Page of 36
PSBS 24 A1
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
3

   Summary of Contents for PARKSIDE PSBS 24 A1 CORDLESS HAMMER DRILL

 • Page 1

  PSBS 24 A1 Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung...

 • Page 2

  Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

 • Page 3

  11 12 13...

 • Page 4

  Caution utility services! ....................Page 10 Attaching the auxiliary handle ..................Page 10 Charging the battery pack ...................Page 10 Inserting / removing the battery pack into / out of the device ........Page 11 Checking the battery charge state ................Page 11 2-speed gear operation ....................Page 11 Torque preselection.......................Page 11...

 • Page 5

  Gear selector switch ating instructions. Keep these instructions in a safe LED display / battery charge state place. If you pass the device on to anyone else, please Battery charge state test button ensure that you also pass on all the documentation.

 • Page 6

  3000 mA the intervening periods of time when the device is Charging duration: 90 min switched off or is running but is not actually in use. Protection class: II / This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working.

 • Page 7

  General safety advice for electrical power tools GB/IE/CY...

 • Page 8

  General safety advice for electrical power tools GB/IE/CY...

 • Page 9

  first use. The battery pack requires ½ about 3 - 5 cycles before it can reach its full charge. Charging takes about 90 minutes. In this way you will ensure your battery has long working life.

 • Page 10

  When this set torque is reached the clutch decouples a battery pack for a second time in close the drive. This allows you to screw in screws to a succession. Otherwise there is the danger that the battery pack will become overcharged predetermined depth, which is ideal e.g.

 • Page 11

  Preparing for use / Maintenance and cleaning / Service / Warranty © © To start the device, press the ON / OFF switch The cordless impact drill / driver is maintenance-free. and keep it pressed. Clean the device frequently. This should be done To switch off...

 • Page 12

  Warranty / Disposal The warranty is void in the case of abusive and im- proper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

 • Page 13

  EN 62233:2008 EN 60745-1: 2009 EN 60745-2-1: 2003+A11+A1+A12 EN 60745-2-2: 2003+A11+A1+A12 ZEK 01.2-08 / 12.08 2006 / 42 / EC – Annex I / 05.06 Cordless hammer drill PSBS 24 A1 Bochum, 31.05.2010 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of product development.

 • Page 14

  1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 18 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 18 3. Ασφάλεια ατόμων .....................Σελίδα 19 4. Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ........Σελίδα 19 5. Χρήση και χειρισμός εργαλείου με συσσωρευτή ............Σελίδα 20 Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας για κρουστικά τρυπανοκατσάβιδα μπαταρίας ..Σελίδα 20 Αυθεντικά...

 • Page 15

  πετρώματα. Για διατρήσεις σε γρανίτη προτείνουμε ένα σφυροτρύπανο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Εξοικειωθείτε οπωσδήποτε πριν από την μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ και για πρώτη θέση σε λειτουργία με τις λειτουρ- τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Οποιαδή- γίες της συσκευής και ενημερωθείτε σχε- ποτε...

 • Page 16

  Ταχυφορτιστής μπαταρίας Κόκκινη φωτοδίοδος LED ελέγχου φόρτισης Πράσινη φωτοδίοδος LED ελέγχου φόρτισης Υπολογισμένη τιμή για θόρυβο εξακριβώνεται σύμ- φωνα με ΕΝ 60745. Η στάθμη ηχητικής πίεσης που έχει αξιολογηθεί με A ηλεκτρικής συσκευής ανέρχεται σε: © Στάθμη ηχητικής πίεσης: 76 dB(A) Στάθμη...

 • Page 17

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Η αναφερόμενη στις παρούσες οδηγίες στάθμη δονήσεων μετρήθηκε με τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί β) για τη σύγκριση της συσκευής. Η στάθμη δονήσεων μεταβάλλεται ανάλογα με τη χρήση του ηλεκτρικού...

 • Page 18

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ζ) ε) ζ) α) η) β) α) β) γ) γ) δ) GR/CY...

 • Page 19

  γ) ε) δ) ζ) η) ½ Η επίδραση θορύβου μπορεί να έχει ως συνέπεια τις βλάβες στην ακοή. ½ Η απώλεια ελέγχου του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. ½ Η επαφή με έναν α) αγωγό που φέρει τάση μπορεί να θέσει υπό...

