.joka.on.alustettu.PC:llä,. voit.ehkä.joutua.alustamaan.kortin,.mikäli.kamera.ei.lue.sitä..Kopioi.kuitenkin. kaikki.tiedot.kortilta,.koska.alustus.hävittää.kaikki.kortin.tiedot. Muokataksesi.kuvatiedostoja,.kopioi.kuva.ensin.PC:lle. Älä.muuta.tai.poista.PC:llä.muistikortin.tiedostojen.tai.kansioiden.nimiä,.tämä. voi.tehdä.niistä.käyttö-/lukukelvottomia.. Poista.tai.aseta.muistikortti.vain.kameran.ollessa.pois.päältä..Muutoin.seurauk- sena.voi.olla.tietojen.menetys.ja/tai.vioittuminen.. Älä.sammuta.kameraa.laiteohjelmiston.päivityksen.aikana,.seurauksena.voi.olla. tiedostojen.tai.kuvien.menetys.ja/tai.vioittuminen.. Muistikortti.voidaan.asettaa.kameraan.vain.yhdellä.tavalla..
 • Page 10: Lcd-Näyttö

  LCD-näyttö: Nykyisestä.LCD:n.tuotantoteknologiasta.johtuen,.voit.nähdä.joitakin.vaaleita.tai.tum- mia.pikseleitä.LCD-näytölläsi..Tämä.on.normaalia.. Nämä.vaaleat.tai.tummat.pikselit.eivät.vaikuta.valokuvien.tai.videokuvan. laatuun.. Jos.LCD-näyttö.on.vioittunut,.varo.erityisesti.näytön.nestekidettä..Mikäli.jokin. seuraavista.tilanteista.tapahtuu,.noudata.alla.esitettyjä.toimenpiteitä.välittömästi:. •. Jos.nestekide.pääsee.kosketuksiin.ihon.kanssa,.pese.perusteelliesti.saip- pualla.ja.juoksevalla.vedellä;. •. Jos.nestekidettä.joutuu.silmiin,.huuhtelee.silmää.puhtaalla.vedellä.vähintään. 15.minuutin.ajan.ja.hakeudu.lääkärin.hoitoon. •. Jos.nestekidettä.niellään,.huuhtele.suu.perusteellisesti.vedellä.ja.yritä.oksen- taa..Hakeudu.tämän.jälkeen.välittömästi.lääkärin.hoitoon. Lue seuraavat tärketä tiedot huolellisesti ennen tuotteen käyt- tämistä: •. Älä.pura.tai.yritä.huoltaa.kameraa.omin.avuin.. •. Älä.pudota.tai.kolhi.videokameraa..Sopimaton.käsittely.voi.vioittaa.tuotetta. ja.mitätöidä.takuun. •. Sammuta.kamera.ennen.muistikortin.asentamista.tai.poistamista. •. Älä.kosketa.videokameran.linssiä. •. Älä.altista.videokameran.linssiä.pitkiksi.ajoiksi.suoralle.auringonpaisteelle. •. Älä.käytä.kuluttavia.tai.alkoholi-.tai.liuotinpohjaisia.puhdistusaineita. videokameran.rungon.puhdistukseen..Puhdistaaksesi.kameran,.pyyhi. videokameran.linssiä.linssinpuhdistuskankaalla.ja.erityisellä.kameroille.ja. elektroniikalletarkoitetulla.puhdistusaineella.
 • Page 11: Veden-.&.Pölynpitävyyden.turvatoimet

  Veden-.&.pölynpitävyys Veden- & pölynpitävyys •. Videokamera.on.JIS/IEC.vedenpitävyysluokitusluokan.8.(IPX8).ja.JIS/IEC. pölynpitävyysluokitusluokan.6.(IPX6).mukainen.. •. Videokameran.lisälaitteita.ei.ole.tarkoitettu.käytettäväksi.märissä. olosuhteissa. Varotoimet ennen käyttöä •. Varmista,.että.SD-kansi.ja.HDMI/USB-liitännän.kansi.(tästä.eteenpäin. “liitännän.kansi).on.lukittu.. •. Kansien.ja.ovien.kumisten.liitäntäpintojen.tulee.olla.puhtaita.tiukan. kiinnittymisen.varmistamiseksi. •. Laitetta,.jonka.vedenpitävä.kumi.on.vaurioitunut,.ei.tule.käyttää.märissä. olosuhteissa. •. Älä.käytä.videokameraa.kuumassa.lähteessä. •. Käytä.rannehihnaa.käyttäessäsi.kameraa.vedessä.. Varotoimet käytön aikana •. Älä.käytä.kameraa.veden.alla.yli.5.metrin.(noin.15.jalkaa).syvyydessä. •. Älä.käytä.kameraa.veden.alla.yli..tunnin.ajan. •. Älä.hyppää.veteen.äkillisesti..SD-kansi.tai.liitäntäkansi.voi.aueta. videokameran.iskeytyessä.veteen.. •. Älä.avaa.SD-kantta.tai.liitäntäkantta.veden.alla..
 • Page 12: Käytön.jälkeiseen.säilytykseen.liittyvät.varotoimet

