Makita DCL184 Instruction Manual

Makita DCL184 Instruction Manual

Cordless
Hide thumbs Also See for DCL184:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Brezžični čistilnik
SL
Pastruesi me bateri
SQ
Акумулаторна
BG
прахосмукачка
HR
Bežični usisavač
Безжична правосмукалка
МК
Бежични чистач
SR
RO
Aspirator cu acumulator
UK
Бездротовий пилосос
Аккумуляторный пылесос
RU
DCL184
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
8
15
22
30
39
46
54
62
70
79

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCL184

 • Page 1 MANUALI I PËRDORIMIT Акумулаторна РЪКОВОДСТВО ЗА прахосмукачка ЕКСПЛОАТАЦИЯ Bežični usisavač PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична правосмукалка УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежични чистач УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ІНСТРУКЦІЯ З Бездротовий пилосос ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторный пылесос ЭКСПЛУАТАЦИИ DCL184...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.13 Fig.9 Fig.14 Fig.10 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.20 Fig.16 Fig.17 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.19...
 • Page 5 Fig.26 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28 Fig.29 Fig.25...
 • Page 6 Fig.30 Fig.34 Fig.35 Fig.31 Fig.36 Fig.32 Fig.37 Fig.33...
 • Page 7 Fig.38 Fig.39 Fig.40...
 • Page 8: Specifications

  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. SPECIFICATIONS Model: DCL184 Capacity with a dust bag 500 mL with a paper filter 330 mL...
 • Page 9: Safety Warnings

  21. Follow all charging instructions and do not SAFETY WARNINGS charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instruc- tions. Charging improperly or at temperatures Cordless cleaner safety warnings outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
 • Page 10: Functional Description

  If the cartridge does not slide in easily, it is have been altered, may result in the battery bursting not being inserted correctly. causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. 10 ENGLISH...
 • Page 11 Tool / battery protection system NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. The tool is equipped with a tool/battery protection sys- tem. This system automatically cuts off power to the Switch action motor to extend tool and battery life.
 • Page 12: Operation

  Insert the protrusion of the dust bag into the Installing the shoulder strap groove on the dust stopper as shown in the figure. The dust bag does not have distinction between the CAUTION: Be careful not to get the shoulder upper and lower sides.
 • Page 13: Maintenance

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should When using the dust bag be performed by Makita Authorized or Factory Service Remove the dust stopper and empty the dust bag. Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 14: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments • Seat nozzle are recommended for use with your Makita tool spec- ified in this manual. The use of any other accessories • Crevice nozzle or attachments might present a risk of injury to persons.
 • Page 15: Tehnični Podatki

  če so pod ustreznim nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi z uporabo naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja. TEHNIČNI PODATKI Model: DCL184 Zmogljivost z vrečko za prah 500 mL s papirnatim filtrom...
 • Page 16: Varnostna Opozorila

  21. Upoštevajte vsa navodila glede polnjenja in VARNOSTNA OPOZORILA akumulatorskih baterij ali orodja ne polnite zunaj določenega temperaturnega obsega. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperatu- Varnostna opozorila za brezžični čistilnik rah, ki so zunaj določenega obsega, lahko poško- duje akumulator in poveča nevarnost požara. SHRANITE TA NAVODILA.
 • Page 17: Opis Delovanja

  Ne nameščajte akumulatorske bate- eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih rije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo zlahka, ni pravilno vstavljena. boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita. 17 SLOVENŠČINA...
 • Page 18 Zaščitni sistem orodja/akumulatorja OPOMBA: Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti. Orodje je opremljeno z zaščitnim sistemom za orodje/ akumulator. Sistem samodejno prekine napajanje orodja, Delovanje stikala da podaljša življenjsko dobo orodja in akumulatorja. Orodje bo samodejno prenehalo delovati, če boste orodje ►...
 • Page 19 Vstavite izboklino vrečke za prah v utor naprave Namestitev ramenskega jermena za ustavljanje prahu, kot je prikazano na sliki. Zgornji in spodnji del vrečke za prah se ne razlikujeta. V POZOR: Pazite, da se ramenski jermen ne bo utor naprave za ustavljanje prahu lahko vstavite izbok- zataknil za kakšen predmet v okolici.
 • Page 20 VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zago- vrečko za prah. tovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitve ► Sl.29: 1. Naprava za ustavljanje prahu 2. Vrečka prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniš- za prah kemu osebju, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. Čiščenje Če uporabljate papirnati filter...
 • Page 21: Dodatna Oprema

  • Papirnati filter POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so • Prosta šoba predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi • Nastavek za sedeže drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost •...
 • Page 22 Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje. SPECIFIKIMET Modeli: DCL184 Kapaciteti me qese pluhuri 500 mL me filtër letre 330 mL Përdorimi i vazhdueshëm...
 • Page 23 17. Kur paketa e baterisë nuk përdoret, mbajeni Përdorimi i synuar larg objekteve të tjera metalike, si kapëset e letrave, monedhat, çelësat, gozhdët, vidat ose Vegla është synuar për mbledhjen e pluhurit të thatë. objektet e tjera të vogla metalike që mund të bëjnë...
 • Page 24 KUJDES: Përdorni vetëm bateri origjinale Makita. mundshme, madje edhe shpërthim. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita ose baterive që mund të Nëse ju futen elektrolite në sy, shpëlajini sytë me ujë jenë modifikuar, mund të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, të...
 • Page 25 Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërenditni Llambat treguese Kapaciteti i gjuhëzën e kutisë së baterisë me kanalin e folesë dhe mbetur rrëshqiteni për ta futur. Futeni deri në fund, derisa të kërcasë dhe të bllokohet në vend. Nëse shikoni Ndezur Fikur Duke pulsuar...
 • Page 26 Çmbështillni grykën e filtrit prej letre para se ta VINI RE: Për të parandaluar hyrjen e pluhurit në vendosni mbi ndaluesin e pluhurit. motor: ► Fig.12 • Sigurohuni që qesja e pluhurit ose filtri prej letre të instalohet përpara përdorimit. Futni pjesën e dalë...
 • Page 27 Pastrimi pa hundëz KUJDES: Mos përdorni grykëza të ndryshme Mund ta kryeni pastrimin me fshesë me korrent pa nga ato që ofrohen nga Makita. hundëz. ► Fig.26 Instalimi ose heqja e aksesorit të fryrëses Flakja e pluhurit Për të...
 • Page 28 Temperatura brenda makinës që qëndron në diell shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë mund të tejkalojë 50 °C (122 °F). Kjo mund të pjesë këmbimi të Makita-s.
 • Page 29 AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.
 • Page 30 на уреда и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и техническото обслужване от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DCL184 Обем с торба за прах 500 мл с хартиен филтър...
 • Page 31: Предупреждения За Безопасност

  16. Използвайте електрическите инструменти Предназначение само с акумулаторни батерии, конкретно предназначени за тях. Използването на други Уредът е предназначен за събиране на сух прах. акумулаторни батерии може да създаде риск от нараняване и пожар. 17. Когато акумулаторният пакет не се използва, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ...
 • Page 32 напълно износени. Акумулаторната батерия използване на различни от акумулаторните бате- може да експлодира в огън. рии на Makita или стари акумулаторни батерии Не забивайте пирони, не режете, не смач- може да се получи пръскане на акумулаторната квайте, не хвърляйте, не изпускайте и не...
 • Page 33: Описание На Функциите

  Съвети за поддържане на мак- ВНИМАНИЕ: Винаги вмъквайте акумула- симално дълъг живот на аку- торната батерия докрай, така че червеният индикатор да се скрие. В противен случай тя мулаторните батерии може неволно да изпадне от инструмента, което Зареждайте акумулаторните батерии, преди те да са се може...
 • Page 34 Индикация на оставащия СГЛОБЯВАНЕ капацитет на акумулаторната батерия ВНИМАНИЕ: Преди да извършите някакви дейности по инструмента, задължително про- Само за акумулаторни батерии с индикатор верете дали той е изключен и акумулаторната ► Фиг.3: 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за батерия е извадена. проверка...
 • Page 35 Припокрийте рамката на прахоуловителя с тази Монтиране на ремъка за рамо на торбата за прах. ► Фиг.7 ВНИМАНИЕ: Внимавайте ремъкът за рамо Поставете прахоуловителя заедно с торбата за да не бъде захванат от околните предмети. прах във вътрешното пространство на прахосмукач- ВНИМАНИЕ: Внимавайте...
 • Page 36 ване с прах или замърсявания. напълни. В противен случай силата на засмук- ване/издухване ще отслабне. ВНИМАНИЕ: Не използвайте накрайници, които не са предоставени от Makita. ВНИМАНИЕ: При затваряне на капака на контейнера за прах внимавайте да не прищи- Поставяне или отстраняване на...
 • Page 37 ката или регулирането трябва да се извършват от вентилационния отвор може да доведе до отде- упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- ляне на дим или до пожар. трове на Makita, като винаги трябва да използвате ► Фиг.39 резервни части от Makita. Почистване...
 • Page 38: Отстраняване На Неизправности

  АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксе- соар или накрайник само по предназначение.
 • Page 39 Djeci je zabranjeno igranje uređajem. Djeci je zabranjeno čistiti i provoditi korisničko održava- nje bez nadzora. SPECIFIKACIJE Model: DCL184 Kapacitet s vrećom za prašinu 500 mL s papirnatim filtrom 330 mL Kontinuirana upotreba 1 (Način uobičajene brzine)
 • Page 40 20. Ne izlažite bateriju ili alat plamenu ili previso- SIGURNOSNA UPOZORENJA koj temperaturi. Izlaganje plamenu ili temperaturi višoj od 130 °C može prouzročiti eksploziju. 21. Pridržavajte se svih uputa za punjenje i Sigurnosna upozorenja za bežični nemojte puniti bateriju ili alat izvan tempe- usisavač...
 • Page 41 Alat automatski prestaje raditi ako se alat ili baterija baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- nađu u nekom od sljedećih uvjeta. U nekim se uvjetima nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti uključuje žaruljica indikatora. do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu ►...
 • Page 42: Uključivanje I Isključivanje

  Zaštita od preopterećenja Prvim se pritiskom uključuje način velike brzine, dru- gim se pritiskom uključuje način maksimalne brzine, a Kada se alat upotrebljava na način pri kojemu troši neobično trećim uobičajena brzina. Svakim pritiskom tog gumba mnogo struje, alat se automatski zaustavlja, a indikator se ponavlja se ciklus velike/maksimalne/uobičajene brzine.
 • Page 43 Postavite cijeli tkani dio vreće za prašinu u sam usisavač. ► Sl.9 Zatvorite do kraja poklopac kutije za prašinu. OPREZ: Uvijek držite ručku tijekom nošenja ► Sl.10: 1. Poklopac kutije za prašinu usisavača. Ako tijekom nošenja držite nastavak, on NAPOMENA: Ako u usisivaču nije postavljena vreća može otpasti s usisivača i prouzročiti ozljede.
 • Page 44 ► Sl.28: 1. Zaustavljač prašine ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. Prilikom upotrebe vreće za prašinu Čišćenje Uklonite zaustavljač prašine i ispraznite vreću za prašinu.
 • Page 45: Otklanjanje Poteškoća

  čiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji. poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede.
 • Page 46 на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици. Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето од корисникот не смеат да се вршат од страна на деца без надзор. СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DCL184 Капацитет со вреќа за прав 500 mL со хартиен филтер...
 • Page 47 18. При неправилна употреба, од батеријата БЕЗБЕДНОСНИ може да истече течност. Избегнувајте контакт со неа. Ако дојде до ненамерен ПРЕДУПРЕДУВАЊА контакт, измијте со вода. 19. Не користете батерии или алат што се оштетени или менувани. Оштетените или Безбедносни предупредувања за менуваните...
 • Page 48 дури и пад на напојувањето. батерии на Makita. Користењето неоригинални Не складирајте и не користете ги алатот батерии на Makita или батерии што се изменети и касетата за батеријата на места каде може да резултира со распукување на батеријата, што температурата може да достигне или...
 • Page 49 Заштита од преоптоварување ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ Кога со алатот се ракува на начин што предизвикува да повлекува нетипично висока струја, алатот ВНИМАНИЕ: Пред секое нагодување автоматски запира и индикаторот светка околу 60 или проверка на алатот, проверувајте дали е секунди. Во таква ситуација, исклучете го алатот исклучен...
 • Page 50 Вклучување Монтирање на вреќата за прав ► Сл.4: 1. Копче ВКЛУЧИ/промени брзина 2. Копче Користете го запирачот на прав кога ја монтирате ИСКЛУЧИ вреќата за прав. Внимавајте да не ги побркате горната и долната страна, бидејќи се разликуваат За да ја стартувате правосмукалката, едноставно меѓу...
 • Page 51 Монтирање или отстранување на Поставете ги запирачот на прав и хартиениот филтер заедно во празнината на правосмукалката приклучокот на правосмукалката во иста насока како стрелката на запирачот на прав. Вметнете ги до крај во отворите во празнината на За да приклучите додаток, како на пример додаток правосмукалката.
 • Page 52 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА за прав. на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени Користење како дувалка сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ВНИМАНИЕ: Никогаш не насочувајте ја Чистење...
 • Page 53 • Вреќа за прав со високи перформанси Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, • Мека торба прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Оригинална батерија и полнач на Makita • Издолжувач (права цевка) НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се...
 • Page 54: Технички Подаци

  разумеју потенцијалне опасности у вези са његовом употребом. Деца не смеју да се играју апаратом. Деца не смеју да чисте апарат и да обављају корисничко одржавање без надзора. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DCL184 Капацитет са врећом за прашину 500 мл са папирним филтером...
 • Page 55 16. Електричне алате користите само са Намена батеријама које су предвиђене за њих. Коришћење других врста батерија може да Овај алат је намењен за сакупљање суве прашине. изазове ризик од повреде и пожара. 17. Када се батерија не користи, држите је даље...
 • Page 56 прописа у вези са одлагањем батерије. шпорета или других топлотних извора. 12. Батерије користите само са производима Немојте да блокирате улазни отвор или које је навела компанија Makita. Постављање вентилационе отворе. батерије на производе који нису усаглашени САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.
 • Page 57 Заштита од прегревања ОПИС НАЧИНА Када се алат или батерија прегреју, алат аутоматски престаје ФУНКЦИОНИСАЊА са радом, а индикатор батерије светли око 60 секунди. Алат се не покреће чак и ако га укључите. У овом случају, пустите да се батерија охлади пре поновног укључивања алата. ПАЖЊА: Пре...
 • Page 58 Оквир затварача против прашине преклопите СКЛАПАЊЕ са оквиром вреће за прашину. ► Слика7 ПАЖЊА: Пре обављања било каквог посла Поставите затварач против прашине и врећу на алату увек проверите да ли је он искључен за прашину у шупљину чистача, у смеру стрелице и...
 • Page 59 Мекана четка Постављање каиша за раме Ова млазница је практична за чишћење отвора за вентилацију, командне табле итд. Глава мекане ПАЖЊА: Пазите да се каиш за раме не четке може да се окрене у прав угао. закачи за неки предмет у окружењу. ►...
 • Page 60 БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо и затворите затварач против прашине. само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису Коришћење уређаја за компаније Makita или фабричком сервису, уз издувавање употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. Чишћење ПАЖЊА: Никада не усмеравајте млазницу у...
 • Page 61: Решавање Проблема

