Download Print this page

Sharp KC-930EKW Operation Manual

Air purifier with humidifying function
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
* Plasmacluster is a trademark of Sharp
Corporation.
Free standing type
Volně stojící
Voľne stojaca
Különálló típus
Вільностоячий тип
R
AIR PURIFIER
with Humidifying Function
OPERATION MANUAL
ČISTIČKA VZDUCHU
s funkcí zvlhčování
NÁVOD K OBSLUZE
ČISTIČKA VZDUCHU
s funkciou zvlhčovania
NÁVOD NA POUŽITIE
LÉGTISZTÍTÓ
párásító funkcióval
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ОЧИСНИК ПОВІТРЯ
з Функцією Зволожування
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
KC-930E

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp KC-930EKW

  Summary of Contents for Sharp KC-930EKW

 • Page 1 * Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. Free standing type Volně stojící Voľne stojaca Különálló típus Вільностоячий тип KC-930E AIR PURIFIER with Humidifying Function OPERATION MANUAL ČISTIČKA VZDUCHU s funkcí zvlhčování NÁVOD K OBSLUZE ČISTIČKA VZDUCHU s funkciou zvlhčovania NÁVOD NA POUŽITIE...
 • Page 2 Please read before operating your new Air Purifi er Some odour ingredients absorbed by the fi lter may become separated and may be discharged through the air outlet and result in additional odour. De- pending on the usage environment, especially when the product is used in a condition signifi...
 • Page 3: Table Of Contents

  • HUMIDIFYING FILTER ... • FILTER REPLACEMENT GUIDELINES ... TROUBLESHOOTING SPECIFICATIONS Thank you for purchasing the SHARP Air Puri- fi er. Please read this manual carefully for the correct usage information. Before using this product, be sure to read the section: “Important Safety Instructions.”...
 • Page 4: Important Safety Instructions

  • Be cautious when cleaning the unit. Corrosive cleansers may damage the exterior. • Only Sharp Authorised Service Centre should service this air purifi er. Contact the nearest Service Centre for any problems, adjustments, or repairs. • When carrying the unit, remove the Water Tank and Humidifying Tray fi rst and hold the unit by han- dles on both sides.
 • Page 5: Cautions Concerning Operation

  CAUTIONS CONCERNING OPERATION • Do not block the intake and/or air outlet. • Do not use the unit near or on hot objects, such as stoves or heaters or where it may come into contact with steam. • Always operate the unit in an upright position. •...
 • Page 6: Part Names

  PART NAMES MAIN UNIT DISPLAY Humidify Mode Indicator Light Filter Reset Button Filter Indicator Light ILLUSTRATIVE DIAGRAM POWER ON/OFF Button Plasmacluster Ion ON/OFF Button MODE Button Odour Sensor Fan Speed Indicator Lights CLEAN SIGN The odour sensor continuosly monitors the air and changes colour depending on air punity.
 • Page 7: Included

  INCLUDED • Operation manual BACK Air Outlet Handle Tank Handle Filter (Dust Collection / Deodorizing Filter) Water Tank (for humidifying) Humidifying fi lter Back Panel Tank Cap (Pre-Filter) Humidifying Tray Float Power Cord Air Outlet Plug (Shape of plug depends on country.) Air Inlet Date label...
 • Page 8: Preparation

  PREPARATION FILTER INSTALLATION To maintain the quality of the fi lter, it is installed in the main unit and packed in plastic bag. Be sure to remove the fi lter from the plastic bag before using the unit. Remove the fi lter Remove the Back Panel.
 • Page 9: Refilling The Water Tank

  REFILLING THE WATER TANK The unit can be used in the Clean Air Mode without putting water in the Water Tank. When using in the Hu- midify Mode, the Water Tank should be fi lled with water. Remove the Water Tank by unlatching the top.
 • Page 10: Operation

  OPERATION MAIN UNIT OPERATION Fan Speed Indicator Lights Fan Speed Indicator Lights Plasmacluster Ion Indicator Light Plasmacluster Ion Indicator Light Please select either Humidify mode or Clean air mode operation when operation when using. Humidify mode : Fill Water Tank.(See E-10) Clean Air mode : Drain Water Tank and Humidifying Tray.
 • Page 11: Care And Maintenance

  CARE AND MAINTENANCE To maintain optimum performance of this air purifi er, please clean the unit including the sensor and fi lters periodically. When cleaning the unit, be sure to fi rst unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands.
 • Page 12: Water Tank