  Käytön jälkeiseen säilytykseen liittyvät varotoimet •. Pyyhi.videokamera.puhtaalla.ja.kuivalla,.nukattomalla.kankaalla.. •. Kun.SD-kansi.tai.liitäntäkansi.on.auki,.kansien.sisäpuolella.ja.videokameran. kontaktipinnoilla.voi.olla.vesipisaroita,.muista.kuivata.ne.. •. Sen.jälkeen.kun.olet.käyttänyt.kameraa.vedessä.tai.hiekan,.mudan.tai. muiden.vieraiden.aineiden.lähellä,.pese.se.puhtaalla.vedellä.(älä.avaa.SD- kantta.tai.liitäntäkantta.puhdistuksen.aikana)..Puhdistuksen.jälkeen,.pyyhi. kamera.puhtaalla.ja.kuivalla,.nukattomalla.kankaalla.. •. Auttaaksesi.varmistamaan.kameran.vedenpitävyys,.pyyhi.pois.pöly,.hiekka.ja. kaikki.muut.vieraat.aineet.kumitiivisteiltä.ja.vastaavilta.aukoilta.. •. Älä.käytä.kemiallisia.aineita.kameran.puhdistamiseen..Älä.käytä. silikonirasvaa.kumille.. Vioittunut.vedenpitävä.kumitiiviste,.jossa.on.halkeama.tai.naarmuja. päästää.kameraan.vettä..Ota.yhteyttä.huoltopisteeseen.. 1 1...
 • Page 13: Aloitus

  ALOITUS Lisälaitteet Pakkauksen tulee sisältää hankkimasi videokameran lisäksi seuraavat osat. Mikäli jokin osista puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Takuukortti Pikaopas Rannehihna USB-kaapeli Laturi CD-ROM...
 • Page 14: Osien.nimet

  Osien.nimet LCD-näyttö. 1 SD-kortin.aukko. Laukaisupainike. 1 SD-kortin.aukon.kytkin. Toistopainike 14 Virtapainike Ylös-painike/Zoomaus. 15 Tilan.osoitin sisään.-painike Vasen-painike./.Näyttö 16 Linssi. Alas-painike./.zoomaus.. 17 Mikrofoni ulos.-painike. Oikea-painike./.. USB/HDMI.-kortin.aukon. Valkotasapaino kytkin OK-painike./.Tallennus-painike 19 USB-lukko Rannehihnan.reikä 0 HDMI-liitäntä. 10 Poista-painike 1 USB-pistoke Jalustan.aukko 11 Valikko-painike Kovaääninen 14 14...
 • Page 15: Lataa.ja.aseta.sd-Kortti

  Lataa ja aseta SD-kortti Lataaminen: Tässä kamerassa on sisäinen akku. Videokamera voidaan ladata käyttämällä yhtä kolmesta alla mainitusta menetelmästä: 1. Kytke kamera laturiin USB-kaapelin avulla, katso kuva (1); 2. Kytke kamera PC:hen USB-kaapelin avulla, katso kuva (2); 3. Kytke USB-liitin suoraan PC:hen, katso kuva (3). Ensimmäisen latauskerran tulee kestää...
 • Page 16: Aseta.sd/Sdhc.-Kortti

  Aseta SD/SDHC -kortti 1.. Avaa.SD-kortin.kansi,.kuten.kohdissa. .. Aseta.SD-kortti,.kuten.kohdassa. .. Sulje.SD-kortin.kansi.kuten.kohdissa. Suojasolki Avattuasi.SD-kortin.kannen.soljen.kuvan. .nuolen.mukaisesti,.SD-kortin.kansi. aukeaa.automaattisesti..Poistaaksesi.SD-kortin,.paina.sitä.kevyesti,.jolloin.se. ponnahtaa.ulos. Lisävarusteina.saatavat.SD/SDHC.-kortit.eivät.kuulu.varusteisiin,.ja.ne. voidaan.hankkia.erikseen.. Kun.valitset.täyden.HD.koon.(190X1080,.1440X1080).videon. tallentamiseen,.käytä.huippunopeuksista.korttia.(yllä.luokka.4) Jos.videota.tehtäessä.viesti.“Muistikortin.käsittely.on.hidasta”.ilmestyy. LCD-näytölle,.valitse.huíppunopeuksinen.kortti.tai.alusta.tämä.kortti.. Kuvaa.video.tämän.jälkeen.. 16 16...
 • Page 17: Kytkeminen.päälle/Pois.päältä

  Kytkeminen.päälle/pois.päältä Paina.virtapainiketta.kytkeäksi.videokameran.päälle/pois.päältä. Kun.virta.on.katkaistu,.paina.virtapainiketta. kytkeäksi.videokameran.päälle. Kun.virta.on.kytketty.päälle,.paina.virtapainiketta. sammuttaaksesi.videokameran.. Jos.videokamera.ei.reagoi,.paina. virtapainiketta.ja.pidä.sitä.ja. -painiketta.pohjassa.vähintään..sekunnin. ajan.nollataksesi.kameran.ja.kytkeäksi. virran.pois.päältä.
 • Page 18: Kielen.ja.päivämäärän/Ajan.asettaminen

  Kielen.ja.Päivämäärän/ajan.asettaminen Language,.Päivämäärän./.ajan.asetusvalikko.ilmestyy.näyttöön,.kun. kytket.videokameran.päälle.ensimmäistä.kertaa.. 1... Paina.virta.-painiketta.kytkeäksi.videokameran.päälle.. .-painikkeella . ... Valitse.asetukset. .. Vahvista.asetukset. .-painikkeella.
 • Page 19: Aseta.näytön.kie

  Aseta.näytön.kieli 1... Paina. .-painiketta.siirtyäksesi. asetusvalikkoon.. ... Paina. .valitaksesi. .valikon;. Paina. .valitaksesi.kieli.-vaihtoehdon. ... Paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetustilaan. 4... Paina. .valitaksesi.kielen..Paina.tämän. jälkeen. .-painiketta.palataksesi.valikkoon;. tai.paina. .-painiketta.palataksesi. kuvausruudulle. 19 19...
 • Page 20: Ajan.ja.päivämäärän.asettaminen

  Ajan ja päivämäärän asettaminen 1.. Paina. .-painiketta.. .. Paina. .valitaksesi. .valikon;.. .valitaksesi.päivämäärä / aika. Paina. -vaihtoehdon.. .. Paina. .-painiketta.siirtyäksesi. päivämäärän/ajan.asetusohjelmaan.. 4.. Paina. .valitaksesi.toiminnon.tai. valitaksesi,.paina. .-painiketta.palataksesi. valikkoon;.. Paina. .valitaksesi.arvon.Tai.paina. -painiketta.palataksesi.kuvausruudulle. 5.. Paina. .-painiketta.tallentaaksesi. arvon,.paina. .-painiketta.palataksesi. kuvausruudulle. Päivämäärän.esitysmuoto.on:.K-P-V;.. Ajan.esitysmuoto.on:.4.tuntia Kun.valitset.vaihtoehdon,.näytössä. näkyvät.seuraavat.kuvakkeet.kahdella.eri. värillä:. .Valkoinen:.Ei.voida.valita .Oranssi:.Nykyinen.valinta 0 0...
 • Page 21: Perustoiminnot

  PERUSTOIMINNOT Elokuvan.tallentaminen Tämä.toiminto.voi.tallentaa.elokuvia.. 1.. Paina.virta.-painiketta.kytkeäksi.videokameran. päälle.. .. Paina. .-painiketta.videon.kuvaamisen.. aloittamiseksi.. ... Paina. .-painiketta.lopettaaksesi.videon.. kuvaamisen.. Zoom-toiminto Paina. .-painiketta.zoomataksesi.sisään.tai. ulos: .:.Digitaalinen.zoomaus.sisäänpäin •. •. .:.Digitaalinen.zoomaus.ulospäin Digitaalista.zoomia.vaihdettaessa,. digitaalinen.zoomi.näytetään.oranssilla. kuvakkeella.
 • Page 22: Valkotasapaino

  Valkotasapaino Valkotasapainon.avulla.käyttäjä.voi.säätää.värilämpötilaa.eri.valo-olosuhteissa. sopivan.värin.saavuttamiseksi Paina. .-painiketta.selataksesi.läpi.valkotasa- painovaihtoehdot,.joihin.kuuluu: .. Valkotasapaino:.Autom. .. Valkotasapaino:.Päivänvalo .. Valkotasapaino:.Pilvinen .. Valkotasapaino:.Loistelamppu .. Valkotasapaino:.Hehkulamppu .. Valkotasapaino:.Veden.alla Kuvaus tallennuksen aikana Voit.ottaa.valokuvia.videon.tallennuksen.aikana.. Paina. .-painiketta.videon.tallentamisen. aikana.kuvien.ottamiseksi.. ...
 • Page 23: Lcd-Näyttö.eri.tiloissa

  LCD-näyttö.eri.tiloissa. Kuvausruutu:. 07-17-2010 09:13 1.. Akkutilan.osoitin .. Muistikortti. .. Jäljellä.olevien.kuvien.lukumäärä 4.. kuvan.resoluutio 5.. kuvan.laatu 9999+ 99:59:59 6.. Valkotasapaino 7.. Jatkuva.kuvaus 1.0x 8.. WT-suhde. 9.. HDR 10..Histogrammi 11.. Videon.laatu. 1.. Jäljellä.oleva.videoaika. 1.. Kasvojen.havainti 14.. Kuvauksen.päivämäärä.ja.aika...
 • Page 24 Videon tallennus: 1.. Akkutilan.osoitin 07-17-2010 09:13 .. Muistikortti. .. Tallennuksen.aikana 4.. Jäljellä.olevien.kuvien.lukumäärä 5.. Otettujen.kuvien.lukumäärä 6.. Kuvan.laatu 7.. Valkotasapaino 00:01:23 8.. Jatkuva.kuvaus 9.. WT-suhde 1.0x 10..HDR 11..Zoomi.out 1..Zoomi.sisäänpäin. 1..Videotallennuksen.osoitin 14..Videokuvauksen.aika.. (kuvauksen.aikana) 15..Kuvauksen.päivämäärä.ja.aika Animaatiossa.arkkien.lukumäärä.on.rajallinen,.erikokoisten.kuvien.. kuvamäärä.vaihtelee.
 • Page 25: Toisto

  Pystysuora Vaakasuora 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Toisto: 1.. Akkutilan.osoitin .. Edellinen.kuva/video 3. Valitse filmi /kuva 4.. Videotiedoston.muistutusnäyttö 5.. Seuraava.kuva/video 6.. Kuvauksen.päivämäärä.ja.aika 7.. Nykyisten.kuvien.järjestys/. numero 8.. Filmin.pituus...
 • Page 26: Näyttö

  NÄYTTÖ Painamalla. ./.DISP-painiketta.kuvaustilassa,.voit.vaihdella.kahden.seuraavan. ruudun.välillä:. Näyttö.yksi Näyttö.kaksi 6 6...
 • Page 27: Toisto