  Мека врећа • Makita оригинална батерија и пуњач ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу описаним у овом упутству за употребу. бити укључене у садржај паковања алата као Употреба друге опреме и прибора може да доведе...
 • Page 62 şi înţeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să folosească acest aparat ca jucărie. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi efectuate de copii nesupravegheaţi. SPECIFICAŢII Model: DCL184 Capacitate cu un sac de praf 500 ml cu un filtru de hârtie 330 ml Utilizare continuă...
 • Page 63 17. Când nu folosiţi acumulatorul, ţineţi-l la dis- Destinaţia de utilizare tanţă de obiecte metalice precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte Acest aparat este destinat colectării prafului uscat. obiecte metalice mici, ce pot constitui o legă- tură...
 • Page 64 ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita Nu depozitați și nu utilizați mașina și cartușul originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acumulatorului în locuri în care temperatura acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
 • Page 65 Protecţie la suprasarcină DESCRIEREA Când mașina este utilizată într-un mod care cauzează FUNCŢIILOR un consum de curent neobișnuit de ridicat, aceasta se va opri automat și indicatorul se va aprinde, luminând aproximativ 60 de secunde. În această situație, opriți ATENŢIE: Asiguraţi-vă...
 • Page 66 Introduceți proeminența sacului de praf în cane- Acţionarea întrerupătorului lura din opritorul de praf, așa cum este arătat în figură. ► Fig.4: 1. Buton ON (Pornire)/schimbare viteză Sacul de praf nu are un demarcaj între partea supe- 2. Buton OFF (Oprire) rioară...
 • Page 67 Perie moale Instalarea centurii pentru umăr Această duză este potrivită pentru curățarea aerisirilor pentru aer condiționat, a tabloului de bord etc. Capul ATENŢIE: Fiți atent să nu prindeți centura periei moi poate fi rotit în unghi drept. pentru umăr de obiectele înconjurătoare. ►...
 • Page 68 Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- poate exploda. sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita ATENŢIE: Atunci când aspiratorul nu este în autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de uz, depozitați întotdeauna furtunul ca în imagine...
 • Page 69: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă...
 • Page 70: Технічні Характеристики

  цього приладу та вони усвідомлюють потенційну небезпеку від його використання. Дітям не дозволяється грати з цим прила- дом. Дітям не дозволяється виконувати чищення або проводити технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL184 Ємність з мішком для пилу 500 мл з паперовим фільтром 330 мл...
 • Page 71 Для перезаряджання акумулятора вико- Тільки для країн ЄС Ni-MH ристовуйте тільки зарядний пристрій, що Не викидайте електроприлади або акуму- Li-ion постачається виробником. ляторні батареї разом із побутовим сміттям! Згідно з європейськими директивами про 12. Уникайте контакту приладу з будь-якими утилізацію електричного та електронного речовинами...
 • Page 72 мент і касету з акумулятором у місцях, де лятори Makita. Використання акумуляторів, інших температура може сягнути чи перевищити ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- 50 °C (122 °F). торів, конструкцію яких було змінено, може призве- Не слід спалювати касету з акумулятором, сти...
 • Page 73 Поради з забезпечення макси- ОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету мального строку експлуатації з акумулятором повністю, аж поки червоний індикатор стане невидимим. Якщо цього не акумулятора зробити, касета може випадково випасти з інстру- Касету з акумулятором слід заряджати до того, як мента та завдати травми вам або людям, що зна- він...
 • Page 74 Відображення залишкового Мішок для пилу та паперовий фільтр заряду акумулятора Перед використанням пилососа встановіть мішок для пилу або паперовий фільтр. Тільки для касет з акумулятором, які мають Під час установлення мішка для пилу або паперо- індикатори вого пакета використовуйте пилову заслінку. ►...
 • Page 75 Повністю закрийте кришку пилозахисного кожуха. РОБОТА ► Рис.10: 1. Кришка пилозахисного кожуха ПРИМІТКА: Якщо мішок для пилу не встановлено ОБЕРЕЖНО: Під час переміщення пило- в пилосос, кришка пилозахисного кожуха не закри- соса тримайтеся за ручку. Якщо під час перемі- ється повністю. щення...
 • Page 76: Технічне Обслуговування