 • Page 20

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία / Θέση σε λειτουργία ½ © Ετσι επιτυγχάνετε μεγάλη Μία νέα συσκευασία μπαταρίας ή μία διάρκεια ζωής της μπαταρίας. τέτοια που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό ½ πρέπει να φορτιστεί πριν από την πρώτη / εκ νέου...

 • Page 21

  πής στρέψης τη δύναμη περιστροφής. Οταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη δύναμη περιστροφής, © ο συμπλέκτης αποσυνδέει τη μετάδοση κίνησης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να βιδώνετε βίδες σε προκαθορισμένο βάθος, ιδανική περίπτωση για Πατήστε το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ για τυποποιημένα βιδώματα.

 • Page 22

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση © Για το καθάρισμα του πλαισίου χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί και σε καμία περίπτωση βενζί- Ο διακόπτης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ διαθέτει μεταβλητή νη, διαλύτες ή απορρυπαντικά. ρύθμιση ταχύτητας. Μην ανοίγετε ποτέ...

 • Page 23

  νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυ- να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την Οδηγία τής της εγγύησης. 2006 / 66 / EC. Προς το σκοπό αυτό διαβάστε τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας για συσκευή φόρτι- Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της από- σης...

 • Page 24

  EN 62233:2008 EN 60745-1: 2009 EN 60745-2-1: 2003+A11+A1+A12 EN 60745-2-2: 2003+A11+A1+A12 ZEK 01.2-08 / 12.08 2006 / 42 / EC – Annex I / 05.06 Κρουστικό κατσαβίδι μπαταρίας PSBS 24 A1 Bochum, 31.05.2010 Hans Kompernaß - Διευθυντής - Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων κατά την...

 • Page 26

  1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 30 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 30 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 30 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 31 5. Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges ..........Seite 32 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Akku-Schlag-Bohrschrauber ....Seite 32 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 32 Achtung Leitungen! .......................Seite 32...

 • Page 27

  Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Bohrfutter, Made in Germany umweltgerecht! Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die ange- gebenen Einsatzbereiche. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

 • Page 28

  Größe: 338 x 69 x 237 mm Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern und kann in manchen Fällen über dem in diesen Anwei- Nennspannung: 24 V sungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungs- Kapazität: 1,5 (Ah) belastung könnte unterschätzt werden, wenn das...

 • Page 29

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 30 DE/AT/CH...

 • Page 30

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge DE/AT/CH...

 • Page 31

  Sie mit einem Elektrowerkzeug Die Einwirkung von arbeiten. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, Lärm kann Gehörverlust bewirken. bevor Sie in eine Wand bohren bzw. aufschlitzen. ½ Der Verlust der © Kontrolle über die Maschine kann zu Verletzungen führen.

 • Page 32

  Akku-Pack muss vor der ersten / erneuten Benutzung aufgeladen werden. Seine volle Kapazi- erreichen Sie eine Drehzahl von ca. 500 min tät erreicht der Akku-Pack nach ca. 3 - 5 Ladezyklen. ein hohes Drehmoment. Beispielsweise für Schraub- Ein Ladevorgang dauert ca. 90 Minuten.

 • Page 33

  Verwenden Sie einen Holzbohrer haben, drehen Sie das Bohrfutter in Pfeilrichtung bis mit Zentrierspitze, für tiefe Bohrungen verwenden Sie kein Überrasten (Click!) mehr zu hören ist (sehen Sie einen „Schlangenbohrer”, für großen Bohr-Durchmesser Beschriftung vorne am Bohrfutter „ ZU / CLOSE“).

 • Page 34

  Mängel müssen sofort nach dem Auspacken für Ladegerät und Akku-Pack. gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Geben Sie Akku und / oder Gerät über die ange- Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende botenen Sammeleinrichtungen zurück. Reparaturen sind kostenpflichtig.

 • Page 35

  EN 62233:2008 EN 60745-1: 2009 EN 60745-2-1: 2003+A11+A1+A12 EN 60745-2-2: 2003+A11+A1+A12 ZEK 01.2-08 / 12.08 2006 / 42 / EC – Annex I / 05.06 Akku-Schlagbohrschrauber PSBS 24 A1 Bochum, 31.05.2010 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.

 • Page 36

  IAN 49384 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05 / 2010 · Ident.-No.: PSBS 24 A1052010-3...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: