Carburant; Fuel Handling Fuel Mixture; Fuelling - Husqvarna 325HDA55 X Series Operator's Manual

Table of Contents

Advertisement

Combustibil
OBS!
Maäina este prevãzutã cu un motor în doi timpi äi trebuie
alimentatã întotdeauna cu un amestec de benzinã äi ulei pentru
motoare în doi timpi. Pentru a fi sigur cã amestecul este corect
trebuie sã mãsuraöi cu precizie cantitatea de ulei ce se va
amesteca. La prepararea unor cantitãöi mici de combustibil,
chiar äi greäeli mãrunte pot înrãutãöi calitatea amestecului.
!
ATENÖIE
În timpul lucrului cu carburantul, totdeauna se va
asigura o bunã ventilaöie.
Benzina
OBS!
Folosiöi întotdeauna
benzinã de calitate (cu o
cifra octanicã de cel puöin
90) amestecatã cu ulei.
Dacã maäina este prevãzutã
cu catalizator (a se vedea
capitolul "Date tehnice" )
se va folosi întotdeauna
benzinã fãrã plumb,
amestecatã cu ulei. O
benzinã ce conöine plumb
distruge catalizatorul.
• Cea mai micã cifrã octanicã
recomandatã este egalã cu
90. În cazul folosirii unei
benzini cu cifra octanicã
sub 90, poate avea loc aäa-
zisa bãtaie (detonaöie) care
duce la sporirea
temperaturii motorului äi la
deteriorarea serioasã a
acestuia.
• La lucrul de lungã duratã
la turaöii mari, se
recomandã utilizarea unei
benzini cu o cifrã octanicã
mult mai înaltã.
Uleiul pentru motorul
în doi timpi
• În scopul oböinerii de rezultate mult mai bune folosiöi uleiul
de motoare în doi timpi HUSQVARNA special conceput
pentru ferãstraiele de curãöare äi cu lanö.
Raportul componentelor de amestec este egal cu 1:50 (2%).
• Dacã nu existã ulei pentru motorul în doi timpi
HUSQVARNA, acesta poate fi înlocuit cu alt ulei de înaltã
calitate pentru motoare în doi timpi, prevãzut pentru
motoarele cu rãcire cu aer. La alegerea uleiului sfãtuiöi-vã cu
dealer-ul dumneavoastrã. Structura amestecului 1:33 (3%).
• Este interzisã folosirea uleiului pentru motoare în patru
timpi destinat motorelor cu rãcire cu apã, aäa-zisul ulei exterior.
• Este interzisã folosirea uleiului pentru motoare în patru timpi.
22
– Romanian
MÂNUIREA COMBUSTIBILULUI
Prepararea amestecului
• Totdeauna benzina urmeazã a fi amestecatã cu uleiul într-un
vas curat destinat pentru carburant.
• Totdeauna se începe cu turnarea unei jumãtãöi din volumul
necesar de benzinã. Dupã aceea se adaugã întreaga cantitate
necesarã de ulei. Se amestecã (prin scuturare) amestecul de
carburant. Se adaugã restul cantitãöii de benzinã.
• Se amestecã minuöios (prin scuturare) amestecul de carburant
înainte de a fi turnat în rezervorul de carburant al dispozitivului.
• Nu faceöi rezerwe de combustibil pe mai mult de o lunã.
• Dacã maäina nu este folositã o perioadã lungã de timp,
trebuie ca rezervorul de combustibil sã fie golit äi curãöat.
!
ATENÖIE
Toba de eäapament cu filtru catalitic este foarte
fierbinte în timpul folosirii äi un timp dupã
folosire. Acest lucru este valabil äi în mers în gol.
Fiöi atent la pericolul de incendiu, în special cînd
ferãstrãul se foloseäte în apropierea substanöelor
sau vaporilor inflamabile.
Alimentarea cu carburant
!
ATENÖIE
Riscul de aprindere poate fi redus prin
urmãtoarele mãsuri de precauöie:
Nu se fumeazã äi nu se amplaseazã orice surse de
cãldurã lîngã combustibil. Nu se efectueazã
alimentarea cu combustibil în timp ce motorul
funcöioneazã. Totdeauna, înainte de a se trece la
alimentarea cu combustibil a motorului, acesta se
va lãsa sã se rãceacsã în decurs de cîteva minute.
La alimentarea cu combustibil buäonul se va
scoate cu bãgare de seamã pentru a reduce treptat
presiunea.
Dupã alimentare se înäurubeazã cu meticulozitate
buäonul rezervorului. Înainte de pornirea
motorului dispozitivul se va îndepãrta de locul de
alimentare.
• Se curãöã capacul
rezervorului de carburant.
Existenöa impuritãöilor în
rezervorul de carburant
duce la perturbaöii în
timpul funcöionãrii.
• Convingeöi-vã cã,
carburantul este bine
amestecat, scuturînd
vasul înainte de
alimentare.
Gasolin
Oil • Öl
Benzinã
Ulei
Benzin
Huile • Aceite
Essence
litri
litri
Lit.
Gasolina
2% (1:50)
3% (1:33)
Lit.
5
0,10
0,15
10
0,20
0,30
15
0,30
0,45
20
0,40
0,60
Galon
Unice lichidã
US
US
gallon
S.U.A
S.U.A
fl. oz.
2% (1:50)
3% (1:33)
2 1/2
3 3/4
1
6 1/2
9 3/4
2 1/2
12 7/8
19 1/4
5
Min. 3 m
(10 ft)

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

325he3 x series325he4 x series

Table of Contents