  кришку пилозахисного кожуха. кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продук- ції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із вико- ристанням запчастин виробництва компанії Makita. 76 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 77 Чистка Зберігання Слід періодично протирати зовнішню поверхню ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте касету (корпус) пилососа ганчіркою, зволоженою мильною з акумулятором і зарядним пристроєм в авто- водою. мобілі. Температура всередині автомобіля, який Слід також вичищати отвір усмоктування, ділянку перебуває на сонці, може перевищувати 50 °C встановлення...
 • Page 78: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням.
 • Page 79: Технические Характеристики

  зованию инструмента и осознают возможные опасности. Не разрешайте детям играть с инструментом. Детям запрещается проводить чистку и обслуживание без контроля со стороны взрослых. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL184 Производительность с пылесборным мешком 500 мл с бумажным фильтром 330 мл Продолжительное использование...
 • Page 80: Меры Безопасности

  Проявляйте особую осторожность при Только для стран ЕС Ni-MH чистке на лестницах. Не выбрасывайте электрооборудование Li-ion или аккумуляторы вместе с бытовым 10. Не используйте для сбора огнеопасных или мусором! В соответствии с европей- воспламеняющихся жидкостей, например скими директивами об утилизации бензина, и...
 • Page 81 зации аккумуляторного блока. устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) 12. Используйте аккумуляторы только с про- инструменте, работающем от аккумулятор- дукцией, указанной Makita. Установка акку- ного блока. муляторов на продукцию, не соответствующую Не разбирайте блок аккумулятора и не требованиям, может привести к пожару, пере- меняйте...
 • Page 82: Описание Работы

  упора так, чтобы он зафиксировался на месте с дению имущества. Это также автоматически анну- небольшим щелчком. Если вы можете видеть крас- лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное ный индикатор на верхней части клавиши, адаптер устройство Makita. аккумулятора не полностью установлен на месте.
 • Page 83 Защита от перегрузки Действие выключателя При работе в режиме, чрезмерно повышающем потре- ► Рис.4: 1. Кнопка "Вкл."/изменения скорости бление тока, инструмент автоматически остановится, 2. Кнопка "Выкл." а индикатор загорится приблизительно на 60 секунд. В этом случае выключите инструмент и прекратите Для...
 • Page 84 Поместите одновременно заглушку для пыли и Установка пылесборного мешка бумажный фильтр в углубление в пылесосе в направ- лении стрелки на заглушке для пыли. Вставьте их до При установке пылесборного мешка используйте упора в слоты углубления в пылесосе. заглушку для пыли. Будьте внимательны, чтобы не ►...
 • Page 85 снизится. допускайте засорения всасывающего или выпуск- ного отверстия воздуходувки пылью или грязью во ВНИМАНИЕ: Закрывая крышку пылеза- время работы на пыльных участках. щитного кожуха, следите за тем, чтобы не ВНИМАНИЕ: защемить пальцы. Используйте только насадки, предоставленные компанией Makita. 85 РУССКИЙ...
 • Page 86 Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и ния. Закупорка вентиляционного отверстия может НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое привести к выделению дыма или возгоранию. техобслуживание или регулировку необходимо про- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita ► Рис.39 или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. ОСТОРОЖНО: Не...
 • Page 87: Устранение Неполадок

  Не пытайтесь чинить пылесос самостоятельно. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению.
 • Page 88 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885803-962 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20200406...

Table of Contents