Sharp EH-HS41 Manual

Sharp EH-HS41 Manual

Air purifier with humidifying function
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Sharp EH-HS41

 • Page 2 โปรดอ่ า นข้ อ มู ล ส่ ว นนี ้ ก ่ อ นเริ ่ ม ต้ น ใช้ ง านเครื ่ อ งฟอกอากาศของท่ า น ส่ ว นประกอบของกลิ ่ น บางอย่ า งที ่ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศดู ด เข้ า มาอาจถู ก แยกออกและถู ก ปล่ อ ยออกมาผ่ า นทาง ช่...
 • Page 3: Table Of Contents

  ภาษาไทย คุ ณ สมบั ต ิ สารบั ญ เทคโนโลยี “พลาสม่ า คลั ส เตอร์ ” ข้ อ แนะนำในการใช้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศ เทคโนโลยี พ ลาสม่ า คลั ส เตอร์ ใ ช้ ก ารปล่ อ ย อย่ า งปลอดภั ย TA-2 พลาสม่...
 • Page 4: อย่ า งปลอดภั ย

  ข้ อ แนะนำในการใช้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศอย่ า งปลอดภั ย เมื ่ อ ใช้ ง านอุ ป กรณ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ควรปฏิ บ ั ต ิ ต าม ข้ อ ควรระวั ง เพื ่ อ ความปลอดภั ย เบื ้ อ งต้ น รวมถึ ง คำเตื อ นต่ อ ไปนี ้ : คำเตื...
 • Page 5: ข้ อ ควรระวั ง เกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านเครื ่ อ ง

  ข้ อ ควรระวั ง เกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านเครื ่ อ ง • ไม่ ค วรมี ส ิ ่ ง ปิ ด กั ้ น ช่ อ งลมเข้ า และ/หรื อ ช่ อ งลมออก • ไม่ ค วรใช้ ง านเครื ่ อ งใกล้ ก ั บ อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ห้ ค วามร้ อ น เช่ น เตาไฟ หรื อ เครื ่ อ งทํ า ความร้ อ น รวมถึ ง สถานที ่ ท ี ่ ม ี ไ อน้ ำ ร้...
 • Page 6: ส่ ว นประกอบของเครื ่ อ ง

  ส่ ว นประกอบของเครื ่ อ ง แผงหน้ า ปั ด ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด เครื ่ อ ง ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด พลาสม่ า คลั ส เตอร์ ไ อออน ปุ ่ ม MODE เซ็ น เซอร์ ไฟแสดงสถานะเปิ...
 • Page 7: ด้ า นหลั ง

  สิ ่ ง ที ่ ม ี ม าให้ * คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน ด้ า นหลั ง ช่ อ งลมออก ที ่ จ ั บ แผ่ น กรอง หู จ ั บ ถั ง น้ ำ HEPA แผ่...
 • Page 8: การเตรี ย มเครื ่ อ งก่ อ นใช้ ง าน

  การเตร ี ย มเคร ื ่ อ งก ่ อ นใช ้ ง าน โปรดแน่ ใ จว่ า ถอดปลั ๊ ก ออกจากปลั ๊ ก ไฟบนผนั ง การใส ่ แ ผ ่ น กรองอากาศ เพื ่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของแผ่ น กรองที ่ อ ยู ่ ใ นถุ ง พลาสติ ก และบรรจุ ไ ว้ ใ นตั ว เครื ่ อ ง โปรดแน่ ใ จว่ า ได้ น ำ แผ่...
 • Page 9: การเติ ม น้ ำ ลงในถั ง

  นั ง การเต ิ ม น ้ ำ ลงในถ ั ง ท่ า นสามารถใช้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศในโหมด Clean Air โดยไม่ จ ํ า เป็ น ต้ อ งเติ ม น้ ำ ลงในถั ง แต่ ห ากเป็ น โหมด Humidify ท่ า นจํ า เป็ น ต้ อ ง เติ...
 • Page 10: ระบบการทำงาน

  ระบบการทำงาน การทำงานของแผงหน้ า ปั ด ปุ ่ ม MODE ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด พลาสม่ า คลั ส เตอร์ ไ อออน ไฟแสดงสถานะความเร็ ว พั ด ลม ปุ ่ ม เปิ ด /ปิ ด เครื ่ อ ง ไฟแสดงสถานะพลาสม่ า คลั ส เตอร์ ไ อออน โปรดเลื...
 • Page 11: การดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษา

  การดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษา หากต้ อ งการให้ เ ครื ่ อ งฟอกอากาศนี ้ ท ํ า งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น เวลานาน โปรดทํ า ความสะอาดเครื ่ อ ง รวมถึ ง เซ็ น เซอร์ แ ละแผ่ น กรองอย่ า งสม่ ำ เสมอ โปรดถอดปลั...
 • Page 12: ถั ง น้ ำ

  การดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษา ถั ง น้ ำ ฝาปิ ด ถั ง น้ ำ รอบการดู แ ล ทุ ก วั น เมื ่ อ ทำไอน้ ำ ล้ า งด้ า นในของถั ง โดยการเทน้ ำ อุ ่ น ลงไปเล็ ก น้ อ ย ปิ ด ฝาถั ง น้ ำ ให้ แ น่ น และเขย่...
 • Page 13: ถาดทำไอน้ ำ

  ถาดทำไอน้ ำ รอบการดู แ ล ความถี ่ ใ นการทํ า ความสะอาดจะขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ความสะอาดของน้ ำ หลี ก เลี ่ ย งการทํ า 1 เดื อ น น้ ำ หกขณะถอดหรื อ ทํ า ความสะอาดถาด ถอดถั ง น้ ำ และถาดทำไอน้ ำ เมื...
 • Page 14: แผ่ น กรองไอน้ ำ

  การดู แ ลและบำรุ ง รั ก ษา เมื ่ อ ทำความสะอาดเครื ่ อ ง โปรดแน่ ใ จว่ า ได้ ถ อดปลั ๊ ก ไฟออก และห้ า มจั บ ปลั ๊ ก ไฟขณะที ่ ม ื อ เปี ย กเพราะอาจทำให้ ไ ฟฟ้ า ช็ อ ตและ/ หรื...
 • Page 15: วิ ธ ี ก ารเปลี ่ ย นแผ่ น กรอง

  ว ิ ธ ี ก ารเปล ี ่ ย นแผ ่ น กรอง อายุ ก ารใช้ ง านแผ่ น กรองจะขึ ้ น อยู ่ ก ั บ สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ ง, การใช้ ง าน และสถานที ่ ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ ง หากฝุ...
 • Page 16 ก น อ  ด ิ ต อ  ต พ เ ข อ ่ ื ร อ บ บ ั ก ิ ร ร า อ  ซ แ ม ม ซ ป โ ด ร ต ู ด า...
 • Page 18 Please read before operating your new Air Purifier Some odour ingredients absorbed by the filter may become separated and may be discharged through the air outlet and result in additional odour. De- pending on the usage environment, especially when the product is used in a condition significantly more severe than household use, this odour may become strong in a shorter period than expected.
 • Page 19 Japan Evaluation of deodorizing effect on odor-imbued fragments of cloth Thank you for purchasing the SHARP Air Puri- fier. Please read this manual carefully for the correct usage information. Before using this product, be sure to read the section: “Important Safety Instructions.”...
 • Page 20: Important Safety Instructions

  • Be cautious when cleaning the unit. Corrosive cleansers may damage the exterior. • Only Sharp Authorised Service Centre should service this air purifier. Contact the nearest Service Centre for any problems, adjustments, or repairs. • When carrying the unit, remove the Water Tank and Humidifying Tray first and hold the unit by han- dles on both sides.
 • Page 21: Cautions Concerning Operation

  CAUTIONS CONCERNING OPERATION • Do not block the intake and/or air outlet. • Do not use the unit near or on hot objects, such as stoves or heaters or where it may come into contact with steam. • Always operate the unit in an upright position. •...
 • Page 22: Part Names

  PART NAMES MAIN UNIT DISPLAY POWER ON/OFF Button Plasmacluster Ion ON/OFF Button MODE Button Humidify Mode Odour Plasmacluster Indicator Light Sensor Ion ON/OFF Indicator Light Fan Speed Filter Reset Button Indicator Lights CLEAN SIGN Filter Indicator Light The odour sensor continuosly monitors the air and changes colour depending Green Orange on air punity.
 • Page 23: Included

  INCLUDED • Operation manual BACK Air Outlet Handle HEPA Filter Tank Handle Deodorizing Water Tank Filter (For humidifying) Humidifying Filter Tank Cap Back Panel Humidifying Tray (Pre-Filter) Float Power Cord Air outlet Plug (Shape of plug depends on country.) Air Inlet Date Label KC-930TA.indd 25 09.9.30 2:22:56 PM...
 • Page 24: Preparation

  PREPARATION Be sure to remove the power plug from the wall outlet. FILTER INSTALLATION To maintain the quality of the filters they are installed in the main unit and packed in plastic bags. Be sure to remove the filters from the plastic bags before using the unit.
 • Page 25: Refilling The Water Tank

  REFILLING THE WATER TANK The unit can be used in the Clean Air Mode without putting water in the Water Tank. When using in the Hu- midify Mode, the Water Tank should be filled with water. Remove the Water Tank by unlatching the top.
 • Page 26: Operation

  OPERATION MAIN UNIT OPERATION MODE Button Plasmacluster Ion ON/OFF Button Fan Speed Indicator Lights POWER ON/OFF Button Plasmacluster Ion Indicator Light Please select either Humidify mode or Clean air mode operation when operation when using. Humidify mode : Fill Water Tank.(See E-7) Clean Air mode : Drain Water Tank and Humidifying Tray.
 • Page 27: Care And Maintenance

  CARE AND MAINTENANCE To maintain optimum performance of this air purifier, please clean the unit including the sensor and filters periodically. When cleaning the unit, be sure to first unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands. Electrical shock and/or bodily injury may occur as a result. FILTER INDICATOR LIGHT After 720 hours of use Care Cycle...
 • Page 28: Water Tank

  CARE AND MAINTENANCE WATER TANK Care Cycle Every day when Humidifying Tank Cap Rinse the inside of the tank by leaving a small amount of luke- warm water inside, closing the tank cap firmly, and shaking the tank. Mild household detergents may be used to clean the inside of the tank, but detergent should be diluted and the tank should be thoroughly rinsed to remove all detergent residue.
 • Page 29: Humidifying Tray

  HUMIDIFYING TRAY Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness Care Cycle 1 month of the water. Avoid spilling water when removing or cleaning the tray. Remove the Water Tank and Humidifying When Water Deposits are Difficult to Remove Tray.
 • Page 30: Humidifying Filter

  CARE AND MAINTENANCE When cleaning the unit, be sure to first unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands. Electrical shock and/or bodily injury may occur as a result. HUMIDIFYING FILTER Care Cycle Once a month or when the Filter Indicator Light is on. Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness or the impurities of the water that you use;...
 • Page 31: Filter Replacement Guidelines

  FILTER REPLACEMENT GUIDELINES Filter life vary depending on the room environment, usage, and location of the unit. If dust or odour persist, replace the filter. (Refer to “Please read before operating your new Air Purifier”) Guide for filter replacement timing •...
 • Page 32: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before calling for service, please review the Troubleshooting chart below, since the problem may not be a unit malfunction. REMEDY (not a malfunction) SYMPTOM Odours and smoke are not • Clean or replace the filters if they appear to be heavily soiled. removed.
 • Page 33: Specifications

  SPECIFICATIONS Model KC-930TA 220V 50Hz Power supply Fan Speed Adjustment Fan Speed Rated Power 4.5W operation Fan Speed 180m /hour /hour 126m /hour Humidification 140ml/hour 350ml/hour 250ml/hour Recommended Room Size ~21m 2 *1 High density Plasmacluster ion ~17m 2 *2 recommended room size Water tank capacity 2.1L...
 • Page 34 Memo KC-930EU̲eng.indd   19 2009/09/11   11:11:04...
 • Page 35 Memo KC-930EU̲eng.indd   19 2009/09/11   11:11:04...
 • Page 36 Printed in China TINS-A340KKRZ...

Table of Contents