  TOISTO Kuvien.ja.videoiden.esikatselu Toistotilassa.voit.katsela.kuvia.tai.videoita. vaaka-.tai.pystysuorassa.asennossa. 1.. Paina. .-painiketta. .. Pystysuora:.Paina. .-painiketta.valitak- sesi.edellisen./seuraavan.kuvan./videon;.. Vaakasuora:.Paina. .-painiketta.valitak- sesi.edellisen./seuraavan.kuvan./videon.. .. Toistaaksesi.valitun.videon,.paina. -painiketta.ja.siirry.toistotilaan. 00:02:11 00:10:12 Video: Toistotilassa.käytettävissä.on.seuraavat.painikkeet: Pause Pikakelaus.eteenpäin Pikakelaus. Äänenvoimakkuuden. taaksepäin lisääminen Äänenvoimakkuuden.vähentäminen Videota.toistettaessa,.ruudulla.näkyvät.toimintao- hjeet..Paina. .painikettaa.toistaaksesi.tai.pysäyt- tääksesi..Kun.katsot.vaakasuorassa.asenossa,. toimintaohjeita.ja.aikaa.ei.näytetä.automaattisesti. näytöllä..Paina. .niiden.näyttämiseksi).. 00:02:11 00:10:12 Videota.toistettaessa,.paina. .-painiketta. 2 3 4 5 kelataksesi.eteenpäin,.tai.paina.
 • Page 28 Kun.katsot.videota.videotilassa,.paina. .-painiketta.palataksesi.. toistoruutuun. Ollessasi.pysäytysruudussa,.paina. .-painiketta.palataksesi.toistoruu- tuun.. Ollessasitoistotilassa,.vain.ensimmäinen.ruutu.näytetään.videolla.. Eteenpäin.pikakelauksen.näyttö:.x./.4x./.8x./.16x. Taaksepäin.pikakelauksen.näyttö:.x./.4x./.8x./.16x. Videokameran.ollessa.pois.päältä,.paina. .-painiketta..sekunnin.ajan. kytkeäksesi.sen.päälle,.ja.siirtyäksesi.toistotilaan.
 • Page 29: Zoomaus.kuvissa

  Zoomaus kuvissa Ollessasitoistotilassa,.kuvat.voidaan.suurentaa.4x.zoom-painiketta.käyttämällä.. 1.. Paina. .-painiketta.palataksesi.toistoti- laan. .. Pystysuora:.Paina. .-painiketta.vali- taksesi.kuvan;.Vaaka-asento:.Paina. -painiketta.valitaksesi.kuvan.. .. Paina. .-painiketta.suurentaaksesi.kuvat. 4X.Katso.alla.oleva.ohje. 4.. Paina. .-painiketta.muuttaaksesi. näyttöalueen.sijaintia.. 5.. Paina. .-painiketta.uudelleen.palataksesi. toistoruudulle.(alkuperäinen.koko).. Pysäytyskuvia.voidaan.zoomata.sisään.ja. ulos,.videoita.ei.voida.zoomata.sisään- päin. Kuvia.voidaan.zoomata.sisäänpäin. vain.kerran.ja.ne.voidaan.suurentaa. nelinkertaisiksi.
 • Page 30: Näyttö.toistotilassa

  Näyttö toistotilassa Paina. .-painiketta.seuraavien.tilojen.näyttämiseksi.(kuva.näytetään.vaaka- asennossa):. Toistoruutu: Paina.kuvauksen.aikana. .-painiketta.palatak- sesi.toistotilaan;.paina. .-painiketta.palatak- sesi.kuvausruudulle. Pienoiskuva: Ollessasi.toistotilassa,.paina. .-painiketta.ja. ruudulle.ilmestyy.x.pienoiskuvat,.painamalla. .-painiketta.voit.valita.katsottavan. kuvan.tai.videon.. Päivämääräkansio: Ollessasi.pienoiskuvatilassa,.paina. .-painiketta. ja.pienoiskuvat.järjestetään.kuvauspäivämäärän. mukaisesti;.tai.paina. .-painiketta.ja.siirry.takai- sin.toistoruudulle.. Päivämääräkansion pienoiskuva: Päivämääräkansion.ollessa.ruudulla,.paina. -painiketta.siirtyäksesi.päivämääräkansion. pienoiskuviin.(vain.päivämääräkansiossa.olevat. kuvat.näytetään);.tai.paina. .-painiketta. uudelleen.palataksesi.toistoruudulle. Kun.X.pienoiskuva.ja.päivämääräkan- sion.pienoiskuva.näkyy.ruudulla,. voi. -painiketta.painamalla.siirtyä. päivämääräkansion.ruudulle.
 • Page 31: Kuvien.ja.videoiden.poistaminen

  Kuvien ja videoiden poistaminen Ollessasi.toistotilassa.(toistoruutu./.pienoiskuva./.päivämääräkansio./. päivämääräkansion.pienoiskuvat),.painamalla. .-painiketta.voit.poistaa.sillä. hetkellä.valittuna.olevan.kuvan/videon. 1.. Paina. .-painiketta.palataksesi.toistotilaan. (toistoruutu./.pienoiskuva./.päivämääräkan- sio./.päivämääräkansion.pienoiskuvat).. .. Paina. .-valitaksesi.poistettavan. kuvan/videon.. .. Paina. .-painiketta.näyttääksesi.poistet- tavat.tiedot.ruudulla.. 4.. Paina. .-paiketta.valitaksesi.Yes.(kyllä). tai.Cancel.(peruuta):.. Yes:.Poistaa.valitun.kuvan/viedon;.Cancel:. Palaa.edelliseen.ruutuun.. 5.. Paina. .-painiketta.tallentaaksesi.asetuk- set.ja.palataksesi.toistotilaan. Poistettuja.kuvia/videoita.ei.voida.. palauttaa.
 • Page 32: Valikkoasetukset

  VALIKKOASETUKSET Kuva-asetukset Tila: Paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetusvalikkoon. 1... Valitset. .valikko.. .. Paina. .-painiketta.valitaksesi.vaihtoe- hdon.kuva-asetusten.valikossa.tai.paina. .-painiketta.palataksesi.kuvausruudulle.. .. Paina. .-painiketta.siirtyäksesi.vaih- toehtovalikkoon.sen.jälkeen.kun.olet.valinnut. vaihtoehdon.kuva-asetuksissa. 4... Paina. .valitaksesi.vaihtoehdon.. 5.. Paina. .-painiketta.valitaksesi.ja.palatak- sesi.kuva-asetusten.valikkoon;.tai.paina. . -painiketta.palataksesi.valikkoon;.tai.paina. .-painiketta.palataksesi.kuvausruudulle.
 • Page 33: Laatu

  Laatu Kuvalaadun.valikossa.voi.säätää.kuvien.tiivistyssuhdetta..Korken.laadun. asetukset.takaavat.paremmat.kuvat,.mutta.ne.myös.vievät.enemmän.muistiti- laa. Kuvalaadulle.on.kolme.vaihtoehtoa:. .. Laatu:.Paras .. Laatu:.Hyvä .. Laatu:.Normaali Valoisuuden mittaus Määrittää.sen.kuvan.alueen,.jota.kamera.käyttää.sopivan.valoisuuden.saavut- tamiseksi. Mittaukselle.on.kolme.vaihtoehtoa: •. Valoisuuden.mittaus:.Piste.-.käyttää. pistettä.kehyksessä,.yleensä.kehyksen.kes- kellä,.määrittämään.sopivan.altistumisen. •. Valoisuuden.mittaus:.Keski.-.käyttää. kehyksen.keskipistettä.määrittämään. sopivan.altistumisen. •. Valoisuuden.mittaus:.AiAE.-.käyttää. kehyksen.useita.alueitä.määrittääkseen.. “älykkäästi”.sopivan.altistumisen. ...
 • Page 34: Hdr

  HDR.(High.Dynamic.Range).ottaa.automaattisesti.useita.altistumisia.samaan. kuvaan.ja.asettaa.ne.limittäin.tummien.alueiden.vaalentamiseksi.ja.vaaleiden. alueiden.tummentamiseksi.. HDR-kuvalle.on.kaksi.vaihtoehtoa:. •. HDR:.Päällä. •. HDR:.Pois.päältä Jatkuva kuvaus Pidä.jatkuvasti.pohjassa. .-painiketta.suorittaaksesi.jatkuvan.kuvauksen;. kuvauksen.lopettamiseksi,.vapauta. .-painike.. Jatkuvalle kuvaukselle.on.kaksi.vaihtoehtoa:. •. Jatkuva.kuvaus:.Päällä •. Jatkuva.kuvaus:.Pois.päältä...
 • Page 35: Päivämäärä.leima

  Päivämäärä leima Tallentaa.kuvaan.päivämäärän.ja.kellon.ajan.. Päivämääräleimalle.on.kolme.vaihtoehtoa: •. Päivämääräleima:.Päivämäärä.+.Aika. •. Päivämääräleima:.Päivämäärä •. Päivämääräleima:.Pois.päältä...
 • Page 36 Elokuva-asetus Tila: Paina -painiketta siirtyäksesi asetusvalikkoon. 1. Paina valitaksesi valikon. 2. Paina -painiketta valitaksesi vaihtoe- hdon elokuva-asetusten valikossa tai paina -painiketta palataksesi kuvausruudulle. 3. Paina -painiketta siirtyäksesi vastaavan vaihtoehdon asetustilaan elokuva-asetu- sten valikossa. 4. Paina valitaksesi arvon. 5. Paina -painiketta tallentaaksesi arvon ja palataksesi elokuva-asetusten valikkoon;...
 • Page 37: Elokuvaresoluutio

  Elokuvaresoluutio Kokoasetus viittaa elokuva resoluution suhteeseen, joka ilmaistaan pikseleinä. Elokuvaresoluutiolla on viisi vaihtoehtoa: • 1920X1080: 30FPS • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS HD tallennusaika on alle 29 minuuttia. Valon mittaustilat Valon mittausta käytetään määrittämään toivotun altistumisen mukainen alue. Mittaukselle on kolme vaihtoehtoa: •...
 • Page 38: Hdr

  HDR.(High.Dynamic.Range).ottaa.useita.altistumisia.ja.limittää.ne..Tämä.vaalen- taa.kuvan.tummia.alueita.ja.tummentaa.vaaleita.alueita... HDR-kuvalle.on.kaksi.vaihtoehtoa:. •. HDR:.Päällä •. HDR:.Pois.päältä 8 8...
 • Page 39: Yleiset.asetukset

  Yleiset.asetukset Tila: Paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetusvalikkoon. 1... Paina. .valitaksesi. .valikon.. .. Paina. .-painiketta.valitaksesi.vaihtoe- hdon.yleisasetusten.valikossa. .. Paina. .-painiketta.siirtyäksesi.vastaa- van.vaihtoehdon.valikkoon.yleisasetusten. valikossa. 4.. Paina. .valitaksesi.toiminnon.tai.vali- taksesi,.paina. .-painiketta.tallentaaksesi. valinnan.ja.palataksesi.valikkoon;.paina. valitaksesi.valikkovaihtoehdon;.tai.paina. -painiketta.palataksesi.kuvausruudulle. 5.. Paina. .-painiketta.tallentaaksesi.valik- kovaihtoehdon,.paina. .-painiketta. palataksesi.kuvausruudulle.
 • Page 40: Äänimerkki.asetukset

  Äänimerkin asetus Käytä.äänimerkin asetusta.säätämään.painikkeiden.painamisen.aiheutta- man.äänimerkin.voimakkuutta.. Äänimerkin asetuksissa.on.kaksi.vaihtoehtoa: •. Päällä •. Pois.päältä LCD-kirkkaus Käytä.LCD-kirkkautta.säätämään.ruudun.kirkkautta. Ollessasi.LCD-kirkkauden.ruudussa,.paina. .-painiketta.valitaksesi.automaattisen. kirkkauden.tai.eri.kirkkaussuhteen,.paina. -painiketta.tallentaaksesi.vaihtoehdon..Paina. .-painiketta.palataksesi.kuvausruutuun.
 • Page 41: Maailman.aika

  Maailman aika Ollessasi ulkomailla, säädä maailman aika vastaamaan sinua lähinnä olevan kaupungin aikavyöhykettä. Maailman ajan asetuksissa on kaksi vaihtoehtoa: • Sijainti • Matkakohde Virransäästö Käytä virransäästöä pitkittämään akun latauksen kestoa. Virran säästölle on kaksi vaihtoehtoa: • Päällä • Pois päältä Kun virransäästö...
 • Page 42: Laiteohjelmiston.versio

  Laiteohjelmiston versio Käytä.tätä.valintaa.tarkistaaksesi.videokamerasi.Laiteohjelmiston versio.. On.olemassa.kaksi.vaihtoehtoa.Laiteohjelmis- ton versiolle:. •. Firmware-päivitys.(päivittää.version.SD- kortilla.olevalla.uudelle.versiolla). •. Peruuta. Tarkistaaksesi,.onko.saatavilla.uudempaa.laiteo- hjelmiston.versiota,.siirry.osoitteeseen:.www. ge.com/digitalcameras..Laiteohjelmiston.versiot. löytyvät.otsikon.‘Support’.alta.. Laiteohjelmiston.päivitystä.ei.voida.. suorittaa,.ellei.akun.lataus.ole.riittävä. Muistin alustus Käytä.muistin alustusta.poistamaan.kaikki.kortille.ja.sisäiseen.muistiin.tallen- netut.tiedot. Muistin alustuksen.asetuksissa.on.kaksi.vaih- toehtoa: •. Kyllä •. Ei Jos.kamerassa.ei.ole.muistikorttia,. muistin.alustus.alustaa.sisäisen.muistin.. Jos.kamerassa.on.muistikortti,.muistin. alustus.alustaa.vain.kortin..
 • Page 43: Nollaus

  Nollaus Käytä.nollausta.palauttamaan.videokamera.tehdasasetuksiin.. Nollaus.-toiminnolle.on.kaksi.vaihtoehtoa:. •. Kyllä •. Ei Kortille kopiointi Käytä.kortille kopiointia.kopioimaan.sisäiseen.muistiin.tallenettuja.tietoja. muistikortille.. Kortille kopioinnissa.on.kaksi.vaihtoehtoa: •. Kyllä •. Ei...
 • Page 44: Toiston.asetus

  Toiston.asetus. Tila: Ollessasi.toistotilassa,.paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetusvalikkoon. 1... Valitset. .valikko. .. Paina. -painiketta.valitaksesi.vaihtoe- hdon. Toiston asetuksille.on.kolme.vaihtoehtoa:. •. Poista. •. Diaesitys •. Punasilmäisyyden.poisto Ollessasi.toistotilassa,.paina. .-painik- etta..Toistoasetukset.näkyvät.vain. kameran.ollessa.vaaka-asennossa.
 • Page 45: Poista

  Poista Tämän.toiminnon.avulla.voit.poistaa.sisäiseen.muistiin.tai.muistikortille.tallen- nettuja.kuvia/videoita.. Poisto.-toiminnolle.on.kolme.vaihtoehtoa:. •. Yksi •. Kaikki. •. Päivämääräkansio Poista yksi: 1... Paina. .-painiketta.valitaksesi.poiston,. paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetusti- laan.. ... Valitse.yksi.vaihtoehto,.paina. .-painiketta. tallentaaksesi.arvon.ja.siirtyäksi.valintatilaan.. .. Paina. -painiketta.valitaksesi.Yes.tai. Cancel.palataksesi.valikkoon.. 4.. Paina. .-painiketta.tallentaaksesi.vaih- toehdon.ja.palataksesi.toiston.asetusvalik- koon,.paina. .-painiketta.palataksesi. kuvausruudulle. 45 45...
 • Page 46 Poista kaikki: 1... Paina. .-painiketta.valitaksesi.poiston,. paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetusti- laan.. ... Valitse.kaikki.vaihtoehdot,.paina. .-painik- etta.tallentaaksesi.arvon.ja.siirtyäksi.valinta- tilaan.. .. Paina. .-painiketta.valitaksesi.Yes.tai. Cancel.palataksesi.valikkoon.. 4.. Paina. .-painiketta.tallentaaksesi.vaihtoe- hdon.ja.palataksesi.toiston.asetusvalikkoon. .sekunnin.jälkeen,.paina. .-painiketta. palataksesi.kuvausruudulle. Poista päivämääräkansio: 1... Paina. .-painiketta.valitaksesi.poiston,. paina. .-painiketta.siirtyäksesi.asetustilaan.. .. Valitse.päivämääräkansio,.paina. -painiketta.siirtyäksesi.päivämääräkansion. valintatilaan.. .. Paina. .-painiketta.valitaksesi.poistet- tavan.päivämääräkansion,.paina. -painiketta.näyttääksesi.poistetut.tiedot. ruudulla.
 • Page 47: Diaesitys

  Diaesitys Tämän.toiminnon.avulla.voit.katsoa.sisäisessä.muistissa.tai.muistikortilla.olevat. kuvat.nopeasti.. 1.. Valitse.diaesitys.vaihtoehto,.paina. -painiketta.tallentaaksesi.asetetun.arvon.ja. siirtyäksesi.toiminnon.valintatilaan. .. Paina. .-painiketta.valitaksesi.Start.tai. Cancel.palataksesi.valikkoon.. .. Paina. .-painiketta.aloittaaksesi.diaesityk- sen.. Ainoastaan.vaaka-asentoa.käytetään. diaesityksessä. 4.. Paina. .-painiketta.uudelleen.diaesityksen. lopettamiseksi.. 5... Paina. .-painiketta.valitaksesi: •. .Jatka.diaesityksen.aloitukseen. •. .Palaa.toistoruutuun Diojen.välissä.on.oletusasetuksena.. .sekunnin.tauko..
 • Page 48: Punasilmäisyyden.poisto

  Punasilmäisyyden poisto Käytä.punasilmäisyyden.poistoa.poistamaan.kuvistasi.punaiset.silmät. 1.. Paina. .-painiketta.valitaksesi.punasilmäi- syyden.poiston,.paina. -painiketta.siirtyäk- sesi.asetustilaan.. .. Paina. .-painiketta.poistaaksesi,.tai.valitse. cancel.palataksesi.valikkoon;.paina. -painiketta.valitaksesi.kuvan. Sen.jälkeen.kun.olet.painanut. .-painiketta,. alkuperäisen.tiedoston.päälle.tallennetaan.uusi. tiedosto. Punasilmäisyyden.poisto.ei.toimi.videotie- dostoille. Jos.kuvassa.ei.ole.punaisia.silmiä,.paina. -painiketta.sen.jälkeen.kun.olet.valinnut.” poista”..Ruutuun.ilmestyy.teksti:.punaisia. silmiä.ei.havaittu! 48 48...
 • Page 49: Liitännät

  LIITÄNNÄT TV:hen.liittäminen.HDMI-kaapelilla Kuvia.ja.videoita.voidaan.toistaa.HDMI-valmi- illa.TV:llä..Kytkemällä.kameran.TV:hen.HDMI- kaapelilla.(myydään.erikseen),.kamera.siirtyy. automaattisesti.toistotilaan..Jos.liittäminen.ei. onistu,.näyttöön.ilmestyy.virheilmoitus. Jos.1080i.on.tuettu,.kuvas.näkyy.TV:llä.kytken- nän.onnistuessa..Jos.1080i.ei.tueta,.TV:si.korkein. mahdollinen.resoluutio.valitaan.automaattisesti.. Videokamera.sammuu.automaattisesti.sen. jälkeen.kun.HDMI-kaapeli.irrotetaan. Siirry.toistoruudulle:. Paina. .-painiketta.valitaksesi.edellisen/ seuraavan.kuvan/videon:. .•. .:.Kuva.. .•. .:.Video. Paina. .-painiketta.aloittaaksesi/lopettaaksesi. diaesityksen.. Kun.videokamera.on.liitetty.onnistunees- ti.televisioon,.näkyy.toistoruutu.TV:ssä.
 • Page 50: Pc:hen.liittäminen.usb-Kaapelilla

  Kun.video.( ).tiedosto.ilmestyy.toistoruudulle,. painamalla. .-painiketta.aloitat/lopetat.videon. katsomisen.. Katsoessasi.videota,. .ja. toiminnot.ovat.samat.kuin.katsoessasi. videota.videokameralla.(katso.sivu.7).. Katsoessasi.videota,.paina. .-painiketta. pysäyttääksesi.kuvan,.ja.paina.sitten. -painiketta.palataksesi.toistoruudulle. 50 50...
 • Page 51 Liittäminen.PC:hen.USB-kaapelilla. Voitkopioida.kuvia.ja.videoita.videokameralta. PC:lle.noudattamalla.seuraavia.ohjeita:. 1.. Avaa.USB/HDMI.-portin.kansi. ... Paina.soljesta,.jolloin.USB.liittymä.ponnahtaa. esiin. ... Liitä.videokamera.PC:hen.USB-kaapelilla.(1). tai.yhdistä.USB-liitin.suoraan.PC:hen.(). Tämä.videokamera.tukee.seuraavia.käyt- töjärjestelmiä.(Windows.000,.Windows.XP,. Windows.Vista,.Windows.7).
 • Page 52: Liitteet

  LIITTEET Tekniset.tiedot:.DV1 Suunnittelu.ja.tekniset.tiedot.voivat.muuttua.ilman.erillistä.ilmoitusta.. Anturi 5.08.megapikseliä.[1/.5”.(COMS)] Polttoväli.= 5.5.mm Linssi F.numero Rakenne Tärinänesto Sähköinen.kuvan.stabilointi Digitaalinen.zoomi 4x.digitaalinen.zoomi Pysäytyskuva. 5MP(4:),.MP(16:9) 190x1080.pixels:.0fps;. Tallentavien. pikseleiden. 180x70.pikseliä:.60fps/0fps;. Elokuva lukumäärä 1440x1080.pikseliä:.0fps;. 640x480.pikseliä:.0fps Kuvan.tiivistys Hieno,.vakio,.normaali Pysäytyskuva Exif...(JPEG). Tiedostomuoto. Kuvan.tiivistys:.MPEG-4.AVC/H.64,.Audio:. Elokuva...
 • Page 53 Tunnistustoiminto. Kasvojen.tunnistus Kuvaustila Autom. Punasilmäisyyden.poisto. Tuettu Vedenpitävä. 5.metriin.tai.16.jalkaan.asti Iskunvastustus 1,5.metriin.tai.5.jalkaan.asti .5.tuuman.LTPS.(low-temperature.polycrys- LCD-näyttö. talline.silicon).TFT.väri.LCD.(0,400.pikseliä). ISO-sensitiivisyys Autom..(100~800). Valon.mittaustilat Piste,.keskipaino,.AiAE,.kasvojen.tunnistus Yksittäinen.kuva,.indeksi,.päivämääräkuva,. diaesitys,.elokuva Toistotilat Zoomi.(4x),.ääni,.Histogramminäyttö Pikakelaus.eteen/taakse.x/4x/8x/16x. ruutua.kohden. 5 5...
 • Page 54 Autom.,.päivän.valo,.pilvinen,.loistelamppu,. Valkotasapainon.hallinta. valkoloistelamppu,.veden.alla. Jatkuva.kuvaus Noin.7..fps.(suuri./.hieno.-tila) Sisäinen.muisti:.7MB Tallennus SD/SDHC.muistikortti.(GB) Muut.ominaisuudet. Tukee.Exif.-tulostustoimitoa.ja.useita.kieliä. USB..0.OUT.(Integrated.Proprietary.. Pistokkeet. Connector).HDMI-liitäntä. Virta Sisäinen.ladattava.litium.ioni.akku.GB-50. Noin.60.kuvaa.(perustuu.CIPA-standardiin) Kuvauskyky.(akun.toiminta). Noin.80.minuuttia.videota.(@1080/0fps) Käyttöympäristö Lämpötila:.0~40 C,.Kosteus:.0~90% Mitat.(P.x.K.x.S) 105mm.x.55mm.x.0.1mm Paino Noin.145.g.(5.1.oz) 54 54...
 • Page 55: Virheilmoitukset

  Virheilmoitukset. Ilmoitukset Selitys Varoitus!.Akku.tyhjä •. Akku.on.tyhjä,.kytke.kamera.virtalähtee- seen.ja.odota.kunnes.se.on.täysin.latautu- nut.ennen.uudelleen.käyttämistä Ei.kuvaa •. Muistikortilla.tai.sisäisessä.muistissa.ei.ole. yhtään.kuvaa.tai.videota Irrota.USB •. Irrota.USB-kaapeli.tai.-liitin.sen.jälkeen. kun.ole.turvallisesti.poistanut.laitteiston. järjestelmästäsi. Yhteys.epäonnistui •. Kameran.kytkeminen.televisioon.tai.tieto- koneeseen.ei.onnistunut..USB-kaapeli.voi. olla.virheellinen.tai.USB-portti.vioittunut.. Yritä.uudelleen Tiedostoa.ei.tunnisteta •. Kamera.ei.tunnista.tiedostomuotoa Varoitus!.Älä.katkaise.. •. Älä.katkaise.kamerasta.virtaa.ohjelmistoa. virtaa.päivityksen. päivittäessäsi aikana! Ohjelmistopäivitys.voi. •. Kameraa.ohjaavan.ohjelmiston.päivityksen. epäonnistua asennus.ei.onnistunut •. Ohjelmistoversio.ei.vastaa.standardia,. lataa.oikea.versio.päivitystä.varten.
 • Page 56 Ilmoitukset Selitys Sisäinen.muistikortti. •. Sisäinen.muistikortti.on.täynnä,.eikä.sinne. täynnä voida.tallentaa.uusia.tietoja..Kopioi.tiedos- tot.PC:lle.ja.poista.ne.kamerasta.tai.aseta. kameraan.uusi.muistikortti Muistikortti.täynnä •. Muistikortti.on.täynnä,.eikä.sinne.voida.. tallentaa.uusia.tietoja..Kopioi.tiedostot. PC:lle.ja.poista.ne.kamerasta.tai.aseta. kameraan.uusi.muistikortti Muistikortin.kopiosuojaus •. Muistikortti.on.lukittu.suojaustilaan..Poista. muistokortti.ja.avaa.lukitus Tiedostoa.ei.voida. •. Tiedostoa.on.jo.muokattu,.eikä.sitä.voida. muokata muokata.uudelleen Muistikorttivirhe •. Muistikorttia.ei.tunnisteta.tai.siinä.on. virhe..Vaihda.uusi.kortti.tai.alusta.kortti. uudelleen Muistikorttia.ei.ole.. •. Alusta.muistikortti.sivulla.4.esitettyjen. alustettu ohjeiden.mukaisesti Akku.tyhjä.laiteohjelmis- •. Laiteohjelmistoa.ei.voida.päivittää.ilman. ton.päivitys.ei.onnistu riittävää.virtaa..Lataa.akku.täyteen.ja.yritä. päivitystä.uudelleen 56 56...
 • Page 57: Vianetsintä

  Vianetsintä Ongelma Mahdolliset.syyt Ratkaisu Videokamera.ei. •. Akku.tyhjä •. Lataa.akku käynnisty Videokamera. •. Akku.tyhjä •. Lataa.akku sammuu.äkillis- esti.käytön.aikana Kuva.on.sumuinen •. Kamera.ei.ole.vakaa. •. Suosittelemme.käyt- kuvanottohetkellä tämään.kolmijalkaa Kuvien.ottaminen. •. Sisäinen.muisti. •. Kopioi.tiedostot.PC:lle. ei.onnistu tai.muistikortti.on. ja.poista.ne.kamerasta. täynnä tai.aseta.kameraan.uusi. muistikortti •. Muistikorttia.. ei.ole.alustettu •. Alusta.muistikortti •.
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras ©.010.General.Imaging.Company Painettu.Kiinassa...

Table of Contents