  CARE AND MAINTENANCE WATER TANK Care Cycle Every day when Humidifying Rinse the inside of the tank by leaving a small amount of luke- warm water inside, closing the tank cap firmly, and shaking the tank. Mild household detergents may be used to clean the inside of the tank, but detergent should be diluted and the tank should be thoroughly rinsed to remove all detergent residue.
 • Page 13: Humidifying Tray

  HUMIDIFYING TRAY Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness Care Cycle 1 month of the water. Avoid spilling water when removing or cleaning the tray. Remove the Water Tank and Humidifying Tray. Unlatch the Water Tank first, then re- move the tray.
 • Page 14: Humidifying Filter

  CARE AND MAINTENANCE When cleaning the unit, be sure to fi rst unplug the power cord, and never handle the plug with wet hands. Electrical shock and/or bodily injury may occur as a result. HUMIDIFYING FILTER Care Cycle Once a month or when the Filter Indicator Light is on. Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness or the impurities of the water that you use;...
 • Page 15: Filter Replacement Guidelines

  FILTER REPLACEMENT GUIDELINES Filter life vary depending on the room environment, usage, and location of the unit. If dust or odour persist, replace the fi lter. (Refer to “Please read before operating your new Air Purifi er”) Guide for fi lter replacement timing •...
 • Page 16: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before calling for service, please review the Troubleshooting chart below, since the problem may not be a unit malfunction. SYMPTOM Odours and smoke are not removed. The Clean Sign illuminates green even when the air is impure. The Clean Sign illuminates orange or red even when the air is clean.
 • Page 17: Specifications

  SPECIFICATIONS Model Power supply Fan Speed Adjustment Fan Speed Rated Power operation Fan Speed Humidifi cation Recommended Room Size High density Plasmacluster ion recommended room size Water tank capacity Sensor Filter type Cord Length Dimensions Weight Size of a room which is appropriate for operating the unit at maximum fan speed. •It indicates the space where a certain amount of dust particles can be removed in 30 minutes(JEM1467).
 • Page 18 If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling.
 • Page 19 Memo...
 • Page 20 Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu Některé pachy absorbovány fi ltrem se mohou rozložit, vyloučit přes odvod vzduchu a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se pří- stroj používá, především když se výrobek používá v prostředích podstatně horších než...
 • Page 21 • POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRU ... ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÉ ÚDAJE Děkujeme vám za zakoupení čističky vzdu- chu od společnosti SHARP. Přečtěte si, pro- sím, pozorně tento návod kvůli informacím o správném používání. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte část: „Důležité...
 • Page 22: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  • Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizova- né servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifi kovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí. • Přístroj nepoužívejte, když používáte aerosolové insekticidy, ani v místnostech, kde jsou ve vzdu- chu zbytky oleje, kadidla, jiskry od zapálených cigaret, chemické...
 • Page 23: Upozornění Vztahující Se K Provozu

  UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU • Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvory ventilace. • Nepoužívejte přístroj u ani na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani tam, kde můžou přijít do kontaktu s párou. • Přístroj obsluhujte vždy ve svislé poloze. •...
 • Page 24: Názvy Částí

  NÁZVY ČÁSTÍ DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY Kontrolka indikátoru režimu vlhkosti Tlačítko resetování fi ltru Kontrolka indikátoru fi ltru ILUSTRAČNÍ DIAGRAM Tlačítko zap./vyp. iony Plasmacluster Tlačítko MODE Pachový senzor Kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru CLEAN SIGN (MĚŘIČ ČISTOTY) Pachový senzor neustále monito- ruje vzduch a v závislosti na čistotě vzduchu mění...
 • Page 25: Obsahuje

  OBSAHUJE • Návod k obsluze ZADNÍ ČÁST Držadlo Držadlo nádrže Vodní nádrž (na zvlhčení) Zvlhčovací fi ltr Víko nádrže Zvlhčovací miska Plovák Napájecí kabel Zástrčka (Tvar zástrčky závisí na zemi.) Odvod vzduchu Přívod vzduchu Štítek s datem CZ-5 Odvod vzduchu Filtr (Sběr prachu / dezo- dorizační...
 • Page 26: Příprava

  PŘÍPRAVA INSTALACE FILTRU K udržení kvality fi ltru je instalován v hlavní jednotce a zabalen v umělohmotném sáčku. Nezapomeňte před prvním použitím přístroje vyjmout fi ltr z umělohmotné- ho sáčku. Vyjmutí fi ltru Odstraňte zadní panel. Zatáhněte za ouško v horní části zadního panelu.
 • Page 27: Doplnění Vodní Nádrže

  DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE Přístroj se může používat v režimu čistého vzduchu bez toho, abyste dali do vodní nádrže vodu. Chcete-li použít režim zvlhčení, musíte dát do vodní nádrže vodu. Odstraňte vodní nádrž odjištěním vrchu. Odstraňte víko vodní nádrže a opatrně naplňte vodní...
 • Page 28: Provoz

  PROVOZ PROVOZ HLAVNÍ JEDNOTKY Kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru Fan Speed Indicator Lights Kontrolka indikátoru ionů Plasmacluster Plasmacluster Ion Indicator Light Při obsluze vyberte buď režim vlhkosti, nebo režim čistého vzduchu. Režim vlhkosti: naplňte vodní nádrž. (Viz CZ-10) Režim čistého vzduchu: vypusťte vodní nádrž a zvlhčovací misku. AUTOM.
 • Page 29: Péče A Údržba

  PÉČE A ÚDRŽBA K udržení optimálního výkonu této čističky vzduchu musíte přístroj pravidelně čistit, včetně senzoru a fi ltrů. Při čištění přístroje ho nezapomeňte nejdřív odpojit z elektrické zásuvky a se zástrčkou nikdy nemanipulujte mokrýma rukama. Jinak může dojít k elektrickému zkratu a/nebo poranění osoby. KONTROLKA INDIKÁTORU FILTRU Po 720 hodinách používání...
 • Page 30: Vodní Nádrž

  PÉČE A ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽ Údržbový cyklus Každý den, když zvlhčujete Opláchněte vnitřek nádrže, nechejte vevnitř trochu vlažné vody, zavřete pevně víko nádrže a zatřepte nádrží. K čištění vnitř- ku nádrže můžete použít jemné čistící prostředky, ale čistící prostředek musíte zředit a nádrž musíte pořádně opláchnout, abyste odstranili všechny zbytky čistícího prostředku.
 • Page 31: Zvlhčovací Miska

  ZVLHČOVACÍ MISKA Údržbový cyklus 1 měsíc Vyberte vodní nádrž a zvlhčovací misku. Nejdřív odjistěte vodní nádrž a pak vyberte misku. Při vytahování zvlhčo- vací misky použijte obě ruce, abyste zabránili vylití vody. Vyjměte ze zvlhčovací misky zvlhčova- cí filtr. Odstraňte nahromaděnou vodu pomalým nakloněním zvlhčovací...
 • Page 32: Zvlhčovací Filtr

  PÉČE A ÚDRŽBA Při čištění přístroje ho nezapomeňte nejdřív odpojit z elektrické zásuvky a se zástrčkou nikdy nemanipulujte mokrýma rukama. Jinak může dojít k elektrickému zkratu a/nebo poranění osoby. ZVLHČOVACÍ FILTR Údržbový cyklus Jendou měsíčně nebo svítí-li kontrolka indikátoru fi ltru. To, jak často je třeba vykonávat údržbu, závisí...
 • Page 33: Pokyny K Výměně Filtru

  POKYNY K VÝMĚNĚ FILTRU Životnost fi ltru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění přístroje. Přetrvávají-li prach nebo pachy, měli byste vyměnit fi ltr. (Viz část „Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu“) Pomůcka pro načasování...
 • Page 34: Řešení Problémů

  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Před zavoláním na servis si prosím projděte níže uvedenou tabulku Řešení problémů, jelikož problé- mem nemusí být porucha přístroje. SYMPTOM Pachy a kouř se neodstraňují. Měřič čistoty svítí zeleně, dokonce i když je vzduch špinavý. Měřič čistoty svítí oranžově nebo červeně, dokonce i když...
 • Page 35: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Model Napájení Nastavení rychlosti ventilátoru Režim Jmenovitý výkon rychlosti Rychlost ventilátoru ventilátoru Zvlhčení Doporučovaná velikost místnosti Doporučovaná velikost místnosti pro velmi husté iony Plasmacluster Kapacita vodní nádrže Senzor Typ fi ltru Délka kabelu Rozměry Hmotnost Velikost místnosti, která je vhodná k provozu přístroje s maximální rychlostí ventilátoru. •Označuje prostor, ve kterém se může do 30 minut odstranit určité...
 • Page 36 1. V zemích Evropské unie Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely: Obraťte se na prodejce SHARP , který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sběrny odpadu.
 • Page 37 Poznámky...
 • Page 38 Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej Niektoré pachy absorbované filtrom sa môžu rozložiť, vylúčiť cez odvod vzduchu a spôsobiť ďalšie pachy. V závislosti od prostredia, v ktorom sa prístroj používa, najmä keď sa výrobok používa v prostrediach podstatne horších ako je bežné...
 • Page 39 • POKYNY K VÝMENE FILTRA ... RIEŠENIE PROBLÉMOV TECHNICKÉ ÚDAJE Ďakujeme vám za zakúpenie čističky vzdu- chu od spoločnosti SHARP. Prečítajte si, pro- sím, pozorne tento návod kvôli informáciám o správnom používaní. Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte časť: „Dôležité...
 • Page 40: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  • Pri čistení prístroja si dávajte pozor. Korozívne čistiace prostriedky môžu poškodiť vonkajšok prístroja. • Servis tejto čističky vzduchu môže vykonávať len autorizované servisné stredisko spoločnosti Sharp. Pri výskyte problémov, potrebe nastavenia alebo opravy kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
 • Page 41: Upozornenia Týkajúce Sa Prevádzky

  UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY • Neblokujte vstupné a/alebo výstupné otvory ventilácie. • Nepoužívajte prístroj v blízkosti ani na horúcich predmetoch, ako sú sporáky alebo ohrievače, ani tam, kde môžu prísť do kontaktu s parou. • Prístroj obsluhujte vždy vo zvislej polohe. •...
 • Page 42: Názvy Častí

  NÁZVY ČASTÍ DISPLEJ HLAVNEJ JEDNOTKY Kontrolka indikátora režimu vlhkosti Tlačidlo resetovania fi ltra Kontrolka indikátora fi ltra ILUSTRAČNÝ DIAGRAM Tlačidlo zap./vyp. ióny Plasmacluster Tlačidlo MODE (REŽIM) Pachový senzor Kontrolky indikátora rýchlosti ventilátora CLEAN SIGN (MERAČ ČISTOTY) Pachový senzor neustále monitoruje vzduch a v závislosti od čistoty vzdu- chu mení...
 • Page 43: Obsahuje

  OBSAHUJE • Návod na použitie ZADNÁ ČASŤ Držadlo Držadlo nádrže Vodná nádrž (na zvlhčenie) Zvlhčovací fi lter Veko nádrže Zvlhčovacia miska Plavák Napájací kábel Zástrčka (Tvar zástrčky závisí od krajiny.) Odvod vzduchu Prívod vzduchu Štítok s dátumom SK-5 Odvod vzduchu Filter (Zber prachu / deodorizačný...
 • Page 44: Príprava

  PRÍPRAVA INŠTALÁCIA FILTRA Na udržanie kvality fi ltra je inštalovaný v hlavnej jednotke a zabalený v umelo- hmotnom vrecku. Nezabudnite pred prvým použitím prístroja vybrať fi lter z ume- lohmotného vrecka. Vybratie fi ltra Odstráňte zadný panel. Potiahnite uško v hornej časti zadného panelu. Odstráňte fi...
 • Page 45: Doplnenie Vodnej Nádrže

  DOPLNENIE VODNEJ NÁDRŽE Prístroj sa môže používať v režime čistého vzduchu bez toho, aby ste dali do vodnej nádrže vodu. Keď chcete po- užiť režim zvlhčenia, musíte dať do vodnej nádrže vodu. Odstráňte vodnú nádrž odistením vrchu. Odstráňte veko vodnej nádrže a opatrne naplň- te vodnú...
 • Page 46: Prevádzka

  PREVÁDZKA OBSLUHA HLAVNEJ JEDNOTKY Fan Speed Indicator Lights Kontrolky indikátora rýchlosti ventilátora Kontrolka indikátora iónov Plasmacluster Plasmacluster Ion Indicator Light Pri obsluhe vyberte buď režim vlhkosti, alebo režim čistého vzduchu. Režim vlhkosti: naplňte vodnú nádrž. (Pozrite si stranu SK-10) Režim čistého vzduchu: vypusťte vodnú nádrž a zvlhčovaciu misku. AUTOM.
 • Page 47: Starostlivosť A Údržba

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Na udržanie optimálneho výkonu tejto čističky vzduchu musíte prístroj pravidelne čis- tiť, vrátane senzora a fi ltrov. Pri čistení prístroja ho nezabudnite najprv odpojiť z elektrickej zásuvky a so zástrčkou nikdy nenarábajte mokrými rukami. Inak môže dôjsť k elektrickému skratu a/alebo poraneniu osoby. KONTROLKA INDIKÁTORA FILTRA Po 720 hodinách používania Údržbový...
 • Page 48: Vodná Nádrž

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA VODNÁ NÁDRŽ Údržbový cyklus Každý deň, keď zvlhčujete Opláchnite vnútro nádrže, nechajte vo vnútri trochu vlažnej vody, zatvorte pevne veko nádrže a potrepte nádržou. Na čistenie vnútra nádrže môžete použiť jemné čistiace prostriedky, ale čis- tiaci prostriedok musíte zriediť a nádrž musíte poriadne oplách- nuť, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.
 • Page 49: Zvlhčovacia Miska

  ZVLHČOVACIA MISKA Údržbový cyklus 1 mesiac Vyberte vodnú nádrž a zvlhčovaciu misku. Najprv odistite vodnú nádrž a potom vy- berte misku. Pri vy- ťahovaní zvlhčovacej misky použite obidve ruky, aby ste zabrá- nili vyliatiu vody. Vyberte zo zvlhčovacej misky zvlhčovací filter.
 • Page 50: Zvlhčovací Filter

  STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Pri čistení prístroja ho nezabudnite najprv odpojiť z elektrickej zásuvky a so zástrčkou nikdy nenarábajte mokrými rukami. Inak môže dôjsť k elektrickému skratu a/alebo poraneniu osoby. ZVLHČOVACÍ FILTER Údržbový cyklus Raz mesačne alebo keď svieti kontrolka indikátora fi ltra. To, ako často je treba vykonávať...
 • Page 51: Pokyny K Výmene Filtra

  POKYNY K VÝMENE FILTRA Životnosť fi ltra sa líši v závislosti od prostredia v miestnosti, používania a umiestnenia prístroja. Ak prach alebo pachy pretrvávajú, mali by ste vymeniť fi lter. (Pozrite si časť „Prečítajte si túto príručku pred začatím obsluhy svojej novej čističky vzduchu“) Pomôcka na načasovanie výmeny fi...
 • Page 52: Riešenie Problémov

  RIEŠENIE PROBLÉMOV Pred zavolaním na servis si prosím pozrite nižšie uvedenú tabuľku Riešenie problémov, keďže problé- mom nemusí byť porucha prístroja. SYMPTÓM Pachy a dym sa neodstraňujú. Merač čistoty svieti zelene, dokonca aj keď je vzduch špinavý. Merač čistoty svieti oranžo- vo alebo červene, dokonca aj keď...
 • Page 53: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE Model Napájanie Nastavenie rýchlosti ventilátora Režim Menovitý výkon rýchlosti Rýchlosť ventilátora ventilátora Zvlhčenie Odporúčaná veľkosť miestnosti Odporúčaná veľkosť miestnosti pre veľmi husté ióny Plasmacluster Kapacita vodnej nádrže Senzor Typ fi ltra Dĺžka kábla Rozmery Hmotnosť Veľkosť miestnosti, ktorá je vhodná pre prevádzku prístroja s maximálnou rýchlosťou ventilátora. •Označuje priestor, v ktorom sa môže do 30 minút odstrániť...
 • Page 54 1. V krajinách Európskej únie Ak sa výrobok používa na komerčné účely a chcete ho znehodnotiť: Obráťte sa na vášho predajcu SHARP , ktorý vás informuje o spätnom odobratí výrobku. Môžu vám byť účtované náklady vyplývajúce zo spätného odobratia a recyklácie. Malé výrobky (a malé...
 • Page 55 Poznámky...
 • Page 56 Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használná az új Légtisztítóját. A szűrők által elnyelt szag-összetevők egy része elkülönülhet, majd azokat a kimeneti nyíláson keresztül a készülék szagként kibocsáthatja. A felhasz- nálási környezettől függően, különösen ha a készülék a normál háztartási használatnál lényegesen komolyabb igénybevételnek van kitéve, ez a szag a vártnál rövidebb idő...
 • Page 57 • PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ... • ÚTMUTATÓ A SZŰRŐK CSERÉJÉHEZ ... HIBAKERESÉSI SEGÉDLET MŰSZAKI JELLEMZŐK Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP légtisztítót! Kérjük, a helyes használat meg- ismerése érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. A készülék használata előtt olvassa el a következő részt: “Fontos bizton- sági előírások.”...
 • Page 58: Fontos Biztonsági Előírások

  (pl.: fürdőszobában). • Legyen körültekintő, amikor a készüléket tisztítja. A maró hatású tisztítószerek károsíthatják a készülék külsejét. • Kizárólag hivatalos Sharp Márkaszerviz végezheti el a légtisztító szervizelését. Bármilyen hiba, be- állítási vagy javítási munka ügyében forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
 • Page 59: Használatra Vonatkozó Figyelmeztetés

  HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS • Ne takarja le a levegő bemeneti és a kimeneti nyílást! • Ne használja a készüléket forró tárgyak (pl. sütő vagy hősugárzó) közelében vagy tetején! Ne használja továbbá olyan helyen sem, ahol gőz érheti a készüléket! • Mindig függőleges helyzetbe állítva használja a készüléket! •...
 • Page 60: Az Alkatrészek Megnevezései

  AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSEI FŐEGYSÉG KIJELZŐJE Plasmacluster Ion KI/BEKAPCSOLÁS gomb Párásító mód kijelzője Szűrő nullázó gomb Szűrő kijelző SZEMLÉLTETŐ ÁBRA KI/BEKAPCSOLÁS gomb ÜZEMMÓD gomb Szagérzékelő Ventilátor sebesség kijelző TISZTASÁGJELZŐ FÉNY A szagérzékelő folyamatosan érzékeli a levegő minőségét és a levegő tisztaságától függően a kijelző...
 • Page 61: Tartozék

  TARTOZÉK • Használati útmutató HÁTLAP Fogantyú Tartály fogantyú Víztartály (párásításhoz) Párásító szűrő Tartály sapka Párásító tálca Úszó Tápkábel Tápcsatlakozó (A tápcsatlakozó formája országon- ként eltérhet.) Levegő kiömlő nyílás Levegő beömlő nyílás Dátum címke HU-5 Levegő kiömlő nyílás Szűrő (Porgyűjtő szűrő / Szagtalanító...
 • Page 62: Üzembe Helyezés

  ÜZEMBE HELYEZÉS SZŰRÖK BEHELYEZÉSE A szűrők minőségének megőrzése érdekében a készülékbe helyezett szűrők nej- lonzacskóba vannak csomagolva. A készülék használata előtt távolítsa el a szű- rőkről a nejlonzacskót! Vegye ki a szűrőt Vegye le a hátlapot. Húzza meg a hátlap tetején lévő fület. Vegye ki a szűrőt a nejlonzacskóból.
 • Page 63: A Víztartály Újratöltése

  A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE A készülék használható Légtisztító Módban a víztartály vízzel történő megtöltése nélkül. A párásító mód haszná- latakor a víztartályt fel kell tölteni vízzel. A felső rész kioldásával vegye ki a víztar- tályt. Vegye le a víztartály sapkáját és óvatosan töltse meg a tartályt csapvízzel.
 • Page 64: Működtetés

  MŰKÖDTETÉS AZ ALAPKÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE Fan Speed Indicator Lights Ventilátor sebesség kijelző Plasmacluster Ion Indicator Light Plasmacluster Ion kijelző A készülék párásító üzemmódban és légtisztító üzemmódban képes működni. Párásító üzemmód: Töltse meg a víztartályt. (Lásd a HU-10 oldalt.) Légtisztítás üzemmód: Ürítse ki a víztartályt és a párásító tálcát. AUTOMATIKUS üzemmód A ventilátor sebessége automatikusan változik (MAGAS és ALACSONY mód között) a levegő...
 • Page 65: Tisztítás És Karbantartás

  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A légtisztító optimális működése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, az érzékelőket és a szűrőket is beleértve. A készülék tisztítása előtt ne feledje el kihúzni a készülék tápcsatlakozóját! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkező esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. SZŰRŐ...
 • Page 66: Víztartály

  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS VÍZTARTÁLY Karbantartás gyakorisága Öblítse ki a tartályt úgy, hogy kis mennyiségű langyos vizet hagy benne, rátekeri a tartálysapkát és megrázza a tartályt. A tartály belsejének tisztításához használhat enyhe háztartási tisztítószereket, de a tisztítószert mindenképpen hígítsa fel és a tartályt alaposan ki kell öblíteni az összes tisztítószer eltávolí- tásához.
 • Page 67: Párásító Tálca

  PÁRÁSÍTÓ TÁLCA Karbantartás 1 hónap gyakorisága Vegye ki a víztartályt és a párásító tálcát. Először a víztartályt k a t t i n t s a k i , m a j d vegye ki a tálcát. A párásító tálca kivé- t e l e k o r h a s z n á...
 • Page 68: Párásító Szűrő

  TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A készülék tisztítása előtt ne feledje el kihúzni a készülék tápcsatlakozóját! Nedves kézzel sose nyúljon a tápcsatlakozóhoz! Ellenkező esetben fennáll az áramütés és/vagy a testi sérülés veszélye. PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ Karbantartás gyakorisága A karbantartás gyakorisága függ a használt víz keménységégének, illetve tisztaságának fokától.
 • Page 69: Útmutató A Szűrők Cseréjéhez

  ÚTMUTATÓ A SZŰRŐK CSERÉJÉHEZ A szűrő élettartama függ a szobai környezettől, a használattól, és a ké- szülék elhelyezésétől. Ha a por és a szagok nem szűnnek meg, cserélje ki a szűrőt. (Tekintse át a “Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt használná az új Légtisztítóját” részt) Útmutató...
 • Page 70: Hibakeresési Segédlet

  HIBAKERESÉSI SEGÉDLET A szerviz hívása előtt kérjük, nézze át az alábbi hibakeresési segédlet táblázatot. Elképzelhető, hogy a felmerült hibajelenség nem a készülék hibás működéséből ered. JELENSÉG Nem távolítja el a szagokat és a füstöt. A Tisztaságjelző fény a levegő szennyezettsége ellenére zölden világít.
 • Page 71: Műszaki Jellemzők

  MŰSZAKI JELLEMZŐK Modell Tápfeszültség Ventilátor sebesség beállítása Ventilátor Névleges teljesítmény sebesség Ventilátor sebesség üzemmód Párásítás Ajánlott szobaméret Nagy sűrűségű Plasmacluster ionok ajánlott szobamérete Víztartály kapacitása Érzékelő Szűrő típusa Kábelhossz Méretek Tömeg Szobaméret, ami megfelelő a készülék maximális ventilátor sebességgel való működése mellett. •Akkora helységet jelöl, aminek levegőjét a készülék képes 30 percen belül megtisztítani meghatá- rozott számú...
 • Page 72 1. Az Európai Unióban Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni: Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).
 • Page 73 Jegyzet...
 • Page 74 Будь ласка, прочитайте перед використанням вашого Деякі інгредієнти запаху, що були поглинув фільтром, можуть стати відокремленими, та можуть бути розряджені у повітря через отвір для випуску повітря, та стати причиною появи додаткових запахів. Залежно від середи використання приладу, особливо якщо прилад використову- ється...
 • Page 75 • ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ ... ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ Дякуємо, що придбали Очисник Повітря Корпо- рації SHARP. Будь ласка, ретельно прочитайте це керівництво з експлуатації за для правиль- ного використання інформації. Перед викорис- танням цього приладу, будьте впевнені прочи- тати розділ “Важливі Інструкції з Безпеки.”...
 • Page 76: Важливі Інструкції З Безпеки

  трі, або у місці, де прилад може намокнути, наприклад ванні кімнати. • Додержуйтесь обережності під час чищення приладу. Сильні корозійні очищувачі можуть пошкодити корпус. • Обслуговувати очищувач повітря має тільки Авторизований Сервісний Центр Sharp. У разі виникнен- ня проблем, необхідності настроювання або ремонту, зверніться до найближчого Сервісного Центру.
 • Page 77: Попередження, Які Стосуються Функціонування

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ • НЕ блокуйте отвір для впуску повітря та/або отвір для випуску повітря. • НЕ використовуйте прилад біля або на гарячих об’єктах, таких як печі або повітронагрівачі, або в місцях, де прилад може контактувати з паром. • Завжди використовуйте головний прилад у вертикальному положенні. •...
 • Page 78: Найменування Частин

  НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН ДІСПЛЕЙ ОСНОВНОГО БЛОКУ Індикатор Режиму Зволоження Кнопка Cкидання фільтру Індикатор фільтра НАОЧНА ДІАГРАМА Кнопка ЖИВЛЕННЯ УВМ/ВИМК Кнопка Plasmacluster Іони УВМ/ВИМК Кнопка РЕЖИМУ Датчик Запаху Індикатор Швидкості Вентилятору ВКАЗІВНИК ОЧИЩЕННЯ Датчик запаху постійно контр- олює стан повітря та змінює колір...
 • Page 79: Вміщення

  ВМІЩЕННЯ • Посібник з експлуатації ВНУТРІШНЯ СТОРОНА Ручка Ручка Ємності Ємність для води (для зволожування) Зволожуючий фільтр Кришка Ємності Лоток для води Поплавець Шнур електроживлення Штепсельна вилка (Форма вилки залежить від країни.) Отвір для випуску Отвір для забору повітря Наклейка з датами...
 • Page 80: Підготовка

  ПІДГОТОВКА ІНСТАЛЯЦІЯ ФІЛЬТРІВ Для підтримання якості фільтру, його встановлюють у головний прилад та запаковують у пластиковий пакет. Будьте впевнені вийняти фільтр з плас- тикового пакету перед використанням приладу. Від’єднайте фільтр Від’єднайте Задню Панель. Потягніть виступ на поверхні Задньої Панелі. Вийміть фільтр з пластико- вого...
 • Page 81: Наповніть Ємність Для Води

  НАПОВНІТЬ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ Прилад можна використовувати без води у Ємності для води під час роботи у режимі Очищення Повітря. Коли використовуєте Режим Зволоження, Ємність для води повинна бути наповнена водою. Від’єднайте ємність, потягнув ручку ємності уверх. Від’єднайте Кришку Ємності та обережно наповніть...
 • Page 82: Функціонування

  ФУНКЦІОНУВАННЯ РОБОТА ГОЛОВНОГО БЛОКУ Індикатор Швидкості Вентилятору Fan Speed Indicator Lights lasmacluster Ion Indicator Light Індикатор Plasmacluster Іонів Будь ласка, виберіть режим Зволоження або режим Очищення під час роботи та використання приладу. Режим Зволоження: Наповніть Ємність для води.(Дивись UA-10) Режим Очищення повітря: Спорожніть Ємність для води та Лоток для Зволоження. Робота...
 • Page 83: Догляд І Обслуговування

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Для досягнення оптимальної роботи цього очищувача повітря, будь ласка, пері- одично чистіть прилад, включаючи датчики та фільтри. Під час чищення приладу, з першу будьте впевнені, що від’єднали шнур подачі живлення, та ніколи не тримайте вилку вологими руками. Це може призвести до ураження...
 • Page 84: Ємність Для Води

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ Період Обслуговування Кожен день, якщо працює у режимі Зволоження Промийте ємність усередині, залишивши там невелику кіль- кість теплої води, закрийте ємність кришкою та струсніть її. Для миття ємності у середині можна використовувати легкі засоби, що чистять, хоча їх треба розбавляти водою, а єм- ність...
 • Page 85: Лоток Для Води

  ЛОТОК ДЛЯ ВОДИ Період Обслуговування 1 місяць Зніміть Ємність та Лоток для Води. С п о ч а т к у з н і м і т ь ємність, потім зні- міть лоток. Під час в и й м а н н я л о т к у , тримайте...
 • Page 86: Зволожуючий Фільтр

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Під час чищення приладу, з першу будьте впевнені, що від’єднали шнур подачі живлення, та ніколи не тримай- те вилку вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом та/або тілесного ушкодження. ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ФІЛЬТР Період Обслуговування Інтервали обслуговування (чищення) будуть залежати від твердості домішок у воді, яку ви використовуєте;...
 • Page 87: Інструкції По Заміні Фільтру

  ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ Строки роботи фільтрів залежать від умов у приміщенні, періоду ро- боти приладу та місця знаходження приладу. Якщо у повітрі залишаються пил та запахи, замініть фільтри. (Будь ласка, прочитайте перед використанням вашого нового очисника повітря) Інструкції щодо строків заміни фільтрів •...
 • Page 88: Виявлення Несправностей

  ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Перед тим як телефонувати до сервісного центру, будь ласка, розгляньте нижче технологічну карту ВИ- ЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ, тому що проблема може виникнути не з приводу несправності приладу. ПРОБЛЕМА Запахи та дим не видаля- ються. Індикатор Вказівника Очи- щення світиться зеленим світлом, навіть...
 • Page 89: Специфікації

  СПЕЦИФІКАЦІЇ Модель Джерело живлення Настроювання Швидкості Вентилятору Швидкість Встановлена Потужність Вентилятору Швидкість Вентилятору функціону- Зволоження вання Рекомендований Розмір Кімнати Висока щільність Plasmacluster іо- нів рекомендований розмір кімнати Об’єм ємності для води Датчик Тип Фільтру Довжина шнуру електроживлення Розміри Вага Розмір кімнати, що призначений для роботи приладу на максимальній швидкості вентилятору. •Він...
 • Page 90 1. У державах Європейського Союзу У випадку, коли Ви використовуєте продукт у комерційних цілях і плануєте його ліквідувати: Слід зв’язатись з представником фірми SHARP, який Вас поінформує про можливості повернення пристрою. Можливо, Вам треба буде покрити кошти повернення і рециклінгу продукту. Продукти...
 • Page 91 Meмo...
 • Page 92 SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN...

This manual is also suitable for:

Plasmacluster kc